zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Projekt, který může zaujmout i další obce ohrožené povodní

19.04.2011
Příroda
Ekologické stavění, bydlení
Povodně
Urbánní ekologie
Projekt, který může zaujmout i další obce ohrožené povodní

Pilotní projekt Safe-Green-Village, který byl připraven pro Novou Ves na Liberecku, je alternativou protipovodňového opatření. Uvolní se jím území údolní nivy od stávající zástavby a řešené území dostane původní přirozenou podobu.

Bleskové povodně jsou jedním z charakteristických typů povodní, které se vyznačují rychlým průběhem a extrémně vysokými úhrny srážek. Tento typ povodní, který se může kdykoliv opakovat, představuje největší nebezpečí pro sídla umístěná v nižších polohách a rozprostírající se v údolních nivách, které jsou součástí aktivních pramenných oblastí.

Loni v srpnu bylo bleskovými povodněmi během pouhých dvou dnů v Libereckém a Ústeckém kraji zasaženo 81 obcí. Škody se vyšplhaly na 10 mld. Kč - a bohužel bylo zaznamenáno i pět lidských obětí.

Fakulta stavební ČVUT v Praze proto navázala spolupráci s obcí Nová Ves. Tato obec poblíž Chrastavy nebyla vybrána náhodou. Loňské bleskové povodně tam totiž na majetku občanů, obce i dalších subjektů napáchaly škody za více než 41 mil. Kč.

Diplomová práce, která takto vznikla, si kladla za cíl navrhnout obecnou metodiku a široce aplikovatelný model pro řešení protipovodňových opatření. Metodika i model by měly sloužit coby podklad pro vznik obecně platné směrnice jako využitelného a efektivně fungujícího nástroje pro další obce s obdobnými problémy, tedy se zvýšeným rizikem povodňových stavů.

ÚDOLNÍ NIVA SE VRÁTÍ DO PŮVODNÍHO STAVU

Zcela účelně proto vznikl projekt nazvaný Safe-Green-Village, který ve své pilotní fázi řeší alternativní způsob protipovodňového opatření v podmínkách Nové Vsi, a to od myšlenky a provedených analýz přes přípravu až po vlastní realizaci i provozní fázi. Součástí projektu je i analýza rámcové ekonomické bilance v rozhodujících fázích jeho životního cyklu. Zároveň se v projektu zvažují základní varianty jeho investičního či neinvestičního řešení. Obec v zastoupení starostou Jaroslavem Müllerem poskytla potřebné podklady a spolupracovala po celou dobu vývoje projektu s jeho autory.

Základní myšlenkou pilotního projektu je odstranit z údolní nivy stávající bytovou zástavbu, stejně jako objekty a haly průmyslových podniků i zemědělských farem a řešenému území vrátit přirozenou původní podobu. Vytvoří se tak prostor pro aktivní inundaci vodního toku, který má prvořadě sloužit pro bezproblémový rozliv vody v případech zvýšených povodňových průtoků. Zástavba z této lokality se naopak kompletně přemístí tam, kde je ohrožení velkou vodou prakticky vyloučeno.

Projekt svým metodickým řešením zajišťuje šetrné obnovení přirozeného vodního režimu a přírodou nastavených procesů v místních ekosystémech. Zároveň efektivně aplikuje protipovodňové opatření, které přirozeným způsobem zajišťuje komplexní a hlavně trvalou ochranu obcí a měst před negativními účinky povodňových situací.

AKTIVNÍ ZAPOJENÍ OBCE DO PROJEKTU JE DŮLEŽITÉ

Projekt Safe-Green-Village má definovanou metodu aplikace, způsob fungování i standardizovanou metodiku postupu.

Aktivní zapojení obce do jednotlivých procesních kroků projektu je, především v úvodní fázi, nezbytné. Přímá součinnost obce spočívá zejména v poskytnutí potřebných podkladů, provedení nutných právních úkonů a rozhodnutí a v neposlední řadě rovněž ve vyjádření velmi přínosných vlastních názorů na projekt jako celek i na jeho dílčí opatření. Záleží však na konkrétních zastupitelích obce, jak silně budou chtít celý proces svými názory, nápady a požadavky ovlivnit.

Pro efektivnější průběh projektu a dosažení lepších výsledků je velmi důležité zajistit ze strany obce, potažmo kraje, následující informace:

aktuální mapové podklady (schválený územní plán);

analýzu využití území v rámci řešeného povodí vodního toku protékajícího dotčenou obcí (GIS data);

údaje o specifických místních podmínkách (demografické, sociální a ekonomické analýzy) zaměřené na obyvatele trvale vystavené hrozícímu nebezpečí povodní;

povodňové plány s vyznačeným záplavovým území;

vlastní zkušenosti, fotodokumentace a odborné souhrnné zprávy popisující průběh minulých povodňových situací.

NOVÝ URBANIZOVANÝ OBYTNÝ CELEK UŽ VELKÁ VODA NEOHROZÍ

Z pilotního projektu v Nové Vsi u Chrastavy vyplývá význam aktivní účasti obce na všech jednáních ohledně projektu. Zásadní pomínkou je rovněž to, aby se obec sama přímo podílela na konečném rozhodnutí o vymezení jednotlivých staveb a provozů, které budou do projektu následně zahrnuty - a tudíž přemístěny do nové bezpečné lokality.

Stejně tak je nezbytná spolupráce obce při volbě pozemků vhodných pro návrh nově urbanizovaného územního celku. Obec by měla v tomto rozhodovacím procesu disponovat vlastními variantami. Na základě projektem stanovených kritérií a priorit tak po společném projednání může být vybrána optimální varianta. V neposlední řadě je žádoucí přímá účast obce při tvorbě urbanistického návrhu a architektonické studie navrhované bytové zástavby.

Další fáze zahrnuje uskutečnění projektu, tedy výstavbu navržené nové bytové zástavby včetně technické infrastruktury a demolici stávajících objektů již dříve nevhodně a riskantně lokalizovaných v záplavové oblasti vodního toku. Závěrečnou fázi projektu představuje kompletní rekultivace celé šíře prostoru údolní nivy.

Projekt Safe-Green-Village má potenciál na vytvoření obecně platného metodického postupu pro obce a města, která jsou v neustálém povodňovém ohrožení.


JAKUB STRNAD
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fakulty stavební ČVUT v Praze

Projekt Safe-Green-Village

Projekt Safe-Green-Village má přesně definovanou metodu aplikace, způsob fungování a standardizovanou metodiku postupu. Ta obsahuje tyto kroky:

  • kompletní analýzu dotčeného území a řešeného povodí;
  • výběr lokality pro navrhovaný urbanizovaný územní celek;
  • architektonicko-stavební řešení pro navrhovanou bytovou zástavbu;
  • stavební realizace nově navrženého urbanizovaného územního celku a související bytové zástavby;
  • demolice stávajících objektů v záplavové oblasti Q100;
  • rekultivace celé šíře prostoru údolní nivy.


Metodiku projektu s unikátním názvem Safe-Green-Village původně zrealizoval a dále vyvíjí Ing. Jakub Strnad (jakub.strnad01@gmail.com nebo info@safe-green-village.com; +420 736 762 308).

AUTOR: JAKUB STRNAD

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí