zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ISO 14001 na vzestupu

08.09.2003
EMS
ISO 14001 na vzestupu
Podnikatelská činnost organizací se větší či menší měrou dotýká životního prostředí. Řada organizací musí soustavně redefinovat svoji strategii a zvažovat celou řadu faktorů, z nichž některé jsou jen málo ovlivnitelné.
Trvalé zvyšování výkonu a držení kroku s konkurencí a okolním světem jsou rozhodujícími faktory, nikoliv však jedinými, které musí organizace zvažovat. Stále častěji musí organizace řešit odpovědnosti, které se týkají jejího vztahu k \"okolnímu světu\". Systém environmentálního managementu (EMS) vybudovaný podle požadavků mezinárodní normy ISO 14001 je optimální cestou, jak minimalizovat dopady podnikání na životní prostředí. Důkazem podnikatelské úspěšnosti není jen kvalita produktů nebo služeb a profitabilita, ale i úspěšně zvládnutá problematika odpovědností vůči životnímu prostředí. Ta je pro širokou veřejnost a všechny zainteresované strany jasným důkazem, že řídící systém organizace je nastaven takovým způsobem, aby podnikání, výsledný produkt nebo služba nepůsobily škodlivě na životní prostředí, anebo že tyto dopady nepřesahují rámec limitů daných legislativou. MEZITITULEK: Za ekonomickou rovinou Nejen velké mezinárodní organizace, ale stále častěji i lokálně působící organizace střední nebo menší velikosti jsou často přímo i nepřímo nuceny se transformovat a redefinovat všechny své činnosti v oblasti životního prostředí. Organizace jsou integrální součástí celé společnosti a ovlivňují životy nejen těch lidí, kteří jsou jejími pracovníky. Veřejné mínění ve vztahu k organizaci má stále větší váhu a nelze ho opomíjet. Média nebo přímý dialog slouží jako nástroj pro vyjádření základních požadavků: ochrany lidí a životního prostředí proti rizikům plynoucích z aktivit organizace, posílení \"veřejného blaha\", dodržování principů trvale udržitelného hospodaření a zajištění vhodných podmínek i pro další generace. Organizace, zejména pak ty s rozhodujícím podílem na trhu, nemají jinou šanci, než se těmto trendům přizpůsobit. Některé organizace se neobávají soudních sporů a pro ovlivnění veřejného mínění využívají buď média nebo dokonce podporují různé soukromé iniciativy. Je však potřeba si uvědomit, že takovýto přístup může zpochybnit fungování organizace a negativně ovlivnit její renomé. Jestliže organizace přehodnotí svoji úlohu a rozhodne se zlepšit si svou image, řešení zodpovědností, které se týkají životního prostředí, může pro organizaci představovat poměrně značný zásah do jejího fungování, zejména pokud s touto problematikou nemá předchozí zkušenosti. Znamená to komplexní přehodnocení svého pohledu na životnímu prostředí. Řešení problematiky životního prostředí pro organizaci představuje cíle, které jsou převážně střednědobé nebo dokonce dlouhodobé. Často to do organizace přináší zvláštní dilema: profitabilita musí být kombinována s uspokojování potřeb trhu, ale současně požadavky týkající se zodpovědností vůči životnímu prostředí musí uspokojovat veřejnost. Je zřejmé, že profitabilita je cílem v krátkém časovém horizontu, avšak výše zmíněné odpovědnosti vůči životnímu prostředí musí být uspokojovány v horizontu dlouhodobém. Návratnost investic implikujících profitabilitu a investic spojených s řešením otázek životního prostředí je též různá, což může v některých případech způsobovat problémy s legitimizováním takových investic v rámci organizace. Tomuto paradoxu čelí celá řada organizací bez ohledu na jejich velikost, dislokaci či charakter. MEZITITULEK: Certifikace a přínosy ISO 14001 Důkazem o závazcích organizace vůči požadavkům na životní prostředí je certifikace EMS třetí nezávislou stranou. Certifikace je jasným svědectvím akcionářům, pracovníkům, veřejnosti, konkurentům a všem dalším zainteresovaným stranám. Pokud se jedná o certifikaci integrovaného systému managementu, který zahrnuje požadavky norem řady ISO 9000, ISO 14001, případně i jiných mezinárodních, oborových či podnikových standardů, výrazným způsobem se sníží jak časové zatížení vrcholových manažerů, ale i ostatních pracovníků při auditech třetí stranou, tak i celkové náklady na certifikaci (minimálně o 40 %). Přínosy zavedení a certifikace EMS podle požadavků ISO 14001 lze shrnout do těchto bodů: Dosažení plné shody s platnou legislativou a všemi aplikovatelnými environmentálními požadavky. Redukce provozních nákladů (např. úspory při využívání surovin, energií, ale i nákladů na zneškodňování odpadů, včetně úspor za poplatky při znečišťování). Snížení rizika vzniku nehod, ovlivňujících životní prostředí. Úspory na pokutách a jiných sankcích, spojených s poškozováním životního prostředí. Vyloučení nebo omezení nákladů, způsobených neujasněnou organizační strukturou a jasnější vymezení investičních záměrů a podnikatelských plánů. Zlepšení vztahů s veřejností, státními institucemi a ostatními environmentálními skupinami. Zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro investory, banky a pojišťovny (nižší úroky, pojistné). Rozšíření možností v exportní oblasti a v oblasti státních zakázek a podpor podnikání. Zlepšení image organizace. MEZITITULEK: Dotační tituly Na financování zavedení a certifikace EMS podle požadavků ISO 14001 na úrovni státu sice není právní nárok a organizace se musí rozhodnout vybudovat a nezávisle ověřit svůj EMS dobrovolně. Stát však podporuje zavedení a certifikaci EMS prostřednictvím různých podpůrných programů. Nejrozšířenější je zřejmě program TRH Českomoravské rozvojové a záruční banky. Tento dotační titul doznal pro rok 2003 v souvislosti s realokací zdrojů ve státním rozpočtu po ničivých povodních určitých změn. Nicméně malé a střední organizace do 250 pracovníků mohou při budování buď samotného EMS nebo integrovaného systému, jenž zahrnuje nejen požadavky ISO 14001:1996, ale i ISO 9001:2000, získat zpět až 50 % nákladů spojených s certifikací a na odbornými poradenskými službami. Maximální výše příspěvku pro integrovaný systém činí 300 tis. Kč, v ostatních případech 200 tis Kč. Zavádět EMS je možno i s využitím prostředků zahraničních projektů financovaných EU nebo vyplývajících z bilaterálních dohod s jednotlivými členskými zeměmi EU. MEZITITULEK: Změna vnímání Mnoho organizací dnes vnímá úspěšně zvládnutou problematiku zodpovědností vůči životnímu prostředí jako ideální prostředek získání tržní výhody a způsob konkurenční diferenciace. To, co bylo kdysi považováno za donucení, je nyní stále častěji vnímáno jako impozantní nástroj růstu. Výsledkem zavedení a certifikace EMS u organizací dislokovaných na mnoha místech v řadě zemích světa může být mj. i usnadnění tvorby strategií, které mohou být aplikovány v jakékoli pobočce organizace ve světě. V době, kdy v České republice udržuje platný certifikát shody s požadavky ISO 14001 přibližně 500 organizací, je zavedení a certifikace EMS nespornou konkurenční výhodou. Nové prostředí EU s ještě silnější konkurencí bude potřebu získání certifikátu EMS ještě zvyšovat. Co je však podstatnější, zavedení EMS a jeho certifikace svědčí o morální vyspělosti organizace, které není lhostejný přístup k životnímu prostředí. Zajímavé jsou např. zkušenosti z některých skandinávských organizací. U celé řady švédských a norských organizací bylo upřednostněno zavedení EMS před systémem managementu jakosti. V těchto organizacích byl upřednostněn princip integrity a ochrany životního prostředí před ostatními zájmy (v některých případech i ekonomickými), protože právě touto cestou lze dosáhnout zvýšení kvality života v zemi, ve které organizace sídlí a kde tvoří nedílnou součást společnosti. AUTOR: Ing. Marcel Skála, Ph.D. Commercial Manager Bureau Veritas Quality International CS, s. r. o. Zdroj: Odpady
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí