zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství do roku 2015

29.06.2011
Voda
Zemědělství
Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství do roku 2015

Od vyvrcholení přístupových jednání České republiky do Evropské unie byly zpracovány a vládou České republiky schváleny dvě koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství - před vstupem do EU (2000 - 2004) a pro období po vstupu do EU (2004 - 2010).

Pro období před vstupem do EU bylo hlavním cílem zajištění transpozice "acquis
communitaire" do národní legislativy, a to v rámci nového vodního zákona č. 254/2001 Sb.
a jeho transposiční novely č. 20/2004 Sb. Vodním zákonem byla také podrobně upravena
působnost resortních ministerstev k oblasti vod, vymezená kompetenčním zákonem.
Období po vstupu do Evropské unie provází v resortu ministerstva zemědělství naplňování
požadavků směrnic ES, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne
23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, a to
zpracováním příslušných plánů povodí s programy opatření k dosažení dobrého stavu vod do
roku 2015, směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, pro kterou bylo
vyjednáno přechodné období k zajištění potřebných opatření do roku 2010 (odkanalizování
a čištění splaškových vod v aglomeracích nad 2 000 ekvivalentních obyvatel včetně
zpřísněných požadavků na čištění odpadních vod s ohledem na skutečnost, že celé území
České republiky je stanoveno za "citlivou oblast". Další důležitou oblastí je implementace
směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských
zdrojů.

Zároveň bylo nezbytné výrazně posílit a rozvíjet opatření prevence před povodněmi, neboť
území České republiky bylo opakovaně (po téměř 100leté přestávce) zasaženo povodněmi,
z nichž mnohé byly extrémní a způsobily enormní škody na veřejném i soukromém majetku
(od r. 1997 celkem 174 mld. Kč) včetně ztrát na životech obyvatel (118 obětí), z toho škody
na vodních tocích a dílech byly cca 15 mld. Kč.

Proto již v roce 2000 byla vládou České republiky schválena strategie prevence před
povodněmi na území České republiky. Její zpřesnění obsahuje Plán hlavních povodí České
republiky (2007) a konkrétní opatření Plány oblastí povodí (2009). K aktualizaci této obecně
platné strategie přináší soubor úkolů Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi
v České republice s využitím technických a přírodě blízkých opatření (schválená usnesením
vlády České republiky z 10. listopadu 2010 č. 799), která posiluje kombinaci přírodě blízkých
opatření a technických prvků prevence povodní.

Koncepce pro období 2004 - 2010 obsahovala řadu záměrů a cílů, jejichž vyhodnocení podle
kap. 2 Východiska se stalo základem pro zpracování politiky v oblasti vodního hospodářství
na další období do roku 2015.

Koncepce je dostupná ve formátu .pdf zde

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí