zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

SVS dokončila rekonstrukci ČOV Doksy - Staré Splavy

18.02.2011
Čištění odpadních vod
SVS dokončila rekonstrukci ČOV Doksy - Staré Splavy

Ve Starých Splavech dnes Severočeská vodárenská společnost (SVS) slavnostně zakončila realizaci dalšího dílčího subprojektu z původní "Čisté Ploučnice". Jeho obsahem je celková rekonstrukce stávající čistírny komunálních odpadních vod ve Starých Splavech ve finančním objemu téměř 72 milionů korun (vč. DPH).
Petr Skokan, předseda představenstva SVS, uvádí: "Tato investiční akce z kategorie strategických investic v lokalitě Doksy a Staré Splavy vyřeší nakládání s odpadními vodami v souladu s novou přísnější legislativou. Přes dlouhodobé průtahy stále věříme, že se nám podaří včas, tzn. nejpozději do konce zkušebního provozu zrekonstruované čistírny, získat dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí."

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, dodává: "Příprava a realizace projektu byly náročné v tom, že zrekonstruovaná čistírna musí flexibilně reagovat na výraznou změnu zatížení, ke které v této turisticky atraktivní lokalitě dochází v letní sezóně. Tehdy počet návštěvníků několikanásobně převyšuje počet trvale žijících obyvatel. Cílem projektu je zvýšit kvalitu vody v Robečském potoku, který náleží do povodí Ploučnice."
Realizace stavby "Rekonstrukce ČOV Doksy - Staré Splavy" byla náročná na organizaci časového postupu výstavby ve vazbě na zajištění provozuschopnosti ČOV. Z těchto důvodů bylo nutné koordinovat postup za účasti objednatele, generálního projektanta, zhotovitele a hlavně provozovatele ČOV. Chci všem uvedeným účastníkům poděkovat za vstřícný a věcný přístup k řešení všech problémů, které se při realizaci vyskytly, čímž bylo umožněno zdárné a včasné dokončení stavby," dodává za zhotovitele EUROVIA CS Jaromír Pešek, ředitel OZ oblast Čechy západ.

Více o projektu
Původní čistírna odpadních vod ve Starých Splavech byla uvedena do provozu po roce 1965. Její kapacita je 6000 EO (ekvivalentních obyvatel), v letní sezóně až 8500 EO. Jednalo se původně o mechanickou čistírnu odpadních vod. Technologickou úpravou v 90. letech 20. století byla ČOV rozšířena o biologickou část, sestávající z biologického filtru a tří stabilizačních nádrží.

ČOV zajišťuje čištění komunálních odpadních vod pro město Doksy (5000 obyvatel) včetně místní části Staré Splavy (necelých 600 obyvatel) a obec Jestřebí (necelých 700 obyvatel). Doksy a Staré Splavy leží ve vyhledávané turistické lokalitě s řadou rekreačních objektů, takže v sezóně významně naroste množství splaškových vod přiváděných na čistírnu.

V rámci rekonstrukce došlo k intenzifikaci ČOV změnou technologie čištění a dostavbami. Jednalo se
o komplexní rekonstrukci mechanicko-biologické ČOV s nitrifikací a předřazenou denitrifikací, částečnou chemickou eliminací fosforu, anaerobní stabilizací kalu ve stávajícím kalojemu a strojním odvodněním kalu. Kalová pole byla z větší části zrušena. Jen část z nich bude nadále sloužit jako rezerva pro případ poruchy lisu a pro odvodnění plovoucích nečistot z dosazovacích nádrží. Pro dočištění odpadních vod budou sloužit dva původní stabilizační rybníky. V rámci stavby byla provedena kompletní rekonstrukce mechanického předčištění - česle, lapák písku, usazovací nádrže a čerpací stanice. Dále byla postavena nová biologická dvojlinka aktivačních nádrží (denitrifikace, nitrifikace) a kruhových dosazovacích nádrží včetně čerpací stanice vratného a přebytečného kalu. Denitrifikace a nitrifikace byly vystrojeny jemnobublinným aeračním systémem, denitrifikace bude míchána. V období letních měsíců bude celá aktivace provozována jako nitrifikace z důvodů vysokého zatížení díky rekreantům.

Na stavbě byl použit speciální postup ke stabilizaci zemních konstrukcí. Stávající zemina v areálu ČOV totiž vykazovala vysokou přirozenou vlhkost a bez úpravy by nebyla vhodná k výstavbě zemního tělesa okolo biologické linky. Na základě posouzení geotechnickým dozorem byla provedena úprava zeminy vápnem - popílkový stabilizát - což pomohlo k dosažení požadované únosnosti zemního tělesa.

Investiční akce ve Starých Splavech byla realizována v souladu se smlouvou v celkovém finančním objemu 59,925 milionů korun (bez DPH). Investorem stavby je SVS. Očekává se spolufinancování v rámci Operačního programu Životní prostředí. Rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP předpokládá spolufinancování ve výši téměř 30,5 milionu korun z Fondu soudržnosti EU a 2,5 milionu korun ze Státního fondu životního prostředí ČR. Ještě však nedošlo k podpisu finančního memoranda, proto realizaci stavby zatím financovala SVS.

Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost EUROVIA CS, a. s., se sídlem v Praze. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 11. srpna 2009. Stavební práce začaly 26. srpna 2009. Ani dlouhá zima nebo záplavy v srpnu loňského roku stavbu podstatným způsobem neovlivnily. Termín dokončení do 26. ledna 2011 se dokonce podařilo o týden zkrátit. Rekonstrukce ČOV probíhala po celou dobu za provozu a bez odstávek. Komplexní zkoušky v trvání 72 hodin byly ukončeny 24. 1. 2011. Po převzetí stavby 26. 1. 2011 byl zahájen roční zkušební provoz ČOV.

Kontakt:
Ing. Dagmar Haltmarová
Tisková mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 603 542136
E-mail: dagmar.haltmarova@svs.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí