zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Proběhl informační den projektu Lužická Nisa v areálu ČOV Liberec

17.10.2008
Voda
Proběhl informační den projektu Lužická Nisa v areálu ČOV Liberec

V Liberci se dnes v areálu městské čistírny odpadních vod uskutečnil informační den projektu Severočeské vodárenské společnosti spolufinacovaného Evropskou unií a Státním fondem životního prostředí ČR - projektu „Rekonstrukce úpravny vod a čistírny odpadních vod
a rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí Lužické Nisy“, zkráceně Lužická Nisa.
Dva související subprojekty Lužické Nisy, Rekonstrukce ČOV Liberec a Dostavba kanalizace Liberec – Jablonec nad Nisou, totiž dospěly do své finální fáze.

Informačního dne integrovaného projektu Lužická Nisa se zúčastnili zástupci investora (SVS), zhotovitele (SYNER a OHL ŽS), správce stavby (VOD-KA), provozovatele (SčVK), zástupci státní správy a další hosté.

Dva související subprojekty Lužické Nisy - Rekonstrukce ČOV Liberec a Dostavba kanalizace - dospěly do své finální fáze. Zrekonstruovaná čistírna odpadních vod byla před dvěma týdny kompletně předána
a zahajuje podle harmonogramu zkušební provoz. Je dokončena i výstavba kanalizačních stok v aglomeraci Liberec – Jablonec nad Nisou. Poslední stavební práce probíhají  pouze na dešťových zdržích – ty mají být dokončeny do dubna  příštího roku. Komunální odpadní vody z aglomerace Liberec a Jablonec nad Nisou jsou již odváděny na zrekonstruovanou ČOV Liberec a čištěny v souladu s novou přísnější legislativou.

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, zdůrazňuje: „Dostavba kanalizace a rekonstrukce čistírny odpadních vod přispějí významným způsobem ke snížení znečištění řeky Lužické Nisy a tedy
i přeshraniční zátěže životního prostředí ve smyslu přísnější evropské legislativy. Dochází jak ke zvýšení počtu obyvatel připojených na kanalizační síť, tak k čištění komunálních odpadních vod
z aglomerace na zmodernizované čistírně odpadních vod. Ta má dostatečnou kapacitu i s výhledem do budoucna.“

Integrovaný projekt Lužická Nisa:

Sestává ze tří subprojektů: rekonstrukce ČOV Liberec, rekonstrukce úpravny vody Souš a dostavby
a rekonstrukce kanalizačního systému v aglomeraci Liberec – Jablonec nad Nisou. Jeho celkový finanční objem je cca 31,3 milionu EUR. Projektu Lužická Nisa bylo rozhodnutím Evropské komise přiděleno přes 20,7 milionu EUR z Fondu soudržnosti EU a dalších 35 milionů korun poskytne Státní fond životního prostředí ČR. Na zbývající části se investičně podílí SVS.

O stavbě:

Rekonstrukce ČOV Liberec

Obsahem je rekonstrukce městské čistírny odpadních vod v Liberci. ČOV s kapacitou 122 tisíc EO (ekvivalentních obyvatel) byla uvedena do provozu teprve v roce 1994, nedosahovala však parametrů požadovaných Směrnicí o čištění městských odpadních vod (Směrnice Rady 91/271/EHS).
S postupným napojováním dalších producentů znečištění na kanalizační systém a po odstraňování starých septiků zejména v centrech Liberce a Jablonce, vzroste ve výhledu znečištění přiváděné na čistírnu odpadních vod až na cca 190 tisíc EO. Koncem dubna 2006 bylo předáno staveniště zhotoviteli a v květnu 2006 byla zahájena stavba - jak Rekonstrukce ČOV, tak Dostavba kanalizace.

Aktuálně: Od posledního ředitelského kontrolního dne v květnu 2008  byly provedeny poslední stavební dokončovací práce, garanční zkoušky a komplexní zkoušky stavby. V jejich rámci se provádělo testování řídícího systému a nastavování jednotlivých částí technologického zařízení do automatického provozu. Harmonogram stavby stanovil jako termín ukončení všech prací 30. září 2008, což se podařilo dodržet. Dne 1. října 2008 došlo k předání kompletní stavby a na tento krok navazuje zahájení ročního zkušebního provozu ČOV. Od počátku stavby do srpna 2008 bylo v rámci tohoto subprojektu proinvestováno téměř  6,35 milionu EUR (smluvní cena díla je 6,2 milionu EUR bez DPH).

Dostavba kanalizace v aglomeraci Liberec – Jablonec nad Nisou

Obsahem subprojektu je dostavba a rekonstrukce kanalizace v aglomeraci Liberec - Jablonec nad Nisou. Zahrnuje šest dílčích akcí v městě Liberec, dvě dílčí akce v městě Jablonec nad Nisou, dostavbu kanalizačního systému ve Stráži nad Nisou a výstavbu dešťových zdrží před vtokem do ČOV Liberec. Celkem se jedná o dostavbu a rekonstrukci kanalizace v celkové délce cca 12,6 km
a výstavbu dešťových zdrží o celkovém objemu 3 655 m3.

Aktuálně: Práce na dostavbě systému kanalizačních stok jsou ukončeny, byly provedeny zkoušky vodotěsnosti kanalizace a zkoušky pevnosti betonu. Šlo o stavebně náročný úkol, protože některé štoly jsou situovány v dopravně exponovaných lokalitách poblíž centra Liberce. Zhotovitel uplatnil moderní bezvýkopové technologie, klasickou ražbu i odstřely štol. Nejnáročnějším úsekem byla relativně krátká stoka A VII  (o délce 550 m) dimenzovaná pro průtok komunálních odpadních vod 1240 litrů/s.  Do štoly ražené ve zvětralé liberecké žule v hloubce až 18,5 metrů pod terénem docházelo v úseku pod Harcovským potokem k masivním přítokům vody do díla. V rámci realizace subprojektu Dostavba kanalizace pokračují nadále stavební práce na výstavbě dešťových zdrží. Od počátku stavby do srpna 2008 je v rámci tohoto subprojektu proinvestováno téměř 10,46 milionu EUR (smluvní cena díla  je 11,2 milionu EUR bez DPH).  

Více o Severočeské vodárenské společnosti (investor):

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi
z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.316 km vodovodů a 1.123 km vodovodních přípojek, 3.311 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 166 čistíren odpadních vod, 1.032 vodojemů, 302 čerpacích stanic pitné vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2008 je plánován ve výši 1,358 miliardy, což je o 14,2% více, než byl plán roku 2007. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: téměř dvě třetiny půjdou na strategické investice a třetina je určena na obnovu stávajícího majetku. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Ing. Dagmar Haltmarová

Tisková mluvčí

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Mobil: 603 542136

E-mail: dagmar.haltmarova@svs.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí