zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Energetika má silný vliv na společnost

22.12.2009
Energie
Energetika má silný vliv na společnost

Ohlédnutí za končícím rokem 2009 v energetice

Konec roku 2008 byl ve znamení příprav na historicky první české předsednictví v Evropské unii a současně končících prací nezávislé energetické komise pod vedením prof. Pačese, stejně jako oponentní rady k této komisi. Tyto práce byly následně brány v úvahu při přípravě v té době nové státní energetické koncepce.

Ve znamení předsednictví EU

Počátek roku 2009 byl nejen počátkem českého předsednictví v EU, ale současně ukázal, jak je společnost silně ovlivňována právě energetikou. Téměř neočekávaně vypuknuvší tzv. plynová krize jednak ukázala připravenost české energetiky na možné problémy, kdy české plynárenství by mohlo sloužit za příklad mnohým dalším zemím, dále možnou míru solidarity, kdy bez zbytečného odkladu byla připravena technická opatření, která umožnila tzv. reverzní chod plynárenské soustavy a byl přesměrován tok plynu ve směru západ - východ tak, aby bylo možné pomoci slovenské plynárenské soustavě, a v neposlední řadě ukázala i schopnost české reprezentace hájit v barvách zemí EU jejich zájmy.

Pokud se vrátíme k českému předsednictví v první polovině roku 2009, a to v oblasti energetiky, pak je vhodné sice neskromně, nicméně hrdě říci, že cíle byly splněny na více než sto procent. Pokud by padla otázka, co je důvodem pro toto tvrzení, lze na ni reagovat uvedením faktů, které nejsou až tak známé. Cíle předsednictví v energetice byly specifikovány v dosažení následujících:

- Druhý strategický energetický přehled, klíčové téma dokumentu bylo energetická bezpečnost. Cílem bylo dosažení shody a schválení na jarní Evropské radě - splněno.

- Vnitřní energetický trh - cílem bylo schválení tzv. třetího energetického balíčku. Po řadě debat, tzv. trialogů mezi předsednictvím, komisí a evropským parlamentem byl schválen - splněno.

- Směrnice o nouzových zásobách ropy - cílem bylo dosažení politické dohody. Díky vyjednáváním a zejména úsilí SSHR došlo k naplnění cíle - splněno.

- Energetická účinnost - cílem bylo zpracovat tzv. zprávu o pokroku v jednotlivých oblastech. V průběhu předsednictví pracovní skupina pro energetiku projednávala jednotlivá témata a v závěru byla schválena očekávaná zpráva - splněno.

Nad rámec původně stanovených cílů bylo dosaženo následujících výsledků:

- Řešení a vyřešení lednové plynové krize

- Byl schválen tzv. evropský ekonomický plán obnovy, který reaguje na ekonomickou recesi a v energetice mimo jiné alokuje prostředky na projekty, které by měly zvýšit bezpečnost zásobování zemním plynem a propojení elektroenergetických soustav

- Směrnice o jaderné bezpečnosti Díky vyjednávacímu úsilí zástupců SÚJB bylo dosaženo politické shody na znění této směrnice, což nebylo očekáváno.

Nelze nepřipomenout celou řadu akcí, seminářů a konferencí, pořádaných v rámci energetiky při českém předsednictví, které posunuly debaty a vnímání jednotlivých prvků energetiky. Za nejdůležitější je možné považovat lednovou konferenci na téma "Zajištění energetické bezpečnosti členských států EU v rámci společného trhu s elektřinou" a květnové "Evropské jaderné fórum". Obě akce položily důraz na prvky, které jsou velmi citlivé v rámci debaty o budoucnosti české energetiky, a to posilování infrastruktury české energetiky, která se nachází v geografickém středu evropských sítí, a dále se věnovaly tématu renesance jaderné energetiky a její nezastupitelné roli v budoucím energetickém mixu, pokud chceme dosáhnout bezpečné, spolehlivé a nízkoemisní energetiky.

Novela Energetického zákona

Na úrovni České republiky došlo rovněž k důležitým událostem. Počátkem července byla schválena dlouho očekávaná novela Energetického zákona. Tato novela se dotkne všech částí energetiky, nicméně v různé míře. Elektroenergetika, kde se tržní principy prosazují delší dobu, doznala nejmenších změn, rovněž teplárenství nebylo příliš dotčeno. Největší diskuse a změny proběhly v oblasti plynárenství. Zejména se jedná o skutečnost, že z Operátora trhu s elektřinou se k 1.1.2010 stane Operátor trhu energií, který bude mít na starost jak elektřinu, tak plyn. Následkem mnoha pozměňovacích návrhů se stalo, že z původně uvažované "technické novely", která měla implementovat do zákona evropskou legislativu a odstranit některé přežité pojmy včetně snížení administrativní zátěže podnikatelů v energetice, se stala v některých oblastech novela, která mění podstatným způsobem principy oproti současnému stavu.

Na novelu Energetického zákona navázaly práce na novelizaci sekundární legislativy, tedy jednotlivých vyhlášek. Tato novelizace je v běhu a jejich schválení se očekává v nejbližší době. Podstatné je provázání vyhlášek o stavech nouze v oblastech plynárenství, teplárenství a elektroenergetiky. Nutnost této provázanosti v praktickém životě ukázala právě lednová plynová krize.

Nicméně skutečnost, že za českého předsednictví byl schválen třetí energetický balíček, znamená, že bude nutné zahájit opět práce na další novele Energetického zákona. V rámci aplikace stejné evropské legislativy došlo v elektroenergetice k realizaci vlastnického oddělení. Znamená to, že výkonem vlastnických práv v ČEZ, a.s. je pověřeno Ministerstvo financí a výkonem vlastnických práv v ČEPS, a.s. je pověřeno Ministerstvo průmyslu a obchodu, čímž byl naplněn požadavek vlastnického oddělení, vyplývající z nejnovější evropské legislativy.

Aktualizace SEK

Za velmi úspěšný krok je možné považovat propojení trhů s elektřinou mezi Českou republikou a Slovenskem, které běží od září 2009. Toto vytvoření společného obchodního prostoru je dalším reálným plněním evropské legislativy dříve, než bylo očekáváno.

V souvislosti s letošním podzimem nelze nezmínit Státní energetickou koncepci (SEK). Tento klíčový a dlouho očekávaný materiál byl dokončen ve formě aktualizace v září 2009 a představen široké veřejnosti 13.10.2009 na tiskové konferenci ministra průmyslu a obchodu. Rámec aktualizace vyplývá z platné SEK, schválené v roce 2004. Skutečnost, že se jedná o aktualizaci, by bylo možné dokumentovat na tom, že v klíčových otázkách jsou odpovědi shodné, počítá se s maximálním využitím domácích zdrojů primárních paliv a se zvyšováním podílu jaderné energetiky pro pokrytí budoucích nároků na energie, zejména elektrickou. Aktualizace SEK zdůrazňuje spíše "měkké" aspekty, jako je nutnost výchovy, vzdělávání a zapojení nové generace odborníků v energetice, a to na všech stupních vzdělávání, nutnost podpory rozvoje infrastruktury a silnější akcent na energetickou bezpečnost.

Renesance jaderné energetiky

Pokud se týká jaderné energetiky, ta, jak se zdá, již prošla onou vícekrát zmiňovanou renesancí. Posledním argumentem odpůrců jaderné energetiky zůstává otázka hlubinného úložiště, kde je ještě mnoho diskuzí, vysvětlování a rozhodování před námi.

Za nejpodstatnější v krátkodobém a střednědobém horizontu lze považovat otázku tzv. územních ekologických limitů (ÚEL). Pokud se podíváme na začátek tohoto článku, kde je řeč o členství České republiky v EU, pak už sama otázka jakýchkoliv limitů je poněkud nesystémová. Základní principy fungování EU jsou založeny na volném pohybu zboží, služeb, peněz a osob a existence jakýchsi limitů v srdci Evropy je možné považovat za něco, co je nad rámec běžné evropské regulace. Druhou otázku vyvolává existence původního usnesení vlády z roku 1991, kde je definován úkol pro ministra hospodářství, dnes ministra průmyslu a obchodu, aby zohlednil ÚEL při návrhu SEK do konce roku 2005, nelze tedy hovořit o "prolomení limitů", ale spíše o naplnění původního usnesení vlády.

Třetím pohledem na naplnění původního usnesení vlády je, že v aktualizaci SEK je definováno, že uhlí "za limity" by mělo být cíleně určeno pro české teplárny. Argumenty, že je možné použití jiného uhlí, jsou v tomto směru netechnicky liché, neboť není uhlí jako uhlí, stejně jako argument, že lze nahradit benzín naftou, protože se jedná o ropný produkt, asi není zrovna přesvědčivý. Je tedy zřejmé, že tyto debaty se přenesou do dalšího období a další směřování české energetiky v kontextu Evropy bude podrobeno detailnějším diskuzím.

Co můžeme očekávat od roku 2010?

Rok 2010 bude s největší pravděpodobností neméně náročný a zajímavý, jako byl rok 2009. S napětím budeme očekávat počátek roku, zda dojde k opakování plynové krize, dosavadní signály nehovoří ve prospěch klidného průběhu počátku roku, a v případě opakování je na místě otázka, jak jsme připraveni. Listopadové "krizové cvičení" prokázalo připravenost České republiky, nicméně na časově omezené období a v závislosti na venkovní teplotě.

Zcela určitě bude pokračovat debata týkající se aktualizace SEK.

V neposlední řadě bude nutné "otevřít" klíčové zákony, týkající se energetiky, a to z důvodu implementace evropských směrnic do českého energetického práva. Bude nutné novelizovat jak Energetický zákon, tak zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energií včetně příslušné sekundární legislativy.

Jak bylo řečeno na počátku, rok 2009 byl bohatý na události a od budoucnosti můžeme očekávat, že škála otázek k řešení se bude spíše rozšiřovat. Mohu jen věřit, že díky racionalitě a správnému zhodnocení faktů budeme jednou moci předat našim následovníkům energetiku zdravou, spolehlivou, efektivní a konkurenceschopnou. -

Ing. Roman Portužák; Sc.
pověřený řízením odboru elektroenergetiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí