Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Pokuty nad 100 000 Kč za porušení povinností na úseku IPPC v roce 2009

15.01.2010  |  430× přečteno      vytisknout článek

Rozhodnutí, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2009

CONTA, s.r.o. Hlubany 121 441 01  Podbořany

IČ: 254 13 783

ČIŽP uložila této společnosti podle ust. § 37 odst. 4 písm. b) zákona o integrované prevenci pokutu ve výši 500 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 2 zákona o integrované prevenci, kterého se účastník dopustil tím, že v době od  01.04.2003 do 27.11.2008 provozoval zařízení pod názvem "Továrna na výrobu chladniček Podbořany", bez platného integrovaného povolení. Tímto jednáním došlo ze strany provozovatele k porušení ustanovení  § 16 odst. 2 zákona o integrované prevenci - provozovatel zařízení spadající pod režim zákona o integrované prevenci nesmí bez platného integrovaného povolení zařízení provozovat. Potvrzeno OVSS IV MŽP. Územní působnost: OI ČIŽP Ústí nad Labem, právní moc  -  26.05.2009    

 

Jihomoravská armaturka spol. s r.o. Lipová alej 3087/1 695 01 Hodonín  IČ: 634 86 831

ČIŽP uložila této společnosti celkem pokutu (po úpravě MŽP, OVSS VII ve výroku č. 4, viz dále) ve výši 305 000,- Kč dle ustanovení:

1.    § 40 odst. 7 písm. a) zákona č.86/2002 Sb., v platném a účinném znění - pokuta ve výši 50.000,- Kč za porušení povinnosti provozovatele velkého zdroje znečišťování ovzduší (provoz slévárna) dle ust. § 11 odst. 1 písm. a) kdy docházelo k úniku znečištěné vzdušiny mimo odlučovací zařízení. Při provozování tohoto zdroje znečišťování ovzduší byl též konstatován nesoulad s technickými podmínkami provozu zařízení zdroje stanovenými jeho výrobcem (podmínky správného technologického provozování pro garanci správné funkce zařízení).

2.    § 37 odst. 2 a § 37 odst. 4 písm. b) zákona  č.76/2002 Sb.,  o integrované prevenci, v platném a účinném znění uložila ČIŽP pokutu ve výši 100.000,- Kč za porušení ust. § 16 odst. 1 písm. a) tohoto zákona tj. provoz v rozporu s podmínkami IP překračováním emisního limitu pro TZL.

3.    § 40 odst. 7 písm. a) zákona č.86/2002 Sb. - pokuta ve výši 40.000,- Kč za porušení povinností provozovatele středního zdroje znečišťování ovzduší "Pískové hospodářství a cídírna" dle ust. § 11 odst. 1 písm. a) tohoto zákona, tj. v nesouladu s technickými podmínkami provozu zařízení zdroje stanovenými jeho výrobcem.

4.    § 40 odst. 7 písm. a) zákona č.86/2002 Sb. - pokuta ve výši 15.000,- Kč (po snížení MŽP) za porušení povinnosti provozovatele středního zdroje znečišťování ovzduší "Formovací linka GFD" dle ust. § 11 odst. 1  písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., tj. v nesouladu s tech-nickými podmínkami provozu zařízení zdroje stanovenými jeho výrobcem.

5.    § 37 odst. 2 a § 37 odst. 4 písm. b) zákona  č.76/2002 Sb., o integrované prevenci - pokuta ve výši 100.000,- Kč za provoz v rozporu s podmínkami IP dle ust. § 16 odst. 1 písm. a) tohoto zákona , tj. že bylo prokázáno překračování emisního limitu pro TOC.

Územní působnost: OI ČIŽP Brno, právní moc  -  2.2.2009

 

OK Projekt s.r.o,Karoliny Světlé 2238

370 04   České Budějovice, IČ: 466 79 189

ČIŽP uložila této společnosti pokutu ve výši 300 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 3 ve spojení s ust. § 37 odst. 5 pís. c) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění účinném v době porušení právní povinnosti. Společnost porušila zákon tím, že v období od 31.10.2007 do 19.11.2007 provozovala  zařízení pro úpravu odpadů Všemyslice bez platného integrovaného povolení, přičemž do zařízení převzala v tomto období 1745 t nebezpečných odpadů.

Územní působnost: OI ČIŽP České Budějovice, právní moc  -  23.01.2009

 

AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE, spol. s r.o. Jevišovice 102,  PSČ 671 53, 

IČ: 49455958

ČIŽP uložila pokutu ve výši 300 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 2 zákona č.76/2002 Sb., o integrované prevenci, kterého se provozovatel dopustil tím, že v období od 31.10.2007  do 7.7.2008, tj. do dne nabytí právní moci integrovaného povolení, provozoval zařízení  "Výroba rybí moučky" v k.ú. Černín, které spadá pod režim zákona o integrované prevenci a je zařazeno dle přílohy č.1 zákona do kategorie 6.5 bez platného (pravomocného) integrovaného povolení.

Zároveň ČIŽP uložila pokutu ve výši 3 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, kterého se provozovatel dopustil tím, že nezajistil stanovení pachových látek dle vyhlášky č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování.

Územní působnost: OI ČIŽP Brno, právní moc  -  12.3.2009

 

ASAVET spol. s r.o.,Chodská 1032/27, Praha 2, IČ 405 25 996

Pokuta uložena ve výši 300 000,- Kč podle § 37 odst. 4 písm. b) zákona  č.76/2002 Sb., o integrované prevenci za opakovaný správní delikt nesouladu se stanovenými podmínkami integrovaného povolení, protože při provozování zařízení nebyly uzavřeny a zakryty některé stavební otvory (okna, dveře, vrata). Tím byla omezena účinnost a správná funkce vzduchotechnického systému a byl  tak umožněn únik obtěžujících pachových látek do okolního prostředí.

V tomto jednání je spatřováno porušení povinnosti stanovené ustanovením § 16 odst. 1 písm. a) zákona o integrované prevenci.

Územní působnost: OI ČIŽP Plzeň, právní moc  -  17.6.2009

 

Baufeld, ekologické služby, s.r.o.,Na Petynce 716/48,169 00 Praha 6

IČ: 496 81 036

ČIŽP uložila této společnosti pokutu ve výši 250 000,- Kč za provoz "Zařízení pro sběr, úpravu, míšení, aditivaci a dočasné skladování kapalných a pevných odpadů" v k.ú. Střelice u Brna bez platného integrovaného povolení (v období od 31.10.2007 do 31.5.2008). Jedná se o zařízení kategorie 5.1 dle přílohy č.1 zákona č.76/2002 Sb., o integrované prevenci, tzn. došlo k porušení ust. § 16 odst. 2 tohoto zákona. Provozovatel se odvolal. MŽP, OVSS VII odvolání zamítlo a potvrdilo rozhodnutí ČIŽP v plném rozsahu.

Územní působnost: OI ČIŽP Brno, právní moc  -  25.5.2009

 

JIP-Papírny Větřní, a.s. ,Papírenská čp. 2,382 11 Větřní

IČ: 450 22 526

ČIŽP uložila této společnosti pokutu ve výši 245 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 2 ve spojení s ust. § 37 odst. 4 pís. b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Společnost porušila zákon tím, že provozovala  "Skládku odpadů Lověšice" v rozporu s podmínkami IP dle ust. § 16 odst. 1 písm. a) tohoto zákona - ukládání neschváleného odpadu a ukládání odpadů na špatném místě.

Územní působnost: OI ČIŽP České Budějovice, právní moc  -  30.6.2009

 

ZDIBE, spol. s r.o.,267 51 Stašov 147

IČ: 61683507

Pokuta uložená ve výši 200 000,- Kč dle § 37 odst. 4 písm. b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, za správní delikt dle ust. § 37 odst. 2 zákona, kterého se provozovatel zařízení "Skládka tuhého odpadu Stašov" dopustil  tím, že jej provozoval v rozporu s podmínkami integrovaného povolení (nevedení evidence odpadů z vlastní produkce od 1/2007 až 11/2008, porušení více podmínek provozního řádu),  takže došlo k  porušení  ustanovení  16 odst. 1 písm. a)  tohoto  zákona.

Územní působnost: OI ČIŽP Praha, právní moc  -  2.6.2009

 

 

ALKAM s.r.o.,Rybářská 56,280 02 Kolín II

IČ: 267 17 026

Pokuta uložena v celkové výši 150 000,- Kč za správní delikt dle ustanovení § 37 odst. 2 zákona o č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, tzn. provoz zařízení na povrchové úpravy a svařování kovů a výrobu těsnící pásky z polyuretanu v provozovně na adrese Masarykova 59, Kutná Hora, PSČ 284 01, spadající do kategorie 4.1.h) bez platného integrovaného povolení, tj. došlo k porušení ust. § 16 odst. 2 tohoto zákona. Potvrzeno OVSS I MŽP.

Územní působnost: OI ČIŽP Praha, právní moc  -  10.6.2009

 

EUTIT s.r.o.,Stará Voda 196 ,294 21  Bělá pod Bezdězem

IČ: 477 14 930

Pokuta uložená v souhrnné výši 150 000,- Kč dle ustanovení:

1.    § 37 odst. 4 písm. b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci uložena pokuta ve výši 130.000,- Kč za správní delikt dle ust. § 37 odst. 2 zákona, kterého se provozovatel zařízení "Slévárna čediče a eucoru Stará Voda" v k.ú. Stará Voda u Mariánských Lázní dopustil tím, že neplnil závazné podmínky integrovaného povolení (odkanalizování areálu), takže došlo k  porušení  ustanovení  § 16 odst. 1 písm. a)  tohoto  zákona.

2.    § 66 odst. 2 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech - pokuta ve výši  10 000,- Kč za porušení ustanovení § 16 odst. 1 písm. f) tohoto zákona nezabezpečením odpadů před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.

3.    § 66 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb. - pokuta ve výši  10 000,- Kč za porušení ustanovení § 16 odst. 1 písm. e) tohoto zákona neshromažďováním odpadů utříděných podle druhů a kategorií.

Provozovatel se odvolal. MŽP, OVSS IV odvolání zamítlo a potvrdilo rozhodnutí ČIŽP v plném rozsahu.

Územní působnost: OI ČIŽP Plzeň, právní moc  -  12.5.2009

 

 

Papírny Vltavský Mlýn, a.s. ,Vodičkova 791/41,112 09 Praha 1 Nové Město

IČ: 45022518

Po korekci OVSS II MŽP byla uložena této společnosti provozující zařízení  "Papírny Vltavský Mlýn a.s. Loučovice"  celkem pokuta ve výši 130 000,- Kč a to dle ustanovení:

1.    § 37 odst. 4 pís. b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci uložena pokuta ve výši  100 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 2 za provoz zařízení bez integrovaného povolení. Výše uvedené zařízení spadá do kategorie 6.1.b, dle přílohy č. 1 tohoto zákona, takže došlo k  porušení  ustanovení  § 16 odst. 2.

2.    § 37 odst. 4 pís. b) zákona č. 76/2002 Sb. uložena pokuta ve výši  10 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 2 za provoz zařízení v rozporu s integrovaným povolením (shromažďování různých druhů odpadů neutříděných), čímž došlo k  porušení  ustanovení  § 16 odst. 1.

3.    § 66 odst. 2 písm. d) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech uložena pokuta ve výši  10 000,- Kč za porušení ustanovení § 13 odst. 3 tohoto zákona patřičným nevybavením sběrného místa nebezpečného odpadu.

4.    § 66 odst. 5 písm. d) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech uložena pokuta ve výši  10 000,- Kč za porušení ustanovení § 13 odst. 2 písm. b tohoto zákona patřičným neoznačením nebezpečného odpadu.

Územní působnost: OI ČIŽP České Budějovice, právní moc  -  21.4.2009

 

Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o.,Zaoralova 11,628 00 Brno           

IČ: 276 95 905

Pokuta uložená provozovateli zařízení středního stacionárního zdroje znečišťování ovzduší v rámci Formovny v souhrnné výši 130 000,- Kč dle ustanovení:

1.    § 37 odst. 4 pís. b) zákona č. 76/2002 Sb. uloženy 3 pokuty ve výši třikrát 30 000,- Kč za správní delikty podle § 37 odst. 2 za provoz zařízení v rozporu s integrovaným povolením (vždy nesoulad s technickými podmínkami provozu zařízení zdroje stanovenými jeho výrobcem). Jednalo se o vazbu na provoz mokrého odlučovače s porušením pláště a ne-funkční automatickou indikací na doplňování vody.

2.    § 40 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb. v platném a účinném znění pokutu ve výši 40.000,- Kč za porušení povinnosti provozovatele středního zdroje znečišťování ovzduší, dle § 3 odst. 7 tohoto zákona. Dopravní cesta vytlučeného formovacího písku provozního celku Čistírna - Cídírna byla provozována bez odvodu emisí TZL.

Provozovatel se odvolal. MŽP, OVSS VII odvolání zamítlo a potvrdilo rozhodnutí ČIŽP v plném rozsahu.

Územní působnost: OI ČIŽP Brno, právní moc  -  19.3.2009

 

 

FEREX-ŽSO spol. s r.o.,Masarykova č.o.31, č.p.427,660 85  Brno

IČ: 469 62 883

ČIŽP uložila této společnosti pokutu ve výši 125 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 2 ve spojení s ust. § 37 odst. 4 pís. b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Společnost porušila zákon tím, že provozovala zařízení "Slévárna se zařízením na tavení a slévání šedé litiny a příbuzných litin do pískovcových forem", Liberec, Na Františku 346 v rozporu s podmínkami IP dle ust. § 16 odst. 1 písm. a) tohoto zákona - zejména nedodržení četností a způsobu odběru odpadních vod, netřídění odpadů a nevedení řádně jejich evidence.

Územní působnost: OI Liberec, právní moc  -  6.3.2009

 

 

Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s.,Kubelíkova 1006/71,460 08  Liberec

IČ: 254 00 231

ČIŽP uložila této společnosti pokutu ve výši 120 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 2 a odst. 4 písm. b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Společnost porušila zákon tím, že provozovala  "Zařízení na povrchovou úpravu plastů" v Liberci, Kubelíkova 1006/71  v rozporu s podmínkami IP dle ust. § 16 odst. 1 písm. a) tohoto zákona - překračování hygienických limitů hluku a nevedení řádné evidence pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování..

Územní působnost: OI Liberec, právní moc  -  30.4.2009

 

Papírny Bělá a.s.,294 21  Bělá pod Bezdězem

IČ: 46348981

Pokuta uložená v souhrnné výši 100 000,- Kč dle § 37 odst. 5 písm. c) a odst. 4 písm. b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění platném a účinném do 11.2.2008, za správní delikt dle ust. § 37 odst. 3 zákona, kterého se provozovatel zařízení "Výroba a zušlechťování papírové lepenky" dopustil  tím, že jej provozoval v rozporu s podmínkami integrovaného povolení (neoprávněné nakládání s nebezpečnými odpady),  takže došlo k  po-rušení  ustanovení  16 odst. 1 písm. a)  tohoto  zákona.

Dále byla zahrnuty v rozhodnutí o pokutě částka za správní delikty dle § 66 odst. 2 písm. a), b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, § 66 odst. 2 písm. b) - nezabezpečení odpadů před nežádoucím znehodnocením nebo únikem, nezaslání ve stanovené lhůtě příslušnému správnímu úřadu údaje týkající se zařízení k nakládání s odpady, nevedení evidence v rozsahu a způsobem stanoveným v části šesté tohoto zákona.

Územní působnost: OI ČIŽP Praha, právní moc  -  10.2.2009

 

 

MEFRIT, spol. s r.o.,Českolipská 798,276 44  Mělník

IČ: 463 48 743

Pokuta uložena v celkové výši 100 000,- Kč za správní delikt dle ustanovení § 37 odst. 2 zákona o č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, tzn. provoz zařízení na výrobu smaltéřských, keramických a speciálních frit, smaltů, glazur, elektrostatických prášků a keramických pojiv, bez platného integrovaného povolení, tj. došlo k porušení ust. § 16 odst. 2 tohoto zákona.

Územní působnost: OI ČIŽP Praha, právní moc  -  18.3.2009

 

 

Metaldyne Oslavany, spol. s r.o.,Padochovská 1/1117, 664 12 Oslavany   

IČ: 499 70 909

Pokuta uložena ve výši 100 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, kterého se provozovatel dopustil tím, že provozoval "Zařízení pro povrchové úpravy Oslavany", které spadá pod režim zákona o integrované prevenci, v období od 31. 10. 2007 do 21. 7. 2008, bez platného  integrovaného povolení. Tímto jednáním došlo k porušení ustanovení  § 16 odst. 2 tohoto zákona.

Územní působnost: OI ČIŽP Brno, právní moc  - 23.01.2009

 

 

BUZULUK a.s.,Buzulucká 108,267 62   Komárov

IČ: 250 56 301

Pokuta uložena v celkové výši 100 000,- Kč dle ust. § 37 odst. 4 písm. b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, za správní delikt dle § 37 odst. 2 tohoto zákona provozem, v kontrolovaném období od 31.10.2007 do 30.9.2008, bez platného integrovaného povolení, tj. za porušení ustanovení § 16 odst. 2 zákona. Zařízení na výrobu pístních kroužků - slévárna PK, chromovna PK (pístních kroužků), spadá do kategorie 2.6, dle přílohy č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

Územní působnost: OI ČIŽP Praha, právní moc  -  17.3.2009


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist