zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pokuty nad 100 000 Kč za porušení povinností na úseku IPPC v roce 2009

15.01.2010
IPPC
Pokuty nad 100 000 Kč za porušení povinností na úseku IPPC v roce 2009

Rozhodnutí, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2009

CONTA, s.r.o. Hlubany 121 441 01 Podbořany

IČ: 254 13 783

ČIŽP uložila této společnosti podle ust. § 37 odst. 4 písm. b) zákona o integrované prevenci pokutu ve výši 500 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 2 zákona o integrované prevenci, kterého se účastník dopustil tím, že v době od 01.04.2003 do 27.11.2008 provozoval zařízení pod názvem "Továrna na výrobu chladniček Podbořany", bez platného integrovaného povolení. Tímto jednáním došlo ze strany provozovatele k porušení ustanovení § 16 odst. 2 zákona o integrované prevenci - provozovatel zařízení spadající pod režim zákona o integrované prevenci nesmí bez platného integrovaného povolení zařízení provozovat. Potvrzeno OVSS IV MŽP. Územní působnost: OI ČIŽP Ústí nad Labem, právní moc - 26.05.2009

Jihomoravská armaturka spol. s r.o. Lipová alej 3087/1 695 01 Hodonín IČ: 634 86 831

ČIŽP uložila této společnosti celkem pokutu (po úpravě MŽP, OVSS VII ve výroku č. 4, viz dále) ve výši 305 000,- Kč dle ustanovení:

1. § 40 odst. 7 písm. a) zákona č.86/2002 Sb., v platném a účinném znění - pokuta ve výši 50.000,- Kč za porušení povinnosti provozovatele velkého zdroje znečišťování ovzduší (provoz slévárna) dle ust. § 11 odst. 1 písm. a) kdy docházelo k úniku znečištěné vzdušiny mimo odlučovací zařízení. Při provozování tohoto zdroje znečišťování ovzduší byl též konstatován nesoulad s technickými podmínkami provozu zařízení zdroje stanovenými jeho výrobcem (podmínky správného technologického provozování pro garanci správné funkce zařízení).

2. § 37 odst. 2 a § 37 odst. 4 písm. b) zákona č.76/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném a účinném znění uložila ČIŽP pokutu ve výši 100.000,- Kč za porušení ust. § 16 odst. 1 písm. a) tohoto zákona tj. provoz v rozporu s podmínkami IP překračováním emisního limitu pro TZL.

3. § 40 odst. 7 písm. a) zákona č.86/2002 Sb. - pokuta ve výši 40.000,- Kč za porušení povinností provozovatele středního zdroje znečišťování ovzduší "Pískové hospodářství a cídírna" dle ust. § 11 odst. 1 písm. a) tohoto zákona, tj. v nesouladu s technickými podmínkami provozu zařízení zdroje stanovenými jeho výrobcem.

4. § 40 odst. 7 písm. a) zákona č.86/2002 Sb. - pokuta ve výši 15.000,- Kč (po snížení MŽP) za porušení povinnosti provozovatele středního zdroje znečišťování ovzduší "Formovací linka GFD" dle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., tj. v nesouladu s tech-nickými podmínkami provozu zařízení zdroje stanovenými jeho výrobcem.

5. § 37 odst. 2 a § 37 odst. 4 písm. b) zákona č.76/2002 Sb., o integrované prevenci - pokuta ve výši 100.000,- Kč za provoz v rozporu s podmínkami IP dle ust. § 16 odst. 1 písm. a) tohoto zákona , tj. že bylo prokázáno překračování emisního limitu pro TOC.

Územní působnost: OI ČIŽP Brno, právní moc - 2.2.2009

OK Projekt s.r.o,Karoliny Světlé 2238

370 04 České Budějovice, IČ: 466 79 189

ČIŽP uložila této společnosti pokutu ve výši 300 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 3 ve spojení s ust. § 37 odst. 5 pís. c) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění účinném v době porušení právní povinnosti. Společnost porušila zákon tím, že v období od 31.10.2007 do 19.11.2007 provozovala zařízení pro úpravu odpadů Všemyslice bez platného integrovaného povolení, přičemž do zařízení převzala v tomto období 1745 t nebezpečných odpadů.

Územní působnost: OI ČIŽP České Budějovice, právní moc - 23.01.2009

AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE, spol. s r.o. Jevišovice 102, PSČ 671 53,

IČ: 49455958

ČIŽP uložila pokutu ve výši 300 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 2 zákona č.76/2002 Sb., o integrované prevenci, kterého se provozovatel dopustil tím, že v období od 31.10.2007 do 7.7.2008, tj. do dne nabytí právní moci integrovaného povolení, provozoval zařízení "Výroba rybí moučky" v k.ú. Černín, které spadá pod režim zákona o integrované prevenci a je zařazeno dle přílohy č.1 zákona do kategorie 6.5 bez platného (pravomocného) integrovaného povolení.

Zároveň ČIŽP uložila pokutu ve výši 3 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, kterého se provozovatel dopustil tím, že nezajistil stanovení pachových látek dle vyhlášky č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování.

Územní působnost: OI ČIŽP Brno, právní moc - 12.3.2009

ASAVET spol. s r.o.,Chodská 1032/27, Praha 2, IČ 405 25 996

Pokuta uložena ve výši 300 000,- Kč podle § 37 odst. 4 písm. b) zákona č.76/2002 Sb., o integrované prevenci za opakovaný správní delikt nesouladu se stanovenými podmínkami integrovaného povolení, protože při provozování zařízení nebyly uzavřeny a zakryty některé stavební otvory (okna, dveře, vrata). Tím byla omezena účinnost a správná funkce vzduchotechnického systému a byl tak umožněn únik obtěžujících pachových látek do okolního prostředí.

V tomto jednání je spatřováno porušení povinnosti stanovené ustanovením § 16 odst. 1 písm. a) zákona o integrované prevenci.

Územní působnost: OI ČIŽP Plzeň, právní moc - 17.6.2009

Baufeld, ekologické služby, s.r.o.,Na Petynce 716/48,169 00 Praha 6

IČ: 496 81 036

ČIŽP uložila této společnosti pokutu ve výši 250 000,- Kč za provoz "Zařízení pro sběr, úpravu, míšení, aditivaci a dočasné skladování kapalných a pevných odpadů" v k.ú. Střelice u Brna bez platného integrovaného povolení (v období od 31.10.2007 do 31.5.2008). Jedná se o zařízení kategorie 5.1 dle přílohy č.1 zákona č.76/2002 Sb., o integrované prevenci, tzn. došlo k porušení ust. § 16 odst. 2 tohoto zákona. Provozovatel se odvolal. MŽP, OVSS VII odvolání zamítlo a potvrdilo rozhodnutí ČIŽP v plném rozsahu.

Územní působnost: OI ČIŽP Brno, právní moc - 25.5.2009

JIP-Papírny Větřní, a.s. ,Papírenská čp. 2,382 11 Větřní

IČ: 450 22 526

ČIŽP uložila této společnosti pokutu ve výši 245 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 2 ve spojení s ust. § 37 odst. 4 pís. b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Společnost porušila zákon tím, že provozovala "Skládku odpadů Lověšice" v rozporu s podmínkami IP dle ust. § 16 odst. 1 písm. a) tohoto zákona - ukládání neschváleného odpadu a ukládání odpadů na špatném místě.

Územní působnost: OI ČIŽP České Budějovice, právní moc - 30.6.2009

ZDIBE, spol. s r.o.,267 51 Stašov 147

IČ: 61683507

Pokuta uložená ve výši 200 000,- Kč dle § 37 odst. 4 písm. b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, za správní delikt dle ust. § 37 odst. 2 zákona, kterého se provozovatel zařízení "Skládka tuhého odpadu Stašov" dopustil tím, že jej provozoval v rozporu s podmínkami integrovaného povolení (nevedení evidence odpadů z vlastní produkce od 1/2007 až 11/2008, porušení více podmínek provozního řádu), takže došlo k porušení ustanovení 16 odst. 1 písm. a) tohoto zákona.

Územní působnost: OI ČIŽP Praha, právní moc - 2.6.2009

ALKAM s.r.o.,Rybářská 56,280 02 Kolín II

IČ: 267 17 026

Pokuta uložena v celkové výši 150 000,- Kč za správní delikt dle ustanovení § 37 odst. 2 zákona o č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, tzn. provoz zařízení na povrchové úpravy a svařování kovů a výrobu těsnící pásky z polyuretanu v provozovně na adrese Masarykova 59, Kutná Hora, PSČ 284 01, spadající do kategorie 4.1.h) bez platného integrovaného povolení, tj. došlo k porušení ust. § 16 odst. 2 tohoto zákona. Potvrzeno OVSS I MŽP.

Územní působnost: OI ČIŽP Praha, právní moc - 10.6.2009

EUTIT s.r.o.,Stará Voda 196 ,294 21 Bělá pod Bezdězem

IČ: 477 14 930

Pokuta uložená v souhrnné výši 150 000,- Kč dle ustanovení:

1. § 37 odst. 4 písm. b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci uložena pokuta ve výši 130.000,- Kč za správní delikt dle ust. § 37 odst. 2 zákona, kterého se provozovatel zařízení "Slévárna čediče a eucoru Stará Voda" v k.ú. Stará Voda u Mariánských Lázní dopustil tím, že neplnil závazné podmínky integrovaného povolení (odkanalizování areálu), takže došlo k porušení ustanovení § 16 odst. 1 písm. a) tohoto zákona.

2. § 66 odst. 2 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech - pokuta ve výši 10 000,- Kč za porušení ustanovení § 16 odst. 1 písm. f) tohoto zákona nezabezpečením odpadů před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.

3. § 66 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb. - pokuta ve výši 10 000,- Kč za porušení ustanovení § 16 odst. 1 písm. e) tohoto zákona neshromažďováním odpadů utříděných podle druhů a kategorií.

Provozovatel se odvolal. MŽP, OVSS IV odvolání zamítlo a potvrdilo rozhodnutí ČIŽP v plném rozsahu.

Územní působnost: OI ČIŽP Plzeň, právní moc - 12.5.2009

Papírny Vltavský Mlýn, a.s. ,Vodičkova 791/41,112 09 Praha 1 Nové Město

IČ: 45022518

Po korekci OVSS II MŽP byla uložena této společnosti provozující zařízení "Papírny Vltavský Mlýn a.s. Loučovice" celkem pokuta ve výši 130 000,- Kč a to dle ustanovení:

1. § 37 odst. 4 pís. b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci uložena pokuta ve výši 100 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 2 za provoz zařízení bez integrovaného povolení. Výše uvedené zařízení spadá do kategorie 6.1.b, dle přílohy č. 1 tohoto zákona, takže došlo k porušení ustanovení § 16 odst. 2.

2. § 37 odst. 4 pís. b) zákona č. 76/2002 Sb. uložena pokuta ve výši 10 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 2 za provoz zařízení v rozporu s integrovaným povolením (shromažďování různých druhů odpadů neutříděných), čímž došlo k porušení ustanovení § 16 odst. 1.

3. § 66 odst. 2 písm. d) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech uložena pokuta ve výši 10 000,- Kč za porušení ustanovení § 13 odst. 3 tohoto zákona patřičným nevybavením sběrného místa nebezpečného odpadu.

4. § 66 odst. 5 písm. d) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech uložena pokuta ve výši 10 000,- Kč za porušení ustanovení § 13 odst. 2 písm. b tohoto zákona patřičným neoznačením nebezpečného odpadu.

Územní působnost: OI ČIŽP České Budějovice, právní moc - 21.4.2009

Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o.,Zaoralova 11,628 00 Brno

IČ: 276 95 905

Pokuta uložená provozovateli zařízení středního stacionárního zdroje znečišťování ovzduší v rámci Formovny v souhrnné výši 130 000,- Kč dle ustanovení:

1. § 37 odst. 4 pís. b) zákona č. 76/2002 Sb. uloženy 3 pokuty ve výši třikrát 30 000,- Kč za správní delikty podle § 37 odst. 2 za provoz zařízení v rozporu s integrovaným povolením (vždy nesoulad s technickými podmínkami provozu zařízení zdroje stanovenými jeho výrobcem). Jednalo se o vazbu na provoz mokrého odlučovače s porušením pláště a ne-funkční automatickou indikací na doplňování vody.

2. § 40 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb. v platném a účinném znění pokutu ve výši 40.000,- Kč za porušení povinnosti provozovatele středního zdroje znečišťování ovzduší, dle § 3 odst. 7 tohoto zákona. Dopravní cesta vytlučeného formovacího písku provozního celku Čistírna - Cídírna byla provozována bez odvodu emisí TZL.

Provozovatel se odvolal. MŽP, OVSS VII odvolání zamítlo a potvrdilo rozhodnutí ČIŽP v plném rozsahu.

Územní působnost: OI ČIŽP Brno, právní moc - 19.3.2009

FEREX-ŽSO spol. s r.o.,Masarykova č.o.31, č.p.427,660 85 Brno

IČ: 469 62 883

ČIŽP uložila této společnosti pokutu ve výši 125 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 2 ve spojení s ust. § 37 odst. 4 pís. b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Společnost porušila zákon tím, že provozovala zařízení "Slévárna se zařízením na tavení a slévání šedé litiny a příbuzných litin do pískovcových forem", Liberec, Na Františku 346 v rozporu s podmínkami IP dle ust. § 16 odst. 1 písm. a) tohoto zákona - zejména nedodržení četností a způsobu odběru odpadních vod, netřídění odpadů a nevedení řádně jejich evidence.

Územní působnost: OI Liberec, právní moc - 6.3.2009

Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s.,Kubelíkova 1006/71,460 08 Liberec

IČ: 254 00 231

ČIŽP uložila této společnosti pokutu ve výši 120 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 2 a odst. 4 písm. b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Společnost porušila zákon tím, že provozovala "Zařízení na povrchovou úpravu plastů" v Liberci, Kubelíkova 1006/71 v rozporu s podmínkami IP dle ust. § 16 odst. 1 písm. a) tohoto zákona - překračování hygienických limitů hluku a nevedení řádné evidence pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování..

Územní působnost: OI Liberec, právní moc - 30.4.2009

Papírny Bělá a.s.,294 21 Bělá pod Bezdězem

IČ: 46348981

Pokuta uložená v souhrnné výši 100 000,- Kč dle § 37 odst. 5 písm. c) a odst. 4 písm. b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění platném a účinném do 11.2.2008, za správní delikt dle ust. § 37 odst. 3 zákona, kterého se provozovatel zařízení "Výroba a zušlechťování papírové lepenky" dopustil tím, že jej provozoval v rozporu s podmínkami integrovaného povolení (neoprávněné nakládání s nebezpečnými odpady), takže došlo k po-rušení ustanovení 16 odst. 1 písm. a) tohoto zákona.

Dále byla zahrnuty v rozhodnutí o pokutě částka za správní delikty dle § 66 odst. 2 písm. a), b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, § 66 odst. 2 písm. b) - nezabezpečení odpadů před nežádoucím znehodnocením nebo únikem, nezaslání ve stanovené lhůtě příslušnému správnímu úřadu údaje týkající se zařízení k nakládání s odpady, nevedení evidence v rozsahu a způsobem stanoveným v části šesté tohoto zákona.

Územní působnost: OI ČIŽP Praha, právní moc - 10.2.2009

MEFRIT, spol. s r.o.,Českolipská 798,276 44 Mělník

IČ: 463 48 743

Pokuta uložena v celkové výši 100 000,- Kč za správní delikt dle ustanovení § 37 odst. 2 zákona o č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, tzn. provoz zařízení na výrobu smaltéřských, keramických a speciálních frit, smaltů, glazur, elektrostatických prášků a keramických pojiv, bez platného integrovaného povolení, tj. došlo k porušení ust. § 16 odst. 2 tohoto zákona.

Územní působnost: OI ČIŽP Praha, právní moc - 18.3.2009

Metaldyne Oslavany, spol. s r.o.,Padochovská 1/1117, 664 12 Oslavany

IČ: 499 70 909

Pokuta uložena ve výši 100 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, kterého se provozovatel dopustil tím, že provozoval "Zařízení pro povrchové úpravy Oslavany", které spadá pod režim zákona o integrované prevenci, v období od 31. 10. 2007 do 21. 7. 2008, bez platného integrovaného povolení. Tímto jednáním došlo k porušení ustanovení § 16 odst. 2 tohoto zákona.

Územní působnost: OI ČIŽP Brno, právní moc - 23.01.2009

BUZULUK a.s.,Buzulucká 108,267 62 Komárov

IČ: 250 56 301

Pokuta uložena v celkové výši 100 000,- Kč dle ust. § 37 odst. 4 písm. b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, za správní delikt dle § 37 odst. 2 tohoto zákona provozem, v kontrolovaném období od 31.10.2007 do 30.9.2008, bez platného integrovaného povolení, tj. za porušení ustanovení § 16 odst. 2 zákona. Zařízení na výrobu pístních kroužků - slévárna PK, chromovna PK (pístních kroužků), spadá do kategorie 2.6, dle přílohy č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

Územní působnost: OI ČIŽP Praha, právní moc - 17.3.2009

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí