zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Železárnám Hrádek byla potvrzena pokuta 10 milionů, případ bude šetřit policie

25.02.2013
Odpady
IPPC
Železárnám Hrádek byla potvrzena pokuta 10 milionů, případ bude šetřit policie

Ve dnech 23. - 24. 9. 2010 byla provedena kontrola plnění podmínek integrovaného povolení (dále jen "integrovaná kontrola") ve společnosti Železárny Hrádek a.s.. Součástí povolení byla i recyklační linka provozovaná dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Integrovanou kontrolou nebylo zjištěno nedodržování podmínek, stanovených integrovaným povolením. V rámci této kontroly byly ale České inspekci životního prostředí předloženy protokoly o výsledcích zkoušek rozborů odpadů ze zpracování strusky, odebraných z recyklační linky, provozované účastníkem řízení. Kontrolou těchto protokolů bylo zjištěno, že odpady - tedy výsledný produkt po recyklaci strusky - nevyhovují požadavkům vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen "vyhláška"). Na základě těchto zjištění započala ČIŽP kontrolu účastníka řízení dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Kontrolou byla zjištěna závažná porušení tohoto zákona, na zakládě kterých ČIŽP dne 11. 11. 2011 vydala rozhodnutí, kterým účastníkovi řízení uložila

  • pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to podle § 66 odst. 2 písm. a) zákona

  • pokutu ve výši 1 500 000,- Kč dle § 66 odst. 3 písm. b) zákona (účastník se porušení zákona dopustil tím, že v roce 2009 předal odpady vzniklé v souvislosti s provozem recyklační linky neoprávněným osobám, celkem šlo o 10 407 t odpadu - strusky).

  • pokutu ve výši 13 500 000,- Kč, a to podle § 66 odst. 4 písm. b) zákona (účastník využíval a nakládal s odpady v místě, které nebylo příslušným správním orgánem určeno jako zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů - konkrétně při přípravě stavby fotovoltaické elektrárny povolené stavebním rozhodnutím MěÚ Rokycany. Celkem se jednalo o 46 775,27 t odpadů.)

Proti tomuto rozhodnutí ČIŽP ze dne 11. 11. 2011 se účastník řízení odvolal. Dne 15. 2. 2012 MŽP rozhodlo ve věci odvolání účastníka řízení o dalším přezkoumání celé záležitosti Českou inspekcí životního prostředí. (Hlavním důvodem pro vrácení části 3 původního výroku bylo nedostatečné odůvodnění výše pokuty s ohledem na finanční zdraví účastníka řízení. V novém projednání byl tedy soudním znalcem na toto téma zpracován znalecký posudek.) Dne 9. 10. 2012 ČIŽP vydala nové rozhodnutí, ve kterém byla účastníkovi řízení uložena celková pokuta ve výši 10 000 000,- Kč, a to podle § 66 odst. 4 písm. b) zákona za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 12 odst. 2 zákona. Proti tomuto rozhodnutí se účastník řízení opět odvolal. MŽP rozhodnutím ze dne 29. 1. 2013 toto nové rozhodnutí ČIŽP v celém rozsahu potvrdilo. V souvislosti se zjištěnými skutky účastníka řízení bylo dne 12. 2. 2013 podáno oznámení o podezření ze spáchání trestného činu na obvodním oddělení PČR v Rokycanech.

Simona Cigánková, tisková mluvčí ČIŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí