zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Novela zákona o integrované prevenci

29.03.2013
IPPC
Legislativa
Novela zákona o integrované prevenci

Novela zákona o IPPC vyšla ve Sbírce předpisů (částka 32) pod číslem 69/2013 Sb...

Cílem novely je mj. zefektivnění povolovacích procesů a posílení aplikace nejlepších dostupných technik. Zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Důvodem novelizace zákona o integrované prevenci byla podle důvodové zprávy zejména povinnost transponovat do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU, o průmyslových emisích a integrované prevenci.

Novelou byla do zákona o integrované prevenci transponována část směrnice o průmyslových emisích. Ostatní požadavky směrnice o průmyslových emisích jsou dále transponovány do zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a jeho prováděcího právního předpisu (vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší).

Novela zákona o integrované prevenci dále obsahuje změny reflektující dosavadní zkušenosti s aplikací zákona o integrované prevenci v praxi a upravuje drobné změny v zákoně o odpadech a v zákoně o správních poplatcích.

Hlavní změny, které přináší novela zákona (výběr):

Zpřesnění a doplnění definic pojmů (nejlepší dostupná technika, zařízení, podstatná změna, referenční dokument).

Aplikace nejlepších dostupných technik (BAT).

Zavádí se tzv. "závěry o nejlepších dostupných technikách", které budou závazné pro provozovatele a budou z nich vycházet povolovací orgány.

Výjimky z aplikace BAT umožňují za určitých okolností přihlédnout k individuálním podmínkám provozovatele (např. když náklady na dosažení BAT jsou nepřiměřené přínosům pro životní prostředí).

Přezkum integrovaného povolení v intervalu čtyř let (v návaznosti na změny BAT).

Pokud provozovatel užívá látky, které mohou znečistit půdu nebo podzemní vody, bude mít povinnost vypracovat tzv. "základní zprávu" s popisem stavu místa provozu. Bude zodpovídat za znečištění, které bude po ukončení provozu zjištěno nad rámec "základní zprávy".

Stanovena minimální frekvence kontrol zařízení provozovaných na základě integrovaného povolení.

Rozšíření přílohy č. 1 o nové kategorie průmyslových činností (např. výroba dřevotřískových desek, některé činnosti v nakládání s odpady atd.).

Zákonné zakotvení existujícího informačního systému integrované prevence (www.mzp.cz/ippc).


NOVELA ZÁKONA K IPPC

Zákon č. 69/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Účinnosti nabyl 19. března 2013¨

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí