zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Integrované systémy řízení

22.09.2003
EMS
Integrované systémy řízení
Systémy řízení prošly v období posledních 20ti let bouřlivým rozvojem. Počátkem bylo vydání mezinárodních norem řady ISO 9000 pro řízení jakosti a definování požadavků pro jejich certifikaci a norem řady ISO 10011 pro vedení auditů, které nestartovaly celosvětové zavádění systémů jakosti v roce 1987 a následně od roku 1990 jejich certifikace... Začátkem devadesátých let se však objevují i další modely - modely realizace TQM, MBQA (Malcolm Bouldridge Quality Award), EFQM (European Foundation Quality model), které udávají další směry, více zaměřené na úspěšnost podnikání jako celku. V nich se objevuje systémové propojení péče jakost s dalšími aspekty, jako je motivace zaměstnanců, péče o jejich bezpečnost, působení na životní prostředí a sociální aktivity vůči regionu, ale také optimální řízení finančních toků a \"controlling\" nákladů. Stále více firem implementuje k základnímu systému jakosti ještě další systém, buď EMS (Systém environmentálního managementu) podle normy ISO 14001 nebo OHSAS (Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví) podle OHSAS 18001, případně HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points)systém správné výrobní praxe v potravinářském průmyslu, ISMS (systém managementu bezpečnosti informací) podle BS7799 a v neposlední řadě systémy pro automobilový průmysl (VDA 6.1, QS 9000 a ISO/TS 16949). Rovněž Telekomunikace vydaly svůj standard TL 9000, zpřesňující požadavky na systém řízení ve své oblasti. Aby všechny tyto systémy mohly přirozeně a konzistentně podporovat zdravý chod podniků, je třeba, aby došlo k jejich vzájemné harmonické integraci. Harmonický integrovaný systém vzniká rozvíjením základního systému dvěma směry. Jedním směrem se vyvíjejí procesy a optimalizuje se jejich organizační uspořádání, stejně důležitým je však i druhý směr, týkající se chování lidí a jejich systémového chápání. Jak lze specifikovat integrovaný systém řízení? Integrovaný systém řízení je systém pro vzájemně se podporující a účinné realizování politiky, cílů a strategií v rámci řízení podniku s ohledem na spokojenost zákazníků, zaměstnanců, společnosti a v neposlední řadě i vlastníků. Jak tento integrovaný systém vybudovat? Je třeba si vyjasnit, které systémové prvky lze budovat společně a které mají svá specifika a je třeba je rozvíjet separátně. Prvním krokem by mělo být společné vymezení rozsahu systému. Znamená to: » Identifikaci všech procesů a činností v rámci organizace » Stanovení metod řízení procesů » Identifikaci zdrojů (personálních I informačních), zařízení, budov » Identifikaci rozsahu nezbytných partnerských vztahů » Identifikaci environmentálních aspektů v rámci celého rozsahu organizace » Identifikace rizik v rámci celého rozsahu systému (Riziky mohou být bezpečnostní rizika v rámci BOZP, Kritické body v rámci HCCP nebo rizika informačních incidentů) Pro vymezený rozsah musí být deklarována politika zohledňující: » Uspokojení potřeb zákazníků pro dosažení vlastní úspěšnosti » Potřebný rozsah uspokojení potřeb zaměstnanců » Vztah k životnímu prostředí pro zachování udržitelného rozvoje » Závazek kontinuálního zlepšování Od této politiky se musí odvíjet kroky plánovacího procesu: » Stanovení cílů pro rozvoj zákaznických vztahů » Ustavení měřitelných indikátorů výkonnosti nezbytných pro dosažení cílů » Stanovení environmentálních cílů a cílů pro zlepšování bezpečnosti a minimalizaci rizik » Další cíle vzhledem ke změnám v legislativě (ve vztahu k jakosti, životnímu prostředí, bezpečnosti práce a/nebo bezpečnosti informací) » Metody plánování by měly být pro všechny aplikované systémy identické Na cíle pak musí navazovat programy k jejich dosažení: » Velmi citlivě je třeba definovat rozsah dokumentace, pokrývající celý integrovaný systém. » Dokumentace nezbytného rozsahu pro všechny systémy, které jsou součástí integrovaného systému, musí být jednotně konstruována i řízena. » Užitečné je vést přehled veškeré systémové dokumentace a dokumentů ne ni navazujících pro jednotlivé subsystémy včetně odpovědnosti za její údržbu Co dále je možné rozvíjet společně? » Plánování a zajišťování přiměřeného výcviku. » Mechanizmy vnitřního kontrolního systému (vnitřní audity). » Dokladované řešení jakýchkoli incidentů a jejich příčin, tzn. vypořádání neshod a nápravná opatření Které specifické oblasti se pak řeší v rámci odborníků na příslušné oblasti? Především musí být identifikovány příslušné právní předpisy pro jednotlivé systémy: SJ, EMS a/nebo OHSAS a/nebo ISMS a další. » Tyto zákonné předpisy musí být ve firmě přístupné » Jejich požadavky musí být rozpracovány na jednotlivá pracoviště » Musí být patrné úsilí dosáhnout dialogu se státními orgány » Důsledně musí fungovat sledování a aplikace změn zákonných požadavků a přiměřená komunikace zákonných požadavků směrem ke všem zaměstnancům organizace a k dalším zúčastněným stranám /dodavatelům, podnájemníkům apod.) Kdy lze systém považovat za integrovaný? Aspekty, týkající se vyspělosti systémové integrace organizace: » Úroveň integrace » Předcházející stav a úroveň jakéhokoli ze systémů řízení (to znamená existence certifikovaného systému řízení jakosti a/nebo systému EMS nebo jiného systému řízení » Historické aspekty » Reference z trhu Úroveň integrace může být definována takto: 1. úroveň: Zanedbatelná » Jednotlivé systémy se vytvářely odděleně » Různé osoby jako představitelé vedení » Plánovací mechanizmy jsou odlišné » Přezkoumání vedením se realizuje odděleně » Monitorování právních předpisů je nekonzistentní » Různé soubory dokumentací, které jsou nekonzistentní 2. úroveň: Střední » Každý ze systémů byl zaváděn odděleně » Různí představitelé vedení, ale jeden koordinátor » Různé soubory dokumentací » Harmonizované řízení dokumentace a záznamů » Plánovací mechanizmy se liší, ale přezkoumání vedením je společné 3 úroveň: Vysoká » Závazek vedení k integrovanému systému » Plánovací mechanizmy plně harmonizovány » Jeden koordinátor systému využívá jedny manažerské nástroje » 1 balík dokumentace » Společné harmonizované řízení dokumentů a záznamů » Harmonizovaný a harmonický systém udržování registru právních požadavků Jestliže se podaří různé systémy, které si organizace zvolí jako potřebné pro vlastní fungování zorganizovat do výše specifikované 3. úrovně, funguje skutečné procesní řízení, kde příslušní vlastníci vědomě své procesy řídí a rozvíjejí a lidé v organizaci vnímají identifikování slabých míst svých činnosti jako výzvu pro další organizované zlepšování rozvíjení, stává se integrovaný systém i systémem podnikatelské excelence. Ing. Marie Šebestová Elektrotechnický zkušební ústav Zdroj: ČEÚ
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí