zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EMS - možnosti podpory od ČMZRB

25.04.2001
EMS
EMS - možnosti podpory od ČMZRB
Příspěvek až 200 000 Kč
Program podpory malých a středních podnikatelů TRH Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 1. Předmět a účel podpory Cílem programu je zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků na domácích i zahraničních trzích. Podpora je určena malým a středním podnikům v přípravě podmínek vstupu do jednotného trhu EU. 2. Vymezení příjemců podpory Program je určen malým a středním podnikům se sídlem na území České republiky. Podnikatelský subjekt musí splňovat následující podmínky: k datu podání žádosti mít počet zaměstnanců po přepočtu na plný pracovní úvazek menší než 250 osob; tržby, resp. příjmy podniku za poslední účetně uzavřený kalendářní rok nesmějí přesáhnout 1 450 mil. Kč nebo aktiva, resp. majetek podniku ke konci tohoto roku nesmějí přesáhnout 980 mil. Kč, splňovat kritérium nezávislosti, tj. 25% nebo více kapitálu podniku nebo hlasovacích práv nesmí vlastnit jeden podnik nebo společně několik podniků nesplňující definici malých a středních podniků. Při stanovení hodnot odpovídajících kritérií je nutno sčítat relevantní hodnoty u příjemce podpory a všech podniků, které ovládá přímo nebo nepřímo prostřednictvím vlastnictví 25% nebo více kapitálu nebo hlasovacích práv. Pokud je součástí podnikatelského projektu nákup další již existující provozní jednotky, započítávají se její zaměstnanci, tržby, resp. příjmy, aktiva, resp. majetek do příslušných hodnot sledovaných u žadatele o podporu. Do počtu zaměstnanců na plný pracovní úvazek se započítávají také zaměstnanci na částečný pracovní úvazek po přepočtu na plný pracovní úvazek. Způsob přepočtu je dán podmínkami zaměstnavatele pro vymezení plného pracovního úvazku. Zaokrouhlení se provádí na celá čísla podle matematických pravidel. Podpora nebude poskytnuta subjektům, které nemají vypořádány všechny závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, Celní správě, Pozemkovému fondu, Fondu národního majetku a Státnímu fondu životního prostředí. Potvrzení finančního úřadu o vypořádání závazků a čestné prohlášení o splnění závazků vůči všem ostatním institucím nesmí být ke dni podání žádosti o podporu starší 2 měsíců. Posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků se považují za vypořádané závazky. 3. Podmínky programu Projekty musí být realizovány na území České republiky. Podporovány nebudou projekty obchodní činnosti s vyšším než 20 % podílem tržeb z prodeje zboží dováženého příjemcem podpory ze zahraničí na celkových tržbách. Certifikační orgán musí mít ke dni vystavení certifikátu platnou akreditaci na příslušnou činnost. Podnikatelský projekt (nebo v případě příspěvku na získání certifikace převažující činnost příjemce podpory) musí mít charakter průmyslové, stavební nebo řemeslné výroby, služeb, včetně zdravotnických a lékárenských, obchodu a hromadné osobní dopravy regionálního významu s výjimkou taxislužby, vymezený seznamem odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ). 3.1 pro poskytnutí příspěvku na úhradu úroků Podpora se poskytuje pouze žadatelům, kteří vlastní certifikát podle norem řady ISO 9000 nebo ISO 14000 nebo mají zaveden program EMAS. Podpora ve formě příspěvku na úhradu úroků se poskytuje pouze k úvěrům, určeným na pořízení hmotného nebo nehmotného investičního majetku, zejména pozemků, budov, staveb, strojů a zařízení, dopravních prostředků a know-how, na rekonstrukci a modernizaci hmotného investičního majetku, bezprostředně souvisejícího s realizací projektu. Úvěr, ke kterému je poskytován příspěvek na úhradu úroků, může být maximálně do 40% jeho celkového objemu použit i na zásoby, pohledávky do lhůty splatnosti a na úhradu provozních nákladů bezprostředně souvisejících s realizací projektu. Podpora se vztahuje pouze k úvěrům, na které byla uzavřena úvěrová smlouva nejdéle 12 měsíců před podáním žádosti o podporu. Podnikatelský projekt (nebo v případě příspěvku na získání certifikace převažující činnost příjemce podpory) musí mít charakter průmyslové, stavební nebo řemeslné výroby, služeb, včetně zdravotnických a lékárenských, obchodu a hromadné osobní dopravy regionálního významu s výjimkou taxislužby, vymezený seznamem odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ). 3.2 pro poskytnutí příspěvku na získání certifikátu Musí být zavedena certifikace systému enviromentálního managementu v podniku podle norem řady ISO 14000 nebo v souladu s požadavky Programu EMAS nebo zaveden a certifikován systém řízení jakosti podle norem řady ISO 9000, akreditovanými orgány a akreditovanými enviromentálními ověřovateli pro program EMAS. Certifikace musí být vydána certifikačním orgánem akreditovaným signatářem Evropské mnohostranné dohody o akreditaci (MLA EA) a musí být platná po celou dobu poskytování podpory. Podnikatelský projekt (nebo v případě příspěvku na získání certifikace převažující činnost příjemce podpory) musí mít charakter průmyslové, stavební nebo řemeslné výroby, služeb, včetně zdravotnických a lékárenských, obchodu a dopravy s výjimkou taxislužby, vymezený seznamem odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ). Příspěvek se vztahuje na poplatky, platby za poradenskou a školící činnost, právní, ekologické, energetické a jiné audity, související s vydáním nového certifikátu nebo zavedením programu EMAS, Příspěvek se neposkytuje k úhradě nákladů spojených s obnovením certifikátu. Příspěvek se vztahuje pouze k certifikátům vydaným v příslušném kalendářním roce a ve druhém pololetí předcházejícího roku. 3.3 pro poskytnutí příspěvku na získání značky shody s normou ČSN TEST Získání značky shody s normou ČSN TEST, která bude vydána zkušebnou, oprávněnou k udělení této značky Českým normalizačním institutem. Příspěvek se vztahuje pouze ke značkám shody vydaným v příslušném kalendářním roce a ve druhém pololetí předcházejícího roku. 4. Druh podpory O poskytnutí všech forem podpory rozhoduje ČMZRB v závislosti na splnění podmínek programu. Podpory budou vybraným žadatelům poskytovány na základě smlouvy. 4.1 příspěvek na úhradu úroků Příspěvek se poskytuje ve výši 5 procentního úroku z bankovního úvěru určeného na realizaci podnikatelského projektu. Příspěvek se vyplácí postupně v souvislosti se splácením úroků. Výše příspěvku se stanovuje ve vazbě na počáteční výši úvěru a teoretický splátkový kalendář úvěru, vycházející z předpokladu pravidelných konstantních splátek úvěru po dobu od data podání žádosti o příspěvek do data smluvené splatnosti úvěru, nejvýše však po dobu 4 let. Příspěvek se vyplácí v prvním roce ve čtvrtletních a v ostatních letech v pololetních splátkách. Celková výše příspěvku nesmí přesáhnout 5,0 mil. Kč. Výše příspěvku v procentech nemůže přesáhnout výši úrokové sazby podporovaného úvěru k datu uzavření úvěrové smlouvy. V průběhu roku lze každému žadateli poskytnout podporu pouze jedenkrát. 4.2 příspěvek na získání certifikátu Program umožní získat příspěvek na certifikaci podle norem řady ISO 9000 nebo ISO 14000 a na zavedení Programu EMAS ve výši 50% nákladů na poplatek za vydání certifikátu a nákladů na odborné poradenské služby v souvislosti s certifikací nebo zaváděním programu EMAS. Příspěvek se vyplácí až po získání certifikátu a předložení dokladů o nákladech na jeho pořízení. Maximální výše tohoto příspěvku je 200 tis. Kč. Výše příspěvku na certifikaci integrovaného systému podle norem řady ISO 9000 společně s ISO 14000 činí 50% nákladů; maximální výše tohoto příspěvku je 300 tis. Kč. 4.3 příspěvek na získání značky shody s normou ČSN TEST Program umožní získat příspěvek na získání značky shody s normou ČSN TEST ve výši 50% nákladů na poplatek za vydání uvedené značky. Příspěvek se vyplácí až po získání značky a předložení dokladů o nákladech na její pořízení. Maximální výše tohoto příspěvku je 30 tis. Kč na každý testovaný výrobek. Maximální výše tohoto příspěvku je 200 tis. Kč pro jednoho příjemce podpory za kalendářní rok. Příspěvek lze poskytnout pouze jedenkrát na každý výrobek. 5. Sankce za nedodržení podmínek programu Neplnění podmínek programu v případě poskytnutí příspěvku na získání příslušného certifikátu, na zavedení programu EMAS nebo na získání značky ČSN TEST bude postihováno nevyplacením příspěvku. Nesplácení úroků podpořeného úvěru nebo neobnovení platnosti certifikátu bude postihováno zastavením vyplácení příspěvku na úhradu úroků. Neplnění ostatních podmínek programu bude postihováno vrácením již vyplaceného příspěvku na úhradu úroků, smluvní pokutou ve výši 10% vyplaceného příspěvku a zastavením dalšího vyplácení příspěvku. 6. Účast v dalších programech Účast v tomto programu při poskytnutí příspěvku na úhradu úroků nevylučuje možnost účasti v dalších českých a zahraničních programech. Příspěvek na úhradu úroků z tohoto programu nelze poskytnout ke zvýhodněným úvěrům z programu KREDIT, PREFERENCE, PROVOZ, HRANICE. 7. Doba trvání programu Program je vyhlašován na období od roku 2001 do roku 2004. Doba trvání programu je v průběhu kalendářního roku ohraničena objemem disponibilních finančních prostředků. 8. Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení Žádost o poskytnutí podpory obsahuje identifikační údaje žadatele, charakteristiku projektu, výdaje na realizaci projektu a jeho financování, závazky a prohlášení žadatele. Formuláře žádostí jsou k dispozici na všech pobočkách ČMZRB. Příjem žádostí bude zahájen na všech pobočkách ČMZRB od 1.2.2001. Žádost o podporu je možné předložit osobně nebo zaslat poštou.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí