zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rozvoj spolupráce podnikatelů s MŽP

12.02.2004
Obecné
EMS
Rozvoj spolupráce podnikatelů s MŽP
Společným strategickým cílem státní administrativy, podnikatelské sféry a občanů je hospodářský rozvoj postavený na principech udržitelného rozvoje, zaměřený na zvyšování životní úrovně občanů ve smyslu ekonomické prosperity, sociální spravedlnosti, zabezpečení vysokých environmentálních standardů a šetrného hospodaření přírodními zdroji.

Prosazování změny vzorců spotřeby a výroby není snahou o útlum všech forem lidské činnosti a není útokem na lidskou podnikavost. Není nesena apriorním odporem vůči technice. Naopak, jde o snahu překonat dnešní polovičatost moderních způsobů využívání (včetně zneužívání) techniky. Je proto žádoucí posílit možnosti, jež byly v dosavadním vývoji z různých důvodů nevyužity, potlačeny či deformovány. Jak jsem informovali v listopadovém čísle časopisu Odpady, vznikla sekce ekologie a životní prostředí při Hospodářské komoře. Nyní došlo k dohodě rozhodujících reprezentací podnikatelské sféry, tj. Svazu průmyslu a dopravy ČR, Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Agrární komory ČR a Hospodářské komory ČR o založení \"Společné sekce pro životní prostředí\". Zúčastněné organizace zároveň delegovaly pravomoc na Hospodářskou komoru ČR, aby byla smluvním partnerem Ministerstva životního prostředí ČR.

Praktickým výstupem byla dohoda o uzavření písemného smluvního vztahu mezi MŽP ČR a zástupci podnikatelů, který vymezí rozsah vzájemné spolupráce. Naplňováním dohody s MŽP ČR je pověřena Společná sekce pro životní prostředí. Na jednání ministra Ambrozka s prezidentem Hospodářské komory Jaromírem Drábkem byly odsouhlaseny hlavní cíle vzájemné spolupráce, rámcová témata spolupráce a pro zvýšení efektivity spolupráce i zpracování akčního plánu s vymezením konkrétních úkolů, termínů a zodpovědnosti. Tento Akční plán je navržen pro období let 2004-2005.

Podle Akčního plánu bude Ministerstvo životního prostředí zabezpečovat přístup k autorizovaným překladům směrnic a nařízení EU v oblasti environmentálního práva a k autorizovaným překladům právních předpisů do angličtiny. Příprava nové legislativy v oblasti životního prostředí, dotýkající se podnikání, bude předmětem vzájemného jednání mezi smluvními stranami. Předpokládá se spolupráce smluvních stran zejména při aktualizaci Státní politiky životního prostředí formulováním společných cílů a nástrojů a v následném prosazování environmentálních aspektů v jednotlivých sektorových politikách na základě principu integrity.

Obě strany budou zajišťovat kontinuální informovanost o nových trendech v ochraně životního prostředí na úrovni EU např. formou vzdělávacích seminářů, poskytnutím příruček a metodických materiálů pro podnikatelskou veřejnost. Bude pro to využívány informační systémy obou stran, především pak systém \"Informačních míst pro podnikatele\", provozovaný HK ČR.

Podpora environmentálních přístupů

V rámci podpory a propagace zavádění systémů environmentálně orientovaného řízení a dalších dobrovolných nástrojů v podnikatelských subjektech se uvažuje se o pořádání soutěže o nejlepší firmu z hlediska aplikace environmentálních přístupů v běžné praxi.. Společná sekce zabezpečí informovanost podnikatelů o environmentálních systémech řízení a o využívání dalších dobrovolných nástrojů, doplňujících regulační nástroje v praxi (zejména EŠV, čistší produkci, hodnocení životního cyklu - LCA, dobrovolný reporting, ekodesign a další), které zvyšují konkurenceschopnost českých výrobců na domácím a mezinárodním trhu. Ministerstvo životního prostředí k tomu poskytne své materiály. Smluvní strany budou stimulovat zavádění nových přístupů formou společných pilotních projektů a rozšiřováním informací.

Společná sekce také chce monitorovat účinnost a vliv strategických dokumentů v oblasti životního prostředí a environmentální legislativy na podnikatelské prostředí a předkládat návrhy k odstranění problémů.

Informace o plnění Dohody, příklady spolupráce, výsledky dosažené podnikatelskou sférou ve zlepšování ochrany životního prostředí apod. budou zveřejňovány i prostřednictvím internetu a informačních systémů zúčastněných stran. Smluvní strany budou spolupracovat při výběru témat analytických studií, týkajících se dopadů na chování podniků a na jejich konkurenceschopnost, při jejich zadání.

Pro zajištění účinnější prezentace výsledků budou společně připravovány podklady pro média, semináře, besedy, tiskové konference, rovněž při prezentaci environmentálních výsledků českého průmyslu pro různé příležitosti na mezinárodním poli (implementace internalizaci externalit, vyloučení nařčení z ekodumpingu) v souvislosti se vstupem do EU a v rámci OECD, včetně posílení lobbingu v EU.

K zabezpečení úkolů Akčního plánu byla jmenována Koordinační skupina, v níž je za Ministerstvo životního prostředí Dr. Dagmar Sucharovová a za Společnou sekci Ing. Pavel Bartoš

Informační místa pro podnikatele HK ČR

Současný tok informací různé úrovně a z mnoha zdrojů směrem k podnikatelům není koncepční. I důležité informační zdroje jsou neprávem opomíjeny a výsledný efekt je rozmělněn.

Hospodářská komora ČR proto připravila projekt \"Informační místa pro podnikatele\". Jeho hlavním cílem je vytvoření centrálně řízené sítě v rámci regionální a oborové struktury Hospodářské komory ČR, která bude schopna poskytovat aktuální informace především malým a středním podnikům. Pokud nebude příslušná kancelář - informační místo schopno zajistit konkrétní odpověď, měl by klient - podnikatel získat alespoň informaci o tom, kde jsou kompetentní vyhovět jeho žádosti nebo zodpovědět jeho dotaz.

Dále budou v kancelářích poskytovány komerční i nekomerční služby (obvyklé služby HK ČR, nové služby typu rating firem, programy EU, podpory MSP poskytované vládou apod.). V regionech by tyto informace a služby mělo do konce letošního roku poskytovat přibližně sedm desítek míst a zároveň 22 kanceláří virtuálních, které budou shromažďovat informace jednotlivých oborů.

Přípravu projektu a jeho postupnou realizaci financuje úřad HK ČR a příslušné okresní a regionální hospodářské komory z vlastních zdrojů.

Hospodářská komora také provedla tzv. \"Analýzu potřeb MSP\", jejíž výsledky se do koncepce projektu a obsahu informací také promítnou. Očekávaným efektem je zintenzívnění a zkvalitnění každodenní obousměrné komunikace mezi veřejnou správou a podnikateli. Vlastní činnost těchto míst a zajištění plné informovanosti malých a středních podniků výrazně přispěje k efektivitě poskytování podpor a ke zvyšování absorpční schopnosti české ekonomiky.

Projekt je zaměřen na všechny podnikatele, tedy nejen členy HKČR, zvláštní pozornost ale věnuje malým a středním podnikům, které jsou z pohledu přistupování ČR k EU nejohroženější skupinou a oproti velkým firmám i nedostatečně informovanou o podmínkách podnikání na jednotném trhu.

Rozvoj projektu je koncipován na dobu tří let, poté bude schopen samofinancování. Pro rok 2003 bylo ze státního rozpočtu na financování projektu Informačních míst pro podnikatele vyčleněno 150 milionů korun. V roce 2003 byly postupně otevírány jednotlivé kanceláře \"Informačních míst pro podnikatele\" (seznam je uveden v tabulce). Podrobné informace nejen o HK ČR, ale i o Informačních místech pro podnikatele a Společné sekci pro životní prostředí naleznete na www stránkách HK ČR: www.komora.cz.

AUTOR: Ing. Pavel Bartoš,
člen představenstva HK ČR, předseda Společné sekce pro životní prostředí


Informační místa pro podnikatele v jednotlivých krajích

(Stav ke konci roku 2003)

Kraj Regionální informační místo (RM)

Jihočeský Tábor, Písek, Třeboň, Strakonice, Prachatice

Jihomoravský Brno, Slavkov u Brna, Znojmo, Břeclav, Kyjov, Židlochovice, Tišnov

Karlovarský Sokolov, Cheb, Karlovy Vary

Královehradecký Hradec Králové, Rychnov n. Kněžnou, Náchod, Trutnov, Jičín

Liberecký Liberec, Jablonec n. Nisou, Česká Lípa, Turnov

Moravskoslezský Ostrava, Opava, Karviná, Krnov, Třinec

Olomoucký Jeseník, Přerov, Olomouc, Šumperk, Prostějov

Pardubický Pardubice, Česká Třebová, Chrudim, Svitavy

Plzeňský Plzeň, Rokycany, Tachov, Klatovy, Domažlice

Praha Praha 1, Praha 4, Praha 7, Praha 9, Praha 13

Středočeský Mladá Boleslav, Příbram, Praha západ, Kutná Hora, Mělník, Kladno, Kolín, Poděbrady

Ústecký Děčín, Litoměřice, Most, Ústí n. Labem, Chomutov

Vysočina Pelhřimov, Žďár n. Sázavou, Havlíčkův Brod, Jihlava, Třebíč

Zlínský Zlín, Uherský Brod, Kroměříž, Vsetín


Seznam Krajských hospodářských komor

Název Sídlo Telefon E-mail

KHK hl. m. Prahy Franze Kafky 7, 110 00 Praha 1 224 818 197, hkp@hkp.cz

Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice 387 318 433-4, jhk@jhk.cz

KHK Jižní Moravy Výstaviště 1, 648 04 Brno 541 159 538 khkjm@ohkbrno.cz

KHK Liberec Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 606 658 686 musil@khkliberec.cz

KHK Moravskoslezského kraje Výstavní 8, 709 51 Ostrava - Mar. Hory 597 479 330 info@rhko.cz

KHK Olomouckého kraje Gen. Štefánika 8, 750 02 Přerov 581 210 205 hkprerov@iweb.cz

KHK Pardubice Karla IV. 42, 530 02 Pardubice 466 658 002 khkpce@khkpce.cz

KHK Plzeňského kraje Šafaříkovy sady 5, 301 15 Plzeň 377 220 642 hkplzen@hkplzen.cz

RHK Poohří U divadla 339, 356 01 Sokolov 352 638 484 rhkpoohri@mbox.vol.cz

RHK Severovýchodních Čech Ul. Karla IV. 346, 500 02 Hradec Králové 495 537 493 rhkhradec@rhkhradec.cz

KHK Střední Čechy Tyršova 106, 261 01 Příbram I. 224 096 206 chottova@komora.cz

KHK Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 475 567 335 khk@kr-ustecky.cz

KHK kraje Vysočina Křížová 2, 586 01 Jihlava 567 310 463 prchal@hkjihlava.cz

KHK Zlínského kraje Štefánikova 167, 700 30 Zlín 576 011 502-3 target=_blank>ohk.zlin@telecom.cz

ZDROJ: ODPADY

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí