zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekologický topný systém pro rekonstruovaný hotel

30.09.2011
Vytápění, zateplení
Ekologický topný systém pro rekonstruovaný hotel

Při návrhu rekonstrukce byl brán zřetel především na zvýšení komfortu užívání a snížení energetické náročnosti budovy. V případě topení šlo především o automatizaci vytápění a snadnou regulovatelnost soustavy.

Systém tvoří převážně podlahové vytápění, doplněné o několik otopných těles. Jako zdroj tepla byl zvolen automatický kotel na dřevní pelety. Pro větrání kuchyně a přilehlých společných prostor byla navržena rekuperační jednotka. Jde o výsledek studentské práce, která se zabývala návrhem přestavby hotelu Chata Teplárna v Ostravici. Cílem bylo najít i vhodný způsob dalšího využití morálně zastaralého objektu, který momentálně slouží k rekreaci v nižší cenové skupině.

VÝCHOZÍ BOD

Objekt je samostatně stojící s přístupem ke všem obvodovým stěnám. Hotel nedozná žádných výrazných tvarových úprav. Všechny stěny budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem v příslušných vrstvách, aby objekt vyhovoval tepelně technickým požadavkům. Na průčelí objektu bude proveden systém bezbariérových ramp pro přístup k hlavnímu vchodu do hotelu a ke vstupu do restaurace.

Střecha objektu také nedozná tvarových změn, pouze přibude nové zastřešení vstupu do kuchyně, dojde k jejímu zateplení a k částečné výměně krovové soustavy, pokud to bude nutné. Uvnitř objektu se počítá s celkovými úpravami, s vybouráním příček mezi pokoji, z nichž každý má mít vlastní sociální zařízení. Nové dělicí stěny mezi místnostmi budou vyzděny z protihlukových tvárnic SILKA.

Dále budou vyměněny veškeré povrchové vrstvy, podlahy budou zvýšeny o tepelnou izolaci a systém podlahového topení, bude zde provedena keramická dlažba nebo vlysy. Stěny budou opatřeny vápenocementovou omítkou s finálním barevným nátěrem nebo keramickým obkladem. Stropy tvoří SDK podhledy. Sklep dozná jen nejnutnějších změn: otlučení omítek, zbavení podlah povrchových vrstev a jejich nové provedení, nové omítnutí vápenocementovou omítkou nebo instalování keramického obkladu, začištění nových prostupů a případné statické vyspravení zdí a stropů. V kotelně budou do otvorů, nových i stávajících, osazeny protipožární ocelové dveře.

Osvětlení a elektroinstalace budou provedeny nově včetně rozvodů. Nová světla budou většinou umístěna do SDK podhledu nebo na zeď. Kromě nových zásuvek dojde také k rozvodu počítačové sítě do zásuvek LAN. Splašková kanalizace bude provedena nově a to včetně napojení do vyhnívací nádrže, která bude obnovena v místě stávající. Dešťová kanalizace bude taktéž nová a má být svedena do svodného potrubí.

Z důvodu tepelného zaizolování spodní stavby budovy dojde k odstranění zeminy v okolí stavby, k vytvoření drenáží, počítá se s tepelnou izolací základů a suterénních stěn s nopovou fólií, zásypem štěrkem a vyspravením ploch. Do restaurace se zvětší okenní otvor a budou zde osazeny vstupní dveře. Do hotelu i restaurace budou vybudovány bezbariérové rampy a terasa.

TEPELNÉ ZTRÁTY

Z tepelně technického hlediska je objekt v současném stavu velmi neúsporný. Konstrukce jsou v podstatě od své výstavby v nezměněné podobě a bez řádné údržby. Původní dřevěná okna jsou již netěsná a nesplňují dnešní požadavky. Obvodové a nosné stěny jsou zachovalé a nejsou navlhlé, ale je zde mnoho tepelných mostů a vazeb po celém obvodu objektu. Jde například o nezaizolovaný věnec a železobetonové překlady nad otvory. Střešní plášť je v dobrém stavu a strop pod nevytápěnou půdou byl před 10 lety zateplen nafoukaným climatizerem. Ten je v půdním prostoru zčásti sedlý a zčásti je přesunutý do jiných polí stropu, takže strop nevykazuje žádné použitelné tepelně izolační vlastnosti.

Dle výpočtu obálkovou metodou v programu Ztráty 2009 vykazuje nyní objekt celkovou ztrátu přes 150 kW. Klasifikační třída prostupu tepla obálky budovy je F - velmi nehospodárná. Třída energetické náročnosti hodnocené budovy je v původním stavu G - mimořádně nehospodárná.

Po provedení kontaktního zateplení obvodových stěn a soklu, tepelném zaizolování stropu pod nevytápěnou půdou, částečném zateplení podlahy a návrhu rekuperační jednotky se celková ztráta objektu snížila na 43,368 kW a klasifikační třída prostupu tepla obálky budovy je u tohoto objektu po rekonstrukci C1 - vyhovující doporučené úrovni. Třída energetické náročnosti hodnocené budovy je nově B - úsporná.

EKOLOGIE A EKONOMIKA PROVOZU

V současné době se v objektu hotelu používá k vytápění kotel na černé uhlí. Spalování černého uhlí produkuje emise SO2, CO2, CO, NO2, THC (organicky vázaný uhlík), prach a popeloviny. Vzhledem ke spotřebě uhlí a omezenému objemu skladu, který nepostačuje na celou topnou sezónu, jsou v tomto objektu zvýšené finanční náklady jak na dovoz paliva, tak i cenu uhlí v topném období.

Při nahrazení stávajícího kotle kotlem na dřevní pelety dojde k razantnímu snížení produkce CO2, CO, THC a prachových složek a k úplné eliminaci SO2. Výhodou nového topného systému je také spotřeba paliva, kterou je možné pokrýt nově upraveným zásobníkem na pelety. Dá se palivo nakoupit v letním období při nižších cenách a před topnou sezónou pouze doplnit sklad do plné kapacity.

Pokud bychom brali údaje získané pomocí tohoto výpočtu za směrodatné, zjistíme, že po provedených úpravách dojde k celkové úspoře provozních nákladů na vytápění a ohřevu teplé vody o 447 651 Kč/rok při dnešních cenách. Vzhledem k vývoji cen energií v posledních letech se dá předpokládat, že jejich růst bude pokračovat a podíl mezi cenami uhlí a dřevěných pelet se výrazně nezmění.

VYTÁPĚNÍ

Objekt se nachází v lokalitě Ostravice s vnější návrhovou teplotou -15 °C. Stavba je navržena pro 20 až 30 osob a splňuje podmínky pro rekreační ubytování. Pro tuto lokalitu je uvažováno s 269 otopnými dny s průměrnou venkovní teplotou v otopném období 5,1 °C - Frýdek-Místek.

Celková denní potřeba tepla pro ohřev teplé vody je 189,830 kWh, s čímž je zčásti počítáno v návrhu zdroje tepla. Ten by měl zvládnout pokrytí potřeby tepla po většinu roku. Pro případ extrémních mrazů jsou zásobníky TV vybaveny vlastními elektrickými topnými tyčemi, každou o výkonu 4,5 kW. Tepelné ztráty budovy byly spočítány po místnostech. Celková ztráta prostupem a větráním objektu dosahuje 43,368 kW. Roční potřeba tepla je 73 890 kWh/rok.

Vzhledem k tepelným ztrátám objektu a požadovanému výkonu zdroje pro ohřev teplé vody by bylo ideální zvolit zdroj, který pokrývá celkový potřebný výkon, a to 51,28 kW. Vezmeme-li však v úvahu otázku pořizovacích i provozních nákladů, zjistíme, že je výhodnější osadit objekt kotlem o výkonu do 50 kW s tím, že zásobníkové ohřívače budou osazeny elektrickými topnými tyčemi pro zajištění ohřevu teplé vody v období nejnižších výpočtových teplot. Proto byl zvolen kotel o jmenovitém výkonu 48 kW a do zásobníkových ohřívačů teplé vody se navrhuje osazení 4,5 kW elektrických topných tyčí.

V 1. PP a 2. NP je vytápění řešeno otopnými tělesy se spodním středovým přívodem a je vybavené termostatickými hlavicemi s teplotním spádem 75/65 °C. Ohřev teplé vody je realizován v kotelně v zásobníkových ohřívačích Regulus RBC750, které jsou napojeny na třetí větev topného systému s teplotním spádem 80/70°C, jež slouží zároveň jako bypass rozdělovače topné vody. Rozdělovač byl navržen od firmy ETL Ekotherm. Ke kotli byla navržena expanzní nádoba REFLEX N 50 s objemem 50 l.

Topný systém se tedy dělí na tři samostatné okruhy o různých teplotních spádech. První okruh je určen pro vytápění ubytovací části hotelu, převážně pomocí podlahového vytápění. V tomto okruhu je navržen teplotní spád 50/40 °C, který je zajištěn směšovacím ventilem za rozdělovačem topných okruhů. Třícestný směšovací ventil je řízen ekvitermní regulací a upravuje teplotu topné vody v okruhu v závislosti na venkovní teplotě. Okruh je vybaven vlastním oběhovým čerpadlem WILO STRATOS 32/1-12 PN6/10. Druhý okruh je určen pro vytápění podpůrných částí hotelu a bytu správce. V tomto okruhu je navržen teplotní spád 75/65 °C, zajištěný směšovacím ventilem za rozdělovačem topných okruhů.

Tento třícestný ventil je rovněž řízen ekvitermní regulací. Okruh je vybaven vlastním oběhovým čerpadlem WILO STRATOS 25/1-6 PN10. Třetí okruh je určen pro ohřev teplé vody v zásobníkových ohřívačích Regulus RBC750, umístěných v kotelně. Tento okruh pracuje s teplotním spádem dle kotle 80/70 °C a není vybaven směšovacím ventilem ani oběhovým čerpadlem. Disponuje dvěma třícestnými přepínacími ventily, které řídí natápění zásobníků a v případě plného nahřátí přepínají na bypass rozdělovače. Soustava pracuje na principu beztlakého rozdělovače.

ŘEŠENÍ S OCENĚNÍM

Výsledkem této práce je projekt rekonstrukce hotelu, který splnil dle klasifikace třídy prostupu tepla obálkou budovy třídu C 1 - vyhovující doporučené úrovni. Cílem bylo především vyřešit přestavbu objektu tak, aby odpovídal potřebám dnešních tělesně postižených uživatelů a přitom byl dodržen optimální poměr mezi investiční náročností rekonstrukce a provozními náklady v průběhu životnosti stavby. Proti původnímu stavu se zde podařilo docílit moderního, automatického, pohodlného a přitom investičně únosného systému vytápění.

Navíc díky snížení energetické náročnosti objektu došlo i ke snížení výkonu zdroje a výsledná kotelna výkonově spadá pod 50 kW, což znamená nižší požadavky na konstrukce i školenou obsluhu. Topný systém umožňuje regulaci jednotlivých místností i funkčních celků tak, aby se minimalizovaly tepelné úniky a docílily co možná největší úspory. Celý topný systém je navíc navržen tím způsobem, aby byl co nejjednodušší jak na provedení, tak údržbu a obsluhu.

Práce již získala Čestné uznání ČKAIT, ocenění děkanky FAST VŠB-TUO a rovněž byla úspěšně obhájena při vysokoškolské odborné činnosti - SVOČ: 3. místo na SVOČ stavebních fakult České a Slovenské republiky v Košicích a 1. místo ve fakultním kole SVOČ.


Bc. Lubomír Martiník
Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita Ostrava

Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí