zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Politika druhotných surovin České republiky

04.11.2013
Recyklace
Politika druhotných surovin České republiky

Vláda na svém zasedání dne 16. října 2013 vzala na vědomí Politiku druhotných surovin ČR, schválila stanovené cíle a uložila její předložení do procesu posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA).


Politiku druhotných surovin ČR zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu za účelem vytváření příznivých podmínek pro získávání druhotných surovin z výrobků a materiálů, které ukončily svůj životní cyklus a pro jejich zpracování a využívání. Hlavním cílem je nahrazování primárních přírodních zdrojů druhotnými surovinami a přispění tak ke snížení materiálové a energetické náročnosti výroby.

Základní vizí dokumentu je "Přeměna odpadů na zdroje". V dokumentu je stanoveno 5 strategických cílů a 17 opatření.

Hlavní strategické cíle Politiky druhotných surovin České republiky:

  1. Zvyšovat soběstačnost České republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami.
  2. Podporovat inovace zabezpečující získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslu.
  3. Podporovat využívání druhotných surovin jako nástroje pro snižování energetické a materiálové náročnosti průmyslové výroby za současné eliminace negativních dopadů na životní prostředí a zdraví lidí.
  4. Iniciovat podporu vzdělávání pro zajištění kvalifikovaných pracovníků v oboru druhotných surovin jako podporu konkurenceschopnosti ČR.
  5. Aktualizovat rozsah statistického zjišťování pro zpracování materiálových účtů, které umožní zpracovávat hmotnostní bilance druhotných surovin v hospodářství ČR.

Dokument obsahuje analýzu deseti komodit, kterými jsou kovy, papír, plasty, sklo, stavební a demoliční hmoty, vedlejší energetické produkty, vozidla s ukončenou životností (autovraky), odpadní (vyřazená) elektrická a elektronická zařízení, použité pneumatiky a odpadní pryž, odpadní (vyřazené) baterie a akumulátory. Z těchto výrobků a materiálů po ukončení jejich životnosti lze vytěžit velmi cenné suroviny, které se do ČR i EU musí v současné době dovážet. Takto vytěžené (získané) druhotné suroviny budou po úpravě splňovat kritéria vstupní suroviny pro další výrobu (další technologické procesy).

Realizací navržených opatření se pozitivně ovlivní oblast průmyslové výroby a též sociální vytvořením nových pracovních míst. Podpora zpracovatelského průmyslu zaměřeného na druhotné suroviny je podmíněna finančními prostředky na pořízení inovativních technologií a též na výzkum a vývoj inovativních technik, kterými se zajistí snížení materiálové a energetické náročnosti jednotlivých výrobních procesů.

Na Ministerstvu průmyslu a obchodu se nyní připravuje nový Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro období 2014+. Na inovace a vyšší využívání druhotných surovin se zaměřuje jeden z cílů tohoto programu. Standardně je požadováno, aby cíle v operačních programech byly podloženy národními politikami a strategiemi, které jsou v souladu s cíli stanovenými pro danou oblast. Základním strategickým dokumentem EU, který řeší i tuto oblast, je Evropa 2020 - Evropa účinněji využívající zdroje, jehož některé cíle jsou do Politiky druhotných surovin ČR promítnuty. Česká republika tak splnila jednu ze základních podmínek pro čerpání dotací z EU. Prostřednictvím nového programu bude možné podporovat až do roku 2020 realizaci nových zpracovatelských kapacit a též výzkum a vývoj v oblasti získávání, zpracování a využívání druhotných surovin.

Základním posláním Politiky druhotných surovin ČR je iniciovat odpovědný přístup k efektivnímu využívání druhotných surovin (zejména materiálovému využití), které přinese celému hospodářství, sociální sféře i životnímu prostředí v ČR užitek.

Přílohy ke stažení

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí