zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EU: Změna v příloze XVII REACH 1907/2006, pokud jde o látky CMR

20.09.2017
Chemické látky
EU: Změna v příloze XVII REACH 1907/2006, pokud jde o látky CMR

Nařízení Komise (EU) 2017/1510, kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky CMR.

V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nové nařízení Komise (EU) 2017/1510 ze dne 30. srpna 2017, kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky CMR.

Vydáno dne: 30. 8. 2017

Účinné od: 20. 9. 2017

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a zejména na čl. 68 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Záznamy 28, 29 a 30 v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 zakazují uvádět na trh nebo používat pro prodej široké veřejnosti látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR), kategorií 1 A nebo 1B, a směsi obsahující tyto látky ve stanovených koncentracích. Dotčené látky jsou uvedeny v dodatcích 1 až 6 k uvedené příloze.

(2)

Látky jsou klasifikovány jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (2) a jsou uvedeny v části 3 přílohy VI uvedeného nařízení.

(3)

Od doby, kdy dodatky 1 až 6 k příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 byly naposledy aktualizovány tak, aby odrážely nové klasifikace látek jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci podle nařízení (ES) č. 1272/2008, byla část 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 změněna nařízením Komise (EU) č. 605/2014 (3), (EU) 2015/1221 (4) a (EU) 2016/1179 (5).

(4)

Vzhledem k tomu, že hospodářské subjekty mohou používat harmonizované klasifikace uvedené v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 od dřívějšího data, měly by mít možnost používat na dobrovolném základě ustanovení tohoto nařízení také od dřívějšího data.

(5)

Nařízení (ES) č. 1907/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 133 nařízení (ES) č. 1907/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

1. Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2. Použije se ode dne vstupu v platnost, s výjimkou

bodů 1, 2 a 3 přílohy, které se použijí od 1. března 2018, a

bodu 4 písm. a) přílohy, který se použije od 1. března 2018, pokud jde o tyto látky:

bisfenol A; [dodecylfenol, rozvětvený]; [2-dodecylfenol, rozvětvený]; [3-dodecylfenol, rozvětvený]; [4-dodecylfenol, rozvětvený]; [deriváty tetrapropenylfenolu]; chlorofacinon (ISO); kumatetralyl (ISO); difenakum (ISO); flokumafen (ISO); oktaboritan disodný, bezvodý; oktaboritan disodný tetrahydrát; bromadiolon (ISO); difethialon; [perfluornonan-1-ová kyselina a její sodné a amonné soli]; dicyklohexyl-ftalát a triflumizol (ISO).

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. srpna 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí