zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jaké jsou základní legislativní předpisy v ochraně půdy?

31.01.2003
Zemědělství
Jaké jsou základní legislativní předpisy v ochraně půdy?
V působnosti MŽP Zákon č. 17/92 Sb. O životním prostředí. Zákon 114/92 Sb. O ochraně přírody a krajiny. působnost orgánů ochrany přírody a krajiny, vztah k ochraně půdy. Zákon č. 334/92 Sb. O ochraně ZPF. (změny kultur, zásady hospodaření na ZPF z hlediska ochrany, ochrana ZPF při územně plánovací činnosti, podmínky odnětí ZPF, odvody za odnětí, působnost orgánů ochrany ZPF). Zákon 244/92 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí. u staveb s parametry definovanými vyhláškou je nezbytné provést vyhodnocení podle přílohy zákona, součástí je též ochrany půdního fondu. Zákon 125/97 Sb. O odpadech. Vyhláška č. 13/94 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. kriteria ke změnám kultur, vymezení nejvýše přípustných obsahů škodlivých látek v půdě, postupy k zajištění ochrany ZPF a obsah vyhodnocení. Vyhláška 337/97 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů). Vyhláška 338/97 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady. Metodický pokyn odboru pro ekologické škody MŽP ČR k zabezpečení usnesení vlády ČR č. 393 ze dne 13. července 1994, o zásadách dalšího postupu při privatizaci - postup zpracování analýzy rizika (nabytí účinnosti od 31. 7. 1996). Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10. 1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění zákona ČNR 10/1993 Sb. Metodický pokyn odboru pro ekologické škody MŽP ČR - kritéria znečištění zemin a podzemní vody (nabytí účinnosti od 31. 7. 1996). ------------------------------------------------- V působnosti MZe Zákon 229/91 Sb. O úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění pozd. předpisů. restituce pozemkový fond (půda ve vlastnictví státu). Zákon 284/91 Sb. O pozemkových úpravách prováděcí vyhláška. Zákon 569/91 Sb. O pozemkovém fondu prováděcí vyhláška. Vyhláška 215/95 Sb., kterou se stanoví Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků, odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek zemědělských pozemků. Zákon 115/95 Sb. O vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů. Zákon 289/95 Sb. O lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). Zákon 110/97 Sb. O potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Vyhláška 298/97 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné. Zákon č. 156/1998 Sb. O hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech). (registrace, schvalování, označování a balení hnojiv a pomocných látek, používání hnojiv, statkových hnojiv a pomocných látek, agrochemické zkoušení půd, zjišťování půdních vlastností lesních pozemků). Vyhláška č. 271/98 Sb. O stanovení požadavků na hnojiva Vyhláška č. 273/98 Sb. O odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv Vyhláška č. 274/98 Sb. O skladování a způsobu používání hnojiv Vyhláška č. 275/98 Sb. O agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků. ------------------------------------------------- Další předpisy Zákon 403/92 Sb. O okresních úřadech a Zákon 410/92 Sb. O obcích. Zákon 50/76 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ve znění pozd. předpisů při vyhotovování územně plánovací dokumentace je nezbytný souhlas orgánu ochrany ZPF. Vyhláška 279/97 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona 115/97 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů (příloha č.16)). Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí