zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Plány povodí ovlivní stavební činnost

27.11.2008
Voda
Plány povodí ovlivní stavební činnost
Proces připomínkování veřejnosti bude ukončen 31. prosince 2008
Je poslední možnost k vyslovení připomínek k jednotlivým Plánům oblastí povodí, které významným způsobem mohou postihnout investorské a stavební aktivity jak soukromníků, tak i jednotlivých obcí.

V souladu s časovým plánem procesu "plánování v oblasti vod" probíhá od 1. července 2008 připomínkování veřejnosti k 1. pracovní verzi Plánů oblastí povodí (dále jen POP). Součástí těchto POP je v souladu s vodním zákonem, resp. vyhláškou o plánování v oblasti vod, též 1. návrh tzv. Programů opatření.

Příspěvek má připomenout odborné vodohospodářské veřejnosti vyhledání těchto návrhů POP na www stránkách jejich pořizovatelů, tj. státních podniků Povodí a jednotlivých krajů, a přispět tak svými připomínkami a podněty ke zkvalitnění a upřesnění POP, resp. Programů opatření (Povodí Labe, s.p.: www.pla.cz, Povodí Vltavy, s.p.: www.pvl.cz, Povodí Ohře, s.p.: www.poh.cz, Povodí Odry, s.p.: www.pod.cz a Povodí Moravy, s.p. www.pmo.cz).

Proces připomínkování veřejnosti bude ukončen 31. prosince 2008 tak, aby připomínky mohly být pořizovateli POP vyhodnoceny, případně zapracovány a poté podle časového plánu byly POP dopracovány. Kraje, na základě stanovisek ministerstva zemědělství, ministerstva životního prostředí, ministerstva pro místní rozvoj a krajských úřadů, budou následně ve 2. polovině roku 2009 schvalovat POP včetně Programů opatření, které se budou vztahovat k území příslušného kraje. Schválené programy opatření budou základním podkladem pro úřady státní správy, tj. kraje i ministerstva, při stanovování priorit finančních podpor nové výstavbě a obnovám kanalizací a ČOV. Je proto nezbytné, aby vlastníci i provozovatelé nepodcenili tento proces plánování a včas podali své připomínky a podněty k 1. návrhu POP.

PROGRAMY PO ČÁSTECH

V rámci kapitoly C.4. každého POP jsou zpracovány Programy opatření k dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí, které obsahují návrhy konkrétních opatření zajišťující nebo podporující veřejné zájmy při naplňování cílů ochrany vod.

Opatření zahrnutá do těchto Programů byla jednotlivě prověřena a hodnocena z hlediska postupu přípravy a reálnosti jejich realizace do roku 2012 i z hlediska naléhavosti s ohledem na věcné potřeby i přijaté závazky České republiky. Hodnocení účinnosti těchto opatření s ohledem na cíle Rámcové směrnice bude monitorováno k roku 2015.

V části F (Ekonomická analýza) POP jsou uvedeny výsledky hodnocení efektivnosti konkrétních opatření, která by měla být v tomto plánovacím cyklu provedena.

PLNĚNÍ OPATŘENÍ K OCHRANĚ VOD

Podle § 11 vyhlášky o plánování v oblasti vod se opatření člení na základní a doplňková.

Podle závaznosti lze základní opatření rozdělit na: základní opatření závazná a základní opatření ostatní.

Základní opatření závazná vycházejí ze závazných rámcových opatření Plánu hlavních povodí České republiky, národních právních předpisů, resp. směrnic EU a přístupových dohod s Evropským společenstvím. Tato opatření mají současně stanoven konkrétní termín splnění, který je bližší než období tohoto cyklu plánování.

Základní opatření ostatní nejsou obsažena v závazných rámcových opatřeních Plánu hlavních povodí České republiky a požadavek na jejich realizaci není vyžadován národními právními předpisy.

Mezi doplňková opatření se řadí např. opatření charakteru legislativních, administrativních nebo ekonomických nástrojů.

V kapitole C.4. - Programy opatření k dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí - jsou navržena konkrétní jednotlivá základní opatření podle následujících oblastí účinku: k ochraně vod používaných k výrobě pitné vody, u bodových zdrojů znečištění, k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů, umožňujících dosažení požadovaného ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu a k omezování vnosu zvlášť nebezpečných látek do vod. Každé opatření v těchto oblastech je podrobně popsáno v příslušném "listu opatření", včetně nákladů na jeho realizaci, jeho přínosu pro ochranu vod i dalších technických a ekonomických údajů.

KANALIZACE A ČOV

U kanalizace a ČOV jde o posouzení základních opatření u bodových zdrojů znečištění. Byla hodnocena opatření charakteru nové výstavby, intenzifikací a rekonstrukcí ČOV a nové výstavby a rekonstrukce kanalizací. Jednotlivá opatření se hodnotila z hledisek: investiční náročnosti, ekonomické efektivnosti, umístění ve zvlášť chráněných územích z hlediska ochrany přírody, proveditelnosti opatření, resp. stavu investorské přípravy a priorit s ohledem na naplnění závazku ČR v rámci předvstupních dohod s EK na plnění přechodného období k implementaci směrnice č. 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod.

Vedle toho se samostatně hodnotily ČOV z hlediska zlepšování jakosti vypouštěných odpadních vod a dále účinnost nové výstavby kanalizací z hlediska nově připojovaných obyvatel.

Podkladem pro toto posouzení byly příslušné listy jednotlivých opatření sestavené podle: podkladů hlavních provozovatelů a vlastníků kanalizací a ČOV, vládního materiálu k aktualizaci strategie financování implementace směrnice č. 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod (MZe a MŽP, leden 2008) a zjišťování zpracovatele Programů opatření (VRV, a.s.)

JDE O PENÍZE

Nejprve byla hodnocena výše investičních nákladů všech navržených základních opatření oproti disponibilním finančním zdrojům vztaženým k oblasti povodí, které v horizontu let 2009 až 2015 představují: fondy EU (OP ŽP a Program rozvoje venkova), národní zdroje finančních podpor (kofinancování OP ŽP), programy státního rozpočtu (MZe + MŽP), vlastní zdroje kofinancování podpůrných programů, ostatní vlastní zdroje vodárenských společností, měst a obcí a ostatní dotace (kraje).

Potřeba nové výstavby a intenzifikace ČOV i nové výstavby a rekonstrukce kanalizací pro obce nad i pod 2000 EO byla dále vyjádřena v tabulkách s následujícími informacemi: město - obec; zařazeno do seznamu aglomerací; území zvláštní ochrany; stav přípravy projektu a investice v mil. Kč (odhady).

Následně byla zpracována analýza, která zhodnotila účinek, efektivnost a proveditelnost opatření a stanovila prioritní opatření, a to samostatně pro ČOV a samostatně pro kanalizace.

Další podrobnosti www.sovak.cz.

AUTOR: Ing. Jan Plechatý
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí