zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Uzavření skládky

05.09.2008
Odpady
Uzavření skládky
Referenční číslo CzechTrade: 
TE200868936
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/slovensko/1000797/">(teritoriální informace Slovensko) 
 
* Datum uzávěrky:  
29.09.2008 
 
* Zdroj informace:  
Věstník 170 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S009993 Stavební činnost - činnost ve stavebnictví

 
 
 
Anotace tendru:

Mesto Námestovo vypisuje výběrové řízení na uzavření skládky TKO, Zubrohlava, severná kazeta - I. etapa. Nabídka do tendru musí být zaslána do 29. 9. 2008. Tendrová dokumentace je přístupná pro firmy do 10. 9. 2008. Nabídka do tendru musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

04082 - MSP
Verejná súťaž
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.
Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Mesto Námestovo
IČO: 00 314 676
Ulica Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo
Kontaktné miesto (miesta)
Mestský úrad, Námestovo
kontaktná osoba: Ing. Vladimír Natšin
tel. č.: 043 550 47 05, fax: 043 550 47 12
e-mail: vystavba@namestovo.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné podklady a doplňujúce dokumenty možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť musia byť doručené na: už uvedenú adresu a kontaktné miesto.
I.2.
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
I.2.1.
Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán.
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. b).
I.2.2.
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Všeobecná štátna správa.
I.2.3.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie.


ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
Opis
II.1.1.
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Uzatvorenie skládky TKO, Zubrohlava, severná kazeta - I. etapa.
II.1.2.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce.
Uskutočňovanie stavebných prác.
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Zubrohlava.
NUTS kód: SK031.
II.1.3.
Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku.
II.1.4.
Informácie o rámcovej dohode
II.1.5.
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Uzatvorenie skládky TKO, Zubrohlava pozostáva z dvoch stavebných objektov:
SO-02 - uzatvorenie a rekultivácia skládky TKO. Objekt je navrhnutý v skladbe - plynová drenáž z triedeného riečneho kameniva, fr. 16 - 32 mm, hr. 300 mm, geotextília TATRATEX 200 g/m2, fólia HDPE, hr. 1,5 mm, geotextília TATRATEX 200 g/m2, drenážna vrstva na odvodnenie z triedeného riečneho kameniva, fr. 16 - 32 mm, hr. 500 mm, geotextília TATRATEX 200 g/m2 podornica, hr. 800 mm, ornica vrstva 200 mm.
SO-03 - biologická rekultivácia skládky. Na upravenej ploche bude založený trvalý trávny porast v zložení podľa prílohy E STN 838104. Plocha telesa upravovanej skládky je 15 770 m2. Uchádzač pri menovaných výrobkoch môže použiť aj ekvivalentné plnenie.
II.1.6.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45222110-3.
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45112320-4.
II.1.7.
Rozdelenie na časti
Nie.
II.1.8.
Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie.
II.2.
Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1.
Celkové množstvo alebo rozsah
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 55 548 824. Mena: Sk.
II.2.2.
Opcie
Nie.
II.3.
Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Trvanie: 12 mesiacov.


ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
Podmienky týkajúce sa zmluvy
III.1.1.
Požadované zábezpeky a záruky
Záručná lehota na vykonané práce vrátane biologickej rekultivácie je 5 rokov od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
III.1.2.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov a zo štrukturálnych fondov. Verejný obstarávateľ nemá k dispozícii finančné prostriedky, ale plánuje sa uchádzať o NFP z fondov EÚ. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. Lehota splatnosti faktúr bude 90 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
III.1.3.
Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
Musia mať právnu subjektivitu.
III.1.4.
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
V prípade poskytnutia nenávratného príspevku z fondov EÚ bude zmluva o dielo úspešného uchádzača prispôsobená zmluve medzi verejným obstarávateľom a poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov. S podmienkami musí úspešný uchádzač súhlasiť.
III.2.
Podmienky účasti
III.2.1.
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti je nevyhnutné predložiť doklady v originálnom vyhotovení nie staršie ako 3 mesiace alebo ich úradne overené kópie podľa § 26 ods. 2, resp. doklad podľa ods. 3, 4 zák. č. 25/2006 Z. z. Ak záujemca predkladá splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 potvrdením úradu podľa § 128, musí k nemu priložiť doklad o oprávnení podnikať, ktorý ho oprávňuje na predmet zákazky a v ktorom záujemca preukazuje, kto a v akom rozsahu koná v mene záujemcu. Doklad o oprávnení podnikať nesmie byť starší ako tri mesiace ku dňu predloženia dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti. V opačnom prípade bude záujemca vylúčený z verejnej súťaže.
III.2.2.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
§ 27 ods. 1 písm. b) - poistná zmluva o poistení zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone povolania - originál alebo overená kópia.
§ 27 ods. 1 písm. c) - súvaha za rok 2007 potvrdená príslušným daňovým úradom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Verejný obstarávateľ požaduje, aby poistná suma na poistenie zodpovednosti za škodu bola min. vo výške 50 mil. Sk.
Verejný obstarávateľ požaduje výšku základného imania uvedeného v riadku 067 minimálne 50 mil. Sk.
III.2.3.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
§ 28 ods. 1 písm. b) - predložiť zoznam stavebných prác charakteru inžinierskych stavieb realizovaných uchádzačom za predchádzajúcich 5 rokov s uvedením cien, miesta realizácie lehôt uskutočnenia prác, s uvedením kontaktnej osoby a kontaktu na túto osobu na účely overenia, pričom sa vyžaduje, aby v každom roku boli ukončené stavby v celkovej hodnote minimálne 150 mil. Sk bez DPH.
§ 28 ods. 1 písm. g) - doklad o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. Vyžaduje sa, aby min. 1 osoba, ktorá bude priamo zodpovedať za riadenie stavebných prác, mala odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho, t. j. musí mať osvedčenie SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa podľa zák. č. 138/1992 Zb. - odborné zameranie inžinierske stavby splnomocňujúce na vykonávanie vybratých činností vo výstavbe podľa § 45 zák. č. 50/1976 Zb. v platnom znení. Uchádzač predloží kópiu osvedčenia SKSI s originálom podpisu a odtlačkom pečiatky odborne spôsobilej osoby. Uchádzač uvedie v čestnom vyhlásení osoby s príslušnou kvalifikáciou zodpovedné za plnenie zmluvy.
§ 28 ods. 1 písm. b) - dokladovať objem uskutočnených zemných prác za posledných 5 rokov v rozsahu minimálne 100 tis. m3/rok - potvrdenie investora s uvedením stavby, objemu zemných prác, osoby a kontaktu na overenie - originál alebo overená kópia.
§ 28 ods. 1 - údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác. Požaduje sa preukázanie strojového vybavenia overenými kópiami technických preukazov min. v nasledujúcom rozsahu:
damper s nosnosťou min. 30 t - 2 ks, nakladač s objemom nakladacej lyžice min. 3 m3 - 2 ks, nakladač s objemom nakladacej lyžice min. 4 m3 - 1 ks, rýpadlo s objemom lyžice min. 1,5 m3, 3 ks.
§ 29 - uchádzač predloží overenú kópiu platného certifikátu systému riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001 alebo rovnocenného certifikátu vydaného príslušnými orgánmi členských štátov - overená kópia. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačmi, ktoré sú rovnocenné s opatreniami na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
III.3.
Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb
III.3.1.
Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu
III.3.2.
Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby


ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
Druh postupu
IV.1.1.
Druh postupu
Verejná súťaž.
IV.1.2.
Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť na dialógu
IV.1.3.
Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo dialógu
IV.2.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
IV.2.1.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
Najnižšia cena.
IV.2.2.
Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.3.
Administratívne informácie
IV.3.1.
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
VS 1097/2008.
IV.3.2.
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
IV.3.3.
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom:
Dátum: do 10. 9. 2008. Čas: 12.00 h.
Úhrada za súťažné podklady: Cena: 3 500. Mena: Sk.
Podmienky a spôsob úhrady: Úhrada do pokladnice Mestského úradu v Námestove pred prevzatím súťažných podkladov.
IV.3.4.
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 29. 9. 2008. Čas: 8.00 h.
IV.3.5.
Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom
IV.3.6.
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do: 8. 12. 2008.
IV.3.7.
Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 29. 9. 2008. Čas: 13.00 h.
Miesto: Mestský úrad, Námestovo, zasadačka.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukážu na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať, poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a plnou mocou na zastupovanie.


ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
Toto obstarávanie sa bude opakovať
Nie.
VI.2.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ
Operačný program - Životné prostredie.
VI.3.
Ďalšie informácie
1. Každé podanie zo strany záujemcu podané elektronickou formou musí byť potvrdené písomnou formou a doručené verejnému obstarávateľovi do štyroch kalendárnych dní od elektronického podania. V opačnom prípade sa nebude akceptovať.
2. Verejný obstarávateľ vydá súťažné podklady po zaplatení, resp pripísaní vkladu za súťažné podklady na účet verejného obstarávateľa.
3. Verejný obstarávateľ sa bude uchádzať o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ, preto si vyhradzuje právo nerealizovať zákazku v prípade, ak mu nebudú poskytnuté finančné prostriedky z fondov EÚ.
4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo určiť termín účinnosti zmluvy s úspešným uchádzačom po získaní finančných prostriedkov z fondov EÚ do 5 dní po uzavretí zmluvy o čerpaní NFP s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR. Verejný obstarávateľ plánuje uchádzať sa o NFP v lehote max. 24 mesiacov. V prípade nezískania finančných prostriedkov po tomto termíne bude ukončená platnosť zmluvy bez finančných nárokov zmluvných strán.
5. V prípade, ak úspešný uchádzač, s ktorým sa uzatvorí zmluva na uskutočnenie tohto predmetu zákazky, stratí v priebehu jej plnenia schopnosť splniť zmluvný záväzok, verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu v zmysle § 23 ods. 4 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní s uchádzačom, ktorý pri tomto postupe zadávania zákazky skončil pri vyhodnotení ponúk druhý alebo ďalší v poradí.
VI.4.
Dátum odoslania tohto oznámenia
22. 8. 2008.


 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
GSM: 420724024498
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí