zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nová chemická legislativa

06.11.2003
Chemické látky
Nová chemická legislativa
Dosavadní legislativní nástroje užívané k nakládání s chemickými látkami považoval chemický průmysl za příliš byrokratické, komplikované a nákladné. Návrh nové evropské legislativy však také zatím není dokonalý. Novou strategii chemické politiky založila Evropská komise na materiálu, nazvaném Bílá kniha strategie pro budoucí chemickou politiku (White Paper Strategy for a Future Chemicals Policy, únor 2001). Z ní vycházely návrhy, jak zlepšit nakládání s chemickými látkami a přípravky. Souhrnné publikování těchto návrhů, které vyšlo 7. května 2003, je označováno akronymem REACH: registrace (Registration), hodnocení (Evolution), autorizace (Authorisation) a omezení (Restrictions) chemikálií (Chemicals). Jeho hlavní cílem je nastavení jednotného přístupu ke všem chemickým látkám a přípravkům. Vypracovaný první návrh má více jak 1200 stran. MEZITITULEK: Registrace a posouzení Povinností všech výrobců a dovozců chemických látek a přípravků uváděných na trh (v množství vyšším než 1 tuna za rok) bude předložit nově navržené evropské \"Agentuře\" pro chemické látky a přípravky požadované informace o nových látkách do centrální databáze (jde asi o 30 000 látek ). Rozsah informací bude závislý na množství látky uváděném na trh (10, 100 a 1000 t/r). V praxi půjde o dva soubory informací: bezpečnostní listy a zprávy o chemické bezpečnosti, přičemž zprávy o chemické bezpečnosti mají být předávány jak Agentuře, tak zároveň všem podnikajícím uživatelům látek a přípravků. Při zavádění nové chemické látky nebo přípravku bude moci několik výrobců nebo dovozců vytvářet konsorcia za účelem společného postupu, přičemž relevantní data bude možné sdílet za finanční úhradu. Registrační poplatek bude v tom případě třetinový. Obecně bude vyžadováno pět druhů informací o látce či přípravku: vlastnosti, zamýšlené použití, pravděpodobné expoziční scénáře, potencionální nebezpečnost lidskému zdraví a životnímu prostředí a hodnocení rizik. Registrace bude zahájena látkami uváděnými na trh v množství vyšším než 1000 t/r a látkami karcinogenními, mutagenními a toxickými pro reprodukci. Chemické látky a chemické přípravky, notifikované podle stávající směrnice 67/548/EEC (nové látky již testované), budou považovány za registrované. Když centrální agentura obdrží žádost o registraci, zkontroluje její formální úplnost a mimo jiné informuje autoritu členského státu, ve které je místo výroby. Poté proběhne posouzení, z něhož mohou vyplynout buď legislativní omezení vůči látce nebo její autorizace. Navržený systém REACH rozlišuje dva druhy posouzení. Standardně bude návrh posouzen autoritou členského státu. Při prioritním posouzení může autorita členského státu doporučit podrobnější prověření látky. MEZITITULEK: Autorizace a omezení Autorizace se týká chemických látek a chemických přípravků, které svým charakterem představují závažné riziko pro zdraví člověka a životní prostředí. Tyto látky jsou definovány jako látky mimořádně rizikové (very high concern substances) a budou pro dané účely použití podléhat povinnosti schválení. Jde o látky: karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci (CMR) - kategorie 1 a kategorie 2, persistentní, bioakumulující se a toxické (PBT), vysoce persistentní a vysoce se bioakumulující (vPvB), látky poškozující endokrinní systém (endocrine disruptors) a látky ekvivalentních účinků na bázi případ od případu. Výrobci, dovozci nebo uživatelé takovýchto látek budou muset doložit, že riziko těchto látek bude při očekávaném používání omezeno, nebo že užitek výroby, dovozu nebo používání látky bude převyšovat její riziko. Pro vybrané chemické látky bude navrženo omezení, které bude obsahovat podmínky pro výrobu, užití a uvedení látky nebo přípravku na trh. Návrhy na omezení budou předkládány členskými státy Evropské komisi. MEZITITULEK: Politika a chemický průmysl Chemický průmysl je v Evropské unii třetím největším výrobním průmyslem a zaměstnává okolo 1,7 milionu lidí. Průmyslové tržby tohoto odvětví dosahují zhruba 519 mld. eur. Podle představitelů chemického průmyslu by legislativní návrhy neměly obsahovat regulaci polymerů, chemických látek, které jsou regulovány jinými předpisy a meziproduktů spotřebovaných v místě výroby. Zejména je nutné nastavit procesy tak, aby nevytvářely úřední bariéry především o navržené problematické řízení celého systému prostřednictvím centrálního evropského úřadu (agentury), ale s decentralizovaným řízením v jednotlivých státech. Omezit by se podle chemického průmyslu měly nerealistické a nadměrné informační požadavky o vlastnostech chemických látek a přípravků. Odhady vlivu navržené legislativní regulace ukazují, že dojde ke snížení konkurenceschopnosti evropských chemických společností oproti jiným uskupením ve světě. Může dojít k vytvoření netarifních překážek volného obchodu ve světě ze strany EU. Evropská rada chemického průmyslu Cefic odhaduje přímé náklady průmyslu na zavedení systému REACH v rozpětí 2,2-7 mld. eur v závislosti na konkrétním znění přijaté legislativy. Evropská komise odhaduje, že na testování a registraci bude muset průmysl vynaložit 1,47-3,6 mld. eur, přímé i nepřímé náklady průmyslu na zavedení nové regulace odhaduje na 18 až 32 mld. eur, odhady ve studiích vypracovaných pro zadavatele z průmyslu jsou dokonce vyšší. Francouzský svaz chemického průmyslu UIC hovoří o francouzských ekonomických ztrátách způsobených přímým a nepřímým působením nového systému REACH v průběhu příštích 10 let ve výši 30 mld. eur, tj. 1,8 % z ročního HDP a ve výši 370 000 pracovních příležitostí (ve všech hospodářských sektorech). Německý svaz chemického průmyslu VDI vyčíslil ztráty z celkové průmyslové produkce v rozpětí 1,4 % až 7,7 % za rok. Současně předpokládá, že v závislosti na výsledném znění legislativy může být ztraceno 150 000 až 900 000 pracovních příležitostí. O nutnosti změny některých zásad a stanovených pravidel je přesvědčen i Svaz chemického průmyslu ČR. Odhady přímých nákladů na aplikaci nové chemické regulace se pohybují pro časový horizont do roku 2020 v rozsahu několika miliard Kč. AUTOR: Ing. František Dvořák, Ing. Vladimír Janeček, Svaz chemického průmyslu ČR Zdroj: ODPADY
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí