zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

XXXVII. výzva pro individuální projekty na omezování rizika povodní

11.04.2012
Povodně
XXXVII. výzva pro individuální projekty na omezování rizika povodní

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XXXVII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP.

Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 1 jsou přijímány od 12. dubna 2012 do 4. června 2012.

Výzva se vztahuje na individuální projekty, jejichž celkové náklady jsou do 50 mil. EUR včetně DPH.

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty v rámci Prioritní osy 1, oblasti podpory 1.3 je vyhlášena ve výši 1,5 mld. Kč.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění směrnice MŽP č. 3/2011 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR - kapitoly 315, případně její novelizaci. Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému BENE-FILL od 6 hodin prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádosti. Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP v sekci dokumenty ke stažení.

Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Oblast podpory 1. 3 Omezování rizika povodní

1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

  • budování, rekonstrukce a modernizace systému předpovědní povodňové služby a hlásné povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic,
  • budování a modernizace varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi na státní, regionální a místní úrovni, včetně systémů obrazového sledování rizikových a jiných hydrologicky významných míst na vodních tocích a na vodních dílech,
  • zpracování podkladových analýz, digitálních mapových podkladů o povodňovém nebezpečí a povodňovém riziku s konkretizovanými výstupy na státní a regionální úrovni v souladu se Směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik a 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. Zpřístupnění výstupů v informačních systémech a webových portálech, které byly zřízeny za účelem informování veřejnosti (např. v Digitálním povodňovém plánu ČR, Povodňovém informačním systému) a podpora jejich tvorby,
  • *podpora zpracování podkladových analýz, digitálních mapových podkladů pro realizaci vybraných přírodě blízkých protipovodňových opatření na tocích, v nivě i v ploše povodí (vazba na realizaci cílů 1.3.2. a 6.4) s vazbou na povodňovou ochranu a plány oblasti povodí,
  • *vypracování podkladů pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření.

*Tyto projekty budou vycházet z koncepce návrhů přírodě blízkých protipovodňových opatření MŽP a z minimálních požadavků na obsah žádosti o stanovisko MŽP ke studii proveditelnosti a na studii proveditelnosti.

Další podklady a informace - www.povis.cz. Upozorňujeme zejména na dokument "Požadavky na projektovou dokumentaci pro podání žádosti o poskytnutí podpory z prostředků Operačního programu Životní prostředí na zpracování projektů spadajících do podoblasti podpory 1.3.1", ve kterém jsou nově uvedeny důležité informace týkající se spolu se žádostí o podporu předkládané projektové dokumentace.

Minimální způsobilé přímé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 400 tis. Kč.

Typ žadatele

Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Omezení v rámci výzvy

Projekty budou hodnoceny zvlášť v rámci projektových záměrů:

  1. Digitální povodňové plány, budování, rekonstrukce a modernizace systémů předpovědní povodňové služby a hlásné povodňové služby, varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi pro obce a města, svazky obcí, kraje.
  2. Digitální povodňové plány, budování, rekonstrukce a modernizace systémů předpovědní povodňové služby a hlásné povodňové služby, varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi pro státní podniky, státní organizace, Českou republiku prostřednictvím organizačních složek státu, příspěvkové organizace - stát.
  3. Investiční podpora zpracování podkladů pro následnou realizaci vybraných přírodě blízkých protipovodňových opatření.

Podpořeny mohou být pouze žádosti na projekty, které dosáhnou hranice min. 40 bodů v celkovém hodnocení.

Text XXXVII. výzvy, Hodnoticí kritéria XXXVII. výzvy

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí