zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak je to s financováním EMS?

10.11.2003
EMS
Jak je to s financováním EMS?
Jak je to vlastně s financováním a zaváděním systémů environmentálního řízení (EMS)? Autoři v této souvislosti upozorňují na možnosti získání státních podpor, dopouštějí se však některých nepřesností či opomenutí. Především se při popisu podpor zaměřují na Program TRH Českomoravské záruční a rozvojové banky, přičemž opomíjejí další dva existující zdroje - dotace ze Státního fondu životního prostředí a regionální podpory. Vzniká tak mylný dojem, že stát podporuje zavádění EMS pouze v malých a středních podnicích (Program TRH je určen pro tuto velikostní kategorii podniků) a že \"podnik ..., který do této kategorie nespadá, si musí hradit všechno z vlastních zdrojů.\" Dovolte mi proto uvést tyto informace na pravou míru a podat vám na tomto místě přehled všech v současnosti existujících finančních podpor, kterými stát zavádění EMS v podnicích stimuluje. 1. Program TRH Program TRH je podpůrný program garantovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu, v jehož rámci poskytuje Českomoravská záruční a rozvojová banka finanční podporu malým a středním podnikům se sídlem na území České republiky, a to na · získání certifikátu QMS nebo EMS (ISO 9000, ISO 14001 a EMAS); · úhradu úroků k úvěrům určeným na pořízení hmotného či nehmotného investičního majetku; · získání značky shody s normou ČSN TEST. Podmínky pro získání podpory jsou stanoveny takto: · podnikatelský subjekt musí splňovat kritéria malého resp. středního podniku; · musí mít vypořádány všechny závazky vůči státním orgánům a úřadům (např. finančnímu úřadu); · projekt musí být realizovaný na území České republiky; · musí mít charakter průmyslové, stavební nebo řemeslné výroby, služeb, obchodu nebo hromadné osobní dopravy regionálního významu (s výjimkou taxislužby); · certifikační orgán musí mít ke dni vystavení certifikátu platnou akreditaci na příslušnou činnost. A. Příspěvek na získání certifikátu V rámci Programu TRH mohou malé a střední podniky obdržet příspěvek na získání certifikátu podle norem ISO 9000 nebo ISO 14000 nebo na zavedení EMAS. Vztahuje se na poplatky, platby za poradenskou a školící činnost, právní, environmentální, energetické a jiné audity, související s vydáním nového certifikátu nebo zavedením EMAS. K úhradě nákladů spojených s obnovením certifikátu se příspěvek neposkytuje. Příspěvek lze vyplatit až po získání certifikátu resp. zavedení EMAS a předložení dokladů o nákladech na jeho získání resp. zavedení. Příspěvek může být poskytnut do výše 50% nákladů, nesmí však přesáhnout 200 tis. Kč. Při zavádění integrovaného systému podle norem řady ISO 9000 společně s ISO 14000 se tento limit zvyšuje na 300 tis. Kč. B. Příspěvek na úhradu úroků Tento příspěvek mohou získat malé a střední podniky, které vlastní certifikát podle norem řady ISO 9000 nebo ISO 14000 nebo mají zaveden EMAS. Vztahuje se na úhradu úroků k úvěrům, určeným na pořízení hmotného či nehmotného investičního majetku (zejména pozemků, budov, staveb, strojů a zařízení, dopravních prostředků a know-how). Příspěvek se poskytuje ve výši pětiprocentního úroku z bankovního úvěru a vyplácí se postupně v souvislosti se splácením úvěru (nejdéle však po dobu 4 let). Celková výše příspěvku nesmí přesáhnout 5 mil. Kč. 2. Dotace ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) V rámci podpory zavádění EMS/EMAS lze ze SFŽP získat příspěvek na zavedení a certifikaci systému · EMS podle ISO 14 001 a/nebo EMAS; · integrovaného systému řízení podle některé z norem řady ISO 9 000 a EMS podle ISO 14 001 a/nebo EMAS. Žadatel se může ucházet o dotaci na: · zavádění systému (krytí části nákladů na konzultační služby přímo směřující k zavedení systému a zároveň k · certifikaci/ověření, tj. krytí části nákladů na certifikaci/ověření pověřenou organizací), a to i v případě, že tato služba bude poskytnuta několika (pověřenými) subjekty. (K tomu může dojít zejména v případě certifikace dle některé z norem ISO a ověřování dle EMAS); · prokazatelné náklady vzniklé tím, že systém je zaváděn svépomocí jedním nebo více zaměstnanci podniku Podmínkou poskytnutí dotace je úspěšná certifikace, tzn. že žadatel, který chce pouze zavést systém bez certifikace resp. ověření systému, nemůže dotaci obdržet. (Dotace může být poskytnuta ještě před získáním certifikátu, jeho nabytí je však poté potřeba doložit.) Kritéria, která SFŽP při výběru akcí k podpoře uplatňuje, jsou stanovena takto: · měrné investiční náklady na zavedení systému EMAS vztažené na jednotku znečištění (ekologický přínos je vyjádřen v peněžních jednotkách jako míra odvrácených poplatků za znečištění životního prostředí), · velikost podniku s prioritou podniků o velikosti a) 25 - 500 zaměstnanců, b) 0 - 25 zaměstnanců, · regionální priority ochrany životního prostředí. Výše finanční podpory bude vždy porovnávána se skutečně vynaloženými náklady na provedení opatření. Podmínky pro poskytnutí konkrétní individuální podpory budou žadateli stanoveny fondem ve smlouvě o poskytnutí podpory. 3. Regionální podpory V rámci svých kompetencí mohou regionální podpůrné programy vyhlašovat i jednotlivé kraje. První vlaštovkou se v tomto směru stal kraj Vysočina, který v únoru 2003 vyhlásil grantový program Certifikace ISO na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků. Z Fondu Vysočiny tak mohou obdržet finanční podporu organizace do velikosti 50 zaměstnanců, které žádají o udělení certifikace, recertifikace či prodloužení certifikace podle norem řady ISO 9000 a/nebo ISO 14001. Žádosti o poskytnutí podpory mohou být podávány nejpozději do 20. října 2003. Finanční příspěvek bude poskytnut zpětně po získání certifikace na základě předložených účetních dokladů a předložení certifikace. Závěrem: Podrobnější informace o výše zmíněných dotačních titulech naleznete na internetových stránkách Agentury EMAS www.ceu.cz , případně Českomoravské záruční a rozvojové banky www.cmzrb.cz či Státního fondu životního prostředí www.sfzp.cz Autor: Pavel Růžička Zdroj: Agentura EMAS / ekoinfo
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí