zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EU: Sulfurylfluorid v přípravcích na ochranu rostlin jenvýjimečně

06.03.2017
Zemědělství
Chemické látky
EU: Sulfurylfluorid v přípravcích na ochranu rostlin jenvýjimečně

Podle nařízení Komise č. 2017/270 musí být v přípravcích na ochranu rostlin až na určité výjimky odejmuta nebo změněna účinná látka sulfurylfluorid.

V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nové nařízení Komise (EU) 2017/270 ze dne 16. února 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky sulfurylfluorid.

Vydáno: 17. 2. 2016
Účinné od: 9. 3. 2017

Změna prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Přechodná opatření

V souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009 členské státy do 9. září 2017 v případě potřeby změní nebo odejmou stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku sulfurylfluorid.

Článek 3

Odkladná lhůta

Jakákoli odkladná lhůta udělená členskými státy v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být co nejkratší a uplyne nejpozději dvanáct měsíců po omezení či odnětí příslušného povolení.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. února 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER

(1) Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2) Směrnice Komise 2010/38/EU ze dne 18. června 2010, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky sulfurylfluoridu (Úř. věst. L 154, 19.6.2010, s. 21).

(3) Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1).

(6) Směrnice Komise 2009/84/ES ze dne 28. července 2009, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky sulfurylfluorid do přílohy I uvedené směrnice (Úř. věst. L 197, 29.7.2009, s. 67).

PŘÍLOHA

Znění řádku 307, sulfurylfluorid, v části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se ve sloupci ,,Zvláštní ustanovení" nahrazuje tímto:

,,ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid/nematicid (fumigant) profesionálními uživateli v hermeticky uzavřených strukturách:

a)

pakliže tyto struktury jsou prázdné, nebo

b)

v případě, že se ve fumigovaném zařízení nacházejí potraviny nebo krmiva, pakliže uživatelé a provozovatelé potravinářských podniků zajistí, že do potravinového a krmivového řetězce mohou vstupovat pouze potraviny nebo krmiva, jež splňují stávající maximální limity reziduí pro sulfurylfluorid a fluoridové ionty stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (*1); za tímto účelem musí uživatelé a provozovatelé potravinářských podniků provést v plném rozsahu opatření rovnocenná zásadám HACCP, jak jsou stanoveny v článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (*2); zejména musí uživatelé identifikovat kritický kontrolní bod, v němž je kontrola nezbytná pro to, aby se zabránilo překročení maximálních limitů reziduí, a stanovit a používat účinné monitorovací postupy v uvedeném kritickém kontrolním bodě.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkumu sulfurylfluoridu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva dne 7. prosince 2016.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

--

riziku způsobenému anorganickým fluoridem prostřednictvím kontaminovaných produktů, jako je mouka a otruby, které zůstaly v mlecím stroji během fumigace, nebo zrn skladovaných v silu mlýna. Musí být přijata opatření zajišťující, že do potravinového a krmivového řetězce vstoupí pouze produkty, jež splňují stávající MLR,

--

riziku pro obsluhu a pro ostatní pracovníky, kteří například vstupují po vyvětrání do struktury, která předtím prošla fumigací. Vyžadují se opatření zajišťující, že uvedené osoby používají autonomní dýchací přístroj nebo jiné odpovídající osobní ochranné prostředky,

--

riziku pro okolní osoby, a to prostřednictvím vymezení vhodné ochranné zóny kolem fumigované struktury.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Jednou za pět let, počínaje dnem 30. června 2017, musí oznamovatel Komisi, členským státům a úřadu předložit údaje o sledování koncentrací sulfurylfluoridu v troposféře. Mez detekce pro analýzu je alespoň 0,5 ppt (ekvivalent 2,1 ng sulfurylfluoridu/m3 v troposféře).

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí