zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Aktuální novela zákona o odpadech

01.07.2013
Odpady
Firemní ekologie
Legislativa
Aktuální novela zákona o odpadech

Minulý týden vyšla ve sbírce zákonů pod číslem 169/2013 Sb. novela odpadového zákona, proto jsme pro Vás připravili stručný výtah nejdůležitějších změn, které s sebou tato novela přináší...

Plné znění novely 169/2013 Sb. je k dispozici na www.enviweb.cz

Novela byla připravena především v reakci na usnesení vlády, které se týkalo eliminace nadbytečných požadavků environmentální legislativy (tzv. ekoauditu, o kterém jsme Vás informovali v článku www.enviweb.cz přičemž odpadů se týkaly body 4-9). Některé body novely vyplývají z reakce na změny evropských právních předpisů a dále ze zkušeností s aplikací zákona o odpadech v praxi.

Hlavní změny:

o Úpravy §2 (nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti) a § 3 (definice odpadu). "Tento zákon se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen."
A dále "V pochybnostech, zda se movitá věc považuje za odpad, rozhoduje krajský úřad na žádost vlastníka této movité věci nebo z moci úřední."

o Změny v oblasti zařazování odpadů podle kategorií v §6 "V případě, že se původce odpadů nebo oprávněná osoba domnívají, že odpad uvedený v odstavci 1 písm. b) nebo c) nebo nebezpečný odpad po úpravě nemá žádnou z nebezpečných vlastností a mají v úmyslu s ním nakládat jako s odpadem kategorie ostatní, jsou povinni požádat pověřenou osobu podle § 7 odst. 1 o hodnocení nebezpečných vlastností. V případě, že má Česká inspekce životního prostředí (dále jen "inspekce") důvodnou pochybnost, že původce odpadu nebo oprávněná osoba odpad správně zařadili, může původci odpadu nebo oprávněné osobě rozhodnutím uložit povinnost požádat pověřenou osobu podle § 7 odst. 1 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu."

o V oblasti autovraků - "Autovrak, ze kterého byly způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem demontovány všechny nebezpečné části a odčerpány všechny provozní náplně, lze zařadit do kategorie ostatní odpad bez provedení hodnocení nebezpečných vlastností odpadů." + další úpravy pro autovlaky.

o V oblasti autobaterií a baterií obecně: "V případě automobilových baterií a akumulátorů z vozidel, která jsou používána k podnikatelským účelům, tuto povinnost zajistí výrobce automobilových baterií nebo akumulátorů na vlastní náklady nebo uzavřením dohody s konečným uživatelem o jiném způsobu financování."
"Přenosné baterie nebo akumulátory, u kterých je možné před jejich zpracováním vizuálně určit jejich elektrochemický typ nebo jejich značku, průmyslové baterie nebo akumulátory, a nebo automobilové baterie nebo akumulátory, nesmějí být odstraňovány spalováním."

o Nové § 38a a § 38b týkající se zpětného odběru pneumatik.

o V oblasti pověřování k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů bude využit Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).

o Zrušena povinnost původců odpadů zpracovávat plán odpadového hospodářství původce (zůstává však povinnost pro obce).

o Zrušeno omezení počtu původců, oprávněných osob a provozoven, pro které bylo možno vykonávat funkci odpadového hospodáře.

o Zrušena povinnost původce nebezpečných odpadů žádat o souhlask jejich shromažďování.

o Vedení evidence při přepravě nebezpečných odpadů prostřednictvím elektronického integrovaného systému (ISPOP). Rozsah a způsob vedení evidence stanoví ministerstvo vyhláškou.

o Změny v oblasti kontroly přeshraniční přepravy.

o Upraveny povinnosti při nakládání s odpadem z výroby oxidu titaničitého.

o V § 3 týkajícího se pojmu odpad byl doplněn odstavec e) "Odpad přestává bý odpadem, jestliže věc splňuje kritéria stanovená předpisem EU (Nařízení Rady (EU) č. 333/2011 vymezující, kdy určité typy kovového šrotu přestávají být odpadem).

Změny v evidenci při přepravě nebezpečného odpadu:


o vypouští se povinnost dopravců zasílat informace o dopravní firmě,

o nově se budou zasílat informace o malých zařízeních ke zpracování biologicky rozložitelného odpadu podle § 33b odst. 1,

o ruší se povinnost zasílat údaje o shromažďovacích místech nebezpečných odpadů a sběrových místech a skladech (výjimkou jsou sběrné dvory provozované obcemi),

o provozovatelé zařízení podle § 14 odst. 1 a 2 a podle § 33b odst. 1 zasílají údaje o provozu zařízení přímo krajskému úřadu příslušnému podle místa zařízení,

o provozovatelé skládek jsou povinni zasílat nejen údaje o stavu vytvořené finanční rezervy, ale rovněž o volné kapacitě skládky, a to příslušnému krajskému úřadu,

o pro účely plnění evidenčních a ohlašovacích povinností se zavádí označení zařízení identifikačním číslem.

Přílohy:

o ruší se přílohy č. 1 (Skupiny odpadů), č. 5 (Seznam složek, které podle tohoto zákona činí odpad nebezpečným) a č. 8 (Látky, které označují odpady perzistentních organických znečišťujících látek)

o v příloze č. 9 je zohledněna změna týkající se zemin a jiných přírodních materiálů.

Změny v dalších zákonech:


Změna zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí

V § 4 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, ve znění zákona č. 77/2011 Sb., odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:"(1) Zřizuje se integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, který slouží k plnění ohlašovacích povinností podle § 3 a podle zvláštních právních předpisů6) i k jiným úkonům, stanoví-li tak zvláštní právní předpis9). Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí vede ministerstvo.

Drobná změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Účinnost:


Nabývá účinnosti dnem 1. října 2013 s výjimkou:
o čl. I bodu 47 - použití poplatků na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků - účinnost dnem 1. ledna 2015
o čl. I bodu 57 - nové povinnosti týkající se zpětného odběru pneumatik - dnem 1. ledna 2014
o čl. I bodů 24, 58, až 67 a 104 - využití ISPOP v oblasti hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a změny v oblasti evidence - dnem 1. října 2014.

Bližší informace o uvedené tématice, případně o dalších oblastech životního prostředí, získáte na níže uvedených telefonních kontaktech.

EKOLOGICKÉ PORADENSTVÍ ECO - F, a.s.eco-f
Praha - 606 676 863,
Plzeň - 725 745 340
České Budějovice - 602 707 966
Most - 774 037 907
Liberec - 724 329 402
Email: tuma@ecof.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí