zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EMS - literární rešerše

27.04.2001
EMS
EMS - literární rešerše
Ze serveru ČEÚ
Dokumentační záznamy z Databáze SVIS I. část: 1.1.2001-31.1.2001 článků 8, knih 0, studií a projektů 1 Články: Eco-efficiency case study collection (Soubor případových studií ekologické efektivnosti.) Waste & Environment Today-Bibliogr.J., 12, 1999, č. 9, s. 13. Soubor studií zahrnuje tři témata: úspora nákladů, hodnocení rizik a rozšiřování obchodu. Jsou popsány výsledky zavádění EMS. Každá studie je hodnocena Světovým obchodním výborem pro udržitelný rozvoj WBCSD podle zvláštních kritérií a předpisů. OREL, Vojtěch Zavádění EMS v elektrotechnickém podniku. Environmentální aspekty podnikání, 2000, č. 2, s. 14-15. VUES Brno se zabývá projektováním a výrobou speciálních, nestandardních střídavých elektrických točivých strojů, elektrických pohonů atd. Provádí výrobkovou certifikaci s mezinárodní platností. Od konce roku 1998 se vedení VUES rozhodlo připojit se k mezinárodnímu projektu POEMS (Pollution Prevention and Environmental Management System Consultation), který s podporou fondu PHARE metodou dlouhodobých konzultací pomáhá malým a středním podnikům při zavádění systému EMS podle ISO 14 000 při současném využití postupů prevence znečištění, minimalizace odpadů a čistší produkce. SUCHAROVOVÁ, Dagmar Zavádění systémů řízení podniků z hlediska životního prostředí. EKO, 11, 2000, č. 4, s. 2-6. 2 obr., 2 fot. Ochrana životního prostředí má v průmyslově vyspělých zemích pro stále větší počet podniků stejnou důležitost jako finance, daně, vztahy se zaměstnanci a jiné funkce, které jsou tradičně součástí řídicího procesu. Co Program EMAS znamená pro podniky, které se rozhodnou k jeho zavedení, veřejnost a program EMAS, dosavadní výsledky zavádění systému EMAS. Evropské standardy ekologického chování do českých podniků. EKO, 2000, č. 4, s. 6. EMAS je důležitou součástí norem Evropské unie (nařízení č. 1836/93), a jeho převzetí do právního řádu České republiky je proto jednou z podmínek přijetí České republiky do Evropské unie. EMAS byl v současné době implementován pěti českými podniky. Z pěti implementací EMAS v České republice se píše o podniku Barum Holding Continental. KRŮTA, Vladimír Hewlett-Packard s.r.o. šetří životní prostředí. EKO, 2000, č. 4, s. 7. 1 fot. Hewlett-Packard s.r.o. získala jako první společnost v oboru informačních technologií v České republice certifikát na systém environmentálního řízení podniku (EMS) podle mezinárodních standardů ISO 14 001. Navržená opatření se podle toho dělí do dvou skupin: environmentální aspekty jednotlivých aktivit firmy, ve druhé skupině se jedná o právní požadavky. HÁLEK, Jaroslav Trvalé zlepšování je princip EMS. EKO, 2000, č. 4, s. 20. Informace o dobrovolných aktivitách v řízení a. s. Spolchemie, Spolek pro chemickou a hutní výrobu, zastřešených intergrovaným systémem řízení jakosti a ochrany životního prostředí (QEMS) certifikovaným po prokázání naplnění požadavků norem DIN EN ISO 9001 a 14001 v roce 1998. V následujícím období firma pokračovala v rámci QEMS dalšími činnostmi: dohoda o udržitelném podnikání mezi vedeními a.s. a ZO OSCH, obhajoba osvědčení o SLP při analýze vod a odpadů atd. Dosavadní poznatky z provozovaného QEMS potvrzují nesporné přínosy v oblastech řízení, snižování negativních dopadů na prostředí, v orientaci rozvoje podniku a v jeho koexistenci s okolím. HORSKÁK, Zdeněk Od "píky" na úroveň evropské špice. Třebíčský region. Veřejná správa, 11, 2000, č. 36, s. 29. Na podzim roku 1992 vznikl svaz obcí jehož cílem bylo založit řízenou skládku TKO v okrese Třebíč. V roce 1994 byla uvedena do provozu. Dalším krokem v koncepci svazku byla Organizace ESKO-T, nakládající s komunálním odpadem. Koncem roku 1999 se ve Zlíně zapojila do programu Od čistší produkce k EMS - Zlín 2000, jehož cílem je integrace standardu ISO 14000 do společnosti. MIKOLÁŠ, Jan Moravské regiony a projekt EMAS. Prameny, 6, 2000, č. 2, s. 13-16. 2 tab. Jedním z významných nástrojů prevence před znečišťováním životního prostředí průmyslem je Nařízení Rady (EHS) č. 1836/93 k dobrovolné účasti průmyslových podniků v programu environmentálního managementu a auditingu, známé pod zkratkou EMAS. V souvislosti s připravovaným vstupem České republiky do Evropské unie byl Evropskou komisí iniciován projekt Phare CZ 9705-05-02 Podpora zavedení systému environmentálního managementu a auditingu (EMAS). Projekt je určen zejména pro malé a střední podniky, které samy nemají dostatečné personální a finanční zdroje pro zavedení EMAS, ale i pro větší podniky patřící k větším znečišťovatelům. Studie a projekty: Kód: PPŽP/310/4/97 Signatura: U1938 MIKOLÁŠ, J. Environmetálně orientovaný systém řízení (EMS). Studie stavu implementace nařízení EK 1836/93 (EMAS) v členských státech Evropské unie. II. část: 1.2.2001-31.3.2001 článků 10, knih 0, studií a projektů 0 Články: JÜRGENS, G. - BEUCKER, S. Strategische ökologische Unternehmensführung: Das House od Ecology (Strategické ekologické vedení podniku: House of ecology.) Umwelt, 29, 1999, č. 10, s. 19-21. 2 obr., lit. 9 Integrovaná ochrana životního prostředí je výsledkem podnikového a nadpodnikového managementu. Vyžaduje hodnocení výkonů z ekologického hlediska a rozšíření podnikové komunikace. House of Ecology je návod - schéma pro integrovanou ochranu životního prostředí, které vytvořil Fraunhofer Institut IAO ve Stuttgartu. Toto schéma chápe integrovanou ochranu životního prostředí jako součinnost podnikového a nadpodnikového ekologického managementu a znázorňuje ji jako stabilní budovu, nesenou třemi sloupy. Těmito sloupy jsou 1. organizace (organizační zakotvení ochrany životního prostředí), 2. informace (vybudování pravidelně aktualizované informační základny pro rozhodování v souvislosti se životním prostředím v místě výroby a v logistické síti) a 3. kooperace (aktivní zapojení pracovníků). HELBRECHT, Lynn EMS as an Alternative to P2 Planning: One States Experience (EMS jako alternativa plánování prevence znečišťování: zkušenost jednoho státu.) Pollution Prevention Review, 2000, č. 1, s. 1-6. 2 sch. V roce 1997 zahájilo Ministerstvo ŽP státu Washington nový program, podle kterého lze nahradit státem požadovaný systém prevence znečištění systémem EMS. Alternativní program EMS umožňuje podnikům s aktivním programem EMS nahradit dokumentaci požadovaného P2 plánu daty EMS. ROBBINS, Ronald - VIDICH, Charles - JACOBSON, Ann U.S. Postal Service Environmental Master Plans: Pollution Prevention that works (Environmentální program amerických pošt - účinná prevence znečišťování.) Pollution Prevention Review, 2000, č. 1, s. 63-80. 5 sch., 4 tab., 2 gr. Poštovní služby amerického Severovýchodu zavádějí program environmentálního managementu, založený na společném fungování principu environmentální shody a principu čistého obchodu. Integrální součástí programu je prevence znečišťování, přičemž jsou detailně sledovány nebezpečné odpady v souvislosti s používaným papírem, vozidly apod. HIBSCH-JETTER, Carola EMAS I ade! - EMAS II juchee!? (EMAS I sbohem, vítej EMAS II?!) UmweltMagazin, 28, 1999, č. 10, s. 28. EMAS (Ecological Managing and Audit Scheme) je právním podkladem pro dobrovolný ekologický audit živnostenských podniků, platným ve všech členských státech EU. Jestliže podnik zavede na jeho základě systém ekologického managementu EMS a pravidelně provádí kontroly, je ohodnocen znalcem a zanesen do rejstříku při průmyslové a obchodní komoře. Ještě před 5. výročím od vstupu v platnost bude nařízení o ekologickém auditu novelizováno. Podstatné změny, které rada EU schválila 24. 6. 1999, se budou týkat organizace, slučitelnosti s EN/ISO 14001, prohlášení (bude muset zahrnovat vedle přímých i nepřímé vlivy na životní prostředí, např. recyklovatelnost výrobků), loga, deregulací atd. SCHIEFERDECKER, R. Umweltmanagement in der Produktion - Teil 2/2 (Ekologický management ve výrobě - část 2/2.) Umwelt, 29, 1999, č. 9, s. 18-19. 1 obr. Využití systému plánování a řízení výroby ukazuje, že lze systematicky zjišťovat potenciály ochrany životního prostředí a snižování nákladů. Systém spravuje skoro všechna data týkající se výroby. Aby bylo možno co nejjednodušeji provádět podnikovou kontrolu odpadů a látkové bilance, je nutno systém PPS (plánování a řízení výroby) poněkud rozšířit. Toto rozšíření se týká především úkolů managementu toku látek a ekocontrollingu. www.umweltmanagement.at (Webová stránka pro environmentální management v Rakousku www.umweltmanagement.at.) Umweltschutz, 2000, č. 3, s. 39. 1 obr. Systémy environmentálního managementu se v celé Evropě vyvinuly v moderní nástroj environmentální politiky. Rakousko má mezi evropskými státy vedoucí pozici. Inovativní regionální programy ÖKOPROFIT, NUSPROFIT a vídeňským Ekobusiness plánem umožňují společnou strategii podniků, správy, poradců a vědy. V těchto programech se nabízí účelná kombinace základních informací, bezplatného poradenství, výměny zkušeností a zprostředkování kontaktů. Know-how v oblasti environmentílního managementu se v posledních letech stává úspěšným vývozním artiklem. Rakouské koncepce se úspěšně využívají v zahraničí, např. ÖKOPROFIT ve střední a východní Evropě. O činnosti v oblasti environmentálního managementu informuje na Internetu www.umweltmanagement.at HAYES, Colin Is ISO 14001 within the reach of SMEs (Je ISO 14001 dosažitelná pro malé a střední podniky?) Wastes Management, 2000, č. 7, s. 41. Zkušenosti britské firmy WQM Environmental Management Ltd, zavádějící ISO 14001 v menších podnicích. GOODCHILD, Emma The waste management industry: implementing ISO 14001 for improved efficiency (Odpadové hospodářství: implementace ISO 14001 k vyšší efektivnosti.) Wastes Management, 2000, č. 7, s. 42. Polovina britských společností nakládajících s odpady má normu ISO 14001 nebo se snaží tento certifikát získat. Environmentální konzultantská firma ARCADIS Geraghty & Miller International pracuje s multinárodní klientelou na rozvoji systému environmentálního managementu. Prvním stupněm EMS je označení environmentálních hledisek. ISO 14001 vyžaduje zohlednění všech hledisek, která lze kontrolovat a ovlivňovat. KREUZHOLZ, Rüdiger Integriertes Abfall- und Umweltmanagement. Anforderungen an Software im Umweltschutz am Beispiel SAP (Integrovaný odpadový a environmentální management. Požadavky na software v ochraně životního prostředí na příkladu produktu společnosti SAP.) EntsorgungsPraxis, 18, 2000, č. 5, s. 32-34. 2 obr., lit. 4 Pomocí softwaru firmy SAP AG z Walldorfu lze automatizovat a zjednodušit procesy týkající se výrobců a zneškodňovatelů odpadů s ohledem na plnění úkolů vyplývajících nejen ze zákona o oběhovém hospodářství, ale i z předpisů týkajících se odpadů vyžadujících zvláštní dozor, nebezpečných odpadů a nebezpečného zboží a jejich přepravy, bezpečnosti práce, pracovního lékařství, přepravy přes hranice a dalších předpisů. Tento software řeší také účty a bilance, bezpečnost výrobků. Společnost SAP nabízí také možnost propojení podniků pomocí Internetu, a tím využití dalších četných funkcí. HENIGIN, P. - HUBA, R.P. Qualitäts- und Umweltmanagement in der Entsorgungswirtschaft (Řízení kvality a environmentální management v oboru zneškodňování odpadů.) EntsorgungsPraxis, 18, 2000, č. 3, s. 43-46. 2 obr., 3 tab., lit. 6 Na základě změn v podnikovém hospodářství, zákonech a společensko-politických změn se odpadové hospodářství ocitlo ve fázi přelomu. Týká se to i veřejnoprávních institucí, které musejí čelit konkurenci soukromých firem a být schopny prokázat kvalitu. Jako důkaz kvality v oblasti podnikového hospodářství i ekologie slouží soukromým i komunálním podnikům možnost komplexní certifikace. Jedná se především o certifikaci systémů managementu kvality podle DIN EN ISO 9001, certifikaci systémů environmentálního managementu podle nařízení o ekoauditu nebo normy DIN EN ISO 14001 nebo jako specializovaného podniku zneškodňování odpadu. V letech 1997/98 byl ve spolkové zemi Porýní-Falcko uskutečněn pilotní projekt certifikace, kterého se zúčastnilo 6 vybraných komunálních podniků, případně územních korporací různé právní formy, komplexnosti a velikosti, jejich činnosti reprezentativně pokryly činnost celého oboru zneškodňování odpadů. Z projektu lze vyvodit metodické pokyny pro zavádění integrovaných systémů řízení kvality. Zdroj: ČEÚ
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí