zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

O svícení a osvícení aneb Ekologické osvětlení

09.08.2011
Osvětlení
O svícení a osvícení aneb Ekologické osvětlení

Co si představujeme pod pojmem ekologické osvětlení? Skrývá se pod ním pouze úspora spotřeby elektrické energie? Nebo je třeba chápat tento pojem v širších souvislostech?

Následující text vznikl díky dlouholetým zkušenostem získaným spoluprací s představiteli veřejné správy, kteří jsou zodpovědní za hospodárné využití veřejných prostředků a jsou pod soustředěným marketingovým tlakem trhu. Cílem je poskytnout širší pohled na problematiku veřejného osvětlení a jeho vztahu k prostředí, v němž žijeme. A dále poskytnout názor, jak lze také nahlížet na nabízené způsoby řešení veřejného osvětlení.

POUHÁ ÚSPORA SPOTŘEBY MŮŽE BÝT ZAVÁDĚJÍCÍ

O svícení, potažmo veřejném osvětlení, přemýšlíme málokdy. Vnímáme obvykle to, že za tmy vidíme na cestu, nemusíme se bát, kam šlápneme nebo, že na nás v tmavém zákoutí čeká schovaný někdo se špatným úmyslem. Možná si ve dne všimneme designu lamp a večer oceníme, co krásného dokáží nasvítit. Ti, kdo rozhodují o takovýchto >>samozřejmostech<<, však musejí zohlednit i další aspekty. Mají k dispozici odborníky, avšak cesta k dokonalému >>osvícení<< vede pouze přes vyvážená rozhodnutí.

V současné době se marketingové strategie mnoha firem, které se zabývají osvětlováním, soustřeďují zejména na hledisko úspory spotřeby elektrické energie. Tento pohled na ekologické osvětlení je velmi zjednodušený, z hlediska účinnosti marketingové kampaně však nabízí zdánlivě průhlednou a snadnou cestu k získání uspořených finančních prostředků.

Budeme-li důsledně uplatňovat pouze hledisko úspory spotřeby elektrické energie, může se stát, že dojdeme k absolutnímu řešení, tj. odstranění umělého osvětlení z našeho životního prostoru. Je uvedený stav žádoucí? Z hlediska uživatele umělého osvětlení, tedy každého z nás, rozhodně ne! Musíme proto najít optimální způsob provedení osvětlovacích soustav v nejširším slova smyslu. Co lze rozumět pod pojmem optimalizace v případě osvětlovacích soustav a jaké jsou základní požadavky na ně kladené? Pokusme se zúžit pohled pouze na soustavy veřejného osvětlení.

HLEDISKA NUTNÁ KE ZVÁŽENÍ

Na problematiku je třeba podívat se z více úhlů. Základním z nich je požadavek na funkčnost soustavy zajišťující dostatečné parametry osvětlení předepsané příslušnými normami. Firma Artechnic-Schréder a. s. provádí nejprve pečlivou analýzu stávajícího stavu osvětlovací soustavy, jejímž závěrem je návrh opatření, která vedou ke zlepšení všech parametrů. Nad čím je potřeba se zamyslet?

Staré osvětlovací soustavy: Ne vždy zmíněné parametry splňují. Ve své době mohly být považovány za kvalitní, dnes u nich shledáváme nedostatky vlivem změn noremních hodnot a stáří osvětlovacích těles. V současnosti bývají z hlediska světla buď předimenzované (obec platí zbytečný příkon navíc), nebo poddimenzované (komunikace může být pro řidiče či chodce nebezpečná).

Pro objektivní zjištění stavu stávající osvětlovací soustavy včetně její energetické náročnosti Artechnic-Schréder a. s. provádí alespoň orientační měření napájecích bodů s důrazem na posouzení měrného příkonu na jeden světelný bod a hodnotu účiníku.

Stáří svítidel: V průběhu času dochází k pronikání nečistot do optiky svítidel, čímž je světelný tok výbojky pohlcen a užitečný světelný tok se zmenšuje. Stará svítidla jsou málo účinná a jejich výměnou určitě zvýšíme osvětlení daného místa.

Osvětlení: Musí splňovat řadu parametrů. Veličiny, které dnešní normy předepisují, se do nich zaváděly s vývojem výpočetní techniky, jež usnadnila náročné výpočty. Příkladem je jas povrchu komunikace či stupeň oslnění. Z toho vyplývá, že stará soustava už nemusí jasové veličiny splňovat.

Estetika: Stará svítidla mívají design poplatný své době. Dnešní vnímání estetiky je jiné, byť mnohdy diskutabilní. Přesto je zřejmé, že nová svítidla budou splňovat moderní směry, ať už architektonické nebo historizující, pokud to daná lokalita svým charakterem vyžaduje.

Světelné zdroje: Dříve instalovaná svítidla mívají zdroje rtuťové výbojky. Takové musíme dnes jako velice problematické odmítnout. Moderními perspektivními zdroji jsou sodíkové výbojky se zvýšeným světelným tokem (SON-T Plus, NAV-T Super atd.) nebo halogenidové výbojky s keramickým hořákem vyznačující se bílým světlem. Co se týče LED svítidel, nelze je dnes považovat za vhodná pro veřejné osvětlení (všechny tzv. úspory je nutné podrobit pečlivé analýze a po zvážení všech skutečností rozhodnout o vhodnosti jejich použití).

VLIV VÝROBKŮ NA PROSTŘEDÍ

Druhým krokem je návrh osvětlení v souladu s normami ČSN CEN/TR 13201-1, ČSN EN 13201-2, ČSN EN 13201-3, ČSN EN 13201-4, ČSN EN 12464-2. Firma Artechnic-Schréder a. s. disponuje týmem zkušených odborníků, kteří provádějí profesionální výpočty s důrazem na respektování zadávacích podmínek, na volbu vhodných osvětlovacích těles a světelných zdrojů. Volba vždy respektuje objektivní fyzikální vlastnosti posuzovaných produktů a účelové informace nechává ustoupit do pozadí.

Z tohoto úhlu pohledu jsme zatím zajistili, z hlediska vlivu na životní prostředí, pouze snížení nároků na výrobu a přenos elektrické energie a snížili ekologickou zátěž. Je však třeba povšimnout si dalších vlivů, které mají aplikované výrobky na prostředí.

Ty nejsou kladeny na přední místa sledovanosti při výběru svítidel pro osvětlovací soustavy. Artechnic-Schréder a. s. si již tuto otázku pokládá a v souladu s požadavky na ochranu prostředí nabízí opatření přibližující výrobky požadavkům programu Green Light. Jedním z jeho cílů je, zjednodušeně řečeno, soubor činností vedoucích k dosažení celkové úspory energie v rozsahu 30-50 %.

Pro posouzení výrobku z hlediska vlivu na životní prostředí firma zavádí v souladu s programem Green Light soubor požadavků, které musí výrobky splňovat. Část požadavků týkajících se zejména úspory energie, krytí optické části, účinnosti světelného zdroje a předřadníku, max. redukce obsahu rtuti a podíl vyzařování do nežádoucích směrů, považuje za povinné. Část >>nepovinných<< zahrnující zejména použité materiály (požadavek recyklace, limitní hmotnost svítidla pro jednotlivé příkony atp.), způsoby řízení soustavy a lokalizace výroby a spotřeby produktů by měla být splněna z většiny.

AUTOR: PETR MÍKA
Artechnic-Schréder a. s. www.artechnic-schreder.cz

Seznam bodů k zamyšlení při analýze stávající osvětlovací soustavy

  • staré osvětlovací soustavy
  • stáří svítidel
  • osvětlení
  • estetika
  • světelné zdroje

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí