zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Stavební dozor pro čištění odpadních vod

29.01.2009
Voda
Stavební dozor pro čištění odpadních vod
Referenční číslo CzechTrade: 
TE200970236
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/slovensko/1000797/">(teritoriální informace Slovensko) 
 
* Datum uzávěrky:  
23.02.2009 
 
* Zdroj informace:  
Věstník 14 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S009993 Stavební činnost - činnost ve stavebnictví

 
 
 
Anotace tendru:

Liptovská vodárenská společnost vypisuje výběrové řízení na činnost stavebního dozoru pro oblast čištění odpadních vod v oblasti horního Liptova. Nabídka do tendru musí být zaslána do 23. 2. 2009. Tendrová dokumentace je přístupná firmám do 6. 2. 2009. Nabídka do tendru musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Formulár: Príloha č. 2 Podľa nariadenia komisie (ES) č. 1564/2005

Druh postupu: Verejná súťaž.
Druh zákazky: Služby.

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Úradný názov: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
IČO: 36672441
Poštová adresa: M. R. Štafánikova 1780
PSČ: 03180
Mesto/obec: Liptovský Mikuláš
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta):
Kontaktná osoba: Ing. Anna Volajová
Telefón:                00421 44 552 25 95        
Fax: 00421 44 552 28 63
E-mail: anna_volajova@lvsas.sk

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).
I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
Hlavný predmet alebo predmety činnosti: Životné prostredie

Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: Nie.


ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY II.1) OPIS
II.1.1) Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Činnosť stavebného dozoru: Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v oblasti horného Liptova - Hybe, Východná, Važec.
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
c) Služby.

Kategória služby: 12.
Hlavné miesto poskytovania služieb: Katastrálne územie obcí: Hybe, Východná, Važec.
NUTS kód:
SK031.

II.1.3) Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku.
II.1.4) Informácie o rámcovej dohode
II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Vykonávanie činností stavebného dozoru počas realizácie stavebného diela Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v oblasti horného Liptova, a to v obciach Hybe, Východná a Važec.
II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník:                71251000-2        .

Doplňujúce predmety
Hlavný slovník:                71300000-1        ,                71312000-8        ,                71315300-2        .

II.1.7) Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA)
Áno.
II.1.8) Rozdelenie na časti
Nie.
II.1.9) Varianty sa prijímajú
Nie.
II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah

II.2.2) Opcie

II.3) TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy).
Hodnota: 42


ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky
Na zabezpečenie viazanosti ponuky na predmet zákazky sa požaduje zloženie zábezpeky vo výške 20 000 eur (slovom: dvadsaťtisíc eur). Podmienky zloženia a uvoľnenia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov Kohézneho fondu, z prostriedkov štátneho rozpočtu a z prostriedkov verejného obstarávateľa.
III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
Ak bude úspešným uchádzačom skupina dodávateľov utvorená na dodanie predmetu zákazky, musí vytvoriť právny vzťah podľa dohody s verejným obstarávateľom, aby bolo zabezpečené riadne plnenie zmluvy.
III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Nie.
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti je nevyhnutné predložiť doklady v originálnom vyhotovení nie staršie ako 3 mesiace alebo ich úradne overené kópie podľa § 26 ods. 1, 2, resp. ods. 3 a 4 zák. č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, predkladá splnenie podmienok účasti podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní a týchto súťažných podkladov za každého člena skupiny osobitne.
III.2.2) Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: III.2.2.1 Vyjadrenie banky, pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky o schopnosti plniť finančné záväzky nie staršie ako jeden mesiac ku dňu predloženia ponuky. III.2.2.2 Vyjadrenie banky, pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky o výške úverového limitu v objeme minimálne 300 000 eur alebo ekvivalent v inej mene. III.2.2.3 Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom najmenej vo výške 3 mil. eur alebo ekvivalent v inej mene. III.2.2.4 Prehľad o celkovom obrate za predchádzajúce 3 roky - min. 60 mil. SKK za každý rok (2006, 2007, 2008), ak sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Dôkazný prostriedok: audit za posledné 3 roky - úradne overená kópia alebo výkaz ziskov a strát za posledné 3 roky - úradne overená kópia, alebo výkaz o príjmoch a výdajoch za posledné 3 roky - úradne overená kópia. Uchádzač na základe uvedených dokladov vyplní aj priložený formulár 1 v súťažných podkladoch. V prípade, ak uchádzač nemá povinnosť podať výkaz ziskov a strát a pod. na príslušný daňový úrad za rok 2008 do konca lehoty na predkladanie ponúk, za rok 2008 predloží čestné vyhlásenie (originál potvrdený osobou oprávnenou na podpis v mene uchádzača), ktorým potvrdí, že jeho obrat za rok 2008 bol min. 60 mil. SKK alebo ekvivalent v inej mene. V prílohe v súťažných podkladoch uvedie ročný obrat za rok 2008 ako odhad. Ak ponuku predkladá skupina, preukazuje splnenie podmienok účasti podľa tohto bodu spoločne.
III.2.3) Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: III.2.3.1 Uchádzač musí preukázať, že má v trvalom pracovnom pomere min. 50 zamestnancov, z toho min. 10 pôsobiacich v oblasti konzultačnej činnosti pre líniové vodohospodárske stavby a čistiarne odpadových vôd (podrobnosti v súťažných podkladoch). III.2.3.2 Najmenej 2 zmluvy rovnakého alebo podobného predmetu zákazky (činnosť stavebného dozoru na vodohospodárskych stavbách) uskutočnené v predchádzajúcich 3 rokoch (2006, 2007, 2008) s investičnými nákladmi realizovaného diela min. 250 mil. SKK (alebo ekvivalent v inej mene, kurz k dátumu predkladania ponúk) s uvedením cien, lehôt vykonávania, predmetu zmlúv a odberateľov (formulár 3 v prílohe k súťažným podkladom, potvrdený obstarávateľom/objednávateľom). V prípade, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení zmlúv potvrdí tento verejný obstarávateľ. Ak odberateľom bola fyzická osoba alebo právnická osoba iná ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení zmlúv bude potvrdený týmto odberateľom, ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich realizácii. III.2.3.3 Navrhovaní kľúčoví špecialisti musia spĺňať tieto požiadavky: Hlavný inžinier stavby (HIS): - ukončené technické univerzitné vzdelanie stavebného zamerania (t. j. stavebná fakulta) - preukazuje sa predložením úradne overenej kópie diplomu, - minimálne 15 rokov odbornej praxe v stavebníctve, z toho minimálne 10 rokov v oblasti vodohospodárskych stavieb - preukazuje sa údajmi v životopise, - skúsenosti s vykonávaním činností stavebného dozoru v súlade so zmluvnými podmienkami FIDIC minimálne na 1 projekte realizovanom v oblasti výstavby verejných kanalizácií alebo ČOV za posledných 10 rokov v investičnom náklade min. 250 mil. SKK - preukazuje sa vyplnenou a potvrdenou prílohou v súťažných podkladoch, - minimálne 3 roky preukázateľnej praxe ako vedúci tímu stavebného dozoru v oblasti vodohospodárskych stavieb v súlade so zmluvnými podmienkami FIDIC -preukazuje sa vyplnenou a potvrdenou prílohou uvedenou v súťažných podkladoch, - oprávnenie vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov podľa zák. č. 138/1992 Zb. v znení zák. č. 236/2000 Z. z. a zák. č. 554/2001 Z. z. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch - preukazuje sa predložením úradne overenej kópie jedného z dokladov: osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky pre činnosti stavebný dozor [činnosti vedenia uskutočňovania stavieb - § 45 ods. 1 písm. b) stavebného zákona], alebo autorizačného osvedčenia na vykonávanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb (kategória 2 - inžinierske stavby, pododbor 2-2 - vodohospodárske stavby]. Stavebný dozor pre kanalizáciu: - ukončené technické univerzitné vzdelanie stavebného zamerania (tzn. stavebná fakulta) - preukazuje sa predložením úradne overenej kópie diplomu. - minimálne 15 rokov odbornej praxe v stavebníctve, z toho minimálne 10 rokov v oblasti vodohospodárskych stavieb - preukazuje sa údajmi v životopise podľa prílohy v súťažných podkladoch, - skúsenosti s vykonávaním činností stavebného dozoru v súlade so zmluvnými podmienkami FIDIC minimálne na 1 projekte realizovanom v oblasti výstavby verejných kanalizácií alebo ČOV za posledných 10 rokov v investičnom náklade min. 250 mil. SKK - preukazuje sa vyplnenou a potvrdenou príslušnou prílohou v súťažných podkladoch, - oprávnenie vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov podľa zák. č. 138/1992 Zb. v znení zák. č. 236/2000 Z. z. a zák. č. 554/2001 Z. z. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch - preukazuje sa predložením úradne overenej kópie jedného z dokladov: osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky pre činnosti stavebný dozor [činnosť vedenia uskutočňovania stavieb - § 45 ods. 1 písm. b) stavebného zákona], alebo autorizačného osvedčenia na vykonávanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb (Kategória 2 - inžinierste stavby, pododbor 2-2 - vodohospodárske stavby). Stavebný dozor pre ČOV: - ukončené technické univerzitné vzdelanie stavebného zamerania (t. j. stavebná fakulta) - preukazuje sa predložením úradne overenej kópie diplomu, - minimálne 15 rokov odbornej praxe v stavebníctve, z toho minimálne 10 rokov v oblasti vodohospodárskych stavieb - preukazuje sa údajmi v životopise podľa prílohy v súťažných podkladoch, - skúsenosti s vykonávaním činností stavebného dozoru v súlade so zmluvnými podmienkami FIDIC minimálne na 1 projekte realizovanom v oblasti výstavby verejných kanalizácií alebo ČOV za posledných 10 rokov v investičnom náklade min. 250 mil. SKK - preukazuje sa vyplnenou a potvrdenou príslušnou prílohou v súťažných podkladoch, - oprávnenie vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov podľa zák. č. 138/1992 Zb. v znení zák. č. 236/2000 Z. z. a zák. č. 554/2001 Z. z. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch - preukazuje sa predložením úradne overenej kópie jedného z dokladov: osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky pre činnosti stavebný dozor [činnosti vedenia uskutočňovania stavieb - § 45 ods. 1 písm. b) stavebného zákona], alebo autorizačného osvedčenia na vykonávanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb (kategória 2 - inžinierske stavby, pododbor 2-2 - vodohospodárske stavby). Uchádzač predloží životopisy navrhovaných kľúčových špecialistov vyplnením formuláru uvedeného v súťažných podkladoch a referenčné listy navrhovaných kľúčových špecialistov preukazujúce výkon stavebného dozoru alebo stavbyvedúceho, potvrdené objednávateľom/zamestnávateľom podľa príslušnej prílohy súťažných podkladov. Budú uznané iba ukončené stavby. Všetky úradne overené kópie vyššie uvedených oprávnení, osvedčení a preukazov musia byť podpísané odborne spôsobilou osobou a v prípade, ak je to relevantné, opečiatkované originálnym odtlačkom pečiatky odborne spôsobilej osoby, v opačnom prípade bude uchádzač vylúčený z verejnej súťaže . III.2.3.4 Opis technického vybavenia potrebného na plnenie zmluvy podľa podmienok uvedených vo zväzku III. súťažných podkladov. Vyhlásenie, že uchádzač bude mať ku dňu podpisu zmluvy k dispozícii prostriedky a technické zariadenia potrebné na plnenie zmluvy v zmysle požiadaviek článkov 6.5 a 6.6 zväzku III. 3.5 Certifikát systému riadenia kvality podľa EN ISO 9001:2000, resp. preukázanie iných dôkazov preukazujúcich opatrenia na zabezpečenie kvality (napr. príručka kvality, politika kvality, plán kvality, vykonané opatrenie na zabezpečenie kvality). 3.6 Doklad, ktorým záujemca preukáže, kto a v akom rozsahu koná v mene uchádzača (napr. overený výpis z obchoného registra a pod.); v prípade skupiny podnikateľov požadovaný doklad predložia všetci členovia skupiny. 3.7 V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny. Ak ponuku predkladá skupina, preukazuje splnenie podmienok účasti podľa tohto bodu spoločne.
III.2.4) Vyhradené zákazky
Nie.
III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1) Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu
Nie.
III.3.2) Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby
Áno.


ODDIEL IV: POSTUP IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž.
IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky, alebo na rokovania alebo na účasť na dialógu
IV.1.3) Zníženie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu
IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena.

IV.2.2) Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1) Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ

IV.3.2) Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
Áno.
Predbežné oznámenie.
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2008/S                119-158395         z 20.06.2008

IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum: 6. 2. 2009. Čas: 13.00 h.
Spoplatnenie súťažných podkladov: Áno.
cena: 70
Mena: EUR.
Podmienky a spôsob platby: Úhradou v hotovosti v pokladnici verejného obstarávateľa (2. poschodie). Adresa verejného obstarávateľa je uvedená v bode I.1) tohto oznámenia.
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 23. 2. 2009. Čas: 09.00 h.
IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti slovenčina

IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Obdobie: Do dátumu.
Dátum: 30. 4. 2009
IV.3.8) Podmienky na otváranie obálok s ponukami
Dátum: 23. 2. 2009. Čas: 09.15 h.
Miesto: Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš, 2. poschodie, zasadacia miestnosť.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: Áno.
Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote napredkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpný štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou preukazujúcou sa originálom plnej moci uchádzača (alebo jej úradne overenou kópiou) na jeho zastupovanie. V prípade predkladania ponuky skupinou dodávateľov môže byť skupina dodávateľov zastúpená osobou oprávnenou konať za jedného z jej členov.


ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE VI.1) TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ
Nie.
VI.2) ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA
Áno.
odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Kohézny fond.
VI.3) ĎALŠIE INFORMÁCIE
1. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov podľa § 17 ods. 1 písm. a) zák. č. 25/2006 Z. z. treba predložiť osobne spolu s dokladom o zaplatení poplatku za poskytnutie súťažných podkladov podľa bodu IV.3.3) tohto oznámenia najneskôr do uplynutia lehoty uvedenej v bode IV.3.4) tohto oznámenia. 2. Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného obstarávateľa podrobne stanovených v súťažných podkladoch na toto verejné obstarávanie. 3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné, alebo inak neprijateľné, alebo ani jedna z predložených ponúk nebude vyhovovať požiadavkám určeným verejným obstarávateľom na predmet zákazky. V takomto prípade bude verejný obstarávateľ ďalej postupovať rokovacím konaním bez zverejnenia podľa príslušných paragrafov zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 4. Pracovný čas kontaktného miesta verejného obstarávateľa pre toto verejné obstarávanie je v pracovných dňoch od 8.00 do 13.00 h. 5. Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž z dôvodov uvedených v § 46 ods. 1 a ods. 2 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. 6. V prípade, ak nebude uzatvorená zmluva so zhotoviteľom stavebných prác, bude sa to brať tak, že zmluva na poskytnutie služieb nevznikla.
VI.4) REVÍZNE POSTUPY
VI.4.1) Orgán zodpovedný za konanie o námietkach
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
IČO: 31 797 903
Poštová adresa: Dunajská 68, P. O. Box 58
PSČ: 820 04
Mesto/obec: Bratislava 24
Štát: Slovenská republika
Telefón: 02 50 26 42 18
Fax: 02 50 26 42 19
Internetová adresa (URL): www.uvo.gov.sk

Orgán zodpovedný za konanie o žiadostiach o nápravu

VI.4.2) Podávanie žiadostí o nápravu a námietok
VI.4.3) Úrad, v ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
IČO: 31 797 903
Poštová adresa: Dunajská 68, P. O. Box 58
PSČ: 820 04
Mesto/obec: Bratislava 24
Štát: Slovenská republika
Telefón: 02 50 26 42 18
Fax: 02 50 26 42 19
Internetová adresa (URL): www.uvo.gov.sk

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia
14. 1. 2009

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.:                +420224907543        
Fax: +420224913813
GSM:                +420724024498        


 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí