zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Odvodnění komunikace

21.05.2014
Voda
Odvodnění komunikace

Dotaz:
Zajímalo by mne, jaký zákon a paragraf řeší povinnost zajišťovat odvodnění komunikace ? (Komunikace je v majetku KSÚS).

Odpověď:

Požadavek odvodnění komunikace (staveb obecně) zakotvuje § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, který říká, že: "Při provádění staveb4) nebo jejich změn nebo změn jejich užívání jsou stavebníci povinni podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a odváděním, čištěním, popřípadě jiným zneškodňováním odpadních vod z nich v souladu s tímto zákonem a zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen "srážkové vody") v souladu se stavebním zákonem4). Bez splnění těchto podmínek nesmí být povolena stavba, změna stavby před jejím dokončením, užívání stavby ani vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby."

Podrobnosti řešení srážkových vod obsahuje vyhláška ke stavebnímu zákonu č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů [konkrétně § 20 odst. 5 písm. c)]. Řešit srážkové vody je nutné již při vymezování stavebního pozemku, a to přednostně jejich vsakování, poté jejich zadržování a odvádění srážkovou kanalizací a až jako poslední (a krajní) možností je jejich vypouštění do jednotné kanalizace. Vždy je také nutné řešit případné znečištění srážkových vod závadnými látkami (doporučujeme včasnou konzultaci s příslušným vodoprávním úřadem).

Srážkové vody ze staveb jsou obecně povrchovými vodami (§ 2 odst. 1 vodního zákona), pokud vodoprávní úřad nerozhodne v řízení z moci úřední jinak (§ 126 odst. 8 vodního zákona), tj. že se například s ohledem na míru znečištění či z důvodu nesplnění technických požadavků podle vyhlášky č. 104/1997 Sb. (v případě pozemních komunikací; viz § 38 odst. 2 vodního zákona), jedná o vody odpadní, k jejichž zneškodňování je třeba předchozí předčištění a vydání povolení podle § 8 odst. 1 psím. c) vodního zákona.

Autor: Mgr. Veronika Vytejčková

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí