zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

K charakteru vodních děl ve smyslu veřejnoprávním a soukromoprávním

10.08.2013
Voda
K charakteru vodních děl ve smyslu veřejnoprávním a soukromoprávním

Vodní díla definovaná ustanovením § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou stavbami podle tohoto předpisu, obdobně jako mohou být jiná díla stavbami podle jiných právních předpisů z oboru veřejného práva.

Stavba ve veřejnoprávním pojetí představuje pojem, který není totožný s pojmem stavby ve smyslu soukromého práva, tj. § 119 odst. 2 a § 120 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ"). Aby určitá stavba byla stavbou ve smyslu občanského práva (občanskoprávních předpisů) a nebyla pouhou součástí pozemku, na němž byla vystavěna, musí být způsobilá být samostatným předmětem občanskoprávních vztahů (Rozsudek NS ze dne 28. 2. 2006, sp. zn. 22 Cdo 1118/2005). Tak tomu bude buď v případě nemovitých věcí, u movitých věcí jen tehdy, pokud se jedná o stavbu, která není funkčně či fyzicky spojena s pozemkem a lze ji od něho oddělit, aniž by došlo ke znehodnocení pozemku (Nález ÚS ze dne 24. 5. 1994, sp zn. Pl. ÚS 16/93., publ. pod č. 131/1994 Sb.).

Vodní díla často tyto podmínky splňovat nebudou, neboť jak judikoval Ústavní soud

např. v případě rybníků: jestliže není fakticky možné stavbu (rybníka) ve smyslu veřejného práva oddělit od pozemku, který tvoří jeho dno a břehy, nemůže být rybník samostatnou věcí z hlediska práva soukromého, se kterou by mohlo být samostatně nakládáno (Usnesení ÚS ze dne 16. 6. 2006, sp. zn. II. ÚS 95/05, obdobně se vyslovil NS v rozsudku ze dne 26. 8. 2003, sp. zn. 22 Cdo 1221/2002 v případě hrází).

Jakkoli jsou tedy všechna vodní díla ve smyslu § 55 vodního zákona stavbami, neznamená to, že jsou i stavbami, a tudíž samostatnými nemovitými věcmi ve smyslu OZ, s nimiž by mohlo být samostatně nakládáno. Tento závěr potvrzuje i četná judikatura, včetně judikatury Nejvyššího a Ústavního soudu.

Za současné právní úpravy tedy nejsou všechna vodní díla samostatnou věcí, nýbrž jsou součástí pozemku, na němž jsou zřízena.

Podle stanoviska Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti k návrhu změny vodního zákona v souvislosti s rekodifikací soukromého práva.

Autor: Mgr. Veronika Vytejčková

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí