zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Brněnské výstaviště bude v květnu patřit vodohospodářům, na Watenvi vystoupí odborníci čtyř rezortů

05.05.2010
Voda
Brněnské výstaviště bude v květnu patřit vodohospodářům, na Watenvi vystoupí odborníci čtyř rezortů

Doslova za dveřmi je Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh Watenvi, který se uskuteční na brněnském výstavišti ve dnech 25. až 27. května 2010.

Oficiální zahájení veletrhu se uskuteční v úterý 25. května v 10 hodin před pavilonem P. Od-borný doprovodný program se dotkne aktuálních problémů vodního i odpadového hospodářství a pokrývá celé spektrum životního prostředí v Evropské unii. Podílejí se na něm čtyři rezorty - ministerstvo životního prostředí, zemědělství, průmyslu a obchodu a ministerstvo pro místní rozvoj. Odborným garantem vodohospodářské části doprovodného programu je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky (SOVAK ČR).
Doslova "horké informace" přinese seminář pod názvem Nová legislativa v oboru vod-ího hospodářství, který se uskuteční první den veletrhu 25. května od 10.00 hod. Vystoupí na něm odborníci z MŽP, MZe a MMR. Seminář se zaměří na novelu vodního zákona, kterou nedávno schválil Senát.

Nový proces plánování v oblasti vod


Nejpodstatnější změny ve vodním zákoně se týkají nového procesu plánování v oblasti vod i jeho hodnocení, zjednodušení některých správních řízení a odstranění problémů při aplikaci některých jeho ustanovení v praxi. V této novele se odrazí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Současně se připravuje i změna celé řady souvisejících vyhlášek, včetně vyhlášky o stanovování záplavových území a vyhlášky o plánování. Po zkušenostech z povodní v roce 2009 bude také upraven metodický pokyn pro hlásnou a předpovědní povodňovou službu.
Zavedení povodňové směrnice bude mít pro ČR, kromě rozšíření povinností vůči Evropské komisi, přínosy v oblastech, kterými se u nás povodňová ochrana příliš nezabývala. Bude vyžadován větší důraz na spolupráci a sjednocení přístupů v mezinárodních povodích. Také se počítá se zapojením širší odborné veřejnosti do procesu plánování a se zohlednění ochrany kulturního dědictví a ochrany před průmyslovým znečištěním. V neposlední řadě bude potřebné větší propojení s územním plánováním a systematické a efektivní navrhování protipovodňových opatření v rámci ucelených povodí. Právě implementace "povodňové" směrnice je nyní důležitým úkolem MŽP jako ústředního povodňového orgánu.

O financování vodohospodářské infrastruktury


Zájemci se na veletrhu dozvědí, na jaké konkrétní záměry lze dotace z OPŽP získat, za jakých podmínek a kde jim poskytnou bližší informace a konzultace. Budou prezento-vány také úspěšné projekty z předchozích výzev, jejichž žadatelé již peníze obdrželi nebo své projekty realizují. Nebude chybět diskuse na téma, jak usnadnit zástupcům měst a obcí přístup k dotacím. Z prostředků OPŽP má být na vodohospodářskou infra-strukturu (osa 1) v období 2007 až 2013 věnováno zhruba 50 miliard korun. Prioritní osa 1 podporuje projekty, které směřují ke zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, zlepšení jakosti a dodávek pitné vody a snižování rizika povodní. Seminář pod názvem Strategie financování vodohospodářské infrastruktury v ČR pořádá ve středu 26. května od 9.00 hod. MZe a SFŽP.

Podrobné informace o projektu POVIS


Hydrologickým a klimatickým extrémním situacím bude věnován seminář, jehož pořa-datelem je MŽP a Výzkumný ústav vodohospodářský (VÚV T.G.M., v.v.i.). Bude se konat 26. května od 9.00 hod. Pro Povodňový informační systém (POVIS) je připra-vena nová aplikace Záplavová území. Vše směřuje k tomu, aby zde fungoval jednotný systém elektronické evidence záplavových území, do které by byly přímo zapojeny kraje a obce s rozšířenou působností, tedy ty úřady, které záplavová území stanovují. Odpadne tak doručování záplavových území na MŽP, informace se do celorepublikové databáze dostanou s minimálním zpožděním a budou odpovídat aktuálnímu stavu. Dále byly v POVISu vytvořeny odkazy pro export dat veřejných databází podle krajů, což usnadní tvorbu a aktualizaci digitálních povodňových plánů krajů, ORP a měst. Jedná se o evakuační místa, ohrožené objekty, ohrožující objekty, protipovodňová opatření, místa omezující odtokové poměry a databáze stanovených záplavových území ve vrstvách GIS.
Rozvoj POVISu je také jednou z priorit oblasti podpory 1.3.1, ze které lze požádat o dotaci na digitální povodňové plány (dPP), aktualizace a naplňování databází Editoru dat - POVIS. V roce 2009 byla připravena Metodika pro tvorbu dPP a na začátku léta proběhly krajské semináře pro informování samospráv o možnostech dotací v této pro-blematice. Odrazem této cílené propagace a podpory bylo 45 podaných projektů z celé ČR ve 14. výzvě, jejichž záměrem je vytvoření dPP.

Business Point opět v kurzu


v letošním roce pokračujeme v úspěšném projektu Business Point, který se uskuteční dne 26. května, od 10.00 hodin, přímo v pavilonu P. Základem tohoto projektu jsou předem rezervované a domluvené obchodní schůzky. Slouží nejen k výměně zku-šeností, ale především k navázání nových obchodních kontaktů. Již dnes mají zájemci z řad firem domluvené schůzky se zástupci asociací měst, dovozců technologií na ochranu životního prostředí z Bulharska, Francie, Chorvatska, Maďarska, Nizozemí, Rumunska a Slovenska.

Watenvi zahrnuje dva veletržní projekty - 16. ročník mezinárodní výstavy VO-DOVODY-KANALIZACE, jehož pořadatelem je Sdružení oboru vodovodů a ka-nalizací České republiky (SOVAK ČR) a 16. mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO. Letos poprvé se společně s ve-letrhem Watenvi koná veletrh URBIS TECHNOLOGIE. Cílem nového modelu je vytvořit vysoce odborný veletrh, jenž prezentuje vodohospodářské technologie, zabývá se odpadovým hospodářstvím a současně komplexně řeší potřeby komunální sféry. Vystavovatelé těchto projektů budou soustředěni do moderního pavilonu P.

Více informací naleznete na www.watenvi.cz

Jana Tyrichová
manažer PR a reklamy WATENVI
Tel. +420 541 152 890, Fax: +420 541 152 889, E-mail: jtyrichova@bvv.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí