zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zpráva o dopadu povodní v ČR v červnu 2013

24.07.2013
Povodně
Zpráva o dopadu povodní v ČR v červnu 2013

Shrnutí závěrečné zprávy o výsledcích monitoringů a sledování vzniku souvisejících škod na infrastruktuře a životním prostředí v důsledku povodní v ČR v červnu 2013

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) je odborný orgán státní správy, který je pověřen dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. V případě živelných pohrom, kterou byla například i letošní povodeň, se úkoly inspekce mění. Důvod je jednoduchý: v případech globálního ohrožení by postrádalo smysl sledovat poškozování životního prostředí jednotlivými zdroji znečištění v situaci, kdy velká voda vyplavuje čistírny odpadních vod, zastavuje výrobu, kácí a odnáší stromy či ohrožuje životy lidí a zvířat. ČIŽP v takových situacích zajišťuje sběr dat a přenos informací o aktuální situaci v regionech pro rozhodování Povodňové komise Ministerstva životního prostředí (MŽP) a pro Krizový štáb. Jedná se o dílčí funkci inspekce, kterou tento celostátně organizovaný kontrolní orgán přispívá k rozhodování ústředních orgánů při krizovém řízení a zvládání krizové situace. Inspekce v takovém případě jedná na základě dodatečně přijatých řídicích aktů. Těmi jsou Krizový plán správního orgánu z 6. 12. 2004 (navazuje na Krizový plán MŽP), Dohoda o spolupráci mezi ČR - Ministerstvem vnitra, ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky a ČR - Českou inspekcí životního prostředí, organizační složkou státu z 21. 9. 2004; dále Směrnice ČIŽP č. 26/2004 k zabezpečení trvalé dosažitelnosti pracovníků oblastních inspektorátů a ředitelství ČIŽP, k řešení havárií a jiných mimořádných situací a zajištění přenosu informací s tím spojených z 11. 8. 2004 (později několikrát novelizována).

V návaznosti na vyhlášení krizového stavu vydal ředitel ČIŽP 3. 6. 2013 příkaz č. 4/2013 k zajištění monitoringu aktuálních stavů a sledování vzniku souvisejících škod na infrastruktuře a životním prostředí.

Shrnutí výsledků šetření a monitoringů provedených ČIŽP

Oproti ničivé povodni z roku 2002 byla zjištěna nesrovnatelně kvalitnější připravenost jak orgánů samospráv dotčených obcí, tak především jednotlivých právních subjektů, které v naprosté většině postupovaly plně v souladu se schválenými povodňovými plány, a byly tak schopny minimalizovat jak škody na majetku, tak zároveň i případné hrozící škody na životním prostředí.

Průběh povodně v červnu 2013 i přes svůj velký rozsah zaplavených území i kritický průběh neměl přímý významný vliv s katastrofálními důsledky na poškození životního prostředí zejména závadnými látkami, chemikáliemi či úniky plynů - tak, jak tomu bylo v roce 2002. Provozy byly na povodeň připraveny, sklady závadných látek či jiná provozní zařízení byly řádně zabezpečeny a nebyly zjištěny významné úniky těchto látek do povrchových vod, ani do ovzduší. Lze předpokládat, že na tomto stavu mají kromě příznivější meteorologické situace rovněž velký podíl zkušenosti starostů, podnikatelských subjektů i všech dotčených obyvatel z předcházejících povodní, na jejichž základě byla na mnoha místech realizována protipovodňová opatření, která společně s úpravou povodňových a havarijních plánů přispívají ke zmírnění následků průtoku velké vody. V neposlední řadě k této situaci mohla přispět i soustavná preventivní činnost ČIŽP, kdy je v rámci pravidelných kontrol významných provozů kladen důraz na zabezpečení skladů a provozů tak, aby nedocházelo k únikům skladovaných látek, a sklady i provozy byly řádně zabezpečeny podle legislativy všech složek ČIŽP. Celkový vliv na stav životního prostředí však bude možné vyhodnotit až po odstranění poškození zasažené infrastruktury, a to zejména vodního hospodářství na úseku vodovodů a kanalizací; škody, které povodněmi vznikly, lze totiž zařadit ve většině případů jako poškození čistíren odpadních vod. V rámci stávající kontrolní činnosti bude situace nadále ČIŽP průběžně monitorována a v případě potřeby bude na zjištěné skutečnosti reagováno.

Inspektoři ČIŽP všech složek OI provedli v zasažených oblastech velké množství šetření a terénních rekognoskací nad rámec svých běžných pracovních povinností, a to při vynaložení nadstandardního úsilí a času, neboť nadto plnili již předem naplánované úkoly.

Celkem inspektoři ČIŽP:

 • provedli kontroly 115 ČOV
 • zkontrolovali 47 skládek odpadů
 • ověřili údaje o cca 70 vodních dílech (vodní nádrže, rybníky, prameniště, úpravny vod apod.)
 • provedli kontroly nakládání se závadnými látkami a jejich zabezpečení v cca 220 nejdůležitějších průmyslových provozech a na čerpacích stanicích pohonných hmot v dosahu povodňové vlny
 • zkontrolovali či ověřili stav u více než 180 zařízení s integrovaným povolením
 • provedli šetření v zasažených obcích k získání a ověření údajů o nakládání s povodňovými odpady
 • monitorovali stav hladin řek s vyhlášeným stupněm povodňové aktivity a jejich přítoků
 • prošetřili přes 22 zvláště chráněných území
 • zkontrolovali stav lesních porostů v 6 lesních správách Lesů ČR, s. p., i v majetku dalších vlastníků

ČIŽP je smluvním partnerem Hasičského záchranného sboru v rámci Integrovaného záchranného systému a jak řídící akty spojené s krizovým řízením, tak potřebné materiálové vybavení konzultuje na této úrovni. Současně ČIŽP spolupracuje i s dalšími složkami krizového řízení na úrovni krajů a společně s podniky Povodí a s krajskými odbory životního prostředí také řeší veškeré krizové i havarijní stavy s nežádoucími následky a vlivem na životní prostředí.

Je třeba konstatovat, že ČIŽP bohužel není oficiálně zařazena do povodňových komisí ani krizových štábů. Je tedy poměrně složité získávat aktuální a relevantní informace tak, aby mohly být dále předány na ústřední úroveň MŽP. Vzhledem k tomu, že ČIŽP disponuje poměrně velkou kapacitou odborně zdatných pracovníků, kteří jsou zvyklí pohybovat se v terénu a velmi dobře znají jednotlivé subjekty v regionu, bylo by účelné, aby se zástupci oblastních inspektorátů (OI) ČIŽP účastnili jednání jednotlivých krizových štábů a povodňových komisí. Bylo by též prospěšné využít do budoucna naše inspektory jako terénní pracovníky, kteří jsou schopni ověřit aktuální situaci v terénu jak v době přípravy na povodně, v průběhu povodní, tak i po opadnutí vody při zneškodňování jejich následků.

Vzhledem ke stávajícímu nedostatečnému vybavení terénní technikou se inspektoři ČIŽP často nemohli dostat na všechna místa zasažená povodní a ověřit přímo na místě aktuální stav, ale byli nuceni potřebné údaje získávat z dalších zdrojů (IZS, správci toků aj.). Pro nezávislé objektivní informování Povodňové komise MŽP a Krizového štábu MŽP, jakož i k bezproblémovému zvládání náročné terénní práce v době záplav, případně i jiných krizových a havarijních situací v životním prostředí, je nutné, aby byli pověření inspektoři dostatečně vybaveni odpovídajícími terénními vozidly, potřebnou speciální technikou a ochrannými pracovními prostředky pro provádění místních šetření v těžce přístupném terénu.

ČIŽP tedy identifikovala následující minimální materiálové vybavení pro svou činnost v krizových situacích (vedení inspekce nyní podniká příslušné kroky pro realizaci těchto opatření):

 • 3 terénní vozy s vyšší brodivostí a dostupností do těžce přístupného terénu
 • kompletní vystrojení a vybavení ochrannými pomůckami pro 12 odborných pracovníků ČIŽP určených pro řešení krizových situací (holínky s odolností proti chemickým a ropným látkám a proti poškození ostrými předměty, speciální pracovní oděv, plášť, rukavice, desinfekční mýdla, spreje aj.).

Simona Cigánková, tisková mluvčí ČIŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí