zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nové odpovědnosti organizace

01.08.2003
EMS
Nové odpovědnosti organizace
Tlak na trvalé zvyšování výkonu a držení kroku s konkurencí a okolním světem nutí organizace zvažovat a řešit tzv. nové odpovědnosti, které se týkají jejího vztahu k zaměstnancům a \"okolnímu světu\".
Jestliže organizace přehodnotí svoji úlohu v novém evropském prostoru i v globální ekonomice a rozhodne se zlepšit svou image řešením \"nových zodpovědností\", které se týkají životního prostředí , bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo zaměstnanecké politiky, může to pro ni představovat poměrně značný zásah do jejího fungování, zejména pokud s touto problematikou nemá předchozí zkušenosti. Znamená to komplexní přehodnocení politiky vůči životnímu prostředí , bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, sociální a společenské zodpovědnosti. Stále častěji se to však týká i etiky. Řešení těchto \"nových zodpovědností\" do organizace přináší zvláštní dilema: profitabilita musí být kombinována s uspokojováním potřeb trhu, tedy krátkodobě, ale současně požadavky týkající se \"nových zodpovědností\" musí uspokojovat veřejnost dlouhodobě. Návratnost investic implikujících profitabilitu a investic spojených s \"novými zodpovědnostmi\" je též různá, což může v některých případech způsobovat problémy s legitimizováním takových investic. Tomuto paradoxu čelí celá řada organizací bez ohledu na velikost, dislokaci či charakter. MEZITITULEK: MEZINÁRODNÍ A OBOROVÉ STANDARDY Dnes již existují mezinárodní standardy, které specifikují požadavky na organizace v oblasti životního prostředí (systém environmentálního managementu - ISO 14001, nařízení evropského parlamentu a rady EU č. 761 z roku 2001 o dobrovolné účasti v systému řízení organizace z hlediska životního prostředí - ve zkratce EMAS), v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (systém managementu BOZP - OHSAS 18001), v oblasti zaměstnanecké politiky (systém sociální a společenské zodpovědnosti - SA 8000). Tyto standardy, podobně jako dobře známá norma ISO 9001 (systém managementu jakosti), jsou univerzální a lze je použít bez ohledu na charakter, místo působení organizace a legislativní prostředí. Další výhodou je skutečnost, že systémy řízení organizace vybudované podle požadavků výše zmíněných norem lze navzájem integrovat. Výsledkem je poté plně integrovaný systém řízení, který řeší nejen problematiku jakosti, ale i životního prostředí , bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale i zaměstnaneckou politiku. Výhodou budování plně integrovaného systému řízení je i úspora nákladů a nižší administrativní náročnost v porovnání s budováním jednotlivých systémů odděleně. Kromě těchto mezinárodních standardů existují i normy vytvořené pro určitý průmyslový obor, které též řeší problematiku \"nových odpovědností\". Na tvorbě těchto standardů se často podílejí samy organizace. Ve světě je známý např. soubor požadavků nazvaný \"Responsible Care Initiative\", který byl vytvořen pro potřeby chemického průmyslu. V potravinářských a zemědělských organizacích je nezbytnou součástí systému řízení i bezpečnost a zdravotní nezávadnost potravin a produktů prvovýroby. Mezinárodní renomé si v zemědělsko-potravinářském oboru získal \"systém kritických bodů\", známý jako HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Pro lesnictví a ostatní surovinově, ekonomicky a ekologicky provázané obory (nábytkářský průmysl, papírenský průmysl, dřevařský průmysl, průmysl celuózy a všechny obchodní články) byl v ČR vytvořen národní normativní dokument CFCS 1004-1:2002, který specifikuje požadavky na ověřování spotřebitelského řetězce dřeva, tzv. C-o-C (Chain of Custody). Tento český normativní dokument je plně harmonizován s naprostou většinou standardů na ověřování původu dřeva, platných v jiných zemích EU nebo v Severní Americe. Certifikace C-o-C pokrývá oblast identifikace původu dřevní hmoty a výrobní organizaci umožňuje na konečný produkt umístit \" ekologickou značku\", která bude pro konečného spotřebitele zárukou, že dřevo použité při výrobě pochází z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem a že dřevní hmota má jasný původ. Vedle mezinárodních, národních a oborových standardů vytváří řada mezinárodně působících organizací vlastní normativní dokumenty, ve kterých je často řešena i problematika odpovědností vůči životnímu prostředí a bezpečnosti práce. Na tvorbě těchto podnikových standardů se velmi často podílejí mezinárodní poradenské a certifikační společnosti, které se potom pro organizace stávají partnery při nezávislém ověřování jejich plnění (certifikaci). MEZITITULEK: PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Zavedení požadavků jakéhokoliv standardu do organizace musí být strategickým rozhodnutím vrcholového vedení. V některých případech se stává, že do řešení problematiky je zapojen přímo nejvyšší pracovník v organizaci, avšak takový manažer musí mít vskutku interdisciplinární zkušenosti. Nejčastěji se tato problematika řeší prostřednictvím speciálně vytvořených, vzájemně spolupracujících týmů expertů, které referují nejvyššímu manažerovi. Pokud se velká mezinárodní organizace rozhodne problematiku \"nových odpovědností\" řešit výhradně prostřednictvím kmenových pracovníků, může to často způsobovat zvýšenou poptávku po specialistech, kteří budou navíc schopni pracovat v mezinárodním prostředí. Stále větší počet organizací se proto rozhodne řešit \"nové odpovědnosti\" s využitím outsourcingu. Pro tyto účely najímá externí specialisty (konzultanty), kteří při zavádění požadavků týkajících se životního prostředí , bezpečnosti a ochrany zdraví při práci event. i sociální a společenské zodpovědnosti velmi těsně spolupracují s kmenovými pracovníky. MEZITITULEK: INTEGROVANÁ CERTIFIKACE Důkazem o závazcích organizace vůči požadavkům na životní prostředí , bezpečnost a ochranu zdraví při práci, společenskou a sociální zodpovědnost, a pochopitelně i na jakost, je certifikace třetí nezávislou stranou. Certifikace je jasným svědectvím akcionářům, pracovníkům, veřejnosti, konkurentům a všem dalším zainteresovaným stranám. Pokud se jedná o certifikaci plně integrovaného systému řízení, výrazným způsobem se sníží jak časové zatížení vrcholového a středního managementu, ale i ostatních pracovníků při auditech třetí stranou, tak i celkové náklady na certifikaci (redukce nákladů představuje minimálně 40 % na každý další systém, který se integruje do již zavedeného systému). Do integrované certifikace mohou být začleněny i požadavky oborových nebo národních standardů. Potravinářské organizace v ČR velmi často požadují certifikaci integrovaného systému, který kombinuje požadavky ISO 9001 a HACCP. Zájem o tyto certifikace podporuje vedle stále častějších požadavků odběratelů na bezpečnost a zdravotní nezávadnost potravin i to, že organizace může získat více akreditovaných certifikátů, neboť některé certifikační společnosti, registrované na území ČR, jsou schváleny Českým institutem pro akreditaci, o. p. s. (ČIA) i pro provádění akreditovaných certifikací HACCP. Podobný zájem se dá v brzké době očekávat i o certifikace C-o-C (buď samostatně nebo v kombinaci s ISO 9001, ISO 14001, případně dalšími standardy), neboť v horizontu dvou let se na trhu EU a v Severní Americe uplatní pouze certifikovaná dřevní surovina. I ověřování C-o-C je na území ČR akreditovanou záležitostí a organizace, která úspěšně absolvuje audit od ČIA schválené certifikační společnosti, získá certifikát, který je plně uznávaný ve světě. MEZITITULEK: ZÁVĚR Mnoho organizací dnes vnímá úspěšně zvládnutou problematiku \"nových zodpovědností\" jako prostředek k získání tržní výhody a způsob konkurenční diferenciace. To, co bylo kdysi považováno za donucení, je nyní vnímáno jako další nástroj růstu. Zvládnutí problematiky \"nových zodpovědností\", podtržené nezávislým ověřením (certifikací), svědčí o morální vyspělosti organizace, které není lhostejný přístup k životnímu prostředí , bezpečnosti práce a pracovním podmínkám svých zaměstnanců. U organizací dislokovaných na mnoha místech v různých zemích mj. usnadní též tvorbu strategií, které mohou být aplikovány v jakémkoliv závodě organizace po celém světě. V době, kdy v České republice má platný certifikát shody s požadavky norem řady ISO 9000 přibližně 6000 organizací, je úspěšně zvládnutá problematika \"nových odpovědností\" nespornou konkurenční výhodou. Nové prostředí EU s ještě silnější konkurencí, bude potřebu řešení problematiky \"nových zodpovědností\" dál zvyšovat. AUTOR: Ing. Marcel Skála, Ph.D., Commercial Manager české pobočky mezinárodně působící certifikační společnosti Bureau Veritas Quality International (BVQI) ZDROJ: MODERNÍ ŘÍZENÍ
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí