Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Biodegradibilní vysoce účinná hasiva Fire Ade a Flame Ade

08.06.2011  |  291× přečteno      vytisknout článek

hasiciHasivo FireAde 2000 je nová technologie, víceúčelový hasicí a likvidační prostředek. FireAde 2000 odstraňuje nutnost skladovat několik různých hasiv pro různé druhy požárů. FireAde 2000 byl vyvinut speciálně pro hašení a likvidaci úniků nebezpečných látek v průmyslu, kde se používají stabilní nebo přenosná zařízení.

Nejprve k historii

Požáry třídy "A" byly tradičně hašeny "vodou" nebo "pěnovými aditivy". Vzhledem k vrozenému povrchovému napětí hasí samotná abiotický faktor pro hodnocení stanoviště. Energie získaná z vody je absolutně čistá a bezodpadová - využívá se ve vodních elektrárnách a turbínách.<div>klikněte na slovo pro více informací...</div>', 300)" onmouseout="hideddrivetip()" href="eslovnik/1232">voda pouze horní vrstvu materiálu třídy "A", aniž by pronikla do hloubky. To je důvodem, proč musí být pro úspěšné uhašení požárů třídy "A" použity velké objemy vody.

Pěnové přísady byly vyvinuty před mnoha lety v naději, že pomohou zvýšit účinnost vody při hašení požárů třídy "A". Pěnové přísady snižují povrchové napětí vody, čímž ji činí poněkud "mokřejší" a pomáhají lepšímu pohlcování tepla než je tomu u obyčejné vody; pohlcují však jen malé množství tepla, neboť pokrývají jen o málo větší povrchovou plochu, než obyčejná voda.

Po počátečním uhašení pěnovými produkty mnohé z těchto požárů dále doutnaly a často se znovu vznítily.

Požáry třídy "B" byly tradičně hašeny různými druhy pěnidel "lehká voda" (AFFF) třídy "B". Tato pěnidla hasí požáry hořlavých kapalin technikou "udušení" nebo "přikrytí". Jinými slovy vyloučí z požárního čtyřstěnu kyslík. Tyto pěny nijak nesnižují teplo, s výjimkou použití enormního množství vody po uhašení. V důsledku tohoto množství vody je celistvost pěnové přikrývky narušena což často způsobilo opětovné vznícení.

Hasivo FireAde 2000

Hasivo FireAde 2000 je nová technologie, víceúčelový hasicí a likvidační prostředek. FireAde 2000 odstraňuje nutnost skladovat několik různých hasiv pro různé druhy požárů. FireAde 2000 byl vyvinut speciálně pro hašení a likvidaci úniků nebezpečných látek v průmyslu, kde se používají stabilní nebo přenosná zařízení.

Vývoj FireAde 2000 byl motivován poznáním, že hasiči, používající tradiční pěnu, prášek a plyn, spotřebují na hašení požárů příliš mnoho cenných zdrojů. FireAde 2000 byl vytvořen jako JEDNOSLOŽKOVÝ výrobek, mající lepší charakteristiku než kombinace jiných výrobků.

Náklady na nákup a skladování hasiva, zejména tradiční pěny, pro každý typ požáru budou vcelku vyšší než na odpovídající množství FireAde 2000. Vzhledem k tomu, že FireAde 2000 uhasí oheň šestkrát rychleji než pěna UL 162 třídy B a jeho spotřeba je šestkrát nižší, vznikají další úspory z hlediska spotřeby výrobku, zapojení lidské síly a snížení škod. Protože pěna vyžaduje častou aplikaci pro udržení ochranné vrstvy nad ohněm, je FireAde 2000 mnohem hospodárnější, neboť pro úplné uhašení požáru postačí jedna aplikace.

FireAde 2000 byl rovněž vytvořen tak, aby byl pro životní prostředí existuje několik definic.<div>klikněte na slovo pro více informací...</div>', 300)" onmouseout="hideddrivetip()" href="eslovnik/269">životní prostředí šetrnou a pro uživatele bezpečnou alternativou.Fi­reAde 2000 lze ředit sladkou, brakickou, nebo slanou vodou.

Jak působí FireAde 2000:

FireAde 2000 účinně napadá požární čtyřstěn:

FireAde 2000 dosahuje znatelného a rychlého snížení teploty vytvořením teplotního gradientu, způsobeného latentním teplem vypařování a prostým objemovým ochlazováním. Vzhledem k vysoce účinnému smáčedlu, použitému ve výrobku, je objem FireAde 2000 nutný pro ochlazení o 1 °C značně nižší, než objem obyčejné vody, potřebný pro stejný pokles teploty o 1 stupeň.

Vyloučením KYSLÍKU vytvořením pěnového příkrovu. I když FireAde 2000 není specificky formulován jako pěna a není tak omezen jako pěna, při použití v pěnotvorném zařízení vytvoří a udržuje pěnový příkrov ohně a účinně jej zbaví kyslíku.

Odstraněním nebo odloučením HOŘLAVÝCH LÁTEK emulgací nebo uzavřením uhlovodíků. Tím se uhlovodíky účinně denaturují a zamezí se vznícení nebo opětovnému vznícení hořlavých látek.

Tradiční pěna pouze potlačí páry, ale celistvost pěnové pokrývky zůstane zachována. Vzdušné páry, uvolňované do ovzduší, nejsou pěnou ovlivněny. Schopnost FireAde 2000 obalit molekuly uhlovodíků a zachovat toto obalení nejméně po dobu 24 až 48 hodin převyšuje jakoukoliv tradiční pěnu.

Praktické uplatnění je při: čištění a odplynování nádrží, čištění petrochemických potrubí, odplynování ventilových skříní

Přerušením normální reakce nově vznikajících VOLNÝCH RADIKÁLŮ během hoření, čímž se zamezí jejich shlukování a tvorbě sazí a kouře.

FireAde 2000 je:

  • bezpečný, netoxický,neko­rosivní (pH7)
  • biologicky odbouratelný (zemními bakteriemi)
  • šetrný k životnímu prostředí,snadno se skladuje a převáží
  • má neomezenou dobu skladování i v případě přimíšení
  • úsporný podle všech významných kritérií
  • ředitelný sladkou, brakickou i slanou vodou, má vysoké ochlazující účinky
  • UV záření nemá vliv na vlastnosti, přístup kyslíku nemá vliv na hasební vlastnosti

Prostředek FireAde 2000 může být použit pro následující kategorie požáru:

Požáry třídy A: požár zahrnující: dřevo, papír, bavlnu, seno, uhlí, pneumatiky, křoviny, automobily, stavební konstrukce, bavlnu, skleněná vlákna (pevné látky)

procento přimíšení: od 0,25% do 1%

FireAde 2000 může být do proudu vody přidán jakýmkoliv druhem přiměšovače nebo přímo přimíchán do cisterny či jiné nádrže s vodou. Jakmile dojde k namíchání koncentrátu do vody, nedochází k jeho usazování. I v případě přimíšení má neomezenou dobu skladovatelnosti. FireAde 2000 je vynikajícím prostředkem pro vytvoření volné cesty hořícím materiálem pro záchranu osob nebo majetku. Po vytvoření nehořící trasy se hořlavý materiál již nevznítí, i když po obou jejích stranách oheň stále hoří

Požáry třídy B: požár zahrnující: nepolární a polární kapaliny,benzin,naf­tu,tryskové palivo A,JP4,JP5,JP8, ropu,kerosin,pne­umatiky,metanol,i­zopropylalkohol,me­tyletylketon (MEK)

procento přimíšení: nepolární kapaliny 3%,

polární kapaliny 6%

Při aplikaci FireAde 2000 na úniky uhlovodíkových hořlavých kapalin se vytvoří "nehořlavá" disperze i z produktů, které se za běžných podmínek nemísí (motorová nafta , motorové benziny, petroleje apod.). Tímto způsobem dochází k postupnému snížení tvorby par hořlavé kapaliny nad hladinou a přispívá k rychlému přerušení hoření. Důležitá je také ta skutečnost, že emulgovaná hořlavá kapalina se obtížně zapaluje, pokud se vůbec dá zapálit (což závisí na stupni emulgace). Tento proces emulgace ovlivňuje i hašení požárů třídy "A".

Hasivo FireAde AFFF Climat Control

Pěnidlo FireAde AFFF bylo vyvinuto jako prostředek, který může být použit pro likvidaci požárů třídy A i B.

Pěnidlo FireAde AFFF může být použito:

pro požáry třídy A při 0,25%, 0,5% a 1%,

pro požáry třídy B při 1%, 3% a 6%,

v obou případech s použitím veškerého standardního zařízení.

Pěnidlo FireAde AFFF může být použito pomocí patřičných napěňovacích systémů i jako lehká pěna. Pro pěnidlo FireAde AFFF byla použita i patentovaná technologie FireAde 2000, čímž vznikla jediná pěna AFFF, která ovlivňuje všechny aspekty požárního čtyřstěnu (teplo, palivo, kyslík a volné radikály).

Žádné další pěnidlo AFFF nemá tak vynikající OCHLAZOVACÍ vlastnosti, jako pěna FireAde AFFF! Skutečnost, že pěna FireAde AFFF tak rychle ochlazuje požár, znamená drastické snížení potřebné množství produktu, lidské síly i opotřebení technických prostředků! Patentovaná technologie UTĚSNĚNÍ VÝPARŮ pěny FireAde AFFF vytváří nový standard ochrany proti zpětnému vzplanutí.

Pěnidlo FireAde AFFF bylo vyvinuto tak, aby poskytovalo k životnímu prostředí šetrnou a pro uživatele bezpečnou alternativu k tradičním hasicím pěnám, plynům a práškům, které se již řadu let používají. Pěnidlo FireAde AFFF neobsahuje PFOS (perfluorooktanové sulfonáty), PFOA (perfluorooktanové kyseliny), nebezpečné produkty dekompozice, karcinogeny nebo podezřelé látky, ani složky škodlivé pro životní prostředí.

Pěnidlo FireAde AFFF obdrželo nejvyšší klasifikaci z hlediska životního prostředí, jakou může obdržet kterékoliv pěnidlo prostřednictvím státního certifikačního zkušebnictví!

Pěnidlo FireAde AFFF může být ředěno sladkou, brakickou i slanou vodou.

Hasico FireAde je použito spolu s nemrznoucí složkou v hasícím spreji Flame Ade.

Je nový inovativní ISO 14000 je produkt společné označení pro zboží nebo službu.<div>klikněte na slovo pro více informací...</div>', 300)" onmouseout="hideddrivetip()" href="eslovnik/187">produkt na českém trhu v oblasti protipožárních prostředků ve formě hasícího spreje. Jeho příchod může znamenat zásadní revoluci v oblasti hasebních prostředků proti začínajícím požárům,v našem případě osobních vozidel ale i v domácnosti,na chalupě nebo v zaměstnání. V posledních desetiletích nedocházelo k žádnému v zásadě progresivnímu pokroku v oblasti hasících přístrojů pro osobní vozidla. Dokud se neobjevily hasící spreje jako je Flame Ade. V čem spočívá jeho inovace? Především v technologii jakým způsobem přistupuje k hašení požáru.

Hasicí sprej Flame Ade se používá jako normální sprej, to znamená že každý je schopen jej okamžitě použít. Jeho vysoce účinná hasící směs chemicky ochlazuje místo požáru pod zápalnou teplotu a tak brání samovznícení již uhašeného místa požáru. To je zejména problém u dnešních vozidel, které jsou plné plastů a mají tendenci po uhašení znovu vzplanout.

Tady nastupuje další unikátní vlastnost hasícího spreje Flame Ade a to eliminace nežádoucího toxického kouře, který často svou toxickou agresivitou znemožňuje pohyb kolem hořícího vozidla a tím komplikuje hašení,případně záchranu uvízlé posádky. Hasivo v hasícím spreji má velmi nízké povrchové napětí což znamená,že se dostane i do těch míst, kam se běžné vodní spreje nebo hasící přístroje nedostanou. Výhoda zejména proti práškovým přístrojům spočívá v možném opakovaném použití.

Pokud jednou začnete hasit práškovým hasícím přístrojem,poměrně rychle uteče tlak plynu, který pohání prášek ven a při přerušení hašení zpravidla uvízne zbytek prášku v nádobě bez možnosti dalšího použití.Po uhašení požáru přichází populace.<div>klikněte na slovo pro více informací...</div>', 300)" onmouseout="hideddrivetip()" href="eslovnik/1095">sčítání škod na vozidle. Použití hasícího spreje Flame Ade minimalizuje druhotné škody. Oblasti zasažené hasivem nejsou poškozeny tak jak by byly použitím práškového přístroje.

Flame Ade není toxický, nezpůsobuje zvýšenou oxidaci neboli korozi zasažených dílů, je omyvatelný, šetrný a ekologický k životnímu prostředí.

Hasící sprej Flame Ade má objem 470 ml, je lehký v hliníkové nádobě opatřené plastovým ventilem s pojistkou proti samovolnému spuštění. To umožňuje jej uložit do kabiny vozidla. Jeho rozměry umožňují jeho umístění do přihrádky spolujezdce, nebo do dveří u řidiče. Nemusíte ho hledat a máte jej po ruce k okamžitému použití již při prvotním opuštění vozidla. Statisticky totiž dokazují,že pokud neuhasíte počínající požár vozidla do dvou až čtyř minut, je požár těžko uhasitelný jakýmkoliv hasícím sprejem nebo práškovým hasícím přístrojem do 2 kg.

Důležité přednosti hasícího spreje Flame Ade:

Není potřeba pravidelné kontroly tlaku a těsnosti jako tomu je u práškových 2 kg hasících přístrojů. Doba použitelnosti ode dne výroby u hasícího spreje Flame Ade je 10 let.

Hasební schopnost hasícího spreje Flame Ade je na úrovni dvoukilového hasícího přístroje hasební třídy 8A/34B,což postačuje dle vyhlášky pro hašení osobních vozidel a vozidel taxi služby. Jeho cena je nižší nebo srovnatelná jako u dvoukilového hasícího přístroje. Flame Ade je jediný v současnosti mrazuvzdorný hasící sprej, kterému nevadí výkyvy teplot uvnitř vozidla a může jako jediný plnohodnotně nahradit s nadsázkou dinosaura v podobě dvoukilového hasícího přístroje práškového.

Technická data hasícího spreje Flame Ade:

Jediný výhradní dovozce a distributor hasiva FireAde a výrobce hasícího spreje Flame Ade je společnost:

TORAS s.r.o. o U Zlaté studně 3 o 118 00 Praha 1 o Czech Republic

Technické parametry hasiv:

Hasící sprej:

Je určen pro rychlou likvidaci začínajících požárů třídy A

(papír,dřevo,tex­til) a třídy B (nafta,benzín).

Obsah: 470 ml

Rozsah teplot použití:  -15°C +50°C

Dostřik hasiva: až 4 m

Doba činnosti: 19 - 21 s

Minimální trvanlivost: 10 let od data výroby uvedeného na spodku nádoby.

Hasiva:

FireAde 2000 a FireAde AFFF Climat Kontrol plně vyhovuje a ještě překračuje NFPA 18 zkoušku pro požáry třídy A a B.

TÜV/WGK - na 100% koncentrát, test ICAO

ČSN EN3 - 1 - zkoušky byly provedeny v TUPO v Praze.

Závěrem

Hasiva FireAde a hasící sprej Flame Ade jsou připraveny a účinně pomoct v případě požárů. Rychlý zásah, spolehlivost, snadná manipulace a výhodná cena jsou jejich hlavními přednostmi.

Pečlivý výběr profesionálního hasiva, nákup těch nejkvalitnějších světových komponentů, několikanásobně kontrolovaná výrobní procedura, ohled na bezpečí spotřebitele a životní prostředí - vše potvrzeno prestižními certifikáty. Toto všechno pro vás přináší nový hasící sprej jednadvacátého století Flame Ade. A hasiva Fire Ade.

ZDROJ: www.pozary.cz, -kaw-


Související články


Poslední diskuse k článku - 1 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek
Re: Biodegradibilní vysoce účinná hasiva Fire Ade a Flame Ade
Josef Kučerka,bývalý ředitel HZS, CHEMOPETROL a.s.,LitvínovZkušenosti ze zavedením progresivního pojetí represe požární ochrany u HZS


V r. 1996 jsem byl pozván americkým petrolejářským koncernem ESSOX na odbornou stáž do výcvikového centra texaské university v Lammaru.
Výcvik byl zaměřen na zásady vedení a provádění likvidací požárů uhlovodíků v jakémkoliv skupenství , požáry v textilním, papírenském, leteckém, automobilovém, gumárenském , plasty zpracujícím průmyslu a požáry imitující průmyslové skládky. Na desítkách různých pracovišť výcvikového polygonu jsme si ověřovali , že za použití technických prostředků které jsme měli k dispozici ( např kombinovaných proudnic -voda, pěna, prášek - s výkony od 250 - 22 000 l/min, čerpacích jednotek s výkony až 24 000 l/min, hadic - 1/2 " až 8" apod. ) , neskutečně razantních a účinných hasebních látek, jakými byly 1% - pěnidla , hasební látka FIRE ADE 2000 s možností přiměšování 1/4 % u požáru typu A až 1% u požárů uhlovodíků, hasící prášky - a za správně stanovené taktiky lze likvidovat i ty největší incidenty v krátkém časovém úseku. Překvapivý byl i fakt, že se tak dělo s minimálním nasazením S P proti u nás běžně užívané taktice. Přesvědčili jsme se , že cíl , rychlý , účinný , efektivní zásah s co nejmenšími náklady, následky a škodou, (hasičům jsou pojišťovnami i majiteli hrazeny náklady jen za prokazatelně uchráněné hodnoty) je podmíněn dodržením zejména těchto faktorů:
1) Zhodnocení situace u požáru
- co hoří
- plocha
- množství
- ohrožení okolí

2) Strategie zásahu
- zhodnocení situace
- stanovení S P
- zdroje S P
- doprava S P na místo zásahu

3) Bezpečnost zasahujících
vloženo: 08.06.2011 15:13     vložil: Josef Kučerka Reagovat 
zobrazit všechny příspěvky

EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
Bureau Veritas
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist