zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů

07.05.2013
Odpady
BOZP
Zdraví
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví...

Citace: 107/2013 Sb. Částka: 48/2013 Sb.
Na straně (od-do): 1190-1204 Rozeslána dne: 30. dubna 2013
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Datum přijetí: 22. dubna 2013 Datum účinnosti od: 1. května 2013
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 258/2000 Sb.
Předpis mění: 432/2003 Sb.

107


VYHLÁŠKA


ze dne 22. dubna 2013,


kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií,
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu
pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli


Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005 Sb. a zákona č. 222/2006 Sb., k provedení § 37 odst. 1, § 39 odst. 3 a 4 a § 41 odst. 1 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova "stanoví v souladu s právem Evropských společenství1)" nahrazují slovy "zapracovává předpisy Evropské unie1) a stanoví".

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

_____________________________________

"1)
Směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES ze dne 18. září 2000 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci (sedmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (ES) č. 790/2009, ve znění nařízení Komise (EU) č. 286/2011 a ve znění nařízení Komise EU č. 618/2012.".


2. Poznámka pod čarou č. 1a se zrušuje a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

3. V § 2 se na konci textu odstavce 2 doplňuje věta "Pro účely hodnocení faktorů celková fyzická zátěž, lokální svalová zátěž, ruční manipulace s břemenem a hodnocení pracovních poloh se za charakteristickou směnu považuje průměrná směna stanovená právním předpisem upravujícím podmínky ochrany zdraví při práci10).".

Poznámka pod čarou č. 10 zní:

_____________________________________

"10)
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.".


4. V § 3 odst. 1 písm. b) se slova "zvláštními právními předpisy2)" nahrazují slovy "jinými právními předpisy2)".

Poznámka pod čarou č. 2 zní:

_____________________________________

"2)
Například nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění nařízení vlády č. 106/2010 Sb.".


5. V § 5 písm. a) se slova "fyzické osoby podnikající podle zvláštních právních předpisů2)" nahrazují slovy "podnikající fyzické osoby".

6. V § 5 písm. i) a § 6 odst. 1 písm. h) se slova "název a sídlo zdravotnického zařízení poskytujícího závodní preventivní péči a jméno a příjmení lékaře, který ji zajišťuje," nahrazují slovy "identifikační údaje poskytovatele pracovnělékařských služeb v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb,".

7. V § 6 odst. 1 písm. a) se slova "fyzické osoby podnikající podle zvláštních právních předpisů3)" nahrazují slovy "podnikající fyzické osoby".

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.

8. V § 6 odst. 3 se slova "ve zvláštním právním předpisu4)" nahrazují slovy "v právním předpisu upravujícím podmínky ochrany zdraví při práci10)".

Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje.

9. Příloha č. 1 včetně poznámek pod čarou č. 11 až 13 zní:


"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 432/2003 Sb.

(Příloha není v digitální podobě)

10. Příloha č. 2 zní:


"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 432/2003 Sb.

(Příloha není v digitální podobě)

Čl. II


Přechodné ustanovení

Pro hodnocení expozice fyzických osob vykonávajících danou práci s jednotlivými rozhodujícími faktory pracovních podmínek, u kterých nebylo ukončeno zařazení do kategorie podle zákona č. 258/2000 Sb. přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí kritéria a limity pro zařazování prací do kategorií uvedené ve vyhlášce č. 432/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2013.

Ministr:
doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí