zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pojmy EMS

13.10.2001
EMS
Pojmy EMS
EMAS \"politikou životního prostředí\" se rozumí celkové cíle a zásady jednání organizace ve vztahu k životnímu prostředí, včetně dodržování všech příslušných legislativních požadavků na ochranu životního prostředí a rovněž závazek neustále zlepšovat vliv činnosti organizace na životní prostředí; politika životního prostředí poskytuje rámec pro stanovení a přezkoumání obecných a specifických cílů ochrany životního prostředí. \"neustálým zlepšováním vlivu činnosti organizace na životní prostředí\" se rozumí proces každoročního zlepšeni měřitelných výsledků systému řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí souvisejících s řízením významných aspektů životního prostředí organizace, založených na politice životního prostředí, obecných a specifických cílech ochrany životního prostředí organizace; zlepšení přitom nemusí nastat ve všech oblastech činnosti zároveň. \"vlivem činnosti organizace na životní prostředí\" se rozumí výsledky řízení organizace, pokud jde o ekologické aspekty. \"prevencí znečištění\" se rozumí použití technologických postupů, technik, materiálů nebo výrobků, které zabraňují, snižují nebo regulují znečištění, což může zahrnovat zpracování druhotných surovin, změny technologických postupů, kontrolní mechanismy, efektivní využití zdrojů a nahrazení materiálu. \"přezkumem stavu životního prostředi\" se rozumí úvodní podrobná analýza problémů ochrany životního prostředí a dopadů na životní prostředí souvisejících s činnostmi organizace. \"ekologickým aspektem\" se rozumí prvek činností, výrobků nebo služeb organizace, který může mít vliv na životní prostředí, významným ekologickým aspektem je ekologický aspekt, který má nebo může mít podstatný dopad na životní prostředí; \"dopadem na životní prostředí\" se rozumí změna životního prostředí jak negativní, tak pozitivní, zcela nebo částečně vyplývající z činností, výrobků nebo služeb organizace. \"programem ochrany životního prostředí\" se rozumí popis opatření (odpovědností a prostředků) učiněných nebo naplánovaných k dosažení obecných a specifických cílů ochrany životního prostředí a termíny jejich dosažení. \"obecným cílem ochrany životního prostředí\" se rozumí celkový cíl ochrany životního prostředí vyplývající z politiky životního prostředí, který si organizace sama stanovila, a který lze, pokud je to možné, kvantifikovat. \"specifickým cílem ochrany životního prostředí\" se rozumí podrobný požadavek na výkon, který lze pokud možno kvantifikovat, který je možné uplatnit na organizaci nebo její část, který vyplývá ze stanovených obecných cílů a který je třeba stanovit a splnit pro dosažení těchto obecných cílů. \"systémem řízení z hlediska ochrany životního prostředí\" se rozumí ta část celkového systému řízení, která zahrnuje organizační strukturu, plánování, odpovědnosti, techniky, postupy, procesy a zdroje pro rozvoj, provádění, dosažení, přezkoumání a udržení politiky životního prostředí. \"auditem ochrany životního prostředí\" se rozumí nástroj řízení, zahrnující systematické, dokumentované, pravidelné a objektivní hodnocení výkonu organizace, systému řízení a technologických postupů k ochraně životního prostředí s cílem: i) usnadnit kontrolu prováděnou vedením týkající se způsobů chování, které mohou mít dopad na životní prostředí ii) posouzení dodržování politiky životního prostředí, včetně obecných a specifických cílů organizace týkajících se ochrany životního prostředí \"cyklem auditu\" se rozumí časové období, ve kterém se provádí audit všech činností v organizaci. \"auditorem\" se rozumí osoba nebo tým, interní nebo externí, jednající jménem vedení organizace, mající, individuálně nebo kolektivně, odbornou kvalifikaci uvedenou v bodě 2.4 přílohy II Nařízení ES 761/2001, dostatečně nezávislý na činnostech, pro které provádí audit, aby mohl provést objektivní posouzení. \"prohlášením o stavu životního prostředí\" se rozumí údaje uvedené v bodě 3.2 (a) až g)) přílohy III Nařízení ES 761/2001. \"zainteresovanou stranou\" se rozumí jednotlivec nebo skupina včetně úřadů, na které se vztahuje nebo kterých se týká vliv činnosti organizace na životní prostředí; \"ověřovatelem stavu životního prostředí\" se rozumí osoba nebo organizace nezávislá na ověřovaném podniku, která získala akreditaci v souladu s podmínkami a postupy uvedenými v článku 4 Nařízení ES 761/2001. \"akreditačním systémem\" se rozumí systém pro akreditaci a dohled nad činností ověřovatelů stavu životního prostředí, provozovaný nestrannou institucí nebo organizací jmenovanou nebo vytvořenou členským státem (akreditační orgán), s dostatečnými zdroji a odbornou kvalifikací, která disponuje odpovídajícími postupy pro provádění funkcí stanovených Nařízením ES 761/2001. \"organizací\" se rozumí společnost, korporace, firma, podnik, úřad nebo instituce, jejich část nebo kombinace, která je nebo není právnickou osobou, veřejná nebo soukromá, která má své vlastní funkce a správu. Subjekt, který má být zaregistrován jako organizace účastnící se programu EMAS, se dohodne s ověřovatelem stavu životního prostředí a případně s příslušnými subjekty při zohlednění pokynu Komise vytvořeného v souladu s postupem podle čl. 14 odst. 2 Nařízení ES 761/2001, přičemž nejsou překročeny hranice členského státu. Za výjimečných okolností stanovených Komisí v souladu s postupem podle čl. 14 odst. 2 Nařízení ES 761/2001 může být subjekt, který má být posouzen kvůli zaregistrování do programu EMAS, menší než místo, např. pododdělení s vlastními funkcemi. \"místem\" se rozumí celé území v určité lokalitě, které podléhá kontrole organizace, ve kterém probíhají činnosti, vyrábějí se výrobky a poskytují se služby. To zahrnuje veškerou infrastrukturu, vybavení a materiál. \"příslušným subjektem\" se rozumí subjekty jmenované členskými státy, národní, regionální nebo místní, v souladu s článkem 5 Nařízení ES 761/2001 k provádění úkolů uvedených v tomto nařízení. ISO neustálé zlepšování: proces zlepšování systému environmentálního managementu, jímž se dosahuje zlepšení celkového environmentálního profilu v souladu s environmentální politikou organizace. životní prostředí, environment: prostředí, ve kterém organizace provozuje svou činnost a zahrnující ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, rostliny a živočichy, lidi a jejich vzájemné vztahy environmentálni aspekt: prvek činností, robku nebo služeb organizace, který může ovlivňovat životní prostředí environmentální dopad: jakákoli změna v životním prostředí, at\' nepříznivá, či příznivá, která je zcela nebo částečně způsobena činností, výrobky či službami organizace systém environmentálního managementu: ta součást celkového systému managementu, která zahrnuje organizačni strukturu, plánovací činnosti odpovědnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje k vyvíjení, zavádění, dosahování, přezkoumávání a udržování environmentální politiky audit systému environmentálního managementu: systematický a dokumentovaný proces ověřování objektivně získávaného a vyhodnocovaného důkazu z auditů, kterým se určí, zda se systém environmentálního managementu organizace shoduje s kritérii auditu systému environmentálního managementu, stanovenými organizaci, a jehož výsledky se sdělují vedení environmentální cíl: celkový environmentální záměr, vycházející z environmentální politiky, který si organizace sama stanoví, a který je, pokud je to možné, kvantifikovaný environmentální profil: měřitelné výsledky systému environmentálniho managementu vztažené na řízení environmentálních aspektů samotnou organizací, založené na environmentální politice, cílech a cílových hodnotách environmentální politika: prohlášení organizace o jejích záměrech a zásadách, vztahujících se k jejímu celkovému envirortmentálnímu profilu, které poskytuje rámec pro činnosti organizace a pro stanovení environmentálních cílů a cílových hodnot environmentální cílová hodnota: podrobný požadavek na profil, který je pokud možno kvantifikovaný, platný pro organizaci nebo její části, který vychází z environmentálních cílů a který musí být stanoven a splněn, aby těchto cílů bylo dosaženo zainteresovaná strana: jednotlivec nebo skupina, která se zajímá o environmentální profil organizace nebo je jím ovlivněna organizace: společnost, sdruženi, firma, podnik, úřad nebo instituce, nebo jejich část nebo kombinace, at\' zapsané do rejstříku nebo ne, veřejné nebo soukromé, které mají své vlastní funkce a správu prevence znečišt\'ování, předcházení znečišt\'ování: používání procesů, praktik, materiálů nebo výrobků, které zabraňují, snižují nebo regulují znečišt\'ováni, což může zahrnovat recyklaci, zpracování, změny procesů, řídící mechanismy, účinné využívání zdrojů a náhradu surovin
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí