zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Komunální sféra a možnosti efektivního hospodaření s energií

21.12.2009
Energie
Osvětlení
Urbánní ekologie
Komunální sféra a možnosti efektivního hospodaření s energií

Kdy už si města všimnou, že i s energií je třeba nakládat s péčí řádného hospodáře?

Rozsah, v jakém se hospodaření s palivy a energií na území města prolíná s jeho činnostmi v samostatné i přenesené působnosti, vyplývá z faktu, že město vystupuje ve vztahu k energii v mnoha rolích: v roli výrobce se mnohdy stará o dodávky tepla domácnostem a dalším subjektům na území města, jako spotřebitel vstupuje do smluvních vztahů s dodavateli elektřiny, zemního plynu, tepla apod. pro objekty škol, sociálních služeb, kultury nebo sportu, provozuje veřejné osvětlení, dopravní služby ve městě, svoz komunálního odpadu, čištění odpadních vod a městskou veřejnou dopravu. Role regulátora je provázána se schvalováním zdrojů, stavebním řízením a územním plánováním, iniciátorem je v případě čerpání dotací pro zateplení škol a dalších vlastních objektů, a zejména pokud pomáhá i dalším subjektům na svém území v získávání informací, dotací, apod. Ve všech svých rolích by mělo město dbát na odstraňování energetických ztrát a na snížení spotřeby energie a nákladů na ene rgii za pomoci realizace energeticky úsporných projektů a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie.

Zaostávání měst a obcí za soukromým sektorem

Zatímco stoupající ceny energie donutily průmysl a soukromý sektor k realizaci již poměrně velkého množství racionalizačních a úsporných opatření a funkci podnikového energetika najdeme v každé větší firmě, je situace v municipální sféře diametrálně odlišná. Jen vzácně se lze potkat s městem, které se energetickým řízením zabývá systematicky a plánovitě realizuje programy energetických úspor. Důvodem je to, že zavedení systému energetického řízení a s ním souvisejících činností vyžaduje mj. koncepční myšlení, efektivní motivaci odpovědných pracovníků a zejména politickou podporu ze strany vedení města. Úspory energie a kvalita ovzduší však bohužel nejsou častou prioritou politických představitelů měst - nejsou totiž vidět, v městském rozpočtu se projeví pomalu, často až po několika letech, což je časový úsek pro mnohé politiky nezajímavý a veřejnost se o tyto úspěchy také příliš nezajímá. Přitom se podle několika nezávislých studií v komunální sféře energií trestuhodně plýtvá - výše možných úspor se kupříkladu ve spotřebě energie na vytápění odhaduje nejčastěji mezi 30 - 45 procenty. U průměrného českého krajského města se tedy dostáváme k částce i několika milionů ročně! Co tedy brání efektivnímu hospodaření s energií v českých městech a obcích?

Součinnost odborů města

Náklady na energii v objektech a zařízeních města jsou hrazeny z různých rozpočtových položek. Málokteré město umí říci, kolik vlastně za energie ročně z rozpočtu celkem platí. Také realizace projektů úspor podléhá různým útvarům a souvisí s jejich rozpočtem, vedoucí těchto útvarů nebo městských organizací pak nemají k šetření či k hledání nových řešení motivaci. Naopak se zde významně uplatňuje známý fenomén rozpočtových organizací: "Když letos uspoříme, příští rok nám sníží rozpočet - to raději utratíme všechno!" Systém energetického řízení se však neobejde bez motivace, stanovení odpovědnosti, způsobu vykazování výsledků, komunikace, monitorování a vyhodnocení.

Vyhodnocení a verifikace úspor energie

Snad právě proto, že se řada měst a obcí díky dostupným dotacím z Operačního programu Životní prostředí intenzivně zabývá projekty energeticky úsporných opatření, zateplením škol, školek a úřadů i využitím obnovitelných zdrojů energie (OZE), je třeba klást důraz na sledování skutečné spotřeby energie, paliv i vody, vyhodnocení úspor a přínosů investic ve snížení provozních výdajů. Vyhodnocení lze provést i opětovným energetickým auditem.

Využití OZE

Ve využití OZE jsou municipality opět výrazně pozadu, a přitom mají oproti soukromému sektoru mnohem lepší vstupní podmínky - kupříkladu existuje množství dotačních programů, v nichž se mohou o dotace ucházet jen veřejné subjekty. Města a obce mají ve svém majetku lesy či pozemky vhodné k pěstování energetických rostlin, mohou shromažďovat biologicky rozložitelný komunální odpad pro zpracování v bioplynových stanicích, využívat kanalizaci k získávání tepla pro tepelná čerpadla, městské skládky jsou vhodné k jímání skládkových plynů, budovy, stavby a pozemky lze využít k umístění fotovoltaických elektráren...

Nedostatek finančních zdrojů (???) a nastavení priorit

Nedostatek finančních zdrojů negativně ovlivňuje cenu i kvalitu zpracovaných dokumentů, o které se energetický management opírá - energetických auditů, územních energetických koncepcí, projektových dokumentací pro realizační akce apod. Veřejná soutěž o nejnižší cenovou nabídku končívá výběrem levného, ale málo kompetentního dodavatele. Omezuje také čerpání prostředků na energeticky úsporná opatření ve vlastních budovách z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP - www.opzp.cz) a z programu Zelená úsporám (www.sfzp.cz).

Existuje ještě jeden, neprávem opomíjený zdroj peněz: budoucí úspory energie! Budoucími úsporami lze investice do úsporných opatření financovat metodou EPC (Energy Performance Contracting - energetické služby se smluvně garantovanou úsporou), kdy dodavatel takových energetických služeb garantuje dosažení navržených úspor a postupné splacení ceny investice za dobu smluvního vztahu z dosažených úspor v nákladech na energii a případně v dalších nákladech). Toto inovativní řešení s sebou přináší další výhodu - realizaci takového opatření město přenese na kvalifikovaného soukromého partnera, a získá tak hned trojnásobný užitek: reálné a garantované úspory nákladů, kvalitní realizaci úsporného opatření a nulovou vstupní investici - tu totiž platí soukromý partner.

EMMO - Energetický management měst a obcí

Projekt EMMO - Energetický management měst a obcí - je ucelená série regionálních konferencí a seminářů, zaměřená na města a obce, která si klade za cíl zvýšení povědomí o potřebnosti, ale také ekonomické efektivnosti hospodárného nakládání s energií na úrovni měst a obcí. Účastníci těchto seminářů jsou informování o možnostech, které v současnosti existují pro města a obce ve sféře energetického managementu, úspor energií a projektů využívání OZE v municipalitách. Na straně přednášejících se ho účastní zástupci veřejné správy, ale i soukromých firem, které mohou městům a obcím pomoci s jejich energetickou bilancí a náklady. Organizátor projektu EMMO, pražská firma B.I.D. services, úspěšně shromáždila skupinu firem a organizací, která představuje v současné době to nejlepší, co je v jednotlivých oborech u nás dispozici.

Konference a semináře probíhají v Praze i v regionech - zatím se uskutečnila celostátní konference v Praze a čtyři regionální semináře v Ostravě, Ústí nad Labem, v Brně a Plzni, další proběhnou v r. 2010.

Dosavadní poznatky z těchto seminářů potvrzují velké rozdíly mezi jednotlivými městy - úkoly městského energetika jsou velmi často roztříštěny mezi pracovníky různých odborů, kteří mezi sebou většinou nekomunikují. Také motivace odpovědných pracovníků je zřejmá: přednášející odpoledního bloku seminářů již většinou mluví k poloprázdnému sálu, pracovní doba skončila... Velká většina obcí pak o tuto problematiku má jen vlažný zájem, což kontrastuje s chronickými nářky na malé městské rozpočty. Takřka všude pak chybí politická podpora - v těch vzácných případech, kdy ve městě figurují kvalifikovaní městští energetici, se naráží na nechuť nové projekty, jakkoli rozumné, smysluplné, s dobrou návratností, realizovat. Neházejme však města a obce do stejného pytle, i u nás už existují průkopnická města, která se mohou chlubit velmi zajímavými úspornými opatřeními - své zkušenosti by pak měla předávat dál a motivovat další - snažíme se tyto pozitivní příklady na našich seminářích předs tavovat.

Dalším krokem projektu EMMO bude program pilotních projektů, do nichž se budou moci zapojit města, která chtějí svou energetickou bilanci řešit koncepčně. S podporou veřejných institucí bude vytvořena skupina energetických manažerů, která bude městu dána k dispozici, aby společně prováděly identifikaci možných úspor a příležitostí k využívání OZE a aby pak ty projekty, které budou pro dané město smysluplné, pomohla realizovat "na klíč". Tím bude překonán jeden z nejvýznamnějších handicapů municipálního sektoru - nedostatek kvalifikovaných a motivovaných zaměstnanců. Již nyní je možné se předběžně do tohoto programu hlásit k prvotním konzultacím. -

Michal Pop
Ředitel společnosti B.I.D. services, s.r.o.

Vladimíra Henelová
ENVIROS, s.r.o.

Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí