zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

22.05.2014
Ovzduší
Firemní ekologie
Legislativa
Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky...

Citace: 87/2014 Sb. Částka: 37/2014 Sb.
Na straně (od-do): 956-957 Rozeslána dne: 21. května 2014
Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament
Datum přijetí: 23. dubna 2014 Datum účinnosti od: 1. června 2014
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Předpis mění: 201/2012 Sb.


87


ZÁKON


ze dne 23. dubna 2014,


kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, se mění takto:

1. V § 11 odst. 5 větě třetí se slova "u stacionárního zdroje, jehož" nahrazují slovy "u stacionárního zdroje nebo pozemní komunikace, jejichž".

2. V § 12 odst. 1 se slova "§ 11 odst. 1 a 2 vychází ministerstvo a krajský úřad" nahrazují slovy "§ 11 odst. 1 až 3 vychází ministerstvo, krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností".

3. V § 12 odst. 3 se slova "§ 11 odst. 1 písm. b) nebo § 11 odst. 2 písm. b)" nahrazují slovy "§ 11 odst. 1 písm. b), § 11 odst. 2 písm. b) nebo § 11 odst. 3".

4. V § 12 odst. 8 se za slova "stacionárního zdroje" vkládají slova "a pozemní komunikace".

5. V § 15 odst. 8 se slova "méně než 5 000 Kč" nahrazují slovy "méně než 50 000 Kč".

6. V § 17 odst. 3 písm. c) se slova "každoročně ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence" nahrazují slovy "každoročně do 31. března ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence za předchozí kalendářní rok".

7. V § 20 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Do povinného snížení se nezapočítávají státní hmotné rezervy uváděné při jejich obměně do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky.".

8. V § 37 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Provozovatelé spalovacích stacionárních zdrojů podle věty první mohou mezi sebou vyměňovat části emisních stropů, pokud přitom nedojde k navýšení součtu emisních stropů těchto spalovacích stacionárních zdrojů oproti stavu před výměnou, k vyřazení těchto spalovacích stacionárních zdrojů z přechodného národního plánu anebo nedojde k navýšení emisního stropu spalovacího stacionárního zdroje v aglomeraci.".

9. V § 39 odst. 1 se slova "využitelného vyrobeného" zrušují a za slovo "tepla" se vkládají slova "dodávaného k využití ze stacionárního zdroje".

10. V § 41 se na konci odstavce 9 doplňuje věta "Provozovatelé spalovacích stacionárních zdrojů podle věty první mohou mezi sebou vyměňovat části emisních stropů, pokud přitom nedojde k navýšení součtu emisních stropů těchto spalovacích stacionárních zdrojů oproti stavu před výměnou, ke snížení jejich celkového jmenovitého tepelného příkonu pod 50 MW anebo nedojde k navýšení emisního stropu spalovacího stacionárního zdroje v aglomeraci.".

11. V příloze č. 4 části B se za bod 1 vkládá nový bod 2, který zní:


"2. Kontinuální měření emisí podle bodu 1.1. se nevztahuje na spalovací stacionární zdroje o jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším, jejichž celkový jmenovitý tepelný příkon nedosahuje 100 MW, a které slouží jako záložní zdroje energie, a jejichž provozní hodiny, stanovené postupem podle prováděcího právního předpisu, v daném kalendářním roce nepřekročí 300 hodin.".


Dosavadní body 2 až 5 se označují jako body 3 až 6.

12. V příloze č. 10 části I bod 2 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:


(Bod 2 není v digitální podobě)

Čl. II


Přechodné ustanovení

Údaje souhrnné provozní evidence podle § 17 odst. 3 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, za rok 2013 je provozovatel stacionárního zdroje povinen ohlásit do 30. června 2014.

Čl. III


Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

v z. Jermanová v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí