zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Severočeská vodárenská společnost zahájila rekonstrukci ČOV Želénky

04.09.2008
Voda
Severočeská vodárenská společnost zahájila rekonstrukci ČOV Želénky

V areálu ČOV Želénky dnes byla slavnostně zahájena rozsáhlá investiční akce “Rekonstrukce ČOV Želénky“. Jde o akci, jež je součástí původního sdruženého projektu Dolní Labe. Celková rekonstrukce čistírny odpadních vod v Želénkách na Teplicku je ve finančním objemu téměř 120 milionů korun (bez DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Projekt Dolní Labe v Ústeckém kraji jsme začali realizovat po jednotlivých stavbách, abychom ho stihli do konce přechodného období, tj. do konce roku 2010. Financujeme jej z našich prostředků, ale ještě ověřujeme možnosti získat dotaci i na již zahájené stavby. V aglomeraci se předpokládá rozvoj v oblasti bydlení i budování průmyslové zóny, takže zrekonstruovaná ČOV s dostatečnou kapacitou umožní do budoucna připojení dalších objektů
a čištění odpadních vod v souladu s přísnější legislativou.“

„Obecně je náročnost projektů rekonstrukcí čistíren odpadních vod především v tom, že čistírna musí být během výstavby nových provozních souborů neustále v provozu. To klade vysoké nároky na koordinaci prací a na vyřešení provizorních přechodů ze stávajících provozních souborů na nové a naopak. Spoléháme proto na profesionalitu našich pracovníků, že vše proběhne k plné spokojenosti investora a ČOV Želénky bude zprovozněna v plánovaném termínu,“ dodává za zhotovitele - Sdružení ČOV Želénky - Ing. Bronislav Špičák, předseda představenstva společnosti Energetické a dopravní stavby.

Více o stavbě:

Na stávající ČOV Želénky s kapacitou 17700 EO (ekvivalentních obyvatel) jsou přiváděny odpadní vody jednotnou kanalizací z obcí Duchcov, Osek, Háj u Duchcova,  Zabrušany a Všechlapy, včetně průmyslových podniků umístěných v těchto lokalitách a odchovny prasat v Domaslavicích.  Jedná se o  mechanicko-biologickou ČOV s dvěma aktivačními nádržemi a dvojicí dosazovacích nádrží. Odpad z ČOV je veden do Bouřlivého potoka, který se vlévá do Bíliny.

Cílem projektu je splnění  Směrnice rady 91/271/EHS, která stanovuje limity pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Tohoto cíle bude dosaženo pomocí intenzifikací užitím moderních technologií čištění
a dostavbami, tím dojde ke stabilizaci a zlepšení výsledků čištění i ke zlepšení podmínek provozování. Podstatných změn dozná mechanická i biologická část čištění. Stavební práce se budou týkat vodní linky, kalového hospodářství, chemického hospodářství, ale i provozní budovy. Zrekonstruovaná čistírna bude řešena jako mechanicko-biologická, s nitrifikací a předřazenou denitrifikací, s regenerací, s chemickým srážením fosforu, se zahušťováním přebytečného kalu, uskladněním a odvozem kalu. Dojde přitom i ke změně řízení procesů, vyšší spolehlivosti a zlepšení kvality čištění odpadních vod.

Rekonstrukce ČOV Želénky bude prováděna postupně. Po dobu realizace nové biologické části ČOV bude v provozu současná linka. Výstavba začne novým hrubým předčištěním, rekonstrukcí objektu garáží a dílen na nový provozní objekt, demolicí stávající provozní budovy a výstavbou nových dosazovacích nádrží včetně přepojení souvisejících rozvodů. Následně bude uvedena do provozu část nových aktivačních nádrží
a bude provedena demolice zbývajících nádrží stávající vodní linky a  úprava nádrží kalového hospodářství.

Zahájená investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu téměř 120 milionů korun (bez DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení Sdružení ČOV Želénky, tj. společnosti Energetické
a dopravní stavby a. s. a Viamont DSP a. s. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 23. května 2008. Zatím se uskutečnila příprava staveniště a první stavební práce, např. likvidace kalových polí a zemní práce pro budoucí  dosazovací nádrže. Dále probíhají práce na přítoku, lapáku písku, lapáku štěrku, česlovně a čerpací stanici. Stavba má být hotova do 7. července 2010. Po individuálním odzkoušení, provedení komplexních zkoušek v trvání 72 hodin a po předání příslušných stavebních objektů bude poté postupně zahájen roční zkušební provoz rekonstruované čistírny.


Více o SVS (investor):   

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi
z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.316 km vodovodů a 1.123 km vodovodních přípojek, 3.311 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 166 čistíren odpadních vod, 1.032 vodojemů, 302 čerpacích stanic pitné vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2008 je plánován ve výši 1,358 miliardy, což je o 14,2% více, než byl plán roku 2007. Celková částka na investice se rozdělí v tomto poměru: téměř dvě třetiny půjdou na strategické investice a třetina je určena na obnovu stávajícího majetku. Více informací na www.svs.cz.

Více o Sdružení ČOV Želénky (zhotovitel):

Společnost Energetické a dopravní stavby a. s. (založená 1994) patří mezi středně velké stavební firmy
v Ústeckém kraji. Rychlost provádění prací, kvalita, pružnost a profesionalita jí zajistila stálé místo na trhu, které přesahuje hranice regionu. Transformace společnosti v roce 2006 byla základním předpokladem pro naplnění strategických plánů společnosti, zvýšení prestiže a rozšíření předmětů činnosti.

Hlavní výrobní program je zaměřen na dodávky stavebních děl inženýrsko-dopravních a pozemních staveb. Společnost je schopna flexibilního přístupu k zákazníkovi ve všech oblastech svých podnikatelských aktivit, především svou přímou organizační strukturou. Vysoká jakost a ochrana životního prostředí je z pohledu společnosti nedílnou součástí výrobní strategie. Kontrola jakosti a ochrany životního prostředí je řízena procesy ISO 9001 a ISO 14001.

Společnost Viamont DSP a. s. je součástí koncernu Viamont. Řadí se k nevýznamnějším firmám
a současně i zaměstnavatelům v Ústeckém kraji. Společnost je známa jako významný zhotovitel dopravních, pozemních a průmyslových staveb, železničních koridorů, inženýrských sítí, mostů ap. s působností v rámci celé České republiky. Více na www.viamontdsp.cz.

Kontakt:

Ing. Dagmar Haltmarová

Tisková mluvčí

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Mobil: 603 542136

E-mail: dagmar.haltmarova@svs.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí