zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kdo platil pokuty za IPPC v roce 2010

21.03.2011
IPPC
Šlendryján
Kdo platil pokuty za IPPC v roce 2010

Pokuty nad 100 000 Kč za porušení povinností na úseku IPPC v roce 2010

Obec Chrášťany

373 04 Chrášťany 79

IČ: 002 45 003

ČIŽP uložila provozovali zařízení "Skládka odpadů Rakovka" umístěné v k.ú. Pašovice podle ust. § 37 odst. 4 písm. b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů pokutu ve výši 440 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 2 tohoto zákona, kterého se provozovatel dopustil provozem tohoto zařízení v rozporu s ustanovením § 16 odst. 1 písm. a) tohoto zákona. Protiprávního jednání se provozovatel dopustil provozováním zařízení v rozporu

s podmínkami integrovaného povolení, v platném znění:

 • neprováděním zápisů do provozního deníku stanovených denních záznamů - záznamy o specifikaci místa uložení odpadu v tělese skládky, o množství srážek, směru a síle větru, o školení pracovníků skládky a o provedených kontrolách na skládce,

 • neprováděním zapracováním odpadů do skládkového tělesa, rozhrnováním odpadů či hutněním,

 • při monitoringu skládkového plynu plynotěsným neuzavřením odplyňovací studny zbudované na II. etapě skládky,

 • nezaznamenáním do provozního deníku skládky Chrášťany vzniklé havarijní situace, tj. požáru na skládce dne 21.04.2008, tzn. místa havárie, časových údajů o vzniku a době trvání havárie (požáru), informovaných institucí a osob, dat a způsobu provedení řešení dané havárie, přijatých konkrétních opatření k zamezení vzniku dalších případů havárií. V provozním deníku byl pouze zaznamenán údaj "Požár skládky",

 • nezasláním Technické zprávy z měření jakosti a množství skládkového plynu ČIŽP OI České Budějovice

 • po zahájení ukládání odpadů na III. etapu skládky Chrášťany neuzavřením celé plochy II. etapy pro ukládání odpadů a jejím plynotěsným nepřekrytím,

 • nepřekrytím odpadu s obsahem azbestu (eternitové šablony), uloženého na II. etapě skládky Chrášťany, u hrany navazující na III. etapu, vrstvou překryvného matriálu, a to ihned po jeho uložení na skládku,

 • nevytvořením sektoru S OO1 ve vymezeném období,

 • nepřekrytím části III. etapy skládky, která nebyla aktivní plochou, souvislou vrstvou bio-

logicky aktivního materiálu,

 • nevybavením míst ohrožených výbuchem, ani na vstupu do zařízení, příslušnými značkami se symbolem nebezpečí,

 • nezjišťováním měsíčního množství průsakových vod,

 • nerealizací zjištění deformací skládkového tělesa nestanovení ani orientačně, zhutnění odpadu,

 • neudržováním záchytných příkopů skládky čistých a nezarostlých,

 • neprovedením technické rekultivace I. etapy skládky a nenapojení odplyňovacího systému I. etapy skládky Chrášťany na Biooxidační filtrační jednotku do 1 roku od nabytí právní moci změny rozhodnutí IP, tj. do 30.09.2008,

 • neprovedením technické rekultivace II. etapy skládky a nenapojení odplyňovacího systému II. etapy na Biooxidační filtrační jednotku do 1 roku od nabytí právní moci změny rozhodnutí IP, tj. do 21.06.2009.

Provozovatel se proti rozhodnutí o pokutě neodvolal.

Územní působnost: OI České Budějovice, právní moc - 18.3.2010.

AKM oil s.r.o. Vrbenského 35

272 01 Kladno

IČ: 264 76 967

ČIŽP uložila, po korekci odvolacím správním úřadem OVSS II MŽP, provozovateli zařízení "Pro skladování, úpravu a expedici recyklovaných olejů ropného původu", Roztoky u Křivo-klátu 217 pokutu v celkové výši 330 000,- Kč, z toho:

 1. pokutu ve výši 200 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 2 ve spojení s ust. § 37 odst. 4 pís. b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů. Výše uvedené zařízení bylo provozováno v rozporu s podmínkami integrovaného povolení, takže bylo porušeno ust. § 16 odst. 1 písm. a) tohoto zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Konkrétně:

 • byla nedostatečným způsobem vedena evidence přijímaných odpadů (žádné záznamy o rozborech vzorků přijímaného odpadu v ukazatelích PCB, celkový chlor, obsah mechanických nečistot a hustota),

 • nebyla vedena archivace výsledků kvalitativních ukazatelů jednotlivých výrobních šarží i když integrované povolení stanoví povinnost odebírat z vyrobené šarže průměrný vzorek, zjišťovat kvalitativní ukazatele, zejména obsah vody a mechanických nečistot a výsledky uchovávat pro případ kontroly,

 1. dále ČIŽP uložila podle ust. § 66 odst. 3 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokutu ve výši 100 000,- Kč za správní delikt porušením ust. § 12 odst. 4 tohoto zákona, opakovaným předáním nebezpečných odpadů (kalů a zaolejovaných vod z odlučovačů oleje, absorpčních činidel a odpady obsahujících ropné látky) neoprávněné fyzické osobě. Celkové množství předaného nebezpečného odpadu v roce 2007 činilo 172,57 tuny a v období od 1.1.2008 do 20.10.2008 celkem 162,1 tuny,

 2. a dále ČIŽP uložila podle ust. § 66 odst. 2 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokutu ve výši

30 000,- Kč za správní delikt porušením ust. § 39 odst. 1 a odst. 2 zákona o odpadech, nevedením průběžné evidence odpadů a způsobu nakládání s odpady dle vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Konkrétně v průběžné evidenci nebyla uvedena produkce a předání vlastních odpadů vznikajících na provozovně Křivoklát u kategorie ostatní i nebezpečný.

Provozovatel se proti rozhodnutí o pokutě odvolal, výše uvedená rozhodnutí byla po korekci odvolacím správním úřadem OVSS I, MŽP potvrzena tak, jak jsou uvedena.

Územní působnost: OI Praha, právní moc - 27.1.2010.

KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s.,Křižíkova 270

250 88 Čelákovice

IČ: 463 57 033

ČIŽP uložila provozovali zařízení:

 • "Zařízení na tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů, včetně přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod), o kapacitě tavení větší než 4 t denně u olova a kadmia nebo 20 t denně u všech ostatních kovů",

 • "Zařízení na povrchovou úpravu kovů a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je- li obsah lázní větší než 30 m3"

pokutu v celkové výši 320 000,- Kč, z toho:

 1. pokutu uloženou dle § 37 odst. 4 písm. b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve výši 150 000,- Kč za správní delikt porušením ust. § 37 odst. 2 zákona, kterého se provozovatel tohoto zařízení na výše uvedené adrese dopustil tím, že jej provozoval v rozporu s podmínkami integrovaného povolení, takže došlo k porušení ustanovení 16 odst. 1 písm. a) tohoto zákona. Konkrétně:

 • nedodržel emisní limit u pece pro tavení mosazných třísek u ukazatele TZL (tuhé znečišťující látky),

 • nedodržel závazné emisní limity pro vypouštění odpadní vody do řeky Labe,

 • v termínu do 30.4.2008, stanoveném v integrovaném povolení, neosadil výpust z neutra-lizační stanice zařízením na měření množství vody a nezřídila odběrové místa pro její monitoring.

 1. Dále byla provozovateli výše uvedeného zařízení uložena pokuta ve výši 10 000,- Kč za porušení ust. § 3 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění, kterého se dopustil tím, že v termínu do 31.3.2008 neohlásil do Integrovaného registru znečišťování přenosy nebezpečných odpadů za rok 2007 za provozovnu Čelákovice, přestože přenosy nebezpečných odpadů činily v roce 2007 celkem 150,3 tun, přestože ohlašovací práh uvedený v čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES činí 2 tuny.

Provozovatel se proti rozhodnutí o pokutě neodvolal.

Územní působnost: OI Praha, právní moc - 23.1.2010.

ŽELEZÁRNY Hrádek a. s., Nová Huť 204

338 42 Hrádek

IČ: 453 59 016

ČIŽP uložila provozovali zařízení "Výroba oceli a zpracování oceli válcováním za tepla v k.ú. Hrádek u Rokycan a Nová Huť" pokutu v celkové výši 320 000,- Kč, z toho:

 1. podle ust. § 37 odst. 4 písm. b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů pokutu ve výši 200 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 2 tohoto zákona, kterého se provozovatel dopustil provozem tohoto zařízení v rozporu s ustanovením § 16 odst. 1 písm. a) tohoto zákona.

Protiprávního jednání se provozovatel dopustil provozováním zařízení v rozporu s pod-mínkami integrovaného povolení, v platném znění překročením závazného emisního limitu "m" (0,3 mg/l) u ukazatele NEL ve výusti VV1 - Válcovna hrubá (6x, až 0,72 mg/l NEL).

 1. podle ust. § 66 odst. 2 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokutu ve výši 120 000,-- Kč za správní delikt porušením ustanovení § 16 odst. 1 písm. e) tohoto zákona, kterého se provozovatel zařízení dopustil tím, že neshromažďoval odpady utříděné podle druhů a kategorií.

Provozovatel se proti rozhodnutí o pokutě neodvolal.

Územní působnost: OI Plzeň, právní moc - 18.1.2010.

Služby Města Milevska, spol. s r.o., Karlova 1012

399 01 Milevsko, okres Písek

IČ: 490 61 186

ČIŽP uložila, po korekci odvolacím správním úřadem OVSS II MŽP, provozovali zařízení "Řízená skládka odpadů Milevsko - Jenišovice" umístěné v k.ú. Něžovice podle ust. 37 odst. 4 písm. b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, pokutu ve výši

275 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 2 tohoto zákona, kterého se provozovatel dopustil provozem tohoto zařízení v rozporu s ust. § 16 odst. 1 písm. a) tohoto zákona.

Správního deliktu se provozovatel dopustil provozováním zařízení v rozporu s podmínkami integrovaného povolení, v platném znění tím, že Služby Města Milevska, spol. s r.o.:

 • překročila povrchovou koncentraci metanu v těsném kontaktu materiálu filtru za bezvětří (hodnota až 1,4 % obj. metanu - povolená hodnota byla do 0,5 % obj. metanu),

 • překročila emisní limity stanovené pro průsakové vody při jejich odvozu na ČOV Milevsko, konkrétně v ukazateli CHSKCr a RAS,

 • ukládala na skládku biologicky rozložitelné odpady,

 • využívala na skládce Milevsko větší aktivní plochu, (cca 2000 m2 než 1200 m2 dle integrovaného povolení),

 • neprováděla průběžné hutnění skládkového tělesa,

 • nepřekryla část skládkového tělesa skládky, včetně hran, která nebyla aktivní plochou skládky, biologicky aktivním materiálem,

 • nevedla seznam odpadů, u kterých došlo k nejvýše trojnásobnému překročení přípustných hodnot ukazatelů pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti,

 • soustřeďovala odpadní plastové obaly a biologicky rozložitelný odpad (zeleň) na nezpevněné ploše, tj. na rostlém terénu,

 • uzavírala přítok průsakových vod do jímky nikoliv pouze v případech nutných oprav, údržby či havarijních stavech a zadržovala tak vodu ve skládce.

Provozovatel se proti rozhodnutí o pokutě odvolal, výše uvedená rozhodnutí byla po korekci odvolacím správním úřadem OVSS II, MŽP potvrzena tak, jak jsou uvedena.

Územní působnost: OI České Budějovice, právní moc - 25.1.2010.

REOIL s.r.o., Kubelíkova 1224/42

130 00 Praha 3

IČ: 490 61 186

ČIŽP uložila, po korekci odvolacím správním úřadem OVSS V, MŽP provozovali zařízení "Stacionární linka pro přepracování olejů" umístěném ve Stráži pod Ralskem dle ust. § 37 odst. 2 a odst. 4 písm. b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, pokutu ve výši 210 000,- Kč za správní delikt, kterého se provozovatel dopustil provozem tohoto zařízení v rozporu s ustanovením § 16 odst. 1 písm. a) tohoto zákona, tj. v rozporu s podmínkami integrovaného povolení, v platném znění tím, že:

 • nebyly shromažďovací prostředky NO označeny identifikačními listy nebezpečných odpadů,

 • zařízení nebylo náležitě označeno v souladu s § 4 odst.2 vyhlášky č. 383/2001 Sb.,

 • odstavení kotelny neproběhlo v souladu s provozním řádem vypuštěním vodního obsahu,

 • při manipulaci s oleji byla znečištěna i nezajištěná místa (tj. stáčení probíhalo i mimo místa k tomu určená),

 • zařízení (vagón, hadice) byly umístěny mimo zajištěný prostor, čímž nebylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do geologického prostředí nebo nežádoucímu smísení se srážkovými vodami,

 • v termínu do 5 let od účinnosti IP nebyla zkoušena těsnost potrubí a nádrže,

 • do 5 let od účinnosti IP nebylo měřeno množství a složení kouřových plynů z kotelny,

 • není prováděno provozovatelem množství a složení plynů (VOC) z odvětrávání nádrže Z1 1x ročně,

 • nebyla prováděna provozovatelem analýza na obsah a množství PCB a celkového chlóru 2x ročně,

 • nebyla prováděna kontrola účinnosti spalování ve výtopně a kontrola spalinových cest 1x za dva roky,

 • nebyla předložena provozní evidence za rok 2008 příslušnému orgánu v termínu do 15. února 2009,

 • nebyla předložena souhrnná zpráva za rok 2008 KÚ v termínu do 1. března 2009,

 • nebylo zasláno hlášení o produkci a nakládání s odpady příslušnému úřadu za rok 2008 do 15. února 2009.

Provozovatel se proti rozhodnutí o pokutě odvolal, výše uvedená rozhodnutí byla po korekci odvolacím správním úřadem OVSS V, MŽP potvrzena tak, jak jsou uvedena.

Územní působnost: OI Liberec, právní moc - 17.3.2010

Růžov a.s., Žižkovo náměstí 107

373 12 Borovany

IČ: 259 61 942

ČIŽP uložila, po korekci odvolacím správním úřadem OVSS II MŽP, provozovali zařízení "Skládka Růžov" umístěné ve správním území města Borovany a obce Ledenice pokutu v celkové výši 190 000,- Kč z toho:

 1. podle ust. § 37 odst. 4 písm. b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů pokutu ve výši 180 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 2 tohoto zákona, kterého se provozovatel dopustil provozem tohoto zařízení v rozporu s ustanovením § 16 odst.1 písm. a) tohoto zákona. Protiprávního jednání se provozovatel dopustil provozováním zařízení v rozporu s podmínkami integrovaného povolení, v platném znění:

  • překročením emisních limitů průsakových odpadních vod, které odvezl (737 m3) na smluvní ČOV u olova - 0,16 mg/l (max. limit 0,1 mg/l) a zinku - 13,4 mg/l (max. limit 2,0 mg/l),

  • neoprávněným uložením neschváleného odpadu v množství cca 15 ks odpadních pneumatik,

  • nepředáním jako součást zprávy zaslané krajskému úřadu dle bodu zákresu jednotlivých sektorů skládky zřízených v daném roce,

  • nevytříděním sádrokartonových desek a rozhrnutí a zapracování odpadu včetně sádrokartonových do sektoru S-OO3 skládky,

  • místo překrytí II. etapy skládky biologicky aktivním materiálem provedením neprodyšného zavezení hlušinou z těžebního prostoru společnosti LB-minerals a i tak na povrchu skládky zůstaly nepřekryté odpady,

  • nevytříděním z odpadů lednice vč. výparníku, bez kompresoru,

  • neměřením povrchové migrace plynu,

  • převzetím

  • do zařízení odpadů, které je dle provozního řádu skládky možné převzít do zařízení pouze na základě rozboru odpadu (chybí).

 2. podle ust. § 66 odst. 2 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokutu ve výši 10 000,-- Kč za správní delikt porušením § 20 písm. e) ve spojení s § 39 odst. 2 tohoto zákona, kterého se provozovatel zařízení dopustil tím, že uvedl nepravdivé hlášení o produkci a nakládání s odpady.

Provozovatel se proti rozhodnutí o pokutě odvolal, výše uvedená rozhodnutí byla po korekci odvolacím správním úřadem OVSS II, MŽP potvrzena tak, jak jsou uvedena.

Územní působnost: OI České Budějovice, právní moc - 26.2.2010.

IDEAL AUTOMOTIVE Bor, s.r.o. , Nová Hospoda 16

348 02 Bor, okres Tachov

IČ: 252 30 425

ČIŽP uložila provozovali zařízení na výrobu "měkkého" a "tvrdého" polyuretanu (PUR), umístěné v Boru, Nové Hospodě 16, podle ust. § 37 odst. 4 písm. b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, pokutu ve výši 150 000,- Kč za správní delikt dle § 37 odst. 2 zákona, porušením ustanovení § 16 odst. 2 tohoto zákona, kterého se účastník řízení dopustil tím, že v celém kalendářním roce 2008 a v roce 2009 do 13. 10. 2009, provozoval zařízení bez platného integrovaného povolení.

Provozovatel se proti rozhodnutí o pokutě neodvolal.

Územní působnost: OI Plzeň, právní moc - 19.3.2010.

PILSEN STEEL s.r.o., Tylova 1/57

316 00 Plzeň

IČ: 477 18 706

ČIŽP uložila provozovali zařízení s názvem "PILSEN STEEL s.r.o." podle ustanovení § 66 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů pokutu ve výši 120 000,-- Kč za správní delikt porušením ustanovení § 16 odst. 1 písm. e) tohoto zákona, kterého se provozovatel zařízení dopustil tím, že neshro-mažďoval odpady utříděné podle druhů a kategorií (komunální odpad, rukavice a textilie znečištěné ropnými látkami, PET lahve, papíry a kartony, sprej se symboly extrémně hořla-vý a dráždivý).

Provozovatel se proti rozhodnutí o pokutě neodvolal.

Územní působnost: OI Plzeň, právní moc - 20.2.2010.

Dalkia Česká republika, a. s., 28. října 3123/152

709 74 Ostrava

IČ: 451 93 410

ČIŽP uložila jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 6 odst. 4 a § 8 písm. b) zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, této společnosti pokutu ve výši 100 000,- Kč za správní delikt podle § 5 odst. 1 písm. a) tohoto zákona, kterého se dopustila tím, že jako provozovatel uvedený v § 3 odst. 1 zákona nesplnil ohlašovací povinnost podle § 3 odst. 1 písm. a) zákona, tím že neohlásil znečišťující látku PM10 (v únicích do ovzduší) do Integrovaného registru znečišťování látek do 31.3.2008 za rok 2007 za provozovnu "Elektrárna Třebovice", IČP (CZ51473353).

Provozovatel podal proti rozhodnutí o pokutě odvolání. Ministerstvo životního prostředí, OVSS IX odvolání zamítlo a potvrdilo rozhodnutí ČIŽP v plném rozsahu.

Územní působnost: OI Ostrava, právní moc - 8.2.2010.

PLP a.s.

Na Rovném 736, 400 04 Trmice

IČ: 272 72 401

ČIŽP uložila, po korekci odvolacím správním úřadem OVSS IV, MŽP provozovali zařízení "Průmyslový lihovar Trmice", umístěného v sídle provozovatele zařízení v obci Trmice, k.ú. Trmice dle ust. § 37 odst. 2 a odst. 4 písm. b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, pokutu ve výši 2 500 000,- Kč za správní delikt, kterého se provozovatel dopustil provozem tohoto zařízení v rozporu s ustanovením § 16 odst. 1 písm. a) tohoto zákona, tj. v rozporu s podmínkami integrovaného povolení, v platném znění tím, že:

ü z technologie výroby bioetanolu byly do ovzduší emitovány pachově postižitelné látky obtěžující okolní obyvatelstvo,

ü při vypouštění technologických vod do veřejné kanalizace nebyly opakovaně dodrženy emisní limity (CHSKCr, BSK5, NL, Zn), které jsou stanoveny v Kanalizačním řádu pro jednotný kanalizační systém měst Ústí nad Labem, Trmice, Chabařovice a obec Povrly zakončený čistírnou odpadních vod v Ústí nad Labem.

Provozovatel se proti rozhodnutí o pokutě odvolal, přičemž napadl celou výrokovou část rozhodnutí ČIŽP o uložení pokuty. Odvolání spolu se spisem bylo dne 17.2.2010 předáno odvolacímu orgánu (MŽP - OVSS IV), který rozhodnutím o odvolání ze dne 8.4.2010 odvolání spol. PLP a.s. zamítl a napadené rozhodnutí ČIŽP v plném rozsahu potvrdil.

Územní působnost: OI Ústí nad Labem, právní moc - 12.4.2010

BAUFELD - ekologické služby, s. r. o.

Na Petynce 716/48 ,169 00 Praha 6

IČ: 496 81 036

ČIŽP uložila, po korekci odvolacím správním úřadem OVSS IV MŽP, provozovateli zařízení "Zařízení ke sběru, výkupu, úpravě a míšení nebezpečných odpadů", středisko Roudnice nad Labem, v lokalitě k. ú. Hněvice pokutu v celkové výši 1 290 000,- Kč, z toho:

1) pokutu ve výši 500 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 2 ve spojení s ust. § 37 odst. 4 pís. b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů. Výše uvedené zařízení bylo provozováno v rozporu s podmínkami integrovaného povolení, takže bylo porušeno ust. § 16 odst. 1 písm. a) tohoto zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

Konkrétně:

ü do byly zařízení přijaty nepovolené odpady v rozporu s provozním řádem (povoleným seznamem odpadů),

ü nebyla prováděna zkouška na chlór u žádných ani legálně převzatých odpadů do zařízení,

ü nebyly odebírány kontrolní vzorky, které měly být archivovány u provozovatele, do doby konečného zpracování odpadu,

ü provozní deník zařízení byl veden nedostatečně, kdy u způsobu popisovaného nakládání s odpadem nebyla uvedena katalogová čísla odpadu a množství odpadu, se kterým bylo nakládáno,

ü shromažďovací prostředky nebyly označeny katalogovým číslem a názvem shromažďovaného nebezpečného odpadu a jménem nebo příjmením osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacích prostředků,

ü havarijní plán nebyl v době kontroly v zařízení, byl uložen v sídle účastníka řízení, takže v případě havárie nebyl tento plán k dispozici.

2) pokutu ve výši 300 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 1 ve spojení s ust. § 37 odst. 4 pís. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů. Bylo porušeno usta-novení § 16 odst. 1 písm. a), protože provozovatel provedl změnu spočívající v rozšíření zařízení o dvě nadzemní nádrže na vyjetý olej každá o objemu 450 m3, včetně odolejovače ropných látek, bez ohlášení Krajskému úřadu Ústeckého kraje.

3) pokutu celkem 470 000,- Kč za správní delikty dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bylo ČIŽP po korekci odvolacím správním úřadem OVSS IV MŽP uloženo:

ü podle ust. § 66 odst. 3 písm. e) tohoto zákona pokuta ve výši 400 000,- Kč za:

- správní delikt neprovozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů v souladu s je-ho schváleným provozním řádem, tzn. za porušení § 18 odst. 1 písm. e) zákona o od-padech. Tohoto porušení se provozovatel dopustil tím, že přijímal odpady, které nebylo povoleno do zařízení přijímat (z odmašťování, z úpravy a apretace, s obsa-hem azbestu, prací vody).

- nebyla plněna ustanovení provozního řádu zařízení u kapalných odpadů přijímaných do zařízení, kdy se má odbírat kontrolní vzorek, který měl zůstávat archivován u provozovatele až do doby konečného zpracování odpadu. Vizuálně se měly ověřovat vlastnosti odpadu a ve vzorku se kvalitativní zkouškou na měděném drátku nebo síťce v plameni plynového nebo lihového kahanu měl stanovovat obsah chlóru,

ü pokuta ve výši 50 000,- Kč za správní delikty:

- dle § 66 odst. 5 zákona o odpadech porušením § 13 odst. 2 písm. a) a písm. b) tohoto zákona neoznačením nebezpečných odpadů grafickým symbolem a nápisem "nebezpečný odpad" (celkem neoznačeno 62 shromažďovacích prostředků NO v za-řízení)

- dle § 44 odst. 1 zákona o odpadech nezpracováním plánu odpadového hospodářství původce odpadů.

4) pokutu ve výši 20 000,- Kč za správní delikt za správní delikt dle § 66 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech za porušení § 18 odst. 1 písm. k) zákona o odpadech neposkytnutím (doloženo až dodatečně) ČIŽP úplných informací o provozu zařízení:

- hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2007 za zařízení

- doklady o oprávněnosti osob, jímž byly odpady předávány

- průběžná evidence odpadů a způsobech nakládání s nimi za zařízení (doložena pouze částečně - zbytek až dodatečně)

5) dále byla provozovateli výše uvedeného zařízení uložena pokuta ve výši 20 000,- Kč za porušení ust. § 3 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění, kterého se dopustil tím, že v termínu do 31.3.2008 neohlásil do Integrovaného registru znečišťování přenosy nebezpečných odpadů za rok 2007, přestože přenosy nebezpečných odpadů činily v roce 2007 celkem 2 581,4 tun a o nesplnění ohlašovací povinnosti do 31.03.2009 za rok 2008 (skutečnost dle karty odpadu byla 2 912,9 t nebezpečných odpadů), přestože ohlašovací práh uvedený v čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES činí 2 tuny.

Provozovatel se proti rozhodnutí o pokutě odvolal, výše uvedená rozhodnutí byla po korekci odvolacím správním úřadem OVSS I, MŽP potvrzena tak, jak jsou uvedena.

Územní působnost: OI Ústí nad Labem, právní moc - 9.4.2010

QUAIL spol. s r.o.

Dolní 1,370 04 České Budějovice

IČ: 499 69 226

ČIŽP uložila, po korekci odvolacím správním úřadem OVSS II MŽP, provozovali zařízení "Zařízení k využívání odpadů - Hůrka" podle ust. § 37 odst. 4 písm. b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů pokutu ve výši 100 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 2 tohoto zákona, kterého se provozovatel dopustil provozem tohoto zařízení v rozporu s ustanovením § 16 odst. 1 písm. a) tohoto zákona. Protiprávního jednání se provozovatel dopustil spatřováno vprovozováním zařízení v rozporu se závaznými podmínkami, tím že neplnění podmínek: v roce 2008 procesem stabilizace upravil odpad (katalogové č. 200201, kategorie O, v množství 31,4 t), který byl schválen pouze k úpravě procesem biodegradace a v rozporu s provozním řádem, na zakládce k výrobě výrobku, přimíchával a stabilizoval jiné odpady (kaly z ČOV, zeminy znečištěné ropnými látkami a další).

Provozovatel se proti rozhodnutí o pokutě odvolal, výše uvedené rozhodnutí bylo po korekci odvolacím správním úřadem OVSS II, MŽP potvrzeno tak, jak je uvedeno.

Územní působnost: OI České Budějovice, právní moc - 11.5.2010.

BAUFELD - ekologické služby, s. r. o.

Na Petynce 716/48,169 00 Praha 6

IČ: 496 81 036

ČIŽP uložila této společnosti pokutu ve výši 1 000 000,- Kč za opakovaný provoz "Zařízení pro sběr, úpravu, míšení, aditivaci a dočasné skladování kapalných a pevných odpadů" v k.ú. Střelice u Brna bez platného integrovaného povolení (již pokuta 250 tis. Kč v r. 2009). Jedná se o zařízení kategorie 5.1 dle přílohy č.1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, tzn. došlo k porušení ust. § 16 odst. 2 tohoto zákona.

Provozovatel se odvolal. MŽP, OVSS VII odvolání zamítlo a potvrdilo rozhodnutí ČIŽP v plném rozsahu.

Územní působnost: OI ČIŽP Brno, právní moc - 2.6.2010

EUROSUP spol. s r.o.

Dubská 769, 272 03 Kladno - Dubí

IČ: 480 381 72

ČIŽP uložila provozovali zařízení "Neutralizační stanice" umístěné na adrese Průmyslová 1343, 272 01 Kladno, parcelní čísla: 1631/45, 1631/46, k.ú. Dubí u Kladna pokutu v celkové výši 165 000,- Kč z toho:

1) Dle ust. § 37 odst. 4 písm. b) zákona 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění za správní delikt dle ust. § 37 odst. 2 zákona o IP, které stanoví, že právnická osoba se jako provozovatel zařízení dopustí správního deliktu tím, že provozuje zařízení v rozporu s podmínkami integrovaného povolení, za porušení ust. § 16 odst. 1 písm. a) zákona o IP, které stanoví povinnost provozovatele zařízení provozovat zařízení v souladu s integrovaným povolením vydaným podle tohoto zákona, ve výši 120 000 Kč. Porušení ust. § 16 odst. 1 písm. a) zákona o IP se společnost EUROSUP dopustila porušením závazné podmínky C.2.1 a C.5 rozhodnutí o vydání integrovaného povolení.

Konkrétně:

ü Podmínka C.2.1 stanovuje, že v zařízení lze skladovat a následně fyzikálněchemicky upravovat odpady před jejich odstraněním (kód D9 a D15 dle přílohy č. 4 zákona č. 185/2001Sb.) uvedených v seznamu povolených odpadů, převzatých od původců v zařízení dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., katalog odpadů. Porušení závazné podmínky C.2.1 platného IP se společnost EUROSUP dopustila tím, že přijala dne 27. 3. 2008 do provozovny Kladno nebezpečný odpad katalogového čísla (dále jen "kat.č.") 16 05 08* Vyřazené organické chemikálie obsahující nebezpečné látky od fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona, nezapsané v obchodním rejstříku, Ing. Vlastimil Ladýř, IČ: 44378653 (dále jen "Ing. Ladýř") v celkovém množství 6,24 t, a dne 3. 7. 2008 nebezpečný odpad kat.č. 06 04 04* Odpady obsahující rtuť od společnosti AHV ekologický servis, s.r.o. IČ: 26741172 (dále jen "společnost AHV)", v celkovém množství 0,13 t.

ü Dále se společnost EUROSUP dopustila porušení podmínky C.5 platného IP, která stanoví povinnost provozovateli pro případ: pokud je i po vstupní kontrole do zařízení přijat odpad, který nelze v zařízení zpracovat, musí být vytříděn a shromažďován ve vhodném a označeném shromažďovacím prostředku tak, aby nedošlo k úniku závadných látek do okolního prostředí, a to do doby převzetí oprávněnou osobou, tím že, neoprávněně přijaté nebezpečné odpady kat.č. 06 04 04* a kat.č. 16 05 08* v den přijetí do provozovny Kladno (tj. 27.3.2008, respektive 3.7.2008) nevytřídila a neshromáždila ve vhodném a označeném shromažďovacím prostředku a následně tyto odpady neoprávněně v roce 2008 ve své provozovně Kladno zpracovala.

2) Dle ust. § 66 odst. 2 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném a účinném znění do 18. 9. 2009 (dále jen "zákon o odpadech"), které stanoví povinnost inspekci uložit pokutu právnické osobě, která neplní ve stanoveném rozsahu ohlašovací povinnost, za porušení ust. § 39 odst. 2 zákona o odpadech, které stanoví, že původci a oprávněné osoby v případě, že produkují nebo nakládají s více než 50 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 50 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, jsou povinni zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny, ve výši 20 000 Kč.

Konkrétně:

ü Porušení ust. § 39 odst. 2 zákona o odpadech se společnost EUROSUP dopustila tím, že v hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2007 za provozovnu Kladno neuvedla příjem a zpracování nebezpečného odpadu kat.č. 11 01 07* Alkalické mořící roztoky, který společnost EUROSUP převzala dne 21. 12. 2007 do své provozovny Kladno v celkovém množství 31,54 tun od subjektu Ing. Ladýř.

3) dále byla provozovateli výše uvedeného zařízení uložena pokuta ve výši 25 000,- Kč za porušení ust. § 3 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění, kterého se dopustil tím, že neohlásila do Integrovaného registru znečištění (dále jen "IRZ") přenosy nebezpečných odpadů za rok 2007 respektive za rok 2008 za provozovnu Kladno, přestože přenosy nebezpečných odpadů činily v roce 2007 celkem 3 520,39 t a v roce 2008 celkem 4 510,92 t (ohlašovací práh uvedený v čl. 5 nařízení E-PRTR činí 2 tuny). Ohlašovací termín byl zákonem stanoven pro výše uvedené roky do 31. 3. 2008 respektive do 31. 3. 2009

Provozovatel se proti rozhodnutí o pokutě neodvolal.

Územní působnost: OI Praha, právní moc - 14.7.2010.

ZITAS - TKO spol. s r. o.

Závodu míru 27/129, 360 17 Karlovy Vary

IČ: 468 87 601

ČIŽP uložila provozovali zařízení "Skládka TKO Činov" v obci Hradiště, k.ú. Bražec u Hradiště, pokutu v celkové výši 340 000,- Kč.

1) pokutu ve výši 275 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 2 ve spojení s ust. § 37 odst. 4 pís. b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů. Výše uvedené zařízení bylo provozováno v rozporu s podmínkami integrovaného povolení, takže bylo porušeno ust. § 16 odst. 1 písm. a) tohoto zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

2) a dále pokutu ve výši 15 000,- Kč za správní delikt podle ust. § 37 odst. 1 ve spojení s ust. § 37 odst. 4 pís. b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů.

Konkrétně:

ü Nesplnil ohlašovací povinnost podle § 16 odst. 1 písm. b) zákona č. 76/2002 Sb., neboť neohlásil Krajskému úřadu Karlovarského kraje (dále "KÚ") plánovanou změnu v provozu zařízení. Změna spočívala v navýšení množství odpadů dočasně uložených na II. a III. etapu skládky a ve změně umístění a provozu kompostárny.

3) a dále ČIŽP uložila podle ust. § 66 odst. 2 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokutu ve výši 50 000,- Kč za porušení ustanovení § 19 odst. 1 písm. a) a § 20 písm. e) ve spojení s § 39 odst. 1 zákona o odpadech, nevedením průběžné evidence odpadů stanoveným způsobem jak za skládku, tak kompostárnu, umístěné v areálu zařízení.

Provozovatel se proti rozhodnutí o pokutě neodvolal.

Územní působnost: OI Plzeň, právní moc - 23.7.2010.

Brzdové automobilové kotouče, s.r.o.

Hradec Králové-Plotiště nad Labem (Areál ČKD MOTORY, a.s.)

501 02 Hradec Králové

IČ: 259 54 776

ČIŽP uložila, provozovali zařízení "Slévárny železných kovů o výrobní kapacitě větší než 20 tun denně" pokutu v celkové výši 175 000,- Kč, z toho:

1) podle ust. § 37 odst. 4 písm. b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů pokutu ve výši 150 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 2 tohoto zákona, kterého se provozovatel dopustil provozem tohoto zařízení v rozporu s ustanovením § 16 odst. 1 písm. a) tohoto zákona. Protiprávního jednání se provozovatel dopustil provozováním zařízení v rozporu s podmínkami integrovaného povolení, v platném znění:

ü závaznou podmínku provozu č. 1.1.2. v části "Četnost měření" odstavci a), protože neprovedl první autorizované měření emisí na zdroji č. 105 "Tryskače" ve stanoveném termínu do 31.12.2008

ü závaznou podmínku provozu č. 2. c), protože vzniklé odprašky nejsou shromažďovány v uzavřených pytlích popř. uzavřených kontejnerech

ü závaznou podmínku provozu č. 3. e), protože v hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2008 nebyly uvedeny odpady přijímané v kvalitě vstupní suroviny

ü závaznou podmínku provozu č. 3. f), protože s odpadem, který vzniká při výrobě odlitků s použitím jader, a který provozovatel zařadil pod katalogové číslo 10 09 08 "Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07", kategorie ostatní, nakládal jako s odpadem kategorie ostatní, aniž by vyloučil nebezpečné vlastnosti tohoto odpadu.

ü závaznou podmínku provozu č. 5. a), protože část vzniklých odprašků není shromažďována na ploše zabezpečené proti únikům do okolního prostředí a shromaždiště nebezpečného odpadu (ocelový velkoobjemový kontejner) není vybaveno havarijní jímkou pro záchyt případného úniku kapalných odpadů

ü závaznou podmínku č. 1.2. IP ve znění č.j. ZP/29332/05-Mt-P ze dne 1. 4. 2005, a to v období ode dne 26.4.2005 tj. od data nabytí právní moci IP ve znění č.j. ZP/29332/05- Mt-P ze dne 1.4. 2005 do dne 6.8.2008 tj. do data nabytí právní moci IP ve znění č.j. 6255/ZP/2008-Mt-P ze dne 18. 7. 2008, protože: na velkém zdroji znečišťování ovzduší č. 107 Tavící indukční pece nebylo při žádném autorizovaném měření emisí prováděno měření v ukazatelích Be, Tl, Co, Ni, Se, Te, Cr 6+, Sn, Cr, Mn, Cu, V, Zn, . Nebylo tak možné posoudit schopnost zdroje plnit emisní limity stanovené pro skupiny Be+Cd+Hg+Tl+azbest, As+Co+Ni+Se+Te+CrVI+ a Sn+CrIII++Mn+Cu+Pb+V+Zn, o na velkém zdroji znečišťování ovzduší č. 107 Tavící indukční pece nebylo provedeno autorizované měření emisí v ukazatelích polychlorované dibenzodioxiny a polychlorované dibenzofurany (PCDD+ PCDF), polychlorované bifenyly (PCB) a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) se stanovenou četností měření 1 x za 3 roky. Poslední měření emisí bylo provedeno dne 20.8.2008 tj. v intervalu 4 roky a 7 měsíců, od předchozího měření dne 14.1.2004 jak bylo zjištěno při kontrole provedené ČIŽP ve dnech 2.2.-3.2.2010.

2) dále byla provozovateli výše uvedeného zařízení uložena pokuta ve výši 10 000,- Kč za porušení ust. § 3 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění, kterého se dopustil tím, že v termínu do 31. 3. 2008 a 31. 3. 2009 neohlásil do integrovaného registru znečišťování životního prostředí (dále jen "IRZ") údaje o přenosech nebezpečných a ostatních odpadů podle článku 5 odst. 1 písm. b) nařízení EU za roky 2007 a 2008, jak bylo zjištěno při kontrole provedené ČIŽP ve dnech 2.2.-3.2.2010.

3) podle § 40 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší pokutu ve výši 15 000,- Kč za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně ovzduší, kterého se provozovatel dopustil tím, že v období před dnem 6.8.2008 tj. Před dnem nabytí právní moci změny IP č.j. 6255/ZP/2008-Mt-P ze dne 18. července 2008 neprováděl autorizované měření emisí v ukazateli tuhé znečišťující látky (TZL) na středních zdrojích znečišťování ovzduší č. 109, 110 a 111 vybavených zařízením na čištění odpadních plynů s četností 1 x za 3 roky, jak ukládal § 8 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 356/2002 Sb. platné do 18.7.2009.

Provozovatel se proti rozhodnutí o pokutě neodvolal.

Územní působnost: OI Hradec Králové, právní moc - 29.7.2010.

Zdroj: www.cizp.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí