zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Novela zákona o integrované prevenci - shrnutí hlavních změn, které s sebou přináší

09.04.2013
IPPC
Legislativa
Novela zákona o integrované prevenci - shrnutí hlavních změn, které s sebou přináší

Dne 19. března 2013 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 69/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění..

Dne 19. března 2013 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 69/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení, tedy 19. března 2013.

Důvodem novelizace zákona o integrované prevenci byla zejména povinnost transponovat do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU, o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění). Směrnice měla být transponována do 7. ledna 2013, což však nebylo z důvodu dlouhého projednávání v Poslanecké sněmovně a Senátu dodrženo. Směrnice o průmyslových emisních zahrnuje a postupně nahrazuje směrnici o integrované prevenci a omezování znečištění (2008/1/ES) a dalších šest dosavadních směrnic v oblasti průmyslových emisí. Do zákona o integrované prevenci byla novelou transponována část směrnice o průmyslových emisích upravující oblast integrované prevence. Ostatní požadavky směrnice o průmyslových emisích jsou dále transponovány do zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně o ochraně ovzduší a jeho prováděcího právního předpisu (vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší).

Novela zákona o integrované prevenci dále obsahuje změny reflektující dosavadní zkušenosti s aplikací zákona o integrované prevenci v praxi a upravuje drobné změny v zákoně o odpadech a v zákoně o správních poplatcích.

Níže jsou uvedeny hlavní změny, které s sebou novela zákona o integrované prevenci přináší:

 • Zpřesnění a doplnění definic pojmů (např. zařízení, nejlepší dostupná technika, podstatná změna, referenční dokument o nejlepších dostupných technikách, závěry o nejlepších dostupných technikách).
 • Posílení role aplikace nejlepších dostupných technik (BAT).
 • Zavádí se "závěry o nejlepších dostupných technikách", které budou závazné pro provozovatele a povolovací orgány z nich budou muset vycházet při stanovování emisních limitů v řízeních o vydání integrovaného povolení a při přezkumu integrovaného povolení.
 • Současně jsou stanovena pravidla pro stanovení výjimek z aplikace BAT, která umožňují přihlédnout k individuálním podmínkám daného provozovatele (pokud předložené odborné posouzení prokáže, že např. náklady na dosažení úrovní emisí spojených s BAT by byly nepřiměřené přínosům pro životní prostředí).
 • Dále je stanoven čtyřletý interval k provádění přezkumů integrovaného povolení v návaznosti zveřejnění změn nebo nových závěrů o BAT.
  • Stanovení nových povinností k ochraně půdy a podzemních vod před znečištěním z průmyslové činnosti.
  • Pokud provozovatel v zařízení používá nebezpečné látky, které mohou znečistit půdu nebo podzemní vody, bude mít povinnost vypracovat tzv. "základní zprávu", v které bude popsán stav místa provozu, a to před zahájením provozu v případě nových zařízení a k datu vypracování zprávy u stávajících zařízení. Po ukončení provozu bude provozovatel zodpovídat za znečištění, které bude v místě provozu zjištěno nad rámec "základní zprávy" a bude souviset s nebezpečnými látkami, které používal.
   • Změny v úpravě provádění kontrol zařízení provozovaných na základě integrovaného povolení, zejména stanovení minimální frekvence provádění kontrol.
   • Rozšíření přílohy č. 1 o nové kategorie průmyslových činností (např. výroba dřevotřískových desek, některé činnosti v nakládání s odpady atd.).
   • Zákonné zakotvení existujícího informačního systému integrované prevence (www.mzp.cz/ippc).

Autor: Mgr. Pavla Bejčková

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí