zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekoporadny si vyzkoušely certifikaci

03.02.2011
Environmentální poradenství
Ekoporadny si vyzkoušely certifikaci

Do budoucna budete mít možná další vodítko, že se Vám dostane u vybrané poradny skutečně odborné pomoci. Ekoporadny by mohly být označeny certifikátem o ověření jejich služeb.

Někdo ohrožuje Vaše životní prostředí a Vy potřebujete poradit, jak se bránit? Existuje několik desítek ekologických poraden, na které se můžete obrátit. Věnují se různým tématům a za dobu své existence pomohly již tisícům občanů. Do budoucna budete mít možná další vodítko, že se Vám dostane u vybrané poradny skutečně odborné pomoci. Ekoporadny by mohly být označeny certifikátem o ověření jejich služeb. Projekt koordinuje Síť ekologických poraden a spolupracuje na něm s Ministerstvem životního prostředí, které plánuje oficiální značení ekoporaden.

"Certifikace může poradně přinést její zkvalitnění a možnost zamyslet se nad věcmi, na které by v běžném provozu nenašla kapacity," říká v rozhovoru o testovací certifikaci Ing. Kamila Kameníková ze Sítě ekologických poraden (STEP).

Jaký je smysl testovací certifikace poraden?

Základní myšlenkou bylo nastavit proces certifikace ekoporaden a pokusně ho testovat dříve, než vstoupí v platnost. Tím dostane zpětnou vazbu Ministerstvo životního prostředí, které chystá reálné značení ekoporaden. Ekoporadny mohou díky certifikaci získat určitý kredit kvality, který pro budoucího klienta může hrát svou roli. Certifikát umožní označit ty ekoporadny, které splňují požadavky na kvalitu poradenských služeb vůči uživatelům. Cílem je přinést ekoporadnám především motivační prvek, nikoli restriktivní nástroj. Proto se počítá také s fungováním metodického centra, které bude pomáhat těm ekoporadnám, jež o získání certifikátu projeví zájem.


Co musí ekoporadce umět?
Test znalostí, který poradci absolvovali, zahrnuje všechny tématické okruhy z oblasti životního prostředí používané v praxi. Poradny také do dotazníků uváděly, která školení poradci za uplynulý rok absolvovali. Z testu jednoznačně vyplynulo, že encyklopedické znalosti jsou sice důležité, ale významnou roli pro odbornost poradce hrají i jeho další dovednosti, zejména komunikační a prezentační schopnosti, které je velmi obtížné testovat, a tudíž se budou hledat jiné mechanizmy, jak toto ověřit.

Jak je tedy v procesu zajištěna kvalita poradce?
Kvalita ekoporadce byla jedna z diskutovaných otázek, na kterou prozatím není jednoznačná odpověď. Předpokládá se, že se bude jednat o souhrn několika mechanizmů. Zůstane test, který bude průřezově ověřovat znalosti ze všech požadovaných tématických oblastí životního prostředí. Dále se bude poradce vzdělávat v registrovaných kurzech. Mezi další nároky na poradce bude jistě zařazen i požadavek na minimální dosažené vzdělání v kombinaci s délkou praxe v ekoporadenství.

Co musí splňovat poradna, která se uchází o certifikát?
Poradna musí splnit závazná kritéria , tzv. "Certifikační pravidla pro ekoporadny". Jedná se o souhrn požadavků na technické zázemí poradny, poskytované služby a na personální obsazení. Konkrétní výčet kritérií a jejich popis bude ministerstvo jistě ještě upravovat.

Co všechno se během testování posuzovalo?

Vzhledem k časovým možnostem byly z navrhovaného procesu otestovány ty nejzásadnější části, tedy především část týkající se samotného udělení certifikátu od podání žádosti o certifikát po zasedání komise, která "nanečisto" certifikáty udělila. Otestována byla i role metodiků, kteří by měli mít na starost odbornou pomoc poradnám usilujícím o certifikát. Odbornost jednotlivých poradců byla prověřena vědomostním testem. Nad rámec pak ještě jednotlivé poradny vyplňovaly tzv. sebehodnotící zprávy, které budou zasílat již certifikované poradny.

A výsledky?
Nejzásadnějším a taky očekávaným přínosem byla možnost nanečisto si vyzkoušet celý proces a v předstihu odhalit jak procesní, tak ideové bariéry. Během celého testování jsme podrobně dokumentovali všechny podněty ke zlepšení, které byly průběžně diskutovány i se zástupci MŽP, kteří tak měli možnost operativně upravovat skutečnou verzi dokumentů k certifikaci ekoporaden. Bylo i velmi přínosné, že se zasedání Komise pro certifikaci ekoporaden zúčastnili i zástupci sekretariátu komise, kteří zpracovávali zaslanou dokumentaci a fyzicky navštívili pokusné poradny. Měli tak možnost přímého kontaktu s poradnou a mohli ji při rozpravě lépe představit.

Můžete uvést některé konkrétní příklady bariér, které se při testování objevily?
Díky tomu, že se podařilo proces nastavit správně, jsme se mohli zaměřit na dílčí nesrovnalosti. Zmínila bych požadavek na snížení administrativní náročnosti celého procesu a na dopracování systému pro posuzování kvality poradců, ať se jedná o jeho testování či vzdělávání. Dále se ukázalo, že je třeba přehodnotit některá požadovaná kritéria, které musí splňovat ekoporadny tak, aby lépe popisovaly kvalitu.

Jaká je kvalita ekoporaden, které prošly testováním?
Všech šest vybraných ekoporaden se velmi dobře připravilo na celý proces, tudíž vyhověly kritériím požadovaných v certifikačních pravidlech pro ekoporadny a obdržely certifikát. U dvou z nich byly shledány mírné nedostatky, takže byly vyzvány k nápravě.

Jak hodnotíte přístup Ministerstva životního prostředí?
Musím velmi ocenit přístup ministerstva. Už od samého počátku, kdy se celý proces nastavovat, zástupci ministerstva aktivně spolupracovali, a bylo tomu tak i při samotném testování. Ministerstvo mělo své zástupce i při zasedání Komise pro certifikaci ekoporaden, jak je plánováno v dokumentech reálné certifikace. Ráda bych ministerstvu touto cestou poděkovala.

Jak vidíte možnosti rozvoje ekoporaden v návaznosti na certifikaci?
Domnívám se, že certifikace poradně může přinést její zkvalitnění a možnost zamyslet se nad věcmi, na které by v běžném provozu nenašla kapacity. Myslím si, že může sloužit i jako určitý typ "auditu".

Myslíte, že pro klienty bude důležité, že poradna má certifikát? Nerozhodují se lidé spíše podle praktické zkušenosti či osobního kontaktu? Myslím si, že obojí může sehrát významnou roli při rozhodování, zda-li využít služeb poradny. Bude záležet na konečné osvětě, aby klient věděl, co logo s certifikací znamená, a že na takto označeném místě mu bude poskytnuta kvalitní služba.

Je něco, co Vás při testovací certifikaci překvapilo?
Pokud bych měla jmenovat jednu věc, určitě by se jednalo o náročnost převedení požadavků na kvalitu poradny do jednoznačných kritérií.

Jaká je šance, že testovací certifikace bude mít také reálný výstup, že poradny skutečně budou certifikované?
Už během testování byly průběžné výstupy zdrojem informací pro zástupce MŽP, kteří připravují v brzké době skutečnou certifikaci poraden. Na závěr celého pokusného procesu obdrží ministerstvo závěrečnou, tzv. hodnotící zprávu, která bude obsahovat všechny podstatné informace o testování včetně připomínek a podnětů k vylepšení procesu. Vzhledem k dosavadnímu přístupu MŽP tedy věřím, že výsledky budou použity i v závazných dokumentech.

Z pohledu dvou certifikovaných ekoporadnen:

  • Jak vnímala Vaše ekoporadna testovací proces certifikace?
  • S jakými problémy se ekoporadny potýkají a co jsou naopak jejich silné stránky?
Ekoporadna sdružení Arnika

Ing. Jakub Esterka, vedoucí ekoporadny

Arnika dlouhodobě poskytuje odborné ekoporadenství občanům ČR, a to bezplatně. Přípravu certifikace kvalitních poraden vítáme především jako krok nutný k novému nastavení financování této služby. Arnika prošla tímto procesem jako kvalitní poradna, která obdobné standardy naplňuje již jako člen celostátní sítě ekoporaden STEP, jež je také nositelkou tohoto pilotního projektu. Na druhé straně vnímáme jistou administrativní zátěž navíc, která nutně proces certifikace provází. Doufáme proto, že tato práce nebude hozena pod stůl, ale projeví se adekvátně v novém systému financování poraden, tak aby kvalita této služby byla udržitelná. Těžištěm procesu by mělo být především otestování způsobilosti poraden poskytovat kvalitní, odborné poradenství na úrovni testovaných standardů.

Domnívám se, že například poradny sdružené v celostátní síti STEP už dnes vykazují odbornost a kvalitu ekoporadenství na úrovni, jež požadují pravidla certifikace připravená ve spolupráci s MŽP. Jejich dlouhodobým problémem je "nedofinancovanost" této služby ze strany institucí, které mají ve své kompetenci ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel, neboť tato služba je deklarována jako preventivní ochrana životního prostředí a je proto poskytována občanům zdarma.

Ekoporadna Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim

Mgr. Jan Urban, vedoucí ekoporadny

Z pozice testované ekoporadny bylo pro nás předně přínosem, že jsme byli vystaveni zátěžové zkoušce - kolegové v roli testujících úředníků nás rozhodně nešetřili. Tento vnější tlak nás přiměl urychlit některé procesy vedoucí ke zkvalitnění naší práce. Zajímavou zkušeností byla také spolupráce s ministerskými úředníky, což vede ke snížení často zbytečného napětí. Velmi nám pomohl vstřícný a důsledný přístup všech, kteří zajistili přehledné instrukce před vlastním testováním a vedli administraci zkušební certifikace.

Ekoporadna Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim často naráží na nepochopení naší úlohy ze strany občanů či úředníků. Klienti se na nás často obracejí s žádostmi o nápravu věcí, které jsou v kompetenci veřejné správy nebo firem typu technické služby - požadují úklid nějakého nepořádku, přistavení kontejneru na směsný plast či řešení sousedských sporů, často si nás pletou se sběrným dvorem či útulkem pro domácí zvířata. Také čelíme nejrůznějším obviněním z nečinnosti či zaujatosti, proto je pro nás nezbytné vzdělávání zejména v efektivní komunikaci s klientem a předcházení konfliktních situací. Naší silnou stránkou je dobré odborné zázemí, empatický přístup ke klientovi, tvořivost a nabídky účinných, netradičních či pokrokových řešení. I když ne vždy jsme jako "zelená" organizace takto vnímáni.

Projekt nazvaný Poradenství - metody, příklady, certifikace

umožní ekoporadnám nejen výměnu zkušeností, ale i větší efektivitu a úspěšnost řešených kauz. Šestice vytipovaných ekologických poraden prošla na podzim minulého roku testovacím procesem certifikace, který má nastavit pravidla pro udělování osvědčení o kvalitě ekoporadenství. Projekt realizuje Síť ekologických poraden ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a účastní se jí ekoporadny vybrané tak, aby reprezentovaly charakteristický vzorek. Jsou jimi

Arnika (Praha)

,

Rosa (České Budějovice)

,

EkoCentrum Brno

,

Hnutí DUHA Olomouc

,

ZO ČSOP Vlašim

a

ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek (Zlín)

. V rámci projektu byla také vydána publikace

Příklady environmentálního poradenství

a 5 krajů postupně navštíví

výstava Ekoporadenství v praktických příkladech

. Projekt je realizován za finanční podpory Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí.

Síť ekologických poraden (STEP) je nejstarší institucí zastřešující ekologické poradny u nás. Jejími členy je 23 organizací, které v rámci své činnosti zodpoví ročně stovky až tisíce dotazů z nejrůznějších oborů.

Sdružení Arnika

je členem Sítě ekologických poraden STEP a podílí se na projektu "Poradenství - metody, příklady, certifikace".


Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí