zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak na přípravu projektů obnovy veřejného osvětlení

10.12.2013
Osvětlení
Jak na přípravu projektů obnovy veřejného osvětlení

Cílem článku je nasměrování potenciálních žadatelů na efektivní využití státních prostředků vynakládaných prostřednictvím dotačních titulů v oblasti úspor elektrické energie v osvětlovacích soustavách.

Žadatelé a příjemci dotace nebývají zcela přesně obeznámeni s problematikou realizace efektivních osvětlovacích soustav a systémů řízení a regulace. Naaopak jsou obvykle silně ovlivňováni komerčními snahami prodejců materiálů a svítidel i jiných komponentů, které mohou - avšak také nemusí, výrazně napomoci k úspoře elektrické energie.

V ČEM SPOČÍVAJÍ ZÁKLADNÍ CHYBY A OMYLY PŘI PŘÍPRAVĚ PROJEKTŮ

Proto se i nyní v praxi objevují technologicky zastaralá řešení a návrhy, opřené o nemoderní koncepce soustav osvětlení návrhem neefektivních svítidel a zdrojů. A zároveň se leckde instalují systémy řízení a regulace opřené o dnes již překonané pojetí řízení centrálním způsobem.

K omylům a chybám při přípravě vede nekompetentnost přípravy projektu, komerční vlivy prodejců a odborná neznalost problému (pochopitelná a do jisté míry omluvitelná) na straně žadatelů - obcí.

Správný návrh veřejného osvětlení respektuje poslání podpory bezpečnosti pěších osob, dopravy a bezpečnosti osob a majetku. Zároveň zaručuje maximální efektivitu provozu osvětlovací soustavy, přičemž musí současně respektovat veškerá ustanovení obecně platných norem a předpisů platných pro elektrické zařízení, jímž je soustava veřejného osvětlení z hlediska provozní bezpečnosti především.

PASPORT TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ I ENERGETICKÝ AUDIT

Rozumný investor by měl postupovat tak, že jako první krok si nechá zpracovat dokumentaci stávajícího stavu a pasport technického zařízení veřejného osvětlení. Teprve na jeho základě investor může zhodnotit technický stav svého zařízení a nechat navrhnout koncepci obnovy a vlastní rekonstrukci (výměnu zdrojů, svítidel, stožárů, světelných míst, napájecích rozvodnic apod.).

Ideální je, pokud energetický audit veřejného osvětlení byl zpracován autorizovaným energetickým auditorem - poradcem, a to v jeho spolupráci s projektantem - světelným technikem. Ovšem s takovým, jenž má s navrhováním energeticky efektivních osvětlovacích soustav zkušenosti.

PRO FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ SE NABÍZÍ VÍCE MOŽNOSTÍ

Je-li investor srozuměn se všemi možnostmi, které mu trh nabízí pro řešení revitalizace veřejného osvětlení, a rozhodne-li se pro fundovaného zpracovatele zadání na technické podmínky, otevře se před ním otázka finančního pokrytí takové investice.

Dnešní možnosti financování revitalizace veřejného osvětlení jsou rozděleny do několika základních směrů:

  • komunální půjčky;
  • splátkový režim - contracting (metoda EPC);
  • leasingové splátky;
  • dotace z fondů ČR.


Formy komunální půjčky jsou obecně známy a v dnešní době se poskytují pouze s maximální opatrností. Tyto půjčky vyžadují jednoznačně perfektní přípravu technické úrovně revitalizace, stejně jako pečlivou finanční analýzu splátkového režimu, nemluvě o nutnosti velmi dobrého ratingu dané obce či daného města.

Pro formu splátkového režimu - contracting, se v zásadě vztahují podobné podmínky jako pro zafinancování pomocí přenesené správy veřejného osvětlení. U metody EPC však jednoznačně platí, že splátky poskytnutých finančních prostředků musí být hrazeny z provozních úspor, generovaných souborem úsporných opatření, který byl definován již při zadání investice.

Prakticky stejná pravidla jako v předešlém případě platí také pro formu leasingových splátek.

Pokud jde o formu financování (přesněji - spolufinancování) z fondů ČR, je třeba připomenout obecně zavedené postupy a nároky, které jsou na žadatele o dotaci kladeny, přičemž ne vždy si je žadatel uvědomuje. Především je to základní ustanovení, že v projektu musí být respektovány všechny platné předpisy a normy (tzn. včetně ČSN EN). Proto se v těchto případech klade tak velký důraz na technickou úroveň přípravy, prováděné zásadně za pomoci odborníka - specialisty na řešení právě této problematiky.

Oblasti státní pomoci při spolufinancování byly zatím možné z těchto zdrojů:

  • krajské zdroje (ROP);
  • státní zdroje;
  • evropské zdroje.


Ke krajským dotačním možnostem, zejména prostřednictvím regionálních operačních programů (ROP), lze obecně říci, že takto lze dotačně podpořit pouze projekty zaměřené výlučně na rekonstrukci či výstavbu nového veřejného osvětlení.

Pokud jde o státní zdroje, v zásadě je možné veřejné osvětlení rovněž financovat z Programu obnovy venkova (POV) a jeho variant. Nyní je jediným komplexně řešeným programem zaměřeným na obnovu soustav veřejného osvětlení Program EFEKT 2014 - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2014.

V současnosti je zřejmá rovněž snaha o přípravu a realizaci podpůrných programů pro obnovu veřejného osvětlení z prostředků Státního fondu životního prostředí (SFŽP), avšak podmínky pro využití této podpory dosud nejsou oficiálně stanoveny.

Je třeba, aby potenciální zájemce měl připraveny podklady nutné pro přílohy jednotlivých programů v případě, že se pro něj stane aktuální. Zájemce musí mít na paměti rovněž fakt, že poskytovatelé státní podpory po něm budou požadovat, aby v projektu prokázal ekonomickou efekti-vitu vynaložených finančních prostředků, vysokou technickou úroveň a v neposlední řadě také ekologickou efektivitu prováděných opatření a souvisejících s revitalizací veřejného osvětlení.

NEZAPOMÍNEJME ANI NA SPLNĚNÍ NUTNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ

Technické požadavky - podmínky žádosti nutné pro dosažení dotace byly ve formě obecného doporučení formulovány v Metodických pokynech pro obnovu, provoz a údržbu veřejného osvětlení, které byly vydány Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) v roce 2008 a v publikaci Úspory elelektrické energie v systémech veřejného osvětlení - úskalí (chyby a omyly) při jejich přípravě a realizaci, vydané MPO v roce 2011.

Tyto publikace vznikly, stručně řečeno, ve snaze, aby navržený soubor opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy a financovaný z veřejných prostředků, byl navržen co možná nejefektivněji (volně ke stažení na www.mpo-efekt.cz).

ZDENĚK HASOŇ
Poradenské středisko EKIS MPO ČR www.vo-revital.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí