zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pokuty nad 100 000 Kč za porušení povinností na úseku ochrany vod v roce 2009

12.01.2010
Voda
Pokuty nad 100 000 Kč za porušení povinností na úseku ochrany vod v roce 2009

Rozhodnutí, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2009

AGRODRUŽSTVO Kačice

K farmě 28, 273 04 Kačice

IČ: 47048620

Pokuta 120 000 Kč za porušení § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., tj. za ohrožení vod nedovoleným nakládáním se závadnými látkami na farmě v Kamenných Žehrovicích (únik kejdy mimo jímky, skladování kejdy v propustné jímce, zachycování znečištěných srážkových vod z výběhů v propustné jímce).

Pokuta byla uložena podle § 116 odst. 1 písm. d) bod 17 a ust. § 122 odst. 1 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, rozhodnutí bylo odvolacím orgánem potvrzeno a nabylo právní moci dne 4.12.2008.

ZEVETA Bojkovice, a.s.

Tovární 532, Bojkovice

PSČ 68771

IČ:25691465

Pokuta 150 000,- Kč za porušení § 8 odst. 1, písm.c) a § 38 odst. 3, zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod, konkrétně za překročení povolených hodnot ukazatelů ve vypouštěných odpadních vodách..

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že v roce 2007 došlo k výraznému překročení povolených hodnot znečištění odpadních vod, vypouštěných z ČOV subjektu do toku Kolelač , v ukazateli Al a to jak množství tak koncentrace. Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k míře překročení limit a k umístění subjektu na území se zvláštní ochranou. Zároveň byl vzat v úvahu fakt že nebylo prokázáno významné ovlivnění toku spojené s úhynem vodních živočichů

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán - OVSS I - rozhodnutí ČIŽP potvrdil v plném rozsahu, rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.12.2008..

ZEVO, spol. s r.o.

Jevišovice 102, PSČ 671 53

IČ: 49451693

Pokuta 100 000 Kč za porušení § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., tj. za nedovolené nakládání se závadnými látkami (konkrétně kejdou, ropnými látkami, čistírenskými kaly, krví, homogenizovaným materiálem a digestátem) v areálu ZEVO, spol. s r.o. - Bioplynová stanice Velký Karlov.

Pokuta byla uložena podle § 116 odst. 1 písm. c) a § 119 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto zejména k rozsahu nedovoleného nakládání se závadnými látkami, kdy docházelo k únikům z většiny zařízení, ve kterých je se závadnými látkami nakládáno.

Rozhodnutí nabylo právní moci 7.1.2009.

PAPOS v.o.s.

36312 Ostrov, Moříčovská 251

IČ: 45353433

Pokuta 200 000,-Kč za porušení ustanovení § 37 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb.,
tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových, konkrétně za vypouštění odpadních vod z ČOV do řeky Bystřice v rozporu s integrovaným povolením dle zák. č. 76/2002 Sb.

Pokuta uložena podle § 38 odst. 1 písm. a) zák.č. 76/2002 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k soustavnému překračování povolených limitů ve vypouštěných odpadních vodách v letech 2007 - 2008 ve stanovených ukazatelích a zároveň ke snaze společnosti realizovat ve výrobě opatření, která sníží vypouštěné znečištění na ČOV

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 8.1.2009.

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

Ústí n. Labem, Revoluční1930/86

IČ : 00011789

Pokuta 180 000,- Kč za porušení ustanovení § 16 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek do veřejné kanalizace, konkrétně za vypouštění odpadních vod z areálu fy.Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. s koncentrací zvlášť nebezpečných závadných látek vyšší, než povolené limity, do veřejné kanalizace Města Ústí nad Labem.

Pokuta byla uložena pode § 116 odst.1 písm. b a § 118 odst.1 zák. 254/2001 Sb.

Ve vypouštěných vodách z areálu fy. Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. docházelo v období roku 2007 k opakovanému překračování koncentračních limitů Mo a TCPE, stanovených v povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek do veřejné kanalizace. Výše pokuty byla stanovena s ohledem na značnou velikost zdroje znečištění a na fakt, že subjekt byl za obdobný delikt v minulém roce pokutován. Zároveň však byla zohledněna skutečnost, že během roku 2007 byla provedena opatření ve výrobě a k překračování limitů TCPE již ve druhém pololetí nedocházelo. Navíc se jedná o vypouštění do kanalizace, ukončené ČOV.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 15.1.2009.

Agrokomplex Kunovice, a.s.

Kunovice 1487, PSČ 686 04

IČ: 25544047

Pokuta 200 000 Kč za porušení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., tj. vypouštění odpadních vod z ČOV na farmě Kunovice do příkopu podél komunikace bez povolení vodoprávního úřadu.

Pokuta byla uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k tomu, že prokazatelně opakovaně docházelo nedovoleným vypouštěním odpadních vod k ohrožení jakosti podzemních vod. Výsledky šetření byly potvrzeny výsledky rozborů odpadních vod a hydrogeologickým posudkem.

Rozhodnutí nabylo právní moci 5.2.2009.

fyzická osoba podnikající

Pokuta ve výši 140 000,- Kč za odběr podzemní vody pro provoz Sportcentra Doubí bez platného povolení vodoprávního úřadu, čímž subjekt porušil ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona.

Pokuta byla uložena dle § 116 odst. 1 písm. a) vodního zákona a její výše stanovena dle ust. § 117 vodního zákona vynásobením množství nedovoleně odebrané podzemní vody sazbou 50 Kč/m3 .

ČIŽP původně stanovila subjektu pokutu ve výši 300 000,- Kč. Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal a odvolací orgán pokutu snížil na 140 000,- Kč s odůvodněním, že nedovolený odběr probíhal po dobu kratší než původně stanovila ČIŽP.

Rozhodnutí nabylo právní moci 7.2.2009.

Obec Všejany

Všejany

PSČ 294 44

IČ 002 38 902

Pokuta ve výši 369 900,- Kč za odběr podzemní vody pro provozování koupaliště bez platného povolení vodoprávního úřadu, čímž porušil povinnosti stanovené v § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona.

Pokuta byla uložena dle § 116 odst. 1 písm. a) vodního zákona a její výše stanovena dle ust. § 117 vodního zákona vynásobením množství nedovoleně odebrané podzemní vody sazbou 50 Kč/m3 .

Pokuta ve výši 10 000,- Kč za to, že nepředložil poplatkové hlášení pro stanovení záloh po obdržení povolení k odběru podzemní vody, čímž porušil ust. § 88 odst. 5 vodního zákona.

Pokuta byla uložena podle ust. § 116 odst. 1 písm. d) bod 82 a podle § 122 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

Pokuta nabyla právní moci 10.2.2009.

Zemědělská a.s. Čejkovice

Čejkovice, Bílovická 950

PSČ 696 15

IČ 255 04 932

Pokuta ve výši 255 930,- Kč za odběr podzemní vody v jednotlivých kalendářních měsících v množství větším než je povoleno v povolení vodoprávního úřadu, čímž došlo k porušení ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona.

Pokuta byla uložena dle § 116 odst. 1 písm. a) vodního zákona a její výše stanovena dle ust. § 117 vodního zákona vynásobením množství nedovoleně odebrané podzemní vody sazbou 50 Kč/m3 .

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán napadené rozhodnutí ČIŽP potvrdil a pokuta nabyla právní moci 18.2.2009.

Teléfonica O2 Czech Republic, a.s.

Za Brumlovkou 266/2, Praha 4

PSČ 140 22

IČ 60193336

Pokuta ve výši 1 620 200,- Kč za překročení povoleného množství odebírané podzemní vody v roce 2007 v k.ú. Vrátkov o jednu třetinu. Tím byly porušeny povinnosti dle ust. § 8 odst.2 vodního zákona.

Pokuta byla uložena dle § 116 odst. 1 písm. a) vodního zákona a její výše stanovena dle ust. § 117 vodního zákona vynásobením množství nedovoleně odebrané podzemní vody sazbou 50 Kč/m3 .

Společnost se proti rozhodnutí ČIŽP odvolala, odvolací orgán rozhodnutí inspekce potvrdil a pokuta nabyla právní moci dne 26.2.2009.

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Jílová 6, Šumperk

PSČ 787 01

IČ: 47674911

Pokuta 100 000,- Kč za porušení § 8 odst. 1, písm.c) a § 38 odst. 3, zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod, konkrétně za překročení povolených hodnot ukazatelů ve vypouštěných odpadních vodách..

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že došlo k výraznému a opakovanému překročení povolených hodnot znečištění z ČOV v obci Mohelnice / 7500 EO /, což vedlo k negativnímu ovlivnění kvality vody v toku Morava. Tato překročení byla potvrzena i nezávislou kontrolní laboratoří. Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k snížení účinnosti čištění v důsledku přítoku silně koncentrovaných OV.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí ČIŽP nabylo právní moci dne 28.02.2009.

Pražské vodovody a kanalizace a.s.

11000 Praha 1, Pařížská 11

IČ: 25656635

Pokuta 16 000 000,- Kč za porušení § 38 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. tj.nedovolené vypouštění odpadních vod, , konkrétně za vypouštění odpadních vod z ÚČOV Praha v kvalitě přesahující limit povolení vodoprávního úřadu.

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

V lednu a únoru roku 2008 došlo k opakovanému a významnému překročení maximálně povoleného emisního limitu pro ukazatele amoniakální dusík, BSK, NL, CHSK a Pcelk. Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k velikosti zdroje znečišťování a množství nadlimitně vypuštěného znečištění.. Dále bylo zohledněno pozdní a nedostatečné řešení havarijní situace ze strany provozovatele, které významně přispělo k výraznému a dlouhodobému překračování limitů. Protože subjekt porušil povinnosti stanovené vodním zákonem opakovaně v období jednoho roku, byla v souladu s § 123 Vodního zákona použita dvojnásobná sazba pokuty.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, OVSS I snížil výši pokuty na konečnou částku

8 000 000, rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.3.2009.

"1. Vodohospodářská společnost, s.r.o."

Kladenská 132, Velké Přílepy

PSČ 252 64

IČ: 47551917

Pokuta 200 000,- Kč za porušení § 8 odst. 1, písm.c) a § 38 odst. 3, zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod, konkrétně za překročení povolených hodnot ukazatelů ve vypouštěných odpadních vodách..

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že došlo k výraznému a opakovanému překročení povolených hodnot znečištění z ČOV v obci Velké Přílepy / 2500 EO /, což vedlo k negativnímu ovlivnění kvality vody v toku Podmoráňského potoka. Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k malé velikosti zdroje ale také k k opakovanému porušení povinností sankcionovaným subjektem v minulém období / § 123 Vodního zákona /.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán - OVSS I - rozhodnutí ČIŽP potvrdil v plném rozsahu, rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.3.2009.

Statek Chyše genetic export, spol. s r.o.

Chyše 141, 364 53 Chyše

IČ: 18224962

Pokuta v celkové výši 100 000 Kč:

a) Pokuta 80 000 Kč za porušení § 39 odst. 4 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., tj. za ohrožení jakosti nebo zdravotní nezávadnosti povrchových a podzemních vod nedovoleným nakládáním se závadnými látkami ve skladu olejů a na nedostatečně zabezpečené manipulační ploše skladu LTO a nafty v k.ú. Chyše.

Pokuta byla uložena podle § 116 odst. 1 písm. c) a § 119 zákona č. 254/2001 Sb.

b) Pokuta 10 000 za porušení § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb tj. nezpracování havarijního plánu pro případ havárie.

Pokuta byla uložena podle § 116 odst. 1 písm d) bod č. 19 a §122 zákona č. 254/2001 Sb.

c) Pokuta 10 000 Kč za porušení § 39 odst. 4 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb. tj.neprovedení kontroly těsnosti podzemního potrubí vedení LTO k sušičce obilí v zákonem stanovené lhůtě.

Pokuta byla uložena podle § 116 odst. 1 písm. d) bod č. 22 a §122 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto zejména k tomu,ž e se jedná o malé sklady olejů a LTO a účastník řízení projevil snahu odstranit zjištěné nedostatky a uvést lokalitu do souladu se zákonem o vodách.

Rozhodnutí nabylo právní moci 23.3.2009.

PUMR & RYBA, TRANSPORT - SPEDITION, spol s r. o.

Prostřední Nová Ves čp. 48

507 81 Lázně Bělohrad

IČ: 252 92 200

Pokuta 100 000,- Kč za porušení § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., tj. za nedovolené nakládání se závadnými látkami, konkrétně za nežádoucí znečištění venkovní nezpevněné parkovací plochy ropnými úkapy a drobnými úniky ropných látek z parkujících vozidel, přičemž nebylo provedeno žádné opatření k odstranění tohoto stavu..

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. c) a § 119 odst. 1 vodního zákona

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že byla ohrožena kvalita vody v blízkém povrchovém toku a že se areál subjektu nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod a že daný stav je zapříčiněn jeho dlouhodobým neřešením.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a pokuta nabyla právní moci dne 26. 3. 2009.

fyzická osoba podnikající

Pokuta 200 000,- Kč za porušení § 8 odst. 1, písm.c) a § 38 odst. 3, zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod, konkrétně za překročení povolených hodnot ukazatelů ve vypouštěných odpadních vodách..

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že došlo k výraznému překročení povolených hodnot znečištění odpadních vod, vypouštěných z ČOV Jatka Blovice, kterou subjekt provozuje. do toku Cecina. Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k míře překročení limitů a ovlivnění toku, která byla významná. Dále bylo přihlédnuto k tomu, že zjištěný závadný stav byl způsoben nedostatečně zajištěnou obsluhou ČOV a provozovatel neprojevil požadovanou součinnost při řešení a odstranění havarijního stavu na ČOV.

Protože subjekt porušil povinnosti stanovené vodním zákonem opakovaně v období jednoho roku, byla v souladu s § 123 Vodního zákona použita dvojnásobná sazba pokuty.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán - OVSS I - rozhodnutí ČIŽP potvrdil v plném rozsahu, rozhodnutí nabylo právní moci dne 2.4.2009.

Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s.

37080 České Budějovice Boženy Němcové 12

IČ : 60071371

Pokuta 160 000,- Kč za porušení ustanovení § 38 odst.3 zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových, konkrétně za vypouštění odpadních vod z ČOV Žirovnice do toku Žirovnice s větší koncentrací znečišťujících látek, než umožňovalo platné povolení vodoprávního úřadu.

Pokuta byla uložena pode § 116 odst.1 písm. b a § 118 odst.1 zák. 254/2001 Sb.

Ve vypouštěných vodách z ČOV docházelo v roce 2008 k významnému překračování povolených hodnot nerozpuštěných látek a CHSK. Výše pokuty byla stanovena s ohledem na významnou míru překročení limitů, která byla potvrzena rozbory nezávislé laboratoře. Zároveň byl vzat v úvahu fakt, že se jedná o zdroj znečišťování pod 10000 ekvivalentních obyvatel a že nebylo prokázáno významné ovlivnění toku spojené s úhynem vodních živočichů

Protože subjekt porušil povinnosti stanovené vodním zákonem opakovaně v období jednoho roku, byla v souladu s § 123 Vodního zákona použita dvojnásobná sazba pokuty.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.4.2009.

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

Mostníkovská 255, Beroun

PSČ 266 41

IČ: 46356975

Pokuta 110 000,- Kč za porušení § 8 odst. 1, písm.c) a § 38 odst. 3, zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod, konkrétně za překročení povolených hodnot ukazatelů ve vypouštěných odpadních vodách..

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že došlo k výraznému překročení maximálních povolených hodnot znečištění OV z ČOV v obci Beroun / 19200 EO /, což vedlo k negativnímu ovlivnění kvality vody v toku Berounka. Toto překročení bylo zjištěno nezávislou kontrolní laboratoří. Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k snížení účinnosti čištění v důsledku opravy míchadla.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán - OVSS I - rozhodnutí ČIŽP potvrdil v plném rozsahu, rozhodnutí nabylo právní moci dne 10.4.2009.

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

Ústí n. Labem, Revoluční1930/86

IČ : 00011789

Pokuta 300 000,- Kč za porušení ustanovení § 16 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek do veřejné kanalizace, konkrétně za vypouštění odpadních vod z areálu fy.Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. s koncentrací zvlášť nebezpečných závadných látek vyšší, než povolené limity, do veřejné kanalizace Města Ústí nad Labem.

Pokuta byla uložena pode § 116 odst.1 písm. b a § 118 odst.1 zák. 254/2001 Sb.

Ve vypouštěných vodách z areálu fy. Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. docházelo v období roku 2008 k opakovanému překračování koncentračních limitů Mo, stanovených v povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek do veřejné kanalizace. Výše pokuty byla stanovena s ohledem na značnou velikost zdroje znečištění a na fakt, že subjekt byl za obdobný delikt v minulém roce pokutován. Zároveň však byla zohledněna skutečnost, že provozovatel vypověděl nájemní smlouvu s producentem OV s obsahem Mo a k překračování limit by nemělo nadále docházet.. Navíc se jedná o vypouštění do kanalizace, ukončené ČOV.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.5.2009.

SPOLEČNOST INVESTIČÍHO ROZVOJE a.s.

Boženy Němcové 1689, Kadaň

PSČ 43201

IČ: 25432451

Pokuta 250 000,- Kč za porušení § 8 odst. 1, písm.c) a § 38 odst. 3, zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod, konkrétně za překročení povolených hodnot ukazatelů ve vypouštěných odpadních vodách..

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že došlo k výraznému a opakovanému překročení povolených hodnot znečištění z ČOV Královský vrch / 2500 EO /, což vedlo k negativnímu ovlivnění kvality vody v toku Prunéřovský potok. Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k tomu, že provozovatel porušoval i ostatní podmínky povolení / četnost odběru vzorků / i to že ani za dobu 5 let nebyl schopen uvést ČOV do trvalého provozu.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí ČIŽP nabylo právní moci dne 11.5.2009

NATUR ODPADY s.r.o.

Varenská 2933/24, Ostrava - Moravská Ostrava

PSČ 702 00

IČ: 268 04 883

Pokuta 700 000,- Kč za porušení § 39 odst. 4 písm. a), zákona č. 254/2001 Sb., tj. za neumístění zařízení, v němž se používají, zachycují skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné látky, způsobem, který ohrožuje povrchové a podzemní vody a jejich prostředí.

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. d) bod 21 a § 122 vodního zákona.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že bylo na nezabezpečené ploše skladováno významné množství ropných a dalších nebezpečných látek a že subjekt, kromě ukončení činnosti, neprovedl žádná další opatření k odstranění kontaminace.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a pokuta nabyla právní moci dne 12. 5. 2009.

VLNAP a.s.,

36 221 Nejdek, Karlovarská 1342

IČ: 00013111

Pokuta 200 000,-Kč za porušení ustanovení § 37 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb.,
tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových, konkrétně za vypouštění odpadních vod z ČOV do řeky Rolavy v rozporu s integrovaným povolením dle zák. č. 76/2002 Sb.

Pokuta uložena podle § 38 odst. 1 písm. a) zák.č. 76/2002 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k soustavnému překračování povolených limitů ve všech stanovených ukazatelích a zároveň ke snaze společnosti realizovat ve výrobě opatření, která sníží vypouštěné znečištění na ČOV / odstavení provozu zpracování vlny /.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 29.5.2009.

SYSTEM TECHNOLOGY CZ spol. s r.o.

Kovodělská 62, Moravský Písek

PSČ 696 85

IČ 25591053

Pokuta ve výši 179 200,- Kč za odběr podzemní vody z vlastního zdroje pro provoz rekreačního střediska DOPRAVÁK v Buchlovicích - Smraďavce bez platného povolení vodoprávního úřadu, čímž subjekt porušil ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona.

Pokuta byla uložena dle § 116 odst. 1 písm. a) vodního zákona a její výše stanovena dle ust. § 117 vodního zákona vynásobením množství nedovoleně odebrané podzemní vody sazbou 50 Kč/m3 .

Pokuta nabyla právní moci 30.4.2009.

NURA s.r.o.

Lipová 622/1, Aš

PSČ 352 01

IČ 26321131

Pokuta ve výši 180 000,- Kč za odběr podzemní vody bez platného povolení vodoprávního úřadu, čímž subjekt porušil ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona. Množství nedovoleně odebrané vody bylo stanoveno z průměrné roční spotřeby.

Pokuta byla uložena dle § 116 odst. 1 písm. a) vodního zákona a její výše stanovena dle ust. § 117 vodního zákona vynásobením množství nedovoleně odebrané podzemní vody sazbou 50 Kč/m3 .

Pokuta nabyla právní moci dne 1.6.2009.


Zemědělské družstvo Menhartice, družstvo

Pálovice 60

PSČ 675 31

IČO 00139874

a) Pokuta ve výši 181 740,- Kč za nedovolený odběr podzemní vody z vlastních vrtů v k.ú. Lovčovice, v období od 2.1.2008 do 22.8.2008 pro zásobování farmy Menhartice bez povolení věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu, čímž došlo k porušení ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona.

Pokuta byla uložena dle § 116 odst. 1 písm. a) vodního zákona a její výše stanovena dle ust. § 117 vodního zákona vynásobením množství nedovoleně odebrané podzemní vody sazbou 50 Kč/m3 .

b) Pokuta ve výši 20 000,- Kč za nedovolené nakládání se závadnými látkami, konkrétně chlévskou mrvou, silážními šťávami a hnojůvkou v areálu farmy Menhartice a Bačkovice v rozporu s § 39 odst. 1 vodního zákona s následným ohrožením podzemních vod.

Pokuta byla uložena dle ust. § 116 odst. 1 písm. c) vodního zákona a její výše stanovena dle ust. §119 vodního zákona.

c) Pokuta ve výši 15 000,- Kč za porušení povinností stanovených vodním zákonem při skladování hnojůvky v jímce 393 m3 trvalého polního hnojiště Pálovice spočívající v neprovádění kontroly těsnosti zařízení, v němž se používají, zachycují, skladují závadné látky podle § 39 odst. 4 písm. c)vodního zákona.

Pokuta byla uložena dle ust. § 116 odst. 1 písm. d) bod 22 vodního zákona a její výše stanovena dle ust. § 122 odst. 1 písm c) vodního zákona.

d) Pokuta ve výši 15 000,- Kč za porušení dalších povinností stanovených vodním zákonem, spočívající ve skladování ropných látek na ČS PHM střediska Menhartice bez odpovídajícího kontrolního systému pro zjišťování úniku závadných látek v rozporu § s 39 odst. 4 písm. d) vodního zákona.

Pokuta byla uložena dle ust. § 116 odst. 1 písm. d) bod 23 vodního zákona a její výše stanovena dle ust. § 122 odst. 1 písm c) vodního zákona.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán částečně změnil text výrokové části rozhodnutí. Výši pokut a zbývající část rozhodnutí ale potvrdil. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 30.4.2009.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí