zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Anotace Časopisu Vodní hospodářství 7/2010

07.07.2010
Voda
Anotace Časopisu Vodní hospodářství 7/2010

Vychází 7.7. 2010

Příloha CzWA

  • Přístup k hodnocení náchylnosti zemědělských povodí ke ztrátám fosforu z půdy do vody (Beránková, T.)

Klíčová slova: plošné zdroje znečištění - P index - fosfor - zemědělská krajina

Nadměrný přísun živin, především fosforu, do vod vede k eutrofizaci a jejím negativním důsledkům na kvalitu vody a ekologický stav vodních útvarů. Zemědělské plochy mohou představovat významný plošný zdroj znečištění vod fosforem. Proto je třeba zaměřit se na omezení přísunu fosforu z těchto ploch do vod. Obvykle se ale jedná pouze o malé, dobře definovatelné zóny v povodí, kde se kombinuje vysoký obsah fosforu v půdě, případně kde se intenzivně hnojí, s vhodnými podmínkami pro zvýšený transport převážně formou erozního smyvu. Proto není účelné aplikovat opatření na rozsáhlá území, ale spíše odhalit tyto rizikové lokality a opatření aplikovat právě na ně. Cílem příspěvku je představit přístup k hodnocení náchylnosti jednotlivých zemědělských ploch ke ztrátám fosforu do povrchových vod stanovením tzv. fosforového indexu, který byl vyvinut v USA a běžně se používá i v Evropě.

  • Posouzení stokových systémů urbanizovaných povodí (část II. - Řešení odtoku v povodí a stavebně-technický stav stokové sítě) (Stránský, D.; Havlík, V.; Kabelková, I.; Metelka, T:; Sýkora, P.; Dolejš, M.; Haloun, R.; Mucha A.; Pryl, K.)

Klíčová slova: Generel odvodnění - řešení odtoku v povodí - stavebně-technický stav stokové sítě - klíčové ukazatele

Druhá část seriálu o posuzování stokových systémů urbanizovaných povodí se soustředí na první dvě základní vodohospodářské úlohy. Těmi jsou řešení povrchového odtoku v povodí a stavebně-technický stav stokové sítě. Úlohy jsou specifikovány a jsou u nich uvedeny relevantní klíčové ukazatele a jejich cílové hodnoty. Ty jsou určeny buď na základě platné legislativy ČR a pak jsou uváděny jako závazné, anebo na základě současného stavu vědomostí a pak jsou uváděny jako doporučené. Úlohy jsou též doplněny o způsob stanovení hodnot klíčových ukazatelů.

  • Aktuálnost "Metody čísel odtokových křivek - CN" k určování Přímého odtoku z malého povodí (Janeček, M.; Kovář, P.)

Klíčová slova: Hydrologie malých povodí - metoda určování přímého odtoku - CN-křivky - závislost CN na srážkových úhrnech

Metoda čísel odtokových křivek - CN (Curve Number), odvozená SCS USDA (Soil Conservation Service, US Department of Agriculture), slouží k určování přímých odtoků z přívalových dešťů v malých nepozorovaných povodích. Je založena na převodu výšky přívalové srážky na přímý odtok na základě tzv. čísel odtokových křivek (CN), charakterizujících hydrologické vlastnosti půd, jejich využití a obhospodařování, vlastnosti povrchu a předchozí vlhkostní podmínky. Zpětný výpočet čísel odtokových křivek (CN) ukazuje na jejich úzkou souvislost s příčinnými srážkovými úhrny. Pokračující úspěšnost metody CN je vyjádřena nejen jejím praktickým využíváním v projekční praxi i v našich podmínkách, ale i zařazením této metody do nového modelu HydroCAD, vyvinutého americkou službou ochrany přírodních zdrojů (US NRCS - US National Resources Conservation Service).

  • Podíl drenážního odtoku na celkovém odtoku z povodí (Kulhavý, Z.; Tlapáková, L.; Čmelík, M.; Doležal, F.)

Klíčová slova: drenážní odvodnění - drenážní odtok - odtok z povodí - oblasti oběhu podzemní vody

Drenážní odvodnění významným způsobem mění režim odtoku malých povodí Českomoravské vrchoviny. Příspěvek se zabývá zvláštnostmi režimu odtoku drenážních vod v infiltrační oblasti, v oblasti tranzitu a v oblasti výtoku povodí drobných vodních toků a poukazuje na potenciál regulace drenážního odtoku z hlediska zájmů vodního hospodářství. V povodích Dolského a Kotelského potoka (4,78 a 3,22 km2) jsou retrospektivně stanoveny objemy odtoku monitorovaných vod. Jsou vyhodnocena expediční měření podélných profilů průtoku ve vodotečích a je odhadnut podíl drenážních vod na celkovém odtoku z povodí.
Ve vodných obdobích odvodnění urychluje odtok vody a zvyšuje jeho intenzitu, podíl drenážních vod na celkovém odtoku je však nižší. Za běžných odtokových situací a v období sucha vyrovnává odvodnění odtokový režim vodoteče, odvádění vody z povodí však může být z hlediska vodního hospodářství i zemědělství hodnoceno jako nadbytečné. Podíl drenážních vod na celkovém odtoku se zvyšuje a v období sucha mohou být při vysoké plošné intenzitě odvodnění vody ve vodoteči převážně jen vodami drenážními. Je proto žádoucí tento drenážní odtok v maximální míře regulovat či zcela eliminovat.

  • Perspektíva využitia nánosov z nádrží vodných diel v povodí Hnilca pre poľnohospodárstvo a hodnotenie ich rizika pre životné prostredie environment (Brehuv, J.; Šestinová, O.; Špaldon, T.; Hančuľák, J.)

Kľúčové slova: nádrž vodného diela - nánosy - kontaminácia - ťažké kovy

Príspevok informuje o kontaminácii nánosov (dnových sedimentov) nádrží vodných diel (VD) v povodí rieky Hnilec vybranými prvkami (ťažké kovy) na základe výsledkov chemických analýz vzoriek odobratých v rokoch 1994 - 2008. Získané výsledky o obsahu ťažkých kovov vo vzorkách nánosov a ich porovnanie s dnes platnými normami dokazujú, že nánosy z Hnileckého ramena nádrže VD "Ružín I" a nádrže VD Palcmanská Maša nesplňujú limity pre životné prostredie a pôdy. Podľa Zákona č.188/2003 Z. z. sú však vhodné na aplikáciu do poľnohospodárskej pôdy bez úprav. V odberoch a analýzach vzoriek nánosov je potrebné pokračovať.

  • Plošné zdroje fosforu v povodí VN Orlík a její eutrofizace (Fiala, D.; Rosendorf, P.)

Klíčová slova: fosfor - eutrofizace - Orlík - plošné zdroje znečištění - orná půda - experimentální povodí

Vodní nádrž Orlík je silně postižena eutrofizací, která se v letních měsících primárně projevuje pravidelným masovým rozvojem sinic. Hlavní limitující živinou fytoplanktonu je fosfor (P). Pro efektivitu chystaných nápravných opatření je klíčové správně určit podíl bodových a plošných zdrojů P na celkovém zatížení nádrže. Odhadujeme, že mimoerozní odnos P z orné půdy činí asi 10 % celkového ročního vnosu do VN Orlík a v současnosti není pro její eutrofizaci rozhodující. Článkem přispíváme k určení velikosti a dopadu emisí fosforu z plošných zdrojů znečištění a tím ke snížení nejistoty v celkové bilanci P.

  • Modelovanie a optimalizácia procesu odstraňovania dusíka na ČOV DUSLO a.s. Šaľa (Andrášiová, A.; Buday, M.; Németh, P.)

Kľúčové slová: biologické čistenie odpadových vôd - regenerácia aktivovaného kalu - nitrifikácia - denitrifikácia

Boli skúmané možnosti minimalizácie zvyškového znečistenia odpadových vôd Duslo a.s. Šaľa. S cieľom dosiahnutia relevantných údajov boli postavené kontinuálne laboratórne modely o celkovom objeme reaktorov 51 litra. Modelovalo sa trojkalové usporiadanie so striedaním oxických a anoxických nádrží za použitia reálnych odpadových vôd Duslo a.s. Šaľa. Celková hydraulická zdržná doba odpadovej vody bola 52 hodín. Ako externý denitrifikačný substrát bola používaná glycerínová frakcia z výroby biodieselového paliva. Počas 55 dňového kontinuálneho prevádzkovania modelov kvalita vyčistenej vody vo vybraných ukazovateľoch bola nasledovná: CHSKCr 260 až 400 mg.l-1 (účinnosť 66 až 77 %), BSK5 max. 10 mg.l-1 (účinnosť min. 96,7 %), NH4-N max. 7 mg.l-1 (účinnosť min. 93,6 %), NO2-N max. 0,1 mg.l-1 (účinnosť min. 99,6 %) a NO3-N max. 1 mg.l-1 (účinnosť min. 98,3 %). Vysoké hodnoty CHSKCr sú zapríčinené vysokou koncentráciou nerozpustených látok vo vyčistenej vode (až 100 mg.l-1).

  • Pokročilé zásobování vodou a čištění odpadních vod: cesta k bezpečnější společnosti a prostředí (P. Hlavínek, R. Pešoutová)

Klíčová slova: pokročilé zásobování vodou - pokročilé odvádění odpadních vod

Ve dnech 19. - 22. května se v ukrajinském Lvově pod sponzorstvím NATO Science for Peace and Security Programme a pod záštitou firmy AQUA PROCON s.r.o. (Brno, Česká republika), Národní univerzity Yuriy Fedkovyce v Chernivtsi (Ukrajina), Slovenskou technickou univerzitou (Bratislava, Slovensko) a National Water Institute (Ontario, Kanada) konal NATO Advanced Research workshop (dále NATO ARW) "Advanced water supply and wastewater treatment: a road to safer society and environment".
Semináře NATO ARW mají za cíl zvýšit povědomí o pokrokových metodách v sektoru zásobování pitnou vodou a odváděním odpadních vod. Cílem programu je sdružit odborníky ze zemí NATO a partnerských zemí NATO a zaměřit komunikaci na problémy a aktuální témata v tomto sektoru. Tento seminář byl zaměřen na aplikaci poznatků o nových metodách čištění odpadních vod, racionálního vodního hospodářství s ohledem na udržitelný rozvoj životního prostředí a lidské společnosti. Probíraná témata se týkala problematiky zajištění dodávek pitné vody a ochrany těchto zdrojů, výzev spojených s opětovným využitím čištěným vod a recyklací vody, městským odvodněním a kontrolou přenosu různých chemikálií vodním cyklem.

www.vodnihospodarstvi.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí