zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Legislativí úprava kotlů

05.05.2014
Energie
Ovzduší
Firemní ekologie
Vytápění, zateplení
Legislativí úprava kotlů

Máme zákonnou povinnost zajistit kontrolu kotlů a rozvodů tepelné energie (vyhl. 194/2013) 1x za 4 roky v případě, že systém není trvale monitorován?

Dotaz:

Bohužel dochází k více výkladům zákona a prováděcích předpisů, a proto se na Vás obracím s dotazem k zákonu č. 318/2012 Sb. o hospodaření energií.


Máme kotel o výkonu 230 kW (palivo ZP). Je zde zákonná povinnost zajistit kontrolu kotlů a rozvodů tepelné energie (vyhl. 194/2013) 1x za 4 roky v případě, že systém není trvale monitorován. A dále je povinnost provést minimálně jednou ročně vyhodnocení minimální účinnosti užití energie (vyhl. č. 441/2012 Sb.).

Pohlížíme na zákonné povinnosti správně? Nebo povinnost pro kotle s výkonem nad 200 kW platí jen vyhláška č. 441/2012 Sb.? Tj. povinnost provést minimálně 1 ročně vyhodnocení min. účinnosti užití energie, bez povinnosti vyhl. č. 194/2013 Sb.


Odpověď:

Jedná se podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších zákonů až zákona č. 318/2012 Sb., (dále jen "zákon") o dvě odlišné záležitosti, vymezené jednak v § 6, který má název "Účinnost užití energie zdrojů a rozvodů energie" a jednak v § 6a, který má název "Kontrola provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a klimatizačních systémů". Již samy názvy paragrafů naznačují nejen jejich obsah ale i působnost. K provedení § 6 byla vydána vyhláška

441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie a k provedení § 6a byla vydánavyhláška č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie.

  1. 1. Vyhláška 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.

Tato vyhláška byla vydána na základě zmocnění v § 14 odst. 4 zákona k provedení § 6 odst. 1 zákona, který zní: "Stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné energie 2) je povinen u nově zřizovaných výroben a výroben, u nichž se provádí změna dokončené stavby 4) , zajistit alespoň minimální účinnost užití energie výroben elektřiny nebo tepelné energie stanovenou prováděcím právním předpisem." Dále rovněž byla vydána podle § 53 odst 1 písm. b) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, kteréžto ustanovení zní: "Ministerstvo stanoví vyhláškou minimální účinnost užití energie ve výrobnách elektřiny, na které se vztahuje podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo druhotných zdrojů a minimální účinnost užití energie ve výrobnách tepla, na které se vztahuje podpora tepla z obnovitelných zdrojů".

2) odkaz na energetický zákon, 4) odkaz na stavební zákon

V § 1 vyhlášky "Předmět a rozsah úpravy" je shora citované zmocnění ze zákona znovu rovněž uvedeno; "vyhláška stanoví minimální účinnost užití energie pro výstavbu nové výrobny elektřiny nebo tepla nebo pro výrobnu elektřiny a tepla, u které se provádí změna dokončené stavby.

Pokud se týká ustanovení § 6 vyhlášky s názvem "Četnost vyhodnocování minimální účinnosti využití energie", nelze než je vztahovat na výrobny elektřiny nebo tepla nově uvedené do provozu nebo změněné (rekonstruované). Minimální účinnost výroby tepelné energie pro palivové kotle je stanovena vyhláškou v příloze č.15 toliko pro účel výstavby nebo změny, nikoli pro kotle již dříve provozované. Není-li minimální účinnost stanovena, nelze její dodržování ani vyhodnocovat. V odst. 1 tohoto paragrafu 6 se stanoví 1 roční interval vyhodnocování účinnosti a to od data nabytí účinnosti vyhlášky 1. ledna 2013 - pro nově zřizované nebo rekonstruované výrobny a nebo výrobny, na které se vztahuje podpora tepla z obnovitelných zdrojů.

2. Vyhláška č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie. Tato vyhláška byla vydádána na základě zmocnění v § 14 odst. 4 zákona k provedení § 6a odst. 5 zákona, který zní: "Rozsah, četnost a způsob kontroly, vzor a obsah zprávy o kontrolách provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a kontrolách klimatizačních systémů stanoví prováděcí právní předpis." U provozovaných kotlů se jmenovitým výkonem nad 20 kW a příslušných rozvodů je jejich vlastník povinen zajistit pravidelnou kontrolu těchto kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, jejímž výsledkem je písemná zpráva, jak je stanoveno v odst 1 tohoto paragrafu. Kontrolu provádí, pokud není kotel provozován na základě licence podle energetického zákona, příslušný energetický specialista podle § 10 odst. 1 písm c) zákona a pokud je provozován na základě licence, kontrolu provádí držitel licence. Četnost kontrol je stanovena v příloze č. 5 vyhlášky a je , jak je v dotazu uvedeno, pro kotle s výkonu nad 100 kW pro plynná paliva 4 roky, není li provoz kotle trvale monitorován.

Shrnutí odpovědi k dotazu

V daném případě plynového kotle o výkonu 230 kW s předpokládaným uvedením do provozu do konce roku 2012 se každoroční kontrola (minimální) účinnosti podle vyhlášky č. 441/2012 Sb., povinně neprovádí. Tuto kontrolu však lze doporučit ve vlastním zájmu provozovatele (vlastníka) kotle. Pravidelné sledování účinnosti může být podkladem k optimalizaci provozování kotle. Návod na stanovování účinnosti je obsahem přílohy č.1 a č. 2 vyhlášky. Vlastní vyhodnocování nepředstavuje pro provozovatele nijak zvlášť náročný úkol, ani časově ani věcně. Byl-li však kotel zprovozněn po 31.12. 2012 nebo byl po tomto termínu rekonstruován, vyhodnocení minimální účinosti nutno každoročně provádět.

Podle zákona o hospodaření energií a vyhlášky č. 194/2013 Sb., musí zajistit vlastník (resp. provozovatel) kontrolu předmětného kotle energetickým specialistou (předpokládá se, že nejedná o licencovanou výrobu tepelné energie podle energetického zákona). První kontrola se provádí za 4 roky po uvedení do provozu a další rovněž ve 4 letých intervalech. Seznam energetických specialistů vede Ministerstvo průmyslu a obchodu a údaje ze seznamu jsou ve smyslu § 10g zákona veřejně přípustné na internetových stránkách.

Autor: Ing. Ladislav Černý

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí