zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rada Středočeského kraje vydala vyjádření EIA

10.11.2008
EIA
Rada Středočeského kraje vydala vyjádření EIA

PRAHA (WR) - Rada Středočeského kraje (SK) na svém zasedání dne 5. listopadu projednala dokumentaci vlivu staveb na životní prostředí a vydala vyjádření kraje jako územního samosprávného celku k předloženým záměrům.

SK souhlasí se záměrem "Dostavba DC Wűrth Nepřevázka", ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona číslo 100/2001 Sb. Jedná se o výstavbu další části administrativní budovy, rozšíření skladovacích prostor, komunikací a zpevněných ploch. Součástí záměru bude i realizace nového systému ozelenění areálu. Předmětem činnosti je prodej (distribuce) drobných výrobků pro lehký průmysl. Celková rozloha záměru představuje 33 292 metrů čtverečních a představuje zábor zemědělské půdy 30 830 metrů čtverečních. Provoz areálu nezpůsobí v nejbližším chráněném venkovním prostoru a chráněných venkovních prostorech staveb v denní ani v noční době překročení hodnot hygienického limitu hluku. Nejbližší obytná zástavba je vzdálena 1500 metrů. Záměr je v souladu s územním plánem obce Nepřevázka.

SK souhlasí se záměrem "Prodejna potravin Odolena Voda", ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona číslo 100/2001 Sb. Jedná se o výstavbu prodejny potravin spolu s prodejnou masných a uzenářských výrobků, lahůdek a pečiva na okraji města Odolena Voda. Součástí bude i výstavba 60 parkovacích míst, chodníků a konečné ozelenění pozemků. Celková zastavěná plocha bude činit šest tisíc metrů čtverečních. Ze závěru rozptylové studie je zřejmé, že výstavba a provoz prodejny nebude mít identifikovatelný vliv na znečištění ovzduší v okolí. Rovněž z hlukové studie vyplývá, že záměr nebude mít vliv na hlukovou situaci v okolí. Záměr je v souladu s územním plánem města Odolena Voda.

SK souhlasí se záměrem "Koscom Ranch Obořiště", ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona číslo 100/2001 Sb. Jde o výstavbu sportovního areálu se zaměřením na jezdecký sport. Kapacitně se jedná o zařízení nevelkého rozsahu zaměřené na poskytování komfortních služeb pro jezdce a koně i případné návštěvníky areálu. Navrhovaný záměr zahrnuje objekt s ubytováním a zázemí stájí, stáje o kapacitě 20 koní, sklad sena a slámy, krytá jezdecká hala se zázemím, sklad slámy, lonžovací kruh, venkovní kruhová jízdárna. V rámci areálu budou vybudovány obslužné komunikace a chodníky. Předpokládaná produkce emisí amoniaku v množství 120 kilogramů ročně (včetně zapravení hnoje do půdy) je minimální, emise pachových látek lze vzhledem ke značné vzdálenosti obytné zástavby považovat rovněž za zanedbatelné. Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Obořiště.

SK požaduje k záměru "Novostavba bioplynové stanice Loukovec" v katastrálním území Jivina další posuzování dle zákona číslo 100/2001 Sb. a doporučuje zaměřit se v dokumentaci především na podrobné vyhodnocení vlivu na hlukovou situaci, dopravní zátěž a vliv na ovzduší. Jedná se o novostavbu bioplynové stanice umístěné v sousedství stávajícího zemědělského areálu v obci. Záměr řeší otázku zpracování statkových hnojiv a biomasy (roční množství 20 000 tun) s jejich energetickým využitím, což napomůže snížení produkce pachových látek při hnojení zemědělských pozemků v blízkosti obytných území. Stavba se odehraje přímo ve stávajícím zemědělském areálu a nebude jí významně narušen krajinný ráz, dotčena fauna ani flóra. Záměrem nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa. Nedojde k negativnímu vlivu na vody. Záměr je v souladu s územním plánem obce.

SK souhlasí se záměrem "Dostavba mléčné farmy Drhovy" a nemá připomínky. Záměr představuje zmodernizování stávajícího provozu chovu dojnic. Cílem investora je výstavba nové, moderní robotické stáje pro dojnice, která bude umístěna v prostoru za stávajícím objektem kravína K 174 na ploše navazující na stávající středisko farmy skotu Drhovy. Dále bude za stávajícím areálem vystavěno nové hnojiště a jímka na odpadní a kontaminované srážkové vody z hnojiště. Dle vyjádření příslušného stavebního úřadu platný územní plán počítá se zachováním zemědělského areálu i s jeho rekonstrukcí, o rozšíření areálu družstva je nutno rozhodnout v územním řízení o umístění stavby.

SK souhlasí se záměrem "Regenerace Národní kulturní památky Kačina, část obora", v katastrálním území Svatý Mikuláš a Nové Dvory, ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona číslo 100/2001 Sb. Jedná se o oboru, která navazuje na zámek a zámecký park Kačina, se kterými tvoří jeden celek vymezený jako národní kulturní památka. V zájmovém území záměru je vymezena evropsky významná lokalita – Kačina (CZ0213792), v níž je předmětem ochrany brouk páchník hnědý (Osmoderma eremita). NKP Kačina má rozlohu 197 hektarů. Záměr je v souladu s územním plánem obce Nové Dvory a obce Svatý Mikuláš.

SK souhlasí také se záměrem "Regenerace zámeckého parku Kačina" v katastrálním území Svatý Mikuláš (ORP Kutná Hora), ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona číslo 100/2001 Sb.

SK souhlasí se záměrem "Jesenice – V Roháči – obytný soubor" v katastrálním území Jesenice, ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona číslo 100/2001 Sb. Uvedený obytný soubor obsahuje celkem sedm bytových domů o kapacitě 160 bytů. Součástí jsou i dva obchody a kancelářské prostory. Záměr počítá v severně orientovaném prostoru se 34 parkovacími stáními v podzemní garáži a ostatní stání (150) budou umístěna podél přilehlých komunikací. Součástí areálu bude i centrální park a čtyři dětská hřiště. Bude se jednat o maximálně dvanáctipodlažní domy. Zastavěná plocha činí celkem 14 347 metrů čtverečních. Byla zpracována hluková studie, která vylučuje navýšení hluku, vyjma hluku z osobních automobilů. Vlivem záměru nedojde k překročení stanovených imisních limitů v lokalitě. Záměr je v souladu s územním plánem.

SK souhlasí se záměrem "Zařízení staveniště s betonárnou" v katastrálním území Dobřejovice, ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona číslo 100/2001 Sb. Předmětem záměru je zřízení dočasného semimobilního mísícího centra pro stavbu 512 D1 – Vestec "Silniční okruh kolem Prahy". Zařízení se bude nacházet v katastrálním území Dobřejovice přímo u příjezdové komunikace Jesenice – D1 u křižovatky směrem na Herink. Realizací záměru dojde k dočasnému záboru 11 581 metrů čtverečních orné půdy první třídy ochrany. Součástí záměru bude skládka kameniva o čtyřech frakcích, objízdná komunikace o šíři sedm metrů, silniční váha s buňkou obsluhy, trafostanice, nádrž na volnou vodu z potrubního řadu, recyklingové zařízení pro mytí mobilního centra a soustava mobilních buněk včetně velínu. Nejbližší obytná zástavba obce Dobřejovice je vzdálena minimálně 300 metrů a je oddělena od činnosti mísícího centra orným polem. Dle vyjádření stavebního úřadu Městského úřadu Říčany je záměr umístěn na plochách pro využití "Služby bez negativních vlivů na životní prostředí" – služby a komerční vybavenost bez negativních vlivů na veškeré plochy určené pro bydlení.

SK souhlasí se záměrem "Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 West, Halové objekty DC5 a DC6 včetně technické a dopravní infrastruktury" v katastrálním území Jažlovice, ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona číslo 100/2001 Sb. Záměrem je realizace dvou halových objektů DC5 a DC6 včetně technické a dopravní infrastruktury v jihozápadní části průmyslové zóny umístěné podél silnice III/00325 západně od dálnice D1 v katastrálním území Jažlovice. Zástavba bude realizována na ploše 111 151 metrů čtverečních. Vliv záměru je akceptovatelný. Z hlukové studie je zřejmé, že při započtení dopravní zátěže je dodržen hygienický limit. Záměr je v souladu s územním plánem.

SK požaduje k záměru „"Park Chvatěruby" další posuzování dle zákona číslo 100/2001 Sb., a doporučuje zaměřit se v dokumentaci na rozpracování části týkající se zařízení na nanášení nátěrových hmot (rozsah povrchových úprav, vstupní výrobky, způsob uskladnění povrchově upravovaných výrobků a nátěrových hmot a jejich odstraňování). Záměr představuje výstavbu pěti průmyslových a skladových hal s osmi účelovými jednotkami o velikosti dva tisíc metrů čtverečních. V hlukové i rozptylové studii kraj požaduje zohlednit kumulaci vlivů s provozy v blízkosti plánovaného záměru, tedy zohlednit stávající pískovnu a plánovanou Betonárku Skanska, a zaměřit se na dopravu (rozdělení dopravy směrem na komunikaci D8 a II/608 směrem na Veltrusy, nadměrné navýšení dopravy v území zařazeném mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší).

SK souhlasí se záměrem "Výměna obalovací soupravy živičných směsí Libodřice". Ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona číslo 100/2001 Sb. Záměrem je náhrada stávající obalovny živičných směsí Teltomat IV v kamenolomu v Libodřicích novou obalovací soupravou o výkonu 160 tun za hodinu, která by byla schopna plnit požadované technické parametry dle současných nároků na obalovanou živičnou směs a vyhověla by ekologickým požadavkům. V zájmové lokalitě se obalované živičné směsi vyrábějí od roku 1970. Součástí oznámení je i rozptylová studie, z níž vyplývá, že provoz navrhované obalovny je akceptovatelný. Z přiložené akustické studie je zřejmé, že realizací záměru dojde ke snížení akustické zátěže. Záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.

SK souhlasí se záměrem "Linka na výrobu keramických obkladaček F4 LASSELSBERGER, závod RAKO 3, Lubná u Rakovníka". Ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona číslo 100/2001 Sb. Jedná se o nainstalování nové výrobní linky o kapacitě 2 950 000 metrů čtverečních obkladaček za rok do stávající výrobní haly. Součástí záměru je i výstavba skladu sypkých vstupních surovin o zastavěné ploše 225 metrů čtverečních. Technologický postup výroby je bezproblémový, s nízkou produkcí odpadů. Jsou používány filtrační jednotky s vysokou účinností záchytu tuhých znečišťujících látek a pravidelná autorizovaná měření emisí dokládají nepřekračování platných emisních limitů. Modelový výpočet očekávaných imisí u nejbližších obytných objektů po realizaci záměru nepřevýší platné imisní limity s vysokou rezervou. Realizací záměru nedojde k záboru zemědělské půdy. Záměr je v souladu s územním plánem

SK souhlasí s dokumentací k záměru "Logistický a průmyslový park Cerhovice" a nemá připomínky. Jde o výstavbu logistického a průmyslového areálu, jehož součástí budou čtyři haly pro skladování a distribuci, samostatný pavilon, zpevněné manipulační a parkovací plochy, retenční nádrž a biologická areálová ČOV, kanalizace a kruhový objezd. Dopravní napojení areálu bude realizováno přes obslužnou komunikaci a následně přes kruhový objezd na komunikaci II/605 a dále na dálnici D5. Předpokládaná stavba si vyžádá kácení 88 kusů dřevin rostoucích mimo les a zábor orné půdy. Celková plocha určená k vyjmutí ze zemědělského půdního fondu představuje 114 223 metrů čtverečních. Navrhovaná stavba je v souladu s ÚP obce Cerhovice.

SK souhlasí s dokumentací k záměru "Kamenolom Votice" v katastrálním území Beztahov a nemá připomínky. Navrhovaný záměr předpokládá těžbu kamene v rámci nevýhradního ložiska v chráněném ložiskovém území Beztahov. Pokračování těžby předpokládá zábor pozemků o celkové rozloze 7,4 hektarů. Těžba bude probíhat ve čtyřech těžebních etážích s využitím clonových odstřelů. Upravený materiál bude expedován železniční a silniční nákladní dopravou. V návaznosti na těžbu bude probíhat technická a biologická rekultivace, jejímž výsledkem bude zalesnění spodní etáže lomu. Zahájení těžební činnosti se předpokládá v roce 2009, dokončení pak v roce 2044. Z hlediska územního plánování je návrh na pokračování těžby v kamenolomu Votice v souladu s jeho hlavními cíli a úkoly.

SK souhlasí s dokumentací k záměru "Zvýšení kapacity výroby AEROCAN CZ" v katastrálním území Velim a nemá připomínky. Areál závodu je umístěn v průmyslové zóně na severovýchodním okraji Velimi. Technologické linky budou instalovány do stávající výrobní haly. Celková stávající kapacita zařízení je 72 milionů metrů čtverečních celkové plochy úprav ročně, navýšení je plánováno o 38 milionů metrů čtverečních plochy. Jedná se o výrobu hliníkových obalů pro aerosoly používané v oblasti kosmetiky, hygieny a parfumerie. V současné době je v provozu šest výrobních linek. V záměru se jedná o rozšíření výroby o sedmou a osmou výrobní linku s kapacitou 50 milionů pouzder za rok. Byla zpracována rozptylová a hluková studie, které potvrdily, že příspěvky provozu nových linek a související dopravy ke stávající imisní a akustické situaci budou minimální. Záměr je v souladu s územním plánem.

Výpis usnesení z jednání Rady kraje bude k dispozici na webových stránkách SK www.kr-stredocesky.cz.

Vydavatel: Ochrana obyvatel
Redaktor: Kateřina Bouda Kašparová
Telefon: +420 733 112 112
e-mail: kasparova@ochranaobyvatel.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí