zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Restrukturalizovaná dohoda ADR (druhá část)

07.11.2003
Chemické látky
Restrukturalizovaná dohoda ADR (druhá část)
Další část komentáře k dohodě ADR. Bezpečnostní poradce Každý podnik, jehož činnosti zahrnují silniční přepravu nebezpečných věcí nebo s touto přepravou související operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky nebezpečných věcí, musí jmenovat jednoho nebo více bezpečnostních poradců, dále nazývaných „poradci“ pro přepravu nebezpečných věcí, odpovědných za pomoc při zabránění rizik při těchto činnostech s ohledem na osoby, majetek a životní prostředí. Hlavním úkolem poradce, při zachování odpovědnosti vedoucího podniku, je snažit se všemi vhodnými prostředky a opatřeními v mezích příslušných činností výše uvedenému podniku usnadnit provádění těchto činností v souladu s platnými požadavky a co nejbezpečnějším způsobem. S přihlédnutím k činnostem podniku má poradce zejména tyto povinnosti: - dohlížet nad dodržováním předpisů pro přepravu nebezpečných věcí - radit svému podniku při operacích souvisejících s přepravou nebezpečných věcí - připravit roční zprávu pro vedení svého podniku a orgán místní nebo popřípadě veřejné správy, o činnostech podniku týkajících se přepravy nebezpečných věcí. Takové roční zprávy musí být uchovávány po dobu pěti let a musí být k dispozici národním orgánům na jejich žádost. Poradce má rovněž za povinnost sledovat zejména tyto činnosti a postupy vztahující se k dotyčným činnostem podniku: - postupy pro dodržování požadavků upravujících zařazování nebezpečných věcí určených k přepravě - niku při pořizování dopravních prostředků s ohledem na respektování všech zvláštních požadavků souvisejících s přepravou nebezpečných věcí - postupy kontrol zařízení užívaného při přepravě, nakládce nebo vykládce nebezpečných věcí - vlastní školení zaměstnanců podniku a vedení záznamů o tomto školení - uplatňování vhodných nouzových postupů v případě jakékoli nehody nebo mimořádné události, která může nepříznivě ovlivnit bezpečnost přepravy, nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí - analýzy a pokud je to potřebné, vypracovávání zpráv týkajících se vážných nehod, mimořádných událostí nebo závažných porušení předpisů zjištěných během přepravy, nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí - uplatňování vhodných opatření k zamezení opakování nehod, mimořádných událostí nebo závažných porušení předpisů - dodržování právních předpisů a zvláštních požadavků spojených s přepravou nebezpečných věcí, týkajících se volby a využití subprovozovatelů nebo jiných třetích osob - ověřování, že zaměstnanci účastnící se přepravy, nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí mají k dispozici podrobné pracovní postupy a pokyny - zavádění opatření ke zvýšení informovanosti o nebezpečích spojených s přepravou, nakládkou a vykládkou nebezpečných věcí - uplatňování kontrolních postupů s cílem zajistit, aby v dopravních prostředcích byly k dispozici doklady a bezpečnostní výbava, které musí doprovázet přepravu, a aby tyto doklady a výbava byly v souladu s předpisy - uplatňování kontrolních postupů s cílem zajistit dodržování požadavků pro nakládku a vykládku Poradcem může být též vedoucí podniku, osoba s jinými povinnostmi v podniku nebo osoba, která výše uvedeným podnikem není zaměstnána, pokud je tato osoba skutečně schopna vykonávat povinnosti poradce Každý dotčený podnik musí na požádání informovat o totožnosti svého poradce příslušný orgán státní správy Kdykoli během přepravy, nakládky nebo vykládky prováděné dotčeným podnikem postihne nehoda osoby, majetek nebo životní prostředí, poradce po shromáždění všech potřebných informací zajistí vypracování zprávy o nehodě pro vedení podniku nebo případně pro místní orgány státní správy. tato zpráva nesmí nahrazovat žádnou zprávu vypracovanou vedením podniku, která by mohla být požadována jinými mezinárodními nebo vnitrostátními předpisy. Povinnost mít bezpečnostního poradce se nevztahuje na osoby (firmy), jejichž činnost se týká přepravovaných množství nebezpečných věcí, které jsou v KAŽDÉ DOPRAVNÍ JEDNOTCE MENŠÍ než: limity uvedené pro vynětí z platnosti pro množství přepravované na jedné dopravní jednotce pokud je přepravován podlimit radioaktivní látky nespadající pod ADR pokud se přepravovaných množství týkají zvláštní ustanovení pro určité látky nebo předměty limity stanovené pro přepravu v omezeném množství Činnost bezpečnostního poradce může vykonávat: fyzická osoba která má platné osvědčení o odborné způsobilosti poradce platnost osvědčení je 5 let Činnost bezpečnostního poradce a další podrobnosti upravuje vyhláška č. 478/2000 Sb., Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění novely č. 55/2003 Sb. Přepravy nebezpečného zboží se týká § 16 – 17. Nebezpečné chemické látky a přípravky daného stupně nebezpečnosti podléhají při přepravě v určitém množství předpisům ADR. Pro tuto přepravu musí být: řádně oklasifikovány (klasifikace dle ADR) zabaleny a označeny vybaveny příslušnými doklady pro přepravu Dle zákona o chemických látkách a přípravcích musí být na každou nebezpečnou látku a přípravek vystaven bezpečnostní list. V kapitole 14 bezpečnostního listu jsou zaznamenány přepravní informace. Zdroj: E-mail. noviny OŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí