Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Směrnice v EU k BOZP a hygieně práce

02.12.2010  |  366× přečteno      vytisknout článek

paragrafRámcová směrnice 89/391/EHS a 19 na ni navazujících samostatných směrnic, pracovní doba, škodlivé expozice, OOP, úvod do problematiky nebezpečných látek na pracovišti


Odkazy na plné texty směrnic v databázi EUR-Lex v české a anglické verzi.  Plné texty jsou k dispozici většinou ve 3 formátech (PDF, TIF image, HTML), a stránky příslušející danému dokumentu obsahují i další informace včetně doplňků a oprav.

EU směrnice k BOZP na MPSV Směrnice EU týkající se BOZP a předpisy k ochraně zdraví  na serveru Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
EU směrnice BOZP na MZd Směrnice EU týkající se BOZP a předpisy k ochraně zdraví  na serveru Ministerstva zdravotnictví ČR
nebezpečné látky na pracovišti úvod do problematiky, factsheet č. 33 , vyd. OSHA (ISSN 1681-2123)

Rámcová směrnice 89/391/EHS a 19 na ni navazujících samostatných směrnic:
číslo směrnice  název  zavedení v ČR
 Směrnice
89/391/EHS 
89/391/EEC
Směrnice Rady 89/391/EHS - o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, změněná nařízením (ES) č. 1882/2003 , směrnicí 2007/30/ES a nařízením (ES) č. 1137/2008 .
Doplněno viz směrnice 91/383/EHS a 2008/104/ES 
Viz sdělení Komise KOM(2007) 62 
 ZP č.262/2006 Sb.
ve znění pozd. předpisů,
zákon č.309/2006 Sb.
NV č. 361/2007 Sb., ve znění NV 68/2010 Sb.
NV č.592/2006 Sb.
vyhl. č.178/2001 Sb.
Směrnice EP a Rady
2009/104/ES
2009/104/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES ze dne 16. září 2009 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (1)  Zrušuje směrnici 89/655/EHS
Směrnice EP a Rady
2006/25/ES
2006/25/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/25/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (optickým zářením z umělých zdrojů),  devatenáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS , změněná směrnicí 2007/30/ES  
Směrnice
2004/40/ES
2004/40/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/40/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli), osmnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS , změněná směrnicí 2007/30/ES a 2008/46/ES zákon č.309/2006 Sb.
NV č.1/2008 Sb.
Směrnice
2003/10/ES
2003/10/EC
Směrnice 2003/10/ES - o minimálních zdravotních a bezpečnostních požadavcích proti rizikům vyplývajícím z vystavení pracovníků fyzikálním vlivům (hluk), sedmnáctá samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS , změněná směrnicí 2007/30/ES,
Příručka  osvědčených postupů
zákon č.309/2006 Sb.
NV č.502/2000 Sb. -
NV č.148/2006 Sb. zákon č.258/2000 Sb.
Směrnice
2002/44/ES 
2002/44/EC
Směrnice 2002/44/ES - o minimálních zdravotních a bezpečnostních požadavcích proti rizikům vyplývajícím z vystavení pracovníků fyzikálním vlivům (vibrace), šestnáctá samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS , změněná směrnicí 2007/30/ES
Příručka správných postupů
zákon č.309/2006 Sb.
zákon č.258/2000 Sb
(NV č.502/2002 Sb.) -NV č.148/2006 Sb.
Směrnice
99/92/ES
99/92/EC
Směrnice 1999/92/ES - o minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavcích na ochranu pracovníků pracujících v prostředí s nebezpečím výbuchu, patnáctá  samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHSzměněná směrnicí 2007/30/ES zákon č.309/2006 Sb.
NV. č.406/2004 Sb.
Směrnice
98/24/ES
98/24/EC
Směrnice Rady 98/24/ES - o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci, čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS , změněná směrnicí 2007/30/ES 
Provedení směrnice viz. "Ostatní dokumenty v EU k BOZP" - "Bezpečnost pracovníků".
zákon č.309/2006 Sb.
NV č. 361/2007 Sb., ve znění NV 68/2010 Sb.
NV č.178/2001 Sb. 
Směrnice
93/103/EHS
93/103/EEC
Směrnice 93/103/EHS - o minimálních bezpečnostních a zdravotních opatřeních posádek rybářských lodí, třináctá samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS , změněná směrnicí 2007/30/ES, zpráva Komise KOM(2009)599 Nebude se vydávat
Směrnice
92/104/EHS
92/104/EEC

 

Směrnice 92/104/EHS - o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků při těžbě nerostných surovin, dvanáctá samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS , změněná směrnicí 2007/30/ES Právní předpisy ČBÚ  vyhl.
č.22/1989 Sb
.
č.26/1989 Sb.
č.51/1989 Sb.
č.55/1996 Sb.
Směrnice
92/91/EHS
92/91/EEC
Směrnice 92/91/EHS - o minimálních požadavcích na zlepšení pracovní bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků při těžbě nerostných surovin během vrtání, jedenáctá samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS , změněná směrnicí 2007/30/ES Právní předpisy ČBÚ
vyhl. č.239/1998 Sb. ve znění č.360/2001 Sb. a č.298/2005 Sb.
Směrnice
92/85/EHS
92/85/EEC 
Směrnice 92/85/EHS - o zavedení opatření pro podporu zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovnic těhotných, nedávno rodících nebo kojících, desátá samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS , změněná směrnicí 2007/30/ES, návrh směrnice  KOM(2008) 637 ZP č.262/2006 Sb.
ve znění pozd. předpisů,
vyhl. č. 288/2003 Sb.
Směrnice
92/58/EHS
92/58/EEC
Směrnice Rady 92/58/EHS - o minimálních požadavcích na bezpečnostní a/nebo zdravotní značky na pracovišti, devátá samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS , změněná směrnicí 2007/30/ES. Sdělení Komise KOM(2008) 698 zákon č.309/2006 Sb.
NV č.11/2002 Sb. ve znění č.405/2004 Sb.
Směrnice
92/57/EHS
92/57/EEC

 

Směrnice Rady  92/57/EHS- o minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavcích, které se musejí dodržovat na dočasných nebo mobilních staveništích, osmá samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS,  změněná směrnicí  2007/30/ES. Sdělení Komise KOM(2008) 698 zákon č.309/2006 Sb.
NV č.101/2005 Sb.
NV č. 591/2006 Sb.
NV č. 592/2006 Sb.
Směrnice
2000/54/ES
2000/54/EC

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES - o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologických činitelů při práci sedmá samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS  zákon č.309/2006 Sb.
NV č. 361/2007 Sb., ve znění NV 68/2010 Sb.
NV č.178/2001 Sb.   zákon č.258/2000 Sb.  ve znění pozdějších předpisů
Směrnice
90/394/EHS
nahrazeno
2004/37/ES
2004/37/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci, šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst.1  89/391/EHS  zákon č.309/2006 Sb.
NV č. 361/2007 Sb., ve znění NV 68/2010 Sb.
 
NV č.178/2001 Sb.
Směrnice
90/270/EHS
90/270/EEC
Směrnice Rady 90/270/ES - o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci se zobrazovacími jednotkami, pátá samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS , změněná směrnicí 2007/30/ES zákon č.309/2006 Sb.
NV č. 361/2007 Sb., ve znění NV 68/2010 Sb.
  NV č.178/2001 Sb.
Směrnice
90/269/EHS
90/269/EEC
Směrnice Rady 90/269/EHS - o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při ruční manipulaci s břemeny spojenou s rizikem, zejména poškození páteře, pro zaměstnance, čtvrtá samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS , změněná směrnicí 2007/30/ES zákon č.309/2006 Sb.
NV č. 361/2007 Sb., ve znění NV 68/2010 Sb.
NV č.178/2001 Sb.
Směrnice
89/656/EHS
89/656/EEC
Směrnice Rady 89/656/EHS - o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při prácitřetí samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS,  změněná směrnicí 2007/30/ES ZP č.262/2006 Sb.
ve znění pozd. předpisů,  (NV č. 502/2000 Sb.)   NV č.148/2006 Sb.  a NV č.495/2001 Sb.
Směrnice
2001/45/ES
2001/45/EC
Směrnice 2001/45/ES - pozměňující směrnici 89/655/EHS o minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavků na pracovní zařízení, druhá samostatná směrnice ve smyslu článku 16 směrnice 89/391/EHS .   Zrušená a nahrazená  viz  2009/104/ES    
Příručka správných postupů
NV č.362/2005 Sb.
Směrnice
89/655/EHS
89/655/EEC
Směrnice Rady 89/655/EHS - o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci, druhá samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHSzměněná  směrnicí 95/63/ES,  2001/45/ES2007/30/ES, Stanovisko 2007/C 97/06, návrh směrnice KOM(2008) 111 
Zrušená a nahrazená směrnicí 2009/104/ES ke dni 23.10.2009
zákon č.309/2006 Sb.
NV č.378/2001 Sb.
NV č. 362/2005 Sb.
Směrnice
89/654/EHS
89/654/EEC
Směrnice Rady 89/654/EHS - o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti, první samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS , změněná směrnicí 2007/30/ES zákon č.309/2006 Sb. .
NV č. 361/2007 Sb., ve znění NV 68/2010 Sb.
NV č.178/2001 Sb. vyhl. č.101/2005 Sb.

Směrnice Rady 2010/32/EU
2010/32/EU_A

Směrnice Rady 2010/32/EU ze dne 10. května 2010, kterou se provádí Rámcová dohoda o prevenci poranění ostrými předměty v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních, uzavřená mezi HOSPEEM a EPSU
 
  Pracovní doba, škodlivé expozice, OOP 
Směrnice
2009/148/ES
2009/148/ES
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/148/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci (1)  
Směrnice EP a Rady
2008/104/ES
2008/104/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 o agenturním zaměstnávání ZP č.262/2006 Sb.,
zákon č. 435/2004 Sb.
KOM(2006)853
COM(2006)853
ZPRÁVA KOMISE o uplatňování ustanovení směrnice 2003/88/ES na pracovníky na moři (V Bruselu dne 22.12.2006)  --
Dohoda
42006A1117(01)
42006A1117(01)-EN
DOHODA o ochraně zdraví pracovníků (2006/C 279/02) prostřednictvím správné manipulace a správného používání krystalického křemene a produktů, které ho obsahují (text vč. příloh) (text - angl. znění)  Dohoda
42006A1117(01)
42006A1117(01)-EN
Průvodce
Guide
Průvodce správnými postupy k ochraně zdraví pracovníků prostřednictvím správné manipulace a správného používání krystalického křemene a produktů,které ho obsahují  --
Rozhodnutí
2006/216/ES
2006/216/EC
Rozhodnutí Komise 2006/216/ES o zveřejňování odkazů na normu EN 143:2000 "Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení" v souladu se směrnicí Rady 89/686/EHS (osobní ochranné prostředky)  
Směrnice
2006/22/ES
2006/22/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS, viz doprava  
KOM(2006)371
COM(2006)371
ZPRÁVA KOMISE o fungování ustanovení směrnice 2003/88/ES (úprava pracovní doby pracovníků v oblasti přepravy cestujících v pravidelné městské dopravě) (V Bruselu dne 7.7.2006)   --
Směrnice
2003/88/ES
2003/88/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby
+ ZPRÁVA KOMISE KOM(2006) 853 , Stanovisko Komise 2009/C 245/01+ 2009/C 245/02 +2009/C 245/03 + oprava stanovisek 2009/C 246/10 , + legisl. usnesení  2010/C 45 E/47
ZP č.262/2006 Sb.
ve znění pozd. předpisů,  NV č. 589/2006 Sb.
NV č. 182/2007 Sb.
Směrnice
2002/15/ES
2002/15/EC
Směrnice 2002/15/ES - o organizaci pracovní doby řidičů motorových vozidel. Stanovisko EHSV 2009/C 228/14 ZP č.262/2006 Sb.
ve znění pozd. předpisů, NV č.589/2006 Sb.
Směrnice
80/1107/EEC 
nahrazeno
98/24/ES
98/24/EC
Směrnice 80/1107/EHS - o bezpečnosti práce a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky plynoucími z expozice chemických, fyzikálních a biologických činitelů na pracovišti (provádění - směrnice 91/322/EHS , změněno směrnicí 2006/15/ES zůstává v platnosti) zákon č.309/2006 Sb.
NVč.178/2001 Sb. NV č. 361/2007 Sb., ve znění NV 68/2010 Sb.
Směrnice
83/477/EHS
83/477/EEC
Směrnice Rady  83/477/EHS - o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci, změněno směrnicemi 91/382/ES. 98/24/ES , 2003/18/ES a směrnicí 2007/30/ES. Návrh směrnice COM (2009) 71 (pozměný návrh COM (2006) 664), zrušeno a nahrazeno směrnicí 2009/148/ES zákon č.309/2006 Sb.  
NV č. 361/2007 Sb., ve znění NV 68/2010 Sb.
zákon č.258/2000 >  ve znění pozdějších předpisů,
vyhl.
č.394/2006 Sb.
Směrnice
86/188/EHS
nahrazeno
2003/10/ES
2003/10/EC
Směrnice Rady  86/188/EHS - o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí hluku při práci, změněno směrnicí 98/24/ES 
*) Směrnice 86/188/EHS se zrušuje ode dne stanoveného v čl. 17 odst. 1 prvním pododst. - v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 15. února 2006
zákon č.309/2006 Sb.
zákon č.258/2000 Sb.
NVč.148/2006 Sb.
NVč.502/2000 Sb.- 
 
Směrnice
89/686/EHS
89/686/EEC
Směrnice 89/686/EHS - o sbližování zákonů týkajících se osobních ochranných prostředků, změněno směrnicemi 93/68/EHS, 93/95/EHS a 96/58/ES  zákon č. 22/1977 Sb. ve znění pozdějších předpisů
NV č.21/2003 Sb.
Směrnice
91/383/EHS
91/383/EEC
Směrnice 91/383/EHS - doplňuje opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pracovníků se stálým nebo přechodným pracovním poměrem změněná směrnicí 2007/30/ES ZP č.262/2006 Sb.
ve znění pozd. předpisů
Směrnice
97/42/ES
97/42/EC
nahrazeno
2004/37/ES
2004/37/EC
Směrnice Rady 97/42/ES ze dne 27. června 1997, kterou se poprvé mění směrnice 90/394/EHS o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS ) zákon č.309/2006 Sb.
ve znění
č.362/2007 Sb., 
NV č. 361/2007 Sb., ve znění NV 68/2010 Sb.

Zdroj: www.bozp.info


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
Bureau Veritas
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist