zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

XXXVI. výzva pro Moravskoslezský kraj - prioritní osa 2

20.03.2012
Ovzduší
XXXVI. výzva pro Moravskoslezský kraj - prioritní osa 2

Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí..

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím SFŽP ČR XXXVI. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 2 jsou přijímány od 2. dubna 2012 do 31. května 2012. Výzva se vztahuje na individuální a velké projekty. Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 5 mld. Kč.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny aktuálním znění Směrnice MŽP č. 3/2011 pro předkládání žádostí a o poskytování fi nančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufi nancování ze SFŽP ČR, případně její novelizaci. Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému BENE-FILL od 6 hodin prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádosti. Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP v sekci dokumenty ke stažení.

Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Oblast podpory - 2.2 Omezování emisí

V rámci výzvy bude možno podporovat projekty z podoblasti podpory 2.2b, tj. rekonstrukci nespalovacích zdrojů nebo instalaci dodatečných zařízení pro záchyt emisí za účelem snížení emisí NOX, SO2 a tuhých znečišťujících látek.

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP. Informace k povinným přílohám dle Směrnice MŽP č. 3/2011

U projektů podléhajících územnímu řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) není při podání žádosti potřeba dokládat územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) s nabytím právní moci. Toto bude nutno
předložit až v dalších fázích administrace projektu.

Žadatel je povinen předložit Žádost o vydání územního rozhodnutí, případně Žádost
o územní souhlas, nejpozději před předáním projektu ke schválení na Řídicí výbor OPŽP.

Omezení v rámci výzvy: Tato výzva je určena pouze pro projekty čerpající státní podporu dle vyjádření Evropské komise č. SA.35588 (2011/N) tzv. Režim podpory pro snížení znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji .

Výzva je určena výhradně pro projekty realizované v okresech Karviná, Ostrava město
a Frýdek - Místek.

Text XXXVI. výzvy , Hodnotící kriteria XXXVI. výzvy

Příloha hodnoticích kritérií - identifikační údaje stavebních úřadů

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí