zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Na Slovensku byly schváleny podmínky pro dotace do vodárenství – na rozdíl od ČR jsou podmínky nediskriminační

25.08.2008
Voda
Na Slovensku byly schváleny podmínky pro dotace do vodárenství – na rozdíl od ČR jsou podmínky nediskriminační

Vláda SR přijala dne 11.6.2008 usnesení číslo 394/2008, kterým schválila Podmínky pro provozní a koncesní smlouvy v rámci Operačního programu Životní prostředí (prioritní osa 1, operační cíl 1.1. a 1.2.) v programovém období 2007 – 2013 (dále jen „Podmínky“), přičemž pověřila ministra životního prostředí zapracováním Podmínek jako přílohu do příslušných programových dokumentů slovenského Operačního programu Životní prostředí 2007 -2013.

Dokument systémově stanovuje právní a ekonomické podmínky pro potenciální žadatele, kteří patří do skupiny oprávněných příjemců definovaných v OPŽP, a to v případě, pokud budou žádat o finanční pomoc z prostředků ES (a státního rozpočtu SR) a pokud tito potenciální příjemci – vlastníci vodohospodářské infrastruktury - smluvně zabezpečují nebo v budoucnu zabezpečí provozování vodohospodářské infrastruktury provozovatelem s majetkovou účastí soukromého kapitálu.

Aplikací Podmínek se slovenské reprezentaci podaří současně vyhovět požadavkům EK v oblasti tzv. vodohospodářských provozních smluv, které se staly terčem pozornosti Komise, stejně jako v ČR, právě v souvislosti s přijatelností dotací do infrastruktury, která je ve vlastnictví obcí či vlastnických společností a současně je provozována operátorem dominantně ovládaným soukromým subjektem, přičemž pro obce a města v SR (bez rozdílu zda mají uzavřeny smlouvy nebo ne) zůstane zachována rovná možnost přístupu k dotacím, čímž bude zajištěno včasné splnění závazků SR v oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou a plnění směrnic a přístupových dohod v oblasti odvádění a čištění odpadních vod.

Slovenská vláda tak potvrdila, že se nenechala dotlačit do schválení aplikace tzv. české cesty, tedy schválení podmínek obdobných „Podmínkám přijatelnosti“ ve verzi dohodnuté ministrem životního prostředí Martinem Bursíkem koncem roku 2007 v souvislosti s finalizací českého OP ŽP 2007 - 2013, které rozlišují primárně mezi žadateli, kteří uzavřeli v minulosti stávající platné provozní smlouvy a těmi, kteří tyto smlouvy z různých důvodů nemají a dále následně ještě dochází k diverzifikaci na projekty se smlouvou  uzavřenou s provozovatelem ovládaným dominantně veřejným a odlišně soukromým subjektem.

Slovensko se vypořádalo s hlavním problémem, kterým bylo posuzování délky stávajících účinných provozních smluv a požadavek EK na jejich celkové zkrácení odmítlo s tím, že se jedná o nedůvodný a právně neobhajitelný požadavek, který zasahuje do svobodně uzavřených dvoustranných právních vztahů. Současně bylo poukázáno na to, že neexistuje jednotný právní předpis na úrovni práva EU, na základě kterého by bylo možné požadavky vztahující se k délce kontraktů plošně aplikovat, přičemž záleží zejména na jednotlivém individuálním posouzení konkrétního případu a dále subsidiárně na praxi daného státu danou způsobem regulace oboru vodovodů a kanalizací. Na druhou stranu Slovensko akceptovalo ostatní výhrady a v Podmínkách byly stanoveny všeobecné požadavky na obsahové náležitosti provozních, resp. koncesních smluv, které bude muset budoucí příjemce doložit.

Požadavek na omezení délky stávajících provozních smluv byl redukován pouze na infrastrukturu vybudovanou s využitím prostředků OP ŽP 2007- 2013 v souladu s principy kohezních fondů. Na Slovensku tak dochází k respektování konceptu oddělitelnosti majetku, který má rozdílný režim nakládání, právě s ohledem na vydávání dotačních prostředků, přičemž má být vyloučeno, že by se tyto prostředky staly předmětem pochybností v návaznosti na problematiku zákazu nedovolené veřejné podpory.

Podmínky jsou zároveň pro futuro nastaveny i pro potencionální koncesní smlouvy, které spadají do skupiny smluv upravujících PPP projekty, tedy v případech, kdy existuje závazek provozovatele/koncesionáře spolufinancovat předmět smlouvy, přičemž tato investice zajistí dosažení cílů OP ŽP pro celou dotčenou aglomeraci – jedná se o účelové investice na vybudování infrastruktury dle Programového dokumentu slovenského OP ŽP.

Uplatňováním Podmínek se vytváří na Slovensku předpoklad pro respektování zásad nediskriminace, rovného přístupu a v neposlední řadě principu efektivního využívání finančních prostředků nejen ze zdrojů ES, ale též vlastních prostředků potenciálního příjemce – vlastníka infrastruktury. Tato situace ostře kontrastuje s nastavením „Podmínek přijatelnosti pro vodohospodářské projekty v rámci OP ŽP 2007 – 2013“ v České republice, kde díky jejich problematické aplikaci již nyní vzniká značný finanční deficit prostředků, které nebudou zřejmě moci žadatelé čerpat a bude nutné je zajisti alternativně buďto ze zdrojů národních rozpočtů nebo je budou muset žadatelé zajistit z vlastních zdrojů s přímým dopadem do koncových cen pro zákazníky.


Mgr. Jan Toman,
advokát

http://www.epravo.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí